Thai Focus

ตามรอยหนงั Gravity of Love รกั แท.้ ..แพแ้ รงดงึ ดดู สเู่ ซนไดไปกบั เปป็ -ณพสทิ ธิ์ เทยี่ งธรรม ผอู้ า� นวยการสรา้ งมอื ใหม่ กบั ความตงั้ ใจเกนิ รอ้ ย

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

Gravity of Love in Sendai ตามรอยหนงั Gravity of Love รกั แท...้ แพแ้ รงดงึ ดดู สเู่ ซนไดไปกบั เปป็ -ณพสทิ ธิ์ เทยี่ งธรรม ผอู้ า� นวยการสรา้ งมอื ใหม่ กบั ความตงั้ ใจเกนิ รอ้ ย

พรหมลขิ ติ หมายถงึ การนา� พาเราไปพบเจอบางสง่ิ บางที่ บางคน จดุ เรมิ่ ตน้ ของภาพยนตรเ์ รอื่ ง Gravity of Love รกั แท...้ แพแ้ รงดงึ ดดู หนงั ใหมแ่ กะกลอ่ งของเปป็ -ณพสทิ ธิ์ เทยี่ งธรรม ในฐานะผอู้ า� นวยการสรา้ งภาพยนตรค์ รงั้ แรก ภายใตช้ อื่ บรษิ ทั ณวลารท์ นมิ ติ จา� กดั คงเรมิ่ จากการทเ่ี ขาไดม้ โี อกาสมาสกั การะเจา้ แมก่ วนอมิ ขนาดใหญท่ มี่ คี วามสงู ถงึ 100 เมตร Sendai Daikannon ทเี่ มอื งเซนได ประเทศญปี่ นุ่ เมอื่ ไมก่ ปี่ ที ผ่ี า่ นมา และครงั้ นนั้ เองทที่ า� ใหเ้ ขารสู้ กึ วา่ อยากจะ โปรโมตเจา้ แมก่ วนอมิ องคน์ ใี้ หเ้ ปน็ ทรี่ จู้ กั มากขนึ้ โดยเรมิ่ จากการนา� รายการทอ่ งเทยี่ ว THE HIGHT PATH สงู แคไ่ หนไปใหถ้ งึ ของตนมาถา่ ยทนี่ ี่ ตามดว้ ยการมาถา่ ยทา� หนงั เรอ่ื ง GRAVITY OF LOVE รกั แท...้ แพแ้ รงดงึ ดดู ซงึ่ เขากเ็ ลอื กเซนไดเปน็ โลเกชนั่ หลกั ในการถา่ ยทา� เชน่ กนั และนไี่ มใ่ ชเ่ รอื่ งงา่ ย เพราะการถา่ ยภาพยนตรใ์ นตา่ งแดนเปน็ งานสเกลใหญท่ จี่ ะตอ้ งประสานงานกบั ทกุ ฝา่ ย ทกุ คน ทกุ โลเกชนั่ ไมน่ บั การแกป้ ญั หาเฉพาะหนา้ ทเี่ กดิ ขนึ้ ไดต้ ลอดเวลา รวมถงึ เรอื่ งวฒั นธรรมแบบตา่ งชาติ ตา่ ง ภาษาอกี ดว้ ย และนนั่ กท็ า� ใหเ้ ขารวู้ า่ นอกจากจะตอ้ งมกี า� ลงั ทรพั ยท์ พี่ รอ้ มจะจบั จา่ ยไปกบั รายละเอยี ดตา่ งๆ คณุ เปป็ ยงั ตอ้ งมี กา� ลงั ใจทจี่ ะผลกั ดนั ใหล้ กุ ขน้ึ มาตงั้ สตแิ ละแกป้ ญั หาหนา้ ตาใหมๆ่ ทเ่ี กดิ ขนึ้ ไดท้ กุ วนั เชน่ กนั เรอื่ งนเี้ ซเลบรติ คี้ นดงั บอกวา่ ขมุ พลงั สา� คญั ของเขาคอื คณุ พอ่ คณุ แม่ คนในครอบครวั ทพี่ รอ้ มจะซพั พอรต์ และสง่ กา� ลงั ใจมาใหเ้ ขาอยา่ งไมม่ ขี อ้ แม้ แบบ ทดสอบทยอยเขา้ มาหาเขาอยา่ งตอ่ เนอื่ งจนใกลว้ นั ทหี่ นงั เรอ่ื งแรกในชวี ติ จะเขา้ ฉาย และคณุ เปป็ กไ็ ดท้ า� สงิ่ ทตี่ งั้ ใจอกี เรอ่ื งให้ เสรจ็ สนิ้ นนั่ คอื พาทวั รม์ ายงั เมอื งทแี่ สนจะอมิ่ เอมไปดว้ ยทรพั ยากรธรรมชาตทิ งี่ ดงามแหง่ นอี้ กี ครงั้ ซงึ่ ครงั้ นี้ OK! กไ็ ดร้ บั เกยี รตจิ ากผอู้ า� นวยการสรา้ งใหร้ ว่ มเดนิ ทางมาดว้ ย ระหวา่ งทหี่ นงั เรอื่ งใหมก่ า� ลงั ฉายสง่ ทา้ ยปลายปดี ว้ ยบรรยากาศสดุ โรแมนตกิ ทา่ มกลางใบไมเ้ ปลยี่ นสี สง่ กลน่ิ อายของ ความรกั เขา้ สกู่ ลางใจคณุ ผชู้ ม ทางเรากจ็ ะพาไปเจาะลกึ ถงึ ทมี่ าทไ่ี ปของการสรา้ ง โลเกชนั่ หลกั ๆ ของการถา่ ยหนงั เรอื่ งนที้ ี่ มที งั้ ความเปน็ มา ความสวยงาม ความเชอื่ กมิ มกิ นา่ รกั ๆ ทไี่ มอ่ ยากใหพ้ ลาดทจี่ ะมาเชก็ อนิ พรอ้ มกบั นา� เบอื้ งหลงั ของการ ถา่ ยทา� ทเี่ รยี กไดว้ า่ มคี รบทกุ รสชาตมิ าเลา่ สกู่ นั ฟงั อกี ดว้ ย

Gravity of Love แรงดงึ ดดู ของความรกั สมั ผสั งา่ ย ใครๆ กเ็ ขา้ ถงึ หนงั เรอื่ งแรกของเซเลบรติ ชี้ อื่ ดงั ทกี่ มุ บงั เหยี นผอู้ า� นวยการสรา้ ง เปน็ หนงั ทไี่ ดใ้ หค้ า� จา� กดั ความวา่ เปน็ หนงั รกั แบบเรยี ลๆ รวั่ ๆ ทตี่ อ้ งหวั เราะทงั้ นา�้ ตา ซงึ่ รายละเอยี ดอยา่ งยน่ ยอ่ ของหนงั คอื การเลา่ ถงึ ชวี ติ ของผหู้ ญงิ คนหนงึ่ ทเี่ คยเชอ่ื และเปลยี่ นมา ไมเ่ ชอื่ ในเรอื่ งของพรหมลขิ ติ ตอ่ มาเธอกต็ อ้ งเจอเหตกุ ารณ์ ทตี่ อ้ งตอบตวั เองวา่ ระหวา่ งคนทมี่ าพรอ้ มกบั ความพยายาม กบั คนทถี่ กู พรหมลขิ ติ ขดี เสน้ มา เธอจะตอ้ งเลอื กใคร การ เล่าเรื่องด้วยพล็อตแบบนี้จัดว่าเป็นเรื่องที่สามารถเข้าถึงใจ ไดง้ า่ ยและไมซ่ บั ซอ้ นอะไรมาก สามารถดไู ดท้ กุ เพศ ทกุ วยั ซึ่งเป็นหนึ่งในความตั้งใจของคุณเป็ป “ผมว่าในเรื่องของ ความรกั คนดจู ะรสู้ กึ รว่ มกบั นกั แสดงไดไ้ มย่ ากวา่ ครงั้ หนงึ่ เราเคยเจอแบบนี้ เคยถกู บอกเลกิ อยา่ งนี้ หรอื ผดิ หวงั ในความ รกั ดว้ ยสถานการณท์ ตี่ า่ งกนั แลว้ ทเี่ ราเลอื กเตย้ (จรนิ ทรพ์ ร จุนเกียรติ) มาเป็นนางเอกเพราะเขาสามารถเป็นตัวแทน ผู้หญิงในแบบนี้ได้ เต้ยเป็นผู้หญิงที่จับต้องได้ แล้วก็ยังมี คาแรก็ เตอรเ์ ปน็ ของตวั เองดว้ ย สว่ นบอย (ปกรณ์ ฉตั รบรริ กั ษ)์

เขาเหมาะทจี่ ะเปน็ ลกู ครงึ่ ไทย-ญปี่ นุ่ เรอื่ งนเี้ ราพยายามฉกี คาแร็กเตอร์เขาให้เป็นคนนิ่ง เงียบ สุขุม ส�าหรับหลุยส์ (หลุยส์ สก๊อต) เขามีความเป็นลูกครึ่งฝรั่งท�าให้มีความ ตรงขา้ มกนั กบั บอย เราเลอื กทงั้ คมู่ าเพอื่ ทจ่ี ะใหเ้ หน็ ชอยสท์ ี่ แตกตา่ งกนั ไดอ้ ยา่ งชดั เจน ซงึ่ สองคนนเี้ หมาะมากๆ

เพราะความรกั ไมม่ เี งอื่ นไข อะไรจงึ เกดิ ขนึ้ ไดท้ งั้ นนั้ สาเหตทุ ตี่ งั้ ชอื่ หนงั เรอื่ งนวี้ า่ Gravity of Love มาจากความคดิ ของคนเขยี นบททมี่ องวา่ โอกาสของคนทอี่ ยตู่ า่ งสถานทที่ จี่ ะ มาเจอกนั และรกั กนั ได้ เปน็ เปอรเ์ ซน็ ตท์ เี่ ปน็ ไปไดน้ อ้ ยมาก แตก่ เ็ ปน็ ไปได้ แลว้ เรอ่ื งความรกั เปน็ เรอื่ งทไี่ มม่ ถี กู ผดิ ไมม่ ี อะไรทเี่ ปน็ ไปไมไ่ ด้ ดงั นนั้ การจะเจอคนคนเดยี วกนั ในตา่ ง สถานทถี่ งึ 6 ครงั้ จงึ เปน็ ไปได้ คนทดี่ หู นงั เรอื่ งนจี้ ะมหี ลาก หลายอารมณ์ บางคนดแู ลว้ ยมิ้ บางคนดแู ลว้ เศรา้ แตถ่ า้ ใคร กา� ลงั ตามหาคา� ตอบบางอยา่ งอาจจะไดไ้ อเดยี กลบั ไป ทา� ให้ ใจเบาขนึ้ ผลงานชนิ้ ลา่ สดุ ทจี่ ดั เตม็ กบั ทกุ อยา่ ง ในฐานะผอู้ า� นวยการสรา้ งหนงั เรอื่ งแรก คณุ เปป็ รสู้ กึ วา่ นเี่ ปน็ ผลงานทเี่ หนอื่ ยและเครยี ดทสี่ ดุ “เพราะวา่ เราลงทนุ ดว้ ยตวั เอง ทกุ บาท ทกุ สตางค์ แตก่ ท็ า� เตม็ ทเี่ พราะชอบศาสตรด์ า้ นนี้ มาก แตถ่ ามวา่ เรอื่ งนโี้ ดนใจ ไดอ้ ยา่ งใจรอ้ ยเปอรเ์ ซน็ ตไ์ หม กต็ อบวา่ ไมค่ รบั อาจจะตอ้ งมกี ารปรบั แก้ ซงึ่ ถา้ จะตอ้ งทา� อกี หมายถงึ เงนิ อกี 1 กอ้ นทมี่ หาศาล แตท่ งั้ นที้ งั้ นนั้ เรอื่ งนมี้ ี ความนา่ รกั อยใู่ นตวั ถามวา่ ไปดเู รอื่ งนแี้ ลว้ จะหวั เราะตกเกา้ อี้

ไหม ตอบเลยวา่ ไม่ จะรอ้ งไหห้ นกั มากกไ็ ม่ แตค่ ณุ จะอมยมิ้ ครบั ”

หนงั ไทยอยยู่ าก ทา� ไมถงึ ลงทนุ ทา� เหมอื นเปน็ คา� ถามประจา� ไปแลว้ เมอ่ื รวู้ า่ ผชู้ ายคนนกี้ า� ลงั จะ สร้างหนังไทยในสภาวะที่ทุกอย่างผันผวน “ผมสนใจใน ศาสตรน์ แี้ ละกเ็ คยทา� ละคร ทา� รายการมาแลว้ หนงั เปน็ อกี ศาสตร์หนึ่งที่ผมยังไม่เคยท�าและพอทุกคนรู้ว่าผมท�าหนัง พวกเขากม็ องผมดว้ ยความตกใจ เปน็ หว่ ง คา� ถามทตี่ ามมา คอื วา่ คดิ อยา่ งไร แตผ่ มเองกม็ คี า� ตอบเหมอื นกนั วา่ ถงึ แมว้ า่ ผมจะเปน็ นกั ธรุ กจิ แตถ่ า้ เราทา� อะไรดว้ ยความบรสิ ทุ ธใิ์ จ มนั กไ็ มน่ า่ เศรา้ ขนาดนนั้ เพราะผมไมไ่ ดเ้ ปน็ คนทแี่ ยข่ นาดนนั้ และโชคดีที่มีพันธมิตรมาช่วยซัพพอร์ตเยอะ และจาก ประสบการณก์ ารทา� หนงั เรอ่ื งแรก ทา� ใหผ้ มคดิ วา่ ตอ่ ไปนที้ า� อะไรกไ็ ดแ้ ลว้ (หวั เราะ) ทงั้ ตงั้ งบประมาณ ทงั้ ควิ ดารา ปญั หา เยอะมากมาย แตก่ ท็ า� ใหเ้ ราตงั้ สติ มโี มโหบา้ ง แตก่ จ็ บ”

งบประมาณ 30 ลา้ น ++ และกา้ วตอ่ ไปของคนรกั หนงั คา� วา่ งบประมาณบานปลาย นอกจากจะใชก้ บั การสรา้ งบา้ น การสร้างหนังก็ใช้ค�านี้ได้ไม่แพ้กัน “หนังเรื่องนี้ผมใช้งบ ประมาณ 30 ลา้ น ++ ยงั ไมร่ วู้ า่ จะปดิ งบมารเ์ กต็ ตงิ้ เทา่ ไร และตอ่ ใหเ้ หนอื่ ยแคไ่ หนผมกย็ งั จะตอ้ งทา� เรอื่ งตอ่ ไป บางที เราอาจจะไมท่ า� ตลาดทเี่ มอื งไทยกไ็ ด้ ตอนนผ้ี มวางไวว้ า่ จะ ทา� หนงั ปลี ะเรอื่ ง สว่ นละครกย็ งั ทา� อยู่ ยงั ไมท่ งิ้ แนน่ อนครบั ”

Matsushima Bay ตรงนเี้ ปน็ พนื้ ทเี่ ดยี วของเซนไดทไี่ มโ่ ดนสนึ ามิ ทงั้ ๆ ทอ่ี ยตู่ ดิ ทะเล นนั่ เปน็ เพราะมเี กาะเลก็ ๆ บงั ไวห้ มด สะพานแดงแหง่ นี้ คอื สะพานทเี่ ชอื่ มสมั พนั ธไมตรรี ะหวา่ งญปี่ นุ่ กบั ไตห้ วนั ถา้ เดนิ ขา้ มไปอกี ฝง่ั จะพบวา่ มเี กาะเลก็ ๆ ยงิ่ เดนิ ลกึ เขา้ ไปอกี หนอ่ ย จะมรี า้ นกาแฟ และมจี ดุ ชมววิ ทถี่ า่ ยรอบเกาะได้ บรเิ วณนจ้ี ะสวยมากในตอนเยน็ เพราะทอ้ งฟา้ จะทอแสงเปน็ สที อง สสี ม้ ตดั กบั ทอ้ งทะเลสฟี า้ แตต่ อนทถี่ า่ ยหนงั ทมี งานถา่ ยเฉพาะสะพานแดงและตรงรา้ นอาหารเทา่ นนั้

พพิ ธิ ภณั ฑบ์ า้ นโบราณ Sairiyashiki หมบู่ า้ นนเี้ ปน็ หมบู่ า้ นเลก็ ๆ ทเี่ กดิ จากการรวบรวมของกลมุ่ พอ่ คา้ ทร่ี งุ่ เรอื งในสมยั โบราณแลว้ มาทา� หมบู่ า้ นอยรู่ ว่ มกนั ปจั จบุ นั ถกู เปดิ ใหเ้ ปน็ พพิ ธิ ภณั ฑ์ ดา้ นในจะเหน็ บรรยากาศของรวั้ บา้ นทอี่ ยใู่ กลเ้ คยี งกนั มบี า้ นตรงกลางทใี่ หญท่ สี่ ดุ เปน็ เหมอื นผใู้ หญบ่ า้ น ทรี่ งุ่ เรอื งและรา�่ รวยทสี่ ดุ ถา้ เขา้ ไปดดู า้ นในจะไดเ้ หน็ ขา้ วของทเี่ กยี่ วกบั การใชช้ วี ติ ประจา� วนั ชดุ ซามไู ร บรรยากาศในบา้ น คนโบราณจรงิ ๆ ซงึ่ มขี องทเี่ กบ็ รวบรวมเอาไวใ้ หค้ นรนุ่ หลงั ดเู ยอะมาก เวลาเขา้ ไปเหมอื นไดเ้ ขา้ ไปดวู ถิ ชี วี ติ ของพอ่ คา้ และ ชวี ติ ความเปน็ อยขู่ องคนในสมยั โบราณ และโลเกชนั่ นถี้ า่ ยประมาณ 4-5 ซนี เปน็ ซนี ทใี่ ชน้ กั แสดง ใชเ้ วลา และใชเ้ อก็ ซต์ รา เยอะ และยงั มกี ารถา่ ยฉากดดู วงของนกั แสดง 4 คนกบั แมห่ มอ ซง่ึ นกั แสดงทงั้ สคี่ นตอ้ งพดู ภาษาญปี่ นุ่ อยา่ งเปน็ ธรรมชาติ กวา่ จะไดฉ้ ากนี้ ลา่ มและไกด์ (ภ-ู ภวู ณฐั สภุ าพกลุ ) ตอ้ งเปน็ คนเทรนนง่ิ ภาษาญปี่ นุ่ ใหท้ กุ คน เปน็ อกี หนงึ่ ฉากทเี่ ปน็ สสี นั ใน เรอื่ งและถา่ ยยาก รวมถงึ ตอ้ งยกใหค้ วามพยายามของนกั แสดงดว้ ย

ศาลเจา้ Shiogama จุดประสงค์ของการมาถ่ายที่นี่เพราะคนญี่ปุ่นบอกว่าจะมี ซากรุ ะบานในชว่ งใบไมเ้ ปลยี่ นสี เรยี กวา่ เปน็ กมิ มกิ ของศาลเจา้ แหง่ นี้ แตม่ ขี อ้ แมว้ า่ แตล่ ะปดี อกซากรุ ะจะบานไมเ่ หมอื นกนั ขนึ้ อยกู่ บั สภาพอากาศ การถา่ ยครงั้ นที้ กุ คนคาดหวงั วา่ จะ เจอซากรุ ะทบี่ านสะพรง่ั แตก่ ต็ อ้ งผดิ หวงั เพราะยงั เปน็ ชว่ งที่ ซากรุ ะเรมิ่ ออกดอก ทางทมี งานจงึ ตอ้ งใชก้ ารตดั ตอ่ เขา้ ชว่ ย เพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงความงดงามของดอกไม้ดอกนี้ แต่ ถึงอย่างนั้นโลเกชั่นนี้ก็ยังเรียกได้ว่าเป็นที่ที่ใช้ถ่ายท�าหลาย ฉาก ไมว่ า่ จะเปน็ ฉากเดนิ พดู คยุ ของเพอ่ื นนางเอก หรอื เปน็ ฉากทบี่ อยกบั เตย้ พดู คยุ กนั รวมถงึ ฉากนกั ทอ่ งเทยี่ วซงึ่ ตอ้ ง ใชเ้ อก็ ซต์ ราเยอะ เพราะเปน็ เรอื่ งราวของทวั รก์ รปุ๊ และผโู้ ชคดี ทงั้ หลายทถี่ กู เกณฑเ์ ขา้ ฉากกค็ อื คนในกองนนั่ เอง วดั Saihoji วดั นเี้ ปน็ อกี ทที่ มี่ กี มิ มกิ หลายๆ อยา่ ง ไมว่ า่ จะเปน็ ตน้ ไมค้ รู่ กั (เปน็ ตน้ ไมค้ นละสายพนั ธ์ุ2 ตน้ ทไี่ มน่ า่ จะอยดู่ ว้ ยกนั ได้ มอี ายุ หลายรอ้ ยปแี ลว้ ทา่ นโชกนุ มาปลกู ไว้ พอเหน็ ตน้ ไม้ 2 ตน้ นี้ โอบกอดกนั ทา่ นกเ็ ลยสรา้ งใหเ้ ปน็ ศาลเจา้ ระลกึ ถงึ ความรกั กระทงั่ 2 ตน้ นแี้ หง้ ตายไปดว้ ยกนั จากนนั้ กม็ ี 2 สายพนั ธ์ุ ใหมข่ นึ้ มาขา้ งๆ กนั ) เพราะตน้ ไมค้ รู่ กั นมี้ ชี อื่ เสยี งในเรอื่ ง การขอพรเรอื่ งของความรกั และการมลี กู ซงึ่ เปน็ อกี หนงึ่ ฉาก ส�าคัญที่นักแสดงจะมาขอพรในเรื่องนี้ อีกที่คือร้านน�้าชา โบราณ เปน็ หอ้ งนา�้ ชาใหญแ่ ละเปน็ ฉากสา� คญั ของเตย้ และ หลุยส์ นอกจากนี้ที่นี่ยังมีร้านเต้าหู้ที่อร่อยมากและหากิน ไมไ่ ดจ้ ากทไี่ หน เพราะเปน็ เตา้ หทู้ อดชนิ้ ใหญๆ่ กนิ กบั โชยุ โรยพริกไทยเป็นน�้าจิ้มรสเลิศ และยังมีน�้าเต้าหู้สดขายอีก หนงึ่ อยา่ งดว้ ย

เรื่อง: กิ่งสุรางค์ อนุภาษ ภาพ: ณนนท์, ณวลาร์ท นิมิต จ�ากัด

สะพานมิตรภาพญี่ปุ่น-ไต้หวัน สร้างขึ้นหลังเหตุการณ์สึนามิ

ศาลเจ้าชิโอกามะ ซึ่งใช้เป็นฉากใน ภาพยนต์หลายฉาก

การตีกลองไทโกะ ที่การท่องเที่ยวเซนได เตรียมไว้ ต้อนรับคณะ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.