เราเก่งขึ้นได้ แค่เข้าใจสมอง

เขียนโดย ด�ำรงค์ พิณคุณ

OK! Magazine Thailand - - HOROSCOPE - fb/damrongpin­koon

คุณสงสัยไหมว่า...ทั้้งที่่เราเองก็็ ลิสต์สิ่งที่อยากท�าทุกปี หรือบางทีก็มี เป้าหมายท่ีชัดเจน แต่ท�าไมเราถึงท�ามัน ไมส่ า� เรจ็ สกั ท?ี มนษุ ยจ์ ะหลง่ั โดพามนี ออกมาทกุ ครงั้ เมอื่ เราประสบคว­ามสา� เรจ็ ท�าให้เรามีความสุข และอยากจะท�าเรื่องนี้ต่อไปในรูปแบบที่ยาก มากยิ่งขึ้น (เหมือนเวลาที่เล่นเกมด่านแรก ผา่ น เรากจ็ ะมพี ลงั ทอี่ ยากจะเอาชน­ะเกมดา่ น ต่อไป แม้ว่ามันจะยากแค่ไหนก็ตาม) แต่เมื่อ โดพามนี ไมไ่ ดห้ ลงั่ เราจงึ เกดิ ความรสู้ กึ ทอ้ แท้ และหยุดท�าไปในทสี่ ดุ แลว้ จะทา� ใหส้ มองเราหลงั่ “โดพามนี ” ออกมาอยา่ งสมา�่ เสมอได้อย่างไร? 1. ค้นหาเป้าหมายหลักให้ เจอ การค้นหาเป้าหมายให้เจอจึงเป็น สิ่งที่ส�าคัญที่สุด เราควรทุ่มเท คน้ หาสงิ่ ทเี่ ราตอ้ งการจะทา� จรงิ ๆ ซึ่งมันอาจเป็นเป้าหมายที่มาจาก ความฝนั ในวยั เดก็ ความถนดั หรอื Passion สว่ นตวั กไ็ ด้ เพอื่ ใหส้ มอง เราไดป้ กั หมดุ โฟกสั ในเปา้ หมายนั้น และเกิดความมุ่งมั่นที่จะมันให้ ส�าเร็จ

2. ท�าให้เป้าหมายนั้นเล็กลงและ ง่ายขึ้น ค้นหาวิธีการ ขั้นตอน หรือเส้นทางที่ จะพ าเราไปสู่เป้าหมายหลักออกมา ให้้มากที่สุด (ซึ่งต่อมามันจะกลายเป็น เปา้้ หมายเลก็ ๆ ทเ่ี ราตอ้ งทา� ใหส้ า� เรจ็ ในทกุ ๆ วนั ) และทสี่ี า� คญั คอื เราตอ้ งไมท่ งิ้ ทกุ ความเปน็ ไปได้ เพราะถึงแม้ว่ามันจะเป็นวิธีการที่ไม่เหมือน ชาวบ้าน แต่มันก็อาจเป็นวิธีที่เหมาะกับคุณ ที่ี่สุุดและท�าให้คุณประสบความ­ส�าเร็จได้เร็ว ที่สี่สุดุดก็ได้

3. ลงมือท�า หากเรามี 2 ขอ้ แรกครบแลว้ นนั่ หมายความวา่ เราพร้อมแล้วส�าหรับการเริ่มลงมือท�า แต่คนสว่ นใหญม่ กั หยดุ ชะงกั ทขี่ น้ั ตอนน้ี ซงึ่ อาจเพราะคว­ามกลัว ไม่กล้า ไม่มั่นใจ ฯลฯ ดังนั้นเมื่อเราเตรียมสมองให้พร้อมต่อสู้กับ อปุ สรรคแลว้ กอ็ ยา่ ใหอ้ ะไรมาหยดุ เรา ลองเรมิ่ ทา� ใหเ้ ปา้ หมายเลก็ ๆ ของเราใหส้ า� เรจ็ เพอื่ ให้ สมองหลั่งโดพามีนออกมาอย่างสม่�าเสมอ แล้วเราจะเริ่มรู้สึกถึงความแตกต่าง เมื่อเรา ท�าเรื่องง่าย ๆ ได้ แล้วเรื่องที่ดูยากก็อาจ ไม่ได้ยากอีกต่อไปครับ

4. โฟกัสที่ตัวเอง ระหว่างที่ก�าลังลงมือท�า เราอาจต้องเผชิญ กบั ถอ้ ยคา� ทที่ า� ใหห้ มดกา� ลงั ใจจากคนรอบ­ขา้ ง ซงึ่ คนทปี่ ระสบความสา� เรจ็ สว่ นใหญม่ กั โฟกสั ทเี่ ปา้ หมายของตวั เองเปน็ หลกั ครบั ถ้ามีคน บอกว่า “นายท�าไม่ได้หรอก มันไม่เคยมีใคร ท�ามาก่อน” เราจะมีไฟฟ้า มีโทรศัพท์มือถือ มีเครื่องบิน มีเครื่องสแกนสมอง­ให้ใช้แบบ ทุกวันนี้ไหม

มาถงึ ตรงนคี้ ณุ คงพอตอบตวั เองไดแ้ ลว้ ละ่ ครบั วา่ ทา� ไมเปา้ หมายทเี่ ราลสิ ตไ์ วท้ กุ ปี ถงึ ไมป่ ระสบความสา� เรจ็ สกั ที แตห่ ากใคร พรอ้ มทจี่ ะไปตอ่ และมนั่ ใจวา่ เราตอ้ งทา� ได้ ลองเริ่มต้นตั้งเป้าหมายใหม่ ด้วยการ ส�ารวจความคิด บุคลิก และพฤติกรรม ของตวั เองผา่ นแบบทดสอบ Genius ใน www.neurogeniu­s.com ดนู ะครบั

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.