ฟา้ -อารฟี า้ คอน

OK! Magazine Thailand - - STYLE TALK -

ตงั้ แตฟ่ า้ รจู้ กั กบั แบรนดจ์ วี องชี่ ยงั ไมม่ ใี บไหนทฟี่ า้ รสู้ กึ วา่ ไมใ่ ชต่ วั เอง เลยคะ่ มนั มคี วามคลู สตรที สไตล์ มคี วามสนกุ ในตวั ไมเ่ ปน็ ผหู้ ญงิ จน เกนิ ไป แตก่ ไ็ มไ่ ดแ้ มน เปน็ ผหู้ ญงิ เทๆ่ และยงั เปน็ กระเปา๋ แบรนดเ์ นม ใบแรกๆ ของฟา้ ดว้ ย ซงึ่ ปกตจิ ะ แตง่ ตวั เรยี บๆ ไมม่ ดี เี ทลมาก เพราะฉะนนั้ กระเปา๋ ทชี่ ว่ ยทา� ใหก้ าร แตง่ ตวั ของเรามนั ดมู อี ะไรขนึ้ มาได้ มากขนึ้ กค็ อื ตอบโจทยม์ ากคะ่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.