Special Interview

It’s All in the Genes ดนตร…ี จดุ เชอื่ื่ มโยงความฝนั ของสองพนี่ อ้ ง ‘นมัั แทฮยอน’ และ ‘นมั ดงฮยอน’ แหง่ วง South Club

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

มำเยอื นเมอื งไทยอกี ครงั้ ในเวลำทคี่ รบขวบปพี อดี Nam Tae-Hyun (นมั แทฮยอน) ทใี่ ชพ้ ลงั ทงั้ หมดในกำรขบั เคลอื่ นควำมฝนั ไปพรอ้ มๆ กบั วงของตวั เองอยำ่ ง South Club ไดแ้ สดงใหเ้ หน็ กำรเตบิ โตขนึ้ อกี กำ้ วหนงึ่ ผำ่ นคอนเสริ ต์ South Club 2018 Live in Bangkok จดั โดย Do Concert เมอื่ วนั ที่ 3 พฤศจกิ ำยนทผี่ ำ่ นมำ ดว้ ยโชวส์ ดุ เจง๋ ทอี่ ดั แนน่ ไปดว้ ยควำมสนกุ มำกกวำ่ ทเี่ คย รวมถงึ อกี กำรเปลยี่ นแปลงสำ� คญั ทหี่ ลำยคนจบั ตำมองคอื สมำชกิ ใหมข่ องวง Nam Dong-Hyun (นมั ดงฮยอน) ซงึ่ เปน็ นอ้ งชำยของเขำ แนน่ อนวำ่ คงไมม่ พี นี่ อ้ งคไู่ หนทถี่ อดแบบกนั มำ 100% แตจ่ ดุ เชอื่ มโยงควำมฝนั ทที่ ำ� ใหส้ องพนี่ อ้ งคนู่ ยี้ งิ่ โดดเดน่ นน่ั คอื ‘ดนตร’ี พวกเขำอำจไมใ่ ชพ่ นี่ อ้ ง ทแี่ สดงออกถงึ ควำมรกั มำกมำยนกั แตภ่ ำยใตค้ วำมเทท่ ดี่ เู ผนิ ๆ อำจเฉยชำนนั้ กม็ คี วำมหว่ งใยซอ่ นอยู่ และนถี่ อื เปน็ ครงั้ แรกทสี่ องพนี่ อ้ งคนู่ ี้ ไดม้ ำถำ่ ยแบบและเปดิ ใจใหส้ มั ภำษณด์ ว้ ยกนั

คอนเสิร์ต South Club 2018 Live in Bangkok ที่ผ่านมา เป็นอย่างไรบ้าง เหมือนอย่างที่คิดไว้ไหม นัมแทฮยอน: เป็นคอนเสิร์ตที่ท�ำให้พวกเรำรู้สึกประทับใจ มำกครบั รวมถงึ รสู้ กึ เซอรไ์ พรสก์ บั คลปิ วดิ โี อจำกโปรเจค็ ตท์ ี่ แฟนคลบั ชำวไทยตงั้ ใจทำ� ใหพ้ วกเรำวง South Club ดว้ ย จรงิ ๆ แฟนคลบั ชำวเกำหลมี กั ทำ� โปรเจค็ ตแ์ บบนใี้ หอ้ ยเู่ รอื่ ยๆ เหมอื นกนั แตถ่ งึ อยำ่ งนนั้ กย็ งั ทำ� ใหพ้ วกเรำรสู้ กึ เซอรไ์ พรส์ และประทบั ใจทกุ ครงั้ ทไ่ี ดเ้ หน็

จ�าได้ว่าปีที่แล้วนัมดงฮยอนมาเปิดตัวในฐานะแขกรับเชิญ แตค่ รงั้ นคี้ ณุ มาในฐานะสมาชกิ ของวง South Club นอกจาก สถานะจะเปลี่ยนไปแล้ว ความรู้สึกก็เปลี่ยนไปด้วยไหม นมั ดงฮยอน: ปที แี่ ลว้ ผมมโี อกำสไดอ้ ยบู่ นเวทแี คร่ ะยะเวลำ สนั้ ๆ เอง แตค่ รงั้ นไี้ ดอ้ ยบู่ นเวทตี ลอดกำรแสดงเลย กถ็ อื วำ่ เปน็ ประสบกำรณใ์ หมท่ ที่ ำ� ใหต้ นื่ เตน้ มำกครบั

ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา พวกคุณคิดว่าตัวเองมีความเติบโตขึ้น มากน้อยแค่ไหน นัมแทฮยอน: ด้วยประสบกำรณ์ที่มีมำกขึ้น ท�ำให้ผมรู้สึก อสิ ระมำกขนึ้ เมอื่ อยบู่ นเวที ถำมวำ่ ควำมคดิ เตบิ โตขนึ้ ไหม... กเ็ หมอื นจะโตขนึ้ จำกปที แี่ ลว้ นะครบั เพรำะเดยี๋ วนเี้ วลำจะ ทำ� อะไรกค็ ดิ มำกขนึ้ รวมถงึ ซเี รยี สมำกขนึ้ ดว้ ย นมั ดงฮยอน: เมอื่ กอ่ นเวลำตอ้ งขน้ึ เวที ผมจะรสู้ กึ ประหมำ่ มำกเลยครบั แตต่ อนนปี้ ระหมำ่ นอ้ ยลงไปนดิ หนงึ่ แลว้ คอื อำจเพรำะไดเ้ รยี นรแู้ ละมปี ระสบกำรณบ์ นเวทเี พมิ่ ขนึ้ ดว้ ย อย่างที่รู้กันว่าถ้าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับดนตรี นัมแทฮยอนจะ เข้มงวดมาก นั่นแสดงว่าตอนนี้นัมดงฮยอนสอบผ่าน มาตรฐานของคุณแล้วใช่ไหม ถึงได้เข้ามาเป็นหนึ่งใน สมาชิกของวง South Club นมั แทฮยอน: ใชค่ รบั แตผ่ มยงั อยำกใหเ้ ขำพฒั นำขนึ้ อกี ใน ทกุ ๆ ดำ้ น (ถำ้ คะแนนเตม็ สบิ จะใหน้ มั ดงฮยอนเทำ่ ไร) สบิ เตม็ ครบั

คิดว่าอะไรคือข้อดีและข้อเสียของการที่พี่น้องมาอยู่ในวง เดียวกัน นมั แทฮยอน: ขอ้ ดคี อื สำมำรถเขำ้ ใจและสอื่ สำรกนั ไดง้ ำ่ ย แต่ ขอ้ เสยี กค็ อื กำรสอื่ สำรนลี่ ะ่ ครบั อะไรคือเรื่องที่พี่เป็นห่วงน้องที่สุด และอะไรคือเรื่องที่น้อง เป็นห่วงพี่ที่สุด นมั แทฮยอน: หว่ งวำ่ อนำคตเขำจะทำ� ไดด้ ไี หมนะ่ ครบั นมั ดงฮยอน: ผมวำ่ ถำ้ พไี่ มล่ ดนำ�้ หนกั ไปมำกกวำ่ นกี้ ค็ งดคี รบั

เห็นว่าช่วงนี้นัมแทฮยอนก็ก�าลังควบคุมน�้าหนักอยู่ใช่ไหม นมั แทฮยอน: ผมควบคมุ นำ�้ หนกั เรอื่ ยๆ อยแู่ ลว้ เพรำะคดิ วำ่ เปน็ เรอื่ งสำ� คญั ทคี่ วรทำ� เพอ่ื จะไดด้ ดู เี วลำอยตู่ อ่ หนำ้ ทกุ คน

ส่วนใหญ่น้องจะมองพี่เป็นไอดอล นัมดงฮยอนคิดว่าตัวเอง ได้รับอิทธิพลอะไรมาจากพี่บ้าง นมั ดงฮยอน: ผมเรมิ่ สนใจดนตรตี งั้ แตเ่ รยี นมธั ยมตน้ เพรำะ พคี่ รบั รวมถงึ ไดเ้ รยี นรอู้ ะไรหลำยๆ อยำ่ งจำกพดี่ ว้ ยครบั

วง South Club เพิ่งจะมีอัลบั้มใหม่ท่ชี ื่อว่า Contact Information เล่าถึงเบื้องหลังการท�างานให้ฟังได้ไหม นมั แทฮยอน: ระหวำ่ งเตรยี มงำนอลั บมั้ นกี้ เ็ ครยี ดมำกเหมอื นกนั ครบั เพรำะตอ้ งเอำใจใสก่ บั มนั มำกๆ โดยเฉพำะเรอื่ งเมโลดี้ แตพ่ ออลั บมั้ ออกมำแลว้ ควำมเครียดกห็ ำยไปเปน็ ปลดิ ทงิ้ เลย สำ� หรบั เพลงในอลั บม้ั นเี้ ปน็ เพลงทสี่ ำมำรถฟงั ไดเ้ รอื่ ยๆ โดยไมเ่ บอื่

ชว่ งหลงั มานวี้ ง South Club ไดไ้ ปออกรายการตา่ งๆ มากขนึ้ รสู้ กึ อยา่ งไรทดี่ เู หมอื นจะมคี นรจู้ กั และใหก้ ารยอมรบั วงของ พวกคุณมากขึ้น เพราะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เลย นมั แทฮยอน: จรงิ ๆ เปน็ เรอื่ งดนี ะครบั ทพี่ วกเรำมโี อกำสได้ ไปออกรำยกำรตำ่ งๆ มำกขนึ้ แตอ่ กี แงห่ นงึ่ กร็ สู้ กึ กงั วลดว้ ย เหมอื นกนั เพรำะยงิ่ มคี นรจู้ กั พวกเรำมำกขนึ้ เทำ่ ไร ควำม คำดหวงั กย็ งิ่ เพมิ่ มำกขนึ้ เปน็ เงำตำมตวั

นอกจากรายการเพลงแล้วยังเห็นคุณไปออกรายการวาไรตี้ ด้วย มันเป็นเรื่องสนุกส�าหรับคุณไหม นมั แทฮยอน: เรยี กวำ่ เปน็ ประสบกำรณใ์ หมส่ ำ� หรบั ผมกว็ ำ่ ได้ ครบั เพรำะปกตผิ มไมค่ อ่ ยไดไ้ ปออกรำยกำรวำไรตเี้ ทำ่ ไร แต่ นนั่ กท็ ำ� ใหม้ คี นรจู้ กั ผมมำกขนึ้ เมอื่ กอ่ นเวลำไปออกรำยกำร แบบนจี้ ะตนื่ เตน้ มำก แตต่ อนนดี้ ขี นึ้ แลว้ อกี อยำ่ งผมกไ็ มค่ อ่ ย คุ้นเคยกับกำรท�ำงำนร่วมกับผู้หญิงเท่ำไรด้วย (หมำยถึง

รำยกำร In-Laws in Practice ทเี่ ขำตอ้ งกลำยเปน็ คเู่ ดตกบั นกั แสดงตลกหญงิ รนุ่ พจ่ี ำงโดยอน)

แลว้ นมั ดงฮยอนละ่ ถา้ มโี อกาส อยากไปออกรายการวาไรตี้ ประเภทไหน นมั ดงฮยอน: ผมอยำกไปออกรำยกำรเกำหลที ชี่ อื่ วำ่ 1 Night 2 Days เพรำะไดเ้ ทย่ี วและทำ� กจิ กรรมตำ่ งๆ ดว้ ย

ไดย้ นิ วา่ นอกจากทวั รค์ อนเสริ ต์ ทเี่ กาหลี ญปี่ นุ่ และเมอื งไทย พวกคณุ ยงั จะไปยโุ รปดว้ ย คาดหวงั แคไ่ หนกบั กระแสตอบรบั จากผู้ชมที่นั่น นมั แทฮยอน: แตล่ ะประเทศจะมลี กั ษณะเฉพำะของตวั เอง ส�ำหรับกำรไปทัวร์ยุโรป แน่นอนว่ำพวกเรำก็คำดหวังกับ กระแสตอบรบั ทดี่ อี ยแู่ ลว้ ละ่ ครบั แลว้ กอ่ นจะไปยโุ รปพวกเรำ กเ็ ตรยี มตวั มำแสดงคอนเสริ ต์ ทเี่ มอื งไทย พอไดเ้ หน็ กระแส ตอบรับที่ดีจำกแฟนคลับชำวไทยแบบนี้ ก็คิดว่ำถ้ำเป็นไป ในทศิ ทำงนกี้ ค็ งดี

อยากแสดงภาพลักษณ์แบบไหนของ South Club ให้คน ยุโรปได้เห็น นมั แทฮยอน: จรงิ อยวู่ ำ่ นคี่ อื จดุ เรมิ่ ตน้ ใหม่ แลว้ อกี อยำ่ งคน ตะวันออกกับตะวันตกก็ไม่เหมือนกัน แต่ผมก็อยำกแสดง ควำมเป็นตัวของพวกเรำนี่ล่ะให้ทุกคนได้เห็น ซึ่งคงไม่ได้ แตกตำ่ งไปจำกภำพลกั ษณเ์ ดมิ เทำ่ ไร

พอจะเล่าถึงแผนต่อไปของพวกคุณให้ฟังได้ไหม นมั แทฮยอน: แมจ้ ะออกอลั บมั้ มำคอ่ นขำ้ งเรว็ แตผ่ มยงั อยำก ออกอัลบั้มอีก แล้วก็อยำกออกโซโล่ รวมถึงอยำกลองท�ำ กจิ กรรมอกี หลำยๆ อยำ่ งดว้ ยครบั (เหน็ วำ่ มเี พลงทแี่ ตง่ ไว้ แตย่ งั ไมป่ ลอ่ ยอกี เยอะใชไ่ หม) กเ็ ยอะครบั แตไ่ มถ่ งึ ขนำด เปน็ รอ้ ยเพลงนะ ประมำณ 30-40 เพลงได้ นมั ดงฮยอน: สว่ นผมกจ็ ะพยำยำมพฒั นำใหม้ ำกทสี่ ดุ ครบั

มอี ะไรจะบอกกบั แฟนคลบั ทใี่ หค้ วามสนบั สนนุ พวกคณุ ไหม นมั แทฮยอน: มนั กเ็ รอื่ งทผี่ มพดู อยเู่ สมอละ่ ครบั วำ่ ขอบคณุ ทุกคนมำกๆ ที่ให้กำรต้อนรับพวกเรำอย่ำงดีมำโดยตลอด อยำกใหอ้ ยดู่ ว้ ยกนั แบบนไี้ ปอกี เรอื่ ยๆ พวกเรำจะพยำยำม มำพบกบั ทกุ คนบนเวทใี หไ้ ดค้ รบั

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.