บวิ -ปญั ชกิ า อศั วศริ ศิ ลิ ป์

OK! Magazine Thailand - - STYLE TALK -

สงิ่ ทกี่ ระเปา๋ จวี องชโี่ ดดเดน่ มาก คอื เรอื่ งของดไี ซนท์ ที่ า� ออกมาให้ สามารถใชไ้ ดท้ กุ โอกาสและ ทกุ วนั จรงิ ๆ คะ่ จะสวยกไ็ ด้ จะลยุ กไ็ ด้ มคี วามเทๆ่ ลยุ ๆ ซงึ่ เราชอบใสก่ างเกงยนี อยแู่ ลว้ พอมกี ระเปา๋ ทดี่ เู ทๆ่ มนั คอมพลตี ลคุ ไดเ้ ลยคะ่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.