BEAUTY FROM THE INSIDE OUT

คณุ เคชม-ดษุ ศดิ า ภาคาเดช นางฟา้ แหง่ โลกความงาม­จากแบรนดด์ งั La Chulé และเพจ Beautypren­eur กบั แนวคดิ บรหิ ารธรุ กจิ แบบ Marketing Is Teaching

OK! Magazine Thailand - - THE GUEST -

ความสา� เรจ็ จากการนา� เขา้ แบรนดผ์ ลติ ภณั ฑค์ วามงาม La Chulé (ลาชเู ล)่ จากฝรงั่ เศส เพอื่ ตอบโจทยป์ ญั หาผวิ ของสาวไทยม­านานนบั 20 ปี ดว้ ยความทผี่ ลติ ภณั ฑน์ นั้ มคี ณุ ภาพและให้ ผลลพั ธผ์ วิ สวยสขุ ภาพดอี ยา่ งแทจ้ รงิ เทา่ นนั้ อาจยงั ไมพ่ อสา� หรบั คณุ เคชม-ดษุ ศดิ า ภาคาเดช นกั ธรุ กจิ หญงิ ดา้ นความงามที่ ทงั้ สวย เกง่ มสี ไตล์ และมนั่ ใจในตวั เอง เธอเชอื่ วา่ สา� หรบั ผหู้ ญงิ เรอื่ งความสวยแล­ะฐานะทางกา­รเงนิ ไมใ่ ชค่ า� ตอบทงั้ หมด ของชวี ติ แตจ่ ะทา� อยา่ งไรเพอื่ เปน็ ทงั้ ผหู้ ญงิ ทสี่ วย เกง่ และมคี ณุ คา่ ดว้ ย ทศั นคตทิ ดี่ นี อี้ นิ สไปรใ์ หเ้ ธอสรา้ งเพจ Beautypren­eur ขนึ้ เมอื่ 2 ปที ผี่ า่ นมาในชว่ งทโี่ ซเชยี ลมเี ดยี กา� ลงั บมู เพอื่ แชรข์ อ้ มลู และความรเู้ รอื่ งตา่ งๆ จากประสบกา­รณส์ ว่ นตวั จากการ ทา� ธรุ กจิ ความงาม ทงั้ แนวคดิ ดา้ นการบรหิ าร แฟชนั่ และความงาม­บนโลกออนไล­น์ ใหแ้ กค่ นทสี่ นใจทา� ธรุ กจิ นแี้ บบฟรๆี เพอื่ ใหช้ วี ติ ของพวกเขาด­ขี น้ึ ประสบความส­า� เรจ็ และไปตอ่ ไดใ้ นยคุ ทมี่ บี วิ ตแี้ บรนดผ์ ดุ ขนึ้ เปน็ ดอกเหด็ ทงั้ ยงั มกี ารแขง่ ขนั สงู มาก ทงั้ หมดนดี้ เู หมอื นจะทา� ใหค้ ณุ เคชมมคี วามสขุ กบั สง่ิ ทที่ า� ในทกุ ๆ วนั จนสะทอ้ นออกมาเปน็ ออรา่ แหง่ ความสขุ ทเี่ รา เชอื่ วา่ ทกุ คนทไี่ ดร้ จู้ กั เธอคงสมั ผสั ถงึ ออรา่ นนั้ ไดอ้ ยา่ งแนน่ อน

จุดเริ่มต้นของเพจ Beautypren­eur คืออะไร ก่อนอื่นต้องเล่าย้อนว่าเคชมน�าเข้าผลิตภัณฑ์ความงาม แบรนด์ La Chulé จากฝรง่ั เศสมานาน 20 ปแี ลว้ จากนนั้ เมอื่ ราว 2 ปที ผี่ า่ นมา กม็ ไี อเดยี ในการทา� เพจ Beautypren­eur ขนึ้ มา เพอื่ ใหค้ วามรเู้ รอื่ งธรุ กจิ ความงามจาก­ประสบการณต์ รง ของเราแก่คนอื่นๆ ด้วยการแบ่งปันความรู้ทั้งในรูปแบบ บทความ วดิ โี อทางการตลา­ด การไลฟส์ อนสด ฯลฯ โดย เนอื้ หากจ็ ะสลบั สบั เปลยี่ นกนั ไป ซง่ึ นกี่ ถ็ อื เปน็ การสรา้ ง Personal Brand (การสรา้ งแบรนดบ์ คุ คล) ในการทา� ธรุ กจิ เพอื่ ใหค้ นรจู้ กั เรามากขนึ้ ดว้ ยเชน่ กนั เราตอ้ งการชว่ ยใครกไ็ ดใ้ น โลกนี้ ไมว่ า่ จะเปน็ เจา้ ของแบรนด์ ตวั แทนจา� หนา่ ย หรอื คน ที่ไม่เคยมีแบรนด์มาก่อนแต่อยากขายผลิตภัณฑ์ความงาม ให้ประสบความส�าเร็จในธุรกิจความงาม โดยที่เขาไม่ต้อง เจบ็ ตวั และไปตอ่ ไดอ้ ยา่ งยง่ั ยนื เคชมอยากให­ค้ นทเี่ ขา้ มาดู เพจนไี้ ดป้ ระโยชนจ์ ากสงิ่ ทเี่ คชมสอนหรอื แชรใ์ หเ้ ขา เรามอง วา่ การตลาดทดี่ ที สี่ ดุ ในยคุ ปจั จบุ นั คอื Marketing Is Teaching เราสร้างการตลาดใ­นรูปแบบของการ­สอนได้ รวมทั้งยัง เปน็ การใหค้ ณุ คา่ กบั ผคู้ นทที่ า� ธรุ กจิ ความงามเหม­อื นๆ กนั

ขอ้ คดิ สำ� คญั ทคี่ ณุ เคชมไดเ้ รยี นรจู้ ำกกำรทำ� ธรุ กจิ ดว้ ยตวั เอง คืออะไร ย้อนกลับไปสมัยเรียนบริหารธุรกิจในระดับปริญญาตรี เรา เรยี นแตจ่ ากตา� ราในหอ้ งเรยี น แตว่ นั ทเี่ ขา้ มาทา� ธรุ กจิ เปน็ ของ ตวั เอง เคชมพบวา่ เราไมส่ ามารถใชต้ า� ราไหนไดเ้ ลย สดุ ทา้ ย สิ่งส�าคัญที่ท�าให้คนเราประสบ­ความส�าเร็จหรือไม่คือวิธีคิด มากกวา่ วธิ กี าร นนั่ ทา� ใหเ้ คชมคดิ วา่ สงิ่ แรกทจี่ ะถา่ ยทอดใน เพจนกี้ ค็ อื วธิ คี ดิ เพอื่ ทา� ใหเ้ ขาสามารถทา� ธรุ กจิ ความงามแลว้ รอดและมนั่ คงเหมอื นเรา หลายคนบอกว­า่ ธรุ กจิ นปี้ ราบเซยี น คนทา� เยอะ เขา้ เรว็ ออกเรว็ แตอ่ นั ทจี่ รงิ ถา้ แบรนดไ์ มด่ จี รงิ ก็ อยไู่ มไ่ ดน้ าน เคชมเชอื่ วา่ คณุ ภาพสนิ คา้ กบั คณุ ธรรมในการ ทา� ธรุ กจิ เปน็ ของคกู่ นั ทเี่ คชมอยรู่ อดกเ็ พราะสนิ คา้ ของเรามี คณุ ภาพ ชว่ ยแกป้ ญั หาผวิ พรรณไดอ้ ยา่ งตรงจดุ เราตอ้ งให้ ความจริงใจต่อลูกค้า ตั้งแต่เรื่องวัตถุดิบที่ต้องดีที่สุดและ ความปลอดภยั สา� หรบั คณุ ธรรมของเจา้ ของแบรนด์ เวลามี ตวั แทนเขา้ มา เรากต็ อ้ งจรงิ ใจกบั เรอื่ งการเปน็ หนุ้ สว่ น เพราะ เขาขายของใ­หเ้ รา เราตอ้ งใหผ้ ลประโยชนเ์ ขาอยา่ งเปน็ ธรรม ตงั้ แตท่ า� ธรุ กจิ มา เคชมเสยี ภาษถี กู ตอ้ ง 100% คนทเี่ ขา้ มา

เป็นพาร์ตเนอร์กับเราก็ต้องมีคุณธรรมในการ­ท�าธุรกิจกับ ลกู คา้ และประเทศช­าตดิ ว้ ยเชน่ กนั คณุ ตอ้ งเสยี ภาษี 100%

ส�ำหรับคนที่ไม่ได้เกิดมำสวย พูดเก่ง รูปร่ำงหน้ำตำดี แต่ สนใจท�ำธุรกิจควำมงำมผ่ำนออนไลน์ คุณเคชมจะแนะ­น�ำ อย่ำงไร เคชมเชอื่ วา่ ทกุ คนเปลยี่ นไดถ้ า้ เชอ่ื ในตวั เอง ทกุ สงิ่ ทเ่ี ปน็ ไป ไมไ่ ดเ้ ปน็ ไปไดเ้ สมอ ถา้ คณุ มที ศั นคตทิ ดี่ แี ละมคี วามเชอื่ มนั่ กบั ความภาคภมู ใิ จในตวั เอง (Mindset & Self-Esteem) กอ่ น ทเี่ ขาจะไลฟห์ รอื ถา่ ยทอดเรอื่ งอะไร เคชมตอ้ งเปลยี่ นโลกขา้ ง ในของเขาโด­ยทา� ใหเ้ ขาเชอื่ มนั่ ในตวั เองกอ่ น ปรบั ทศั นคตวิ า่ ทกุ คนสามารถเป­น็ เซเลบในดา้ นดไี ด้ คณุ มคี วามเชยี่ วชาญ ดา้ นไหน คณุ แบง่ ปนั ความรดู้ า้ นนนั้ เมอื่ คนเหน็ คณุ บอ่ ยๆ

เขากจ็ ะจดจา� คณุ ได้ คนทไี่ มเ่ ชอื่ มนั่ ในตวั เอง คดิ วา่ ตวั เอง ไมส่ วย มนั เกดิ มาจากการทเี่ ราบอกตวั เองวา่ เราไมส่ วย ดไู มด่ ี ซงึ่ ไมม่ ใี ครเขาบอกคณุ มนั เรมิ่ ตน้ จากทคี่ ณุ บอกตวั เองวา่ เปน็ แบบนนั้ สงิ่ ทจี่ ะเปลยี่ นตวั คณุ ไดค้ อื ตวั เอง เราจงึ ตอ้ งสอนให้ เขาสรา้ งความเชอื่ ใหม่ รจู้ กั สอื่ สารกบั ตวั เอง ถา้ ทา� ไมไ่ ด้ ก็ จะไมม่ แี รงขบั เคลอื่ น อยา่ งไรกต็ าม ตอ่ ใหค้ รเู กง่ แคไ่ หน สอน มากแคไ่ หน แตถ่ า้ คณุ ยงั ไมเ่ ชอื่ ตวั เองอยู่ คณุ กจ็ ะไมม่ ที าง เรมิ่ ตน้ กา้ วแรกได้ นอกจากนเ้ี คชมยงั เชอื่ เรอื่ งกฎของการท­า� ตอ่ เนอื่ ง 21 วนั กฎนกี้ ลา่ ววา่ ถา้ มนษุ ยต์ อ้ งการการเปล­ยี่ นแปลงบางอย­า่ ง เราตอ้ งทา� บางสงิ่ ตดิ ตอ่ กนั 21 วนั หลงั จากนนั้ คณุ กจ็ ะทา� ตอ่ ไปเรอื่ ยๆ เหมอื นสง่ิ ทคี่ ณุ ทา� นนั้ ไดเ้ ขา้ ไปอยใู่ นสายเลอื ด แลว้ เมอื่ เราเรมิ่ สรา้ งความเชอื่ มนั่ จากภายในได­แ้ ลว้ ตอ่ มา

คอื การลงมอื ทา� ตดิ ตอ่ กนั 21 วนั อาจเปน็ การไลฟข์ ายของ ตดิ ตอ่ กนั กไ็ ด้ ทกุ ครงั้ ทจี่ ะทา� อะไรสกั อยา่ ง ใหค้ ดิ แคว่ า่ วนั นี้ เราจะทา� อะไรสกั ขอ้ หนงึ่ ใหด้ กี วา่ เมอื่ วานอยา่ งไรไดบ้ า้ ง เชน่ เมอื่ วานเราพลาด­ไปหนอ่ ย รสู้ กึ วา่ เตรยี มตวั เรอื่ งทจี่ ะพดู นอ้ ย ไป วนั นพี้ อเราจะทา� อกี ครงั้ ใหเ้ ราเตรยี มความพรอ้ มมากกวา่ เดมิ ปรบั ปรงุ ตวั เองใหด้ ขี นึ้ จากเมอื่ วาน แคน่ นั้ พอแลว้ อยา่ ไปโฟกสั ทคี่ วามลม้ เหลว แลว้ คณุ จะเกง่ ขนึ้ เอง สดุ ทา้ ยพอ ทา� แบบนอี้ ยา่ งตอ่ เนอื่ ง 21 วนั ได้ คณุ จะเหมอื นเกดิ ใหมใ่ น ร่างเดิมเลยนะ จริงอยู่ที่ต้นทุนชีวิตของแต่ละคนไม่เทา่ กัน บางคนไม่ได้เกิดมาในครอบค­รัวท่ีมีทุกอย่างพร้อม แต่ ทกุ อยา่ งเปลยี่ นแปลงได้ เราตอ้ งสรา้ งดว้ ยตวั เอง

คุณเคชมมองว่าแนวโน้มธุรกิจความงามขอ­งเมืองไทยใน อนาคตจะไปใ­นทิศทางไหน สิ่งที่น่ากลัวคือสินค้ากระแสค่ะ ธุรกิจสินค้าความงามจะ­มี สนิ คา้ กระแสเขา้ มาเยอะ ความทา้ ทายคอื คนทขี่ าย เขากจ็ ะ ขายแตส่ นิ คา้ กระแส เพราะขายงา่ ย มดี าราเปน็ พรเี ซน็ เตอร์ มีโฆษณาเยอะ แต่เราไม่ได้ตื่นเต้นหรือกลัว เราไม่สนใจ เพราะเราใช­แ้ กน่ Marketing Is Teaching ซงึ่ เปน็ สง่ิ ทไี่ มต่ อ้ ง ใช้เงินลงทุนมากมาย แต่ได้ยอดขายและค­วามภักดีต่อ แบรนด์ พงึ ระลกึ ไวว้ า่ สนิ คา้ กระแสมแี ตส่ นิ คา้ แตไ่ มม่ คี ณุ คา่ ในตวั ของเจา้ ของแบรนด์ วนั นคี้ นไมไ่ ดซ้ อ้ื สนิ คา้ อยา่ งเดยี ว เขาซื้อตัวคนด้วย เคชมจะสอนใ­ห้ทุกคนเข้าใจว่าส�าหรับ สนิ คา้ กระแส คณุ อดั แตเ่ งนิ แตเ่ มอื่ เงนิ หมด ยอดคณุ กต็ ก แตถ่ า้ วนั นคี้ ณุ เปน็ เจา้ ของแบรนด์ คณุ รจู้ กั การโปรโมตข­อง ตวั เอง สรา้ ง Personal Brand (การสรา้ งแบรนดบ์ คุ คล) ให้ ถกู หลกั คณุ จะไมม่ วี นั หมดกระแส วนั นที้ เ่ี คชมกลา้ เอาตวั เอง ออกมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ ก็เพื่อท�าให้ทุกคนเห็นว่าขนาด เจา้ ของยงั กลา้ การนั ตวี า่ ใชผ้ ลติ ภณั ฑจ์ รงิ เหน็ ผลจรงิ ถา้ คณุ ยงั ไมก่ ลา้ การนั ตสี นิ คา้ ของคณุ ใครเขาจะเช­อื่ คณุ อกี หนงึ่ แนวโนม้ ทจ่ี ะเกดิ ขนึ้ ในปนี คี้ อื อาหารเสรมิ ซงึ่ ยงั คงเปน็ ผลติ ภณั ฑท์ มี่ าแรงเปน็ อนั ดบั ตน้ ๆ สนิ คา้ จะตอ้ ง เปน็ สนิ คา้ ทตี่ อบโจทย์ เหน็ ผลจรงิ และปลอดภยั แนวโนม้ การตลาดควา­มงามบนโลกอ­อนไลน์ อนิ ฟลเู อนเซอรต์ อ้ งใช้ ความจรงิ ใจ ตอ้ งใชส้ นิ คา้ จรงิ ๆ คนไมไ่ ดเ้ ชอื่ ดาราอกี ตอ่ ไป มันเป็นกลยุทธ์ความจริงใจต่อลกู ค้า ส�าหรับคนที่ท�าธุรกิจ ความงามออน­ไลน์ ถา้ คณุ ไมว่ างกลมุ่ เปา้ หมายใหช้ ดั คณุ จะ เสยี เงนิ ลอยไปในอาก­าศ การจะขายแบ­รนดย์ ากขนึ้ เพราะ แบรนดม์ เี ยอะขน้ึ อกี ทงั้ เฟซบกุ๊ ปรบั เปลยี่ นการขายโฆษ­ณา ดงั นนั้ ใชว่ า่ สนิ คา้ ความงามแบบ­เดมิ ๆ โพสตแ์ บบเดมิ ๆ แลว้ จะขายดตี ลอดไป คนอาจไมค่ อ่ ยไดเ้ ปดิ ใชค้ อมพวิ เตอรก์ นั แลว้ ทกุ อยา่ งอยบู่ นมอื ถอื ปนี จี้ ะเหน็ วา่ คลปิ วดิ โี อบนเฟซบกุ๊ มาแรง และจากตอนนี้ท่ีมีไมโครอินฟลูเอนเซอร์ (MicroInflu­encer) ในอนาคตนาโ­นอนิ ฟลเู อนเซอร์ (Nano-Influencer) จะเกดิ ขนึ้ อกี เยอะ ยคุ นผี้ คู้ นไมม่ วี นั อดตาย คนที่ อดตายคอื คนทไ่ี มไ่ ดท้ า� อะไรเลย

มีวิธีบาลานซ์ชีวิตส่วนตัวกับการท�างานอย่างไร เคชมใชเ้ วลากบั การทา� งานมากกวา่ ชวี ติ สว่ นตวั เลยเอาเวลา ทอี่ ยใู่ นออฟฟศิ ทา� เรอื่ งสว่ นตวั ทเี่ ราอยากทา� ดว้ ยเลย ออฟฟศิ เปรยี บเปน็ บา้ นหลงั ที่ 2 เคชมจะนา� สงิ่ ทตี่ วั เองอยากทา� มา ท�าให้มันเป็นงาน เลือกท�าสิ่งที่ท�าให้เรามีความสุขเท่านั้น งานทตี่ อ้ งไปประชมุ ทา� เอกสารเยอะ­ๆ กใ็ หค้ นอนื่ ทา� เรา ตอ้ งคดิ วา่ คณุ คา่ ทดี่ ที สี่ ดุ ของเราคอื อะไร นนั่ คอื การทา� คลปิ ใหค้ อนเทนต์ สอนเรอื่ งตา่ งๆ ใหล้ กู เพจ ตลอดจนการเ­จอะ เจอกบั พารต์ เนอรท์ กุ เดอื นเพอื่ ประชมุ และใหค้ วามรเู้ ขา เรา กจ็ ะใชเ้ วลากบั สงิ่ เหลา่ นเี้ ตม็ ที่ ถา้ มวี นั หยดุ เรากม็ ไี ปเทยี่ ว ตา่ งจงั หวดั บา้ ง ปที ผี่ า่ นมาไมไ่ ดไ้ ปไหนเลย แตไ่ มไ่ ดร้ สู้ กึ วา่ ตัวเองขาดอะไ­รไปและไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่มีเวลา บางคนเหน็ เคชมเปน็ คนทที่ า� อะไรเยอะมา­ก ทงั้ เขา้ ออฟฟศิ ทกุ วนั สอนผา่ นออนไลนอ์ ยา่ งนอ้ ยสปั ดาหล์ ะ 3 ครงั้ ออกงาน เปน็ อาจารยพ์ เิ ศษ เปน็ อปุ นายกสมาคมก­ารขายตรงไท­ย ฯลฯ แต่ที่จริงเคชมไม่เหนื่อยนะ จะเหนื่อยอย่างเดียวก็คือเรื่อง แตง่ ตวั เวลาไปรว่ มงานตา่ งๆ

คณุ เคชมมวี ธิ ดี แู ลเรอื่ งความสวยคว­ามงาม รปู รา่ งของตวั เอง อย่างไรบ้าง เคชมเนน้ ออกกา� ลงั กายในรปู แบบทตี่ วั เองชอบ เพราะถา้ เปน็ กจิ กรรมทเี่ ราชอบ เรากจ็ ะอยากทา� สว่ นตวั เคชมชอบเลน่ แทรมโพลีน เพราะสามาร­ถเล่นได้เลย ทั้งยังช่วยเรื่องลด รวิ้ รอยและกระต­นุ้ พลงั งานไดด้ มี ากๆ ดว้ ย นอกจากนยี้ งั ดมื่ นา�้ ผกั และผลไมส้ ตู รดที อ็ กซใ์ นชว่ งเชา้ ของทกุ วนั ซงึ่ จะชว่ ย ใหผ้ วิ พรรณดสู ดใสและควบค­มุ นา�้ หนกั ไปดว้ ยในตวั นอกจาก เรอื่ งดแู ลตวั เอง ทกุ วนั นถี้ า้ มเี วลาวา่ งเคชมกจ็ ะชอบทา� บญุ ดว้ ยคะ่

สินค้าตัวไหนของแบร­นด์ La Chulé ที่คุณเคชมใช้ประจ�า ทจี่ รงิ ใชท้ กุ ตวั นะคะ แตท่ ขี่ าดไมไ่ ดเ้ ลยคอื Nano Moisturize­r GP4G Cream ซงึ่ เปน็ ครมี บา� รงุ ผวิ กลางวนั ทชี่ ว่ ยเรอื่ งลด รวิ้ รอย สวิ ฝา้ ตวั นใี้ ชม้ าตลอด และตอนนโี้ ปรดกั ตท์ เี่ ปน็ ตวั ทอ็ ปมากๆ และเพงิ่ ปลอ่ ยออกมา คอื มาสก์ Pico G Booster Mask 3D คะ่ เปน็ ผลติ ภณั ฑก์ ลมุ่ สเตม็ เซลล์ ชว่ ยลดฝา้ ทา� ให้ หนา้ เดก็ มาสก์ เซลลต์ น้ กา� เนดิ ของ La Chulé นเี้ ปน็ สนิ คา้ น�าเข้าจากฝร่ังเศส และเป็นสูตรส�าหรับผิวของคนเอเชีย โดยเฉพาะดว้ ย กลมุ่ เปา้ หมายของแบร­นด์ La Chulé จะอยู่ ทผี่ หู้ ญงิ อายุ 30 ปขี นึ้ ไป ซง่ึ เรมิ่ มปี ญั หาเรอื่ งฝา้ แบรนดข์ อง เราช่วยแก้ปัญหาเร่ืองฝ้าได้โดยเห็นผลลัพธ์ชัดเจนและ ปลอดภยั 100% คนสว่ นใหญม่ กั คดิ วา่ คนเปน็ ฝา้ จะตอ้ งมอี ายุ เยอะๆ แตท่ จี่ รงิ ผหู้ ญงิ เมอ่ื อายุ 30 ปขี นึ้ ไป กเ็ รมิ่ มปี ญั หาฝา้ กนั แลว้ ปจั จบุ นั สนิ คา้ ของแบรนดม์ เี ยอะมาก กวา่ 20 รายการ แตห่ ลกั ๆ คนจะจดจา� ไดว้ า่ ถา้ เปน็ เรอื่ งของผวิ สวิ และฝา้ ตอ้ งใช้ La Chulé ผหู้ ญงิ ทปี่ ระสบความสา� เรจ็ ในมมุ มองของคณุ เปน็ แบบไหน คอื ผหู้ ญงิ ทมี่ วี ธิ คี ดิ แตกตา่ งจากคนอนื่ ความสา� เรจ็ ไมไ่ ดว้ ดั จากตวั เงนิ แตอ่ ยทู่ วี่ ธิ คี ดิ และคณุ คา่ ทเี่ ขามอบใหแ้ กค่ นอนื่ มากกวา่ คนตน้ แบบทเี่ คชมชนื่ ชมคอื โอปราห์ วนิ ฟรยี ์ เขา เป็นคนที่ท�าอะไรเพื่อสังคมเยอะมาก เห็นได้ชัดว่าชีวิตเขา ผา่ นปญั หาตา่ งๆ มามากมาย แตก่ ส็ ามารถพลกิ ตวั เองได้ จนเปน็ ทงั้ แรงบนั ดาลใจและเป­น็ แสงสวา่ งใหแ้ กค่ นอนื่ อยา่ ง แท้จริง ค�าว่าสวยแพงของ­ผู้หญิงควรถูกมองไปท่ีความคิด วันนี้ต่อให้คุณมีเงินเยอะ แต่ถ้าคุณไม่ได้มอบอะไรให้แก่ สงั คมเลย มนั กไ็ มไ่ ดม้ คี ณุ คา่ อะไร คณุ จะประสบควา­มสา� เรจ็ เรอื่ งอะไร มแี คว่ ตั ถใุ หค้ นเหน็ เหรอ ความสา� เรจ็ ทดี่ คี วรสง่ ตอ่ ใหค้ นอนื่ ได้ ชว่ ยใหช้ วี ติ ของเขาดขี นึ้ ซงึ่ จะทา� ใหเ้ รามคี วามสขุ มากกวา่

นางแบบ: ดุษศิดา ภาคาเดช สไตลิสต์: ศุภะกิจ หุนารักษ์ ผู้ช่วยสไตลิสต์: คุณัชญ์ ดาวมณี ช่างภาพ: ทินกร วงเบญจศิลป์ ผู้ช่วยช่างภาพ: ธนพร พิกุล, ธีรภัทร รัตนกุลชัยนันท์ สัมภาษณ์: ศันสนีย์ เล้าอรุณ สถานที่: MOTIF ชั้น 3 เอราวัณ แบงค็อก โทร.0-2250-7740

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.