7 โลเกชนั่ หลกั ทอี่ ยากใหเ้ ชก็ อนิ

OK! Magazine Thailand - - THAI FOCUS -

สา� หรบั GrAvIty OF LOvE รกั แท...้ แพแ้ รงดงึ ดดู มกี ารถา่ ยทา� หนงั เรอื่ งนที้ เี่ ซนไดเปน็ เวลา 10 วนั ทา่ มกลางอากาศ­ประมาณ 10 องศาเซลเซยี ส และมที มี งาน นกั แสดงประมาณ 40 คน ดว้ ยความทอี่ ากาศเยน็ ทา� ใหม้ ดื เรว็ กองถา่ ยจงึ ตอ้ งเรมิ่ ถา่ ยทา� ตอนเชา้ และตง้ั กองประมาณ 6 โมงเชา้ ในทกุ ๆ วนั แนน่ อนวา่ ทกุ คนตอ้ งตนื่ กอ่ นเพอ่ื มาเตรยี มงานของตวั เอง แตถ่ งึ จะตอ้ งตนื่ กนั เชา้ แคไ่ หน ทกุ คนกย็ งั ตนื่ ตวั กระตอื รอื รน้ ทจี่ ะออกไปเจอแ­สงทองของวนั ใหม่ โลเกชน่ั ใหมๆ่ เหตกุ ารณใ์ หมๆ่ ใหล้ บั สมองเลน่ ตลอด สว่ นจะมที ไี่ หนบา้ ง เชญิ อา่ นตอ่ จากตรงนไี้ ดเ้ ลย

เจา้ แมก่ วนอมิ Sendai Daikannon ทนี่ เี่ ปน็ ฉากทนี่ กั แสดง พระ นาง มาไหวอ้ งคเ์ จา้ แมก่ วนอมิ Sendai Daikannon รวมถงึ เทพเจ้าทเี่ กยี่ วกบั ความรกั ซงึ่ อยู่ ดา้ นในและมกี ารผกู รบิ บนิ้ สชี มพู (เปน็ การเขยี นขนึ้ มาใหม่ ซงึ่ อาจจะเปน็ เทรนดใ์ นการทอ่ งเทย่ี วในอนาคต) การถา่ ยทา� ทนี่ ยี่ ากตรงทกี่ ารขนอปุ กรณ์ เพราะมคี วามสงู กวา่ 10 ชนั้ และถงึ แมจ้ ะมลี ฟิ ตใ์ หข้ นึ้ แตบ่ างฉากทถี่ า่ ย ลฟิ ตก์ ไ็ มไ่ ดจ้ อด เลยตอ้ งใชเ้ วลาเซต็ อพั มกี ารแบกขนึ้ บนั ได ตอ่ ลฟิ ต์ แตท่ กุ ฝา่ ยกเ็ ตรยี มงานกนั อยา่ งสนกุ สนาน ใชเ้ วลาถา่ ยทโี่ ลเกชนั่ นี้ ประมาณ 3-4 ชวั่ โมง โชคดอี ยา่ งหนงึ่ คอื ไมใ่ ชเ้ อก็ ซต์ ราเยอะ สว่ นนกั แสดงทา่ นอนื่ ลว้ นเปน็ มอื อาชพี ทกุ คนรวู้ า่ ใครตอ้ งทา� อะไร ทา� ใหง้ านเสรจ็ ตามแผนทวี่ างเอาไว้

ความสดใสขอ­งเซนไดหลงั ภยั สนึ ามิ การมาเซนได­ครงั้ นที้ า� ใหเ้ รานกึ ยอ้ นไปถงึ เมอื่ ครงั้ ทที่ นี่ เี่ คยประสบสนึ ามเิ มอื่ ปี 2554 ซงึ่ รา้ ยแรงและเสยี หายมาก แตเ่ พราะความรกั ความสามคั คขี อง คนเซนได ท�าให้พวกเขาช่วยกันพลิกฟื้นเมืองกลับมาให้เหมือนไม่มีอะไร เกดิ ขนึ้ โดยใชเ้ วลาเพยี ง 2 ปี แตถ่ งึ อยา่ งนนั้ หลายคนกไ็ มก่ ลา้ มาทอ่ งเทยี่ ว เพราะเกรงว่าภัยพิบัติครั้งใหญ่จะกลับมาอีกครั้ง โดยอาจจะไม่ทราบว่า ความจรงิ แลว้ การทจี่ ะมสี นึ ามอิ กี ครง้ั ตอ้ งใชเ้ วลาเปน็ รอ้ ยปี หากใครกา� ลงั มองหาเมืองที่มีพร้อมทุกอย่าง เซนไดน่าจะเป็นอีกหนึ่งค�าตอบที่ถูกต้อง เพราะทวิ ทศั นส์ วย สถานทที่ อ่ งเทยี่ วแตล่ ะทไี่ มห่ า่ งกนั มาก อาหารกอ็ รอ่ ย โรงแรมกม็ หี อ้ งใหญ่ แถมยงั ราคาถกู กวา่ ทเี่ มอื งใหญอ่ กี ดว้ ย

Heart Rock หนิ รปู หวั ใจทถี่ กู สรา้ งสรรคจ์ ากธรรมชาตเิ ปน็ อกี หนงึ่ โลเกชนั่ ทไี่ มพ่ ดู ถงึ ไมไ่ ด้ และยงั จดั วา่ เปน็ สถานทที่ อ่ งเทยี่ วแหง่ ใหมท่ ี่ อยากใหไ้ ปชม หนิ รปู หวั ใจนอี้ ยทู่ ยี่ า่ น Akiu Onsen ซงึ่ รายการ The Hight Path เคยมาถา่ ยทา� ไปครงั้ หนงึ่ แลว้ และเมอื่ หนงั เรอื่ งนบี้ อกเลา่ เรอื่ งราวของควา­มรกั จงึ ไมพ่ ลาดทจี่ ะตอ้ งใชโ้ ลเกชนั่ นเ้ี ปน็ อกี หนงึ่ ทที่ มี่ าถา่ ยทา� ซงึ่ ความยากอยตู่ รงทที่ างเดนิ ลงไปยงั จดุ ชมววิ และชมหนิ รปู หวั ใจคอ่ นขา้ งแคบ ทมี งานถา่ ยตรงนป้ี ระมาณ 2-3 ฉาก

Shiroishi Castle ความจรงิ แลว้ ปราสาททเี่ ซนไดมนี อ้ ยมาก ทา� ให้ นักท่องเที่ยวบางคนยังไม่รู้ว่ามีปราสาทที่เป็น รปู รา่ งปราสาทจรงิ ๆ นอกจาก Sendai Castle ทเี่ หลอื แตฐ่ าน Shiroishi เปน็ ปราสาททถี่ กู สรา้ ง ขึ้นใหม่แทนหลังเดิม กิมมิกคือมีชุดกิโมโน, นนิ จา, นกั รบ ใหส้ วมใสถ่ า่ ยรปู เปน็ ทรี่ ะลกึ และ ยงั สามารถขนึ้ ไปชมววิ บนชนั้ 2-3 ทสี่ ามารถมอง เหน็ เมอื งเซนไดไดท้ งั้ เมอื ง นอกจากนยี้ งั เดนิ ทาง มางา่ ย อยหู่ า่ งจากตวั เมอื งเซนไดไมม่ ากเทา่ ไร สว่ นการถา่ ยทา� ในวนั นนั้ เปน็ วนั ทสี่ นกุ เฮฮามาก เพราะทกุ คนไดใ้ สช่ ดุ โบราณทที่ างเจา้ หนา้ ทจี่ ดั ไวใ้ ห้ แลว้ ยงั เปน็ ฉากทมี่ นี กั แสดงสายฮาอ­ยใู่ น ซีนด้วย วันนั้นทุกคนรู้สึกว่าตัวเองกลายเป็น นักทอ่ งเทยี่ วจริงๆ และกิจกรรมที่เห็นในหนัง ผา่ นฉากนกี้ ส็ ามารถสมั ผสั ไดจ้ รงิ

รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ต้นก�าเนิดแรงบันดาลใจ ของผู้อ�านวยการสร้าง

หินรูปหัวใจที่เกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติ

บรรยากาศเมืองเซนได

รูปปั้นดาเตะ มาซามูเนะ ผู้สร้างเมืองเซนได

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.