Opposites Attract

ความแตกตา่ งทลี่ งตวั ของ 2 สาว 2 บคุ ลกิ นวิ -นภสั สร ภธู รใจ และจวิ๋ –ปยิ นชุ เสอื จงพรู สลดั ภาพดโู อสดุ ฮติ สง่ ซงิ เกลิ้ เดยี่ วสรา้ งสสี นั ใหมใ่ หว้ งการเพลง

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS - นางแบบ: นภัสสร ภูธรใจ และ ปิยนุช เสือจงพรู ช่างภาพ: ทินกร วงเบญจศิลป์ สัมภาษณ์: กิ่งสุรางค์ อนุภาษ

ความแตกตา่ งทลี่ งตวั ของ 2 สาว 2 บคุ ลกิ นวิ -นภสั สร ภธู รใจ และจวิ๋ -ปยิ นชุ เสอื จงพรู สลดั ภาพดโู อสดุ ฮติ สง่ ซงิ เกลิ เดยี่ วสรา้ งสสี นั ใหมใ่ หว้ งการเพลง

ทที มี่ ขี า่ ววา่ ดโู อสาวทรงพลงั ทจี่ บั มอื รอ้ งเพลงกนั มานานกวา่ 15 ปี อยา่ งนวิ -นภสั สร ภธู รใจ และจวิ๋ -ปยิ นชุ เสอื จงพรู กา� ลงั จะมผี ลงานโซโลอ่ อกมาใหฟ้ งั กนั บรรดาแฟนคล­บั NJ กอ็ อกอาการแปล­กใจสดุ ๆ และยงั ตงั้ ประเดน็ ขนึ้ มาวา่ หรอื ทงั้ คกู่ า� ลงั จะเตบิ โตไปทา� เพลงเดย่ี วกนั อยา่ งเตม็ ตวั เสยี แลว้ เพอื่ ไมใ่ หเ้ ปน็ การเสยี เวลา OK! เลยขอควิ ทงั้ คเู่ คลยี รค์ ตั เรอื่ งนี้ พรอ้ มกบั ถามถงึ ผลงานชนิ้ ลา่ สดุ ทนี่ วิ และจวิ๋ ตา่ งซมุ่ เงยี บแยกกนั ทา� แบบทไี่ มย่ อมบอกกนั อกี ดว้ ย

เล่าถึงที่มาที่ไปของการท�าผลงานเดี่ยวของตัวเองให้ฟัง หน่อยได้ไหม นิว: มาจากทผี่ ใู้ หญใ่ หโ้ อกาสไดล้ องทา� อะไรสนกุ ๆ และเปน็ ของขวญั ใหแ้ ฟนคลบั ดว้ ย เพราะเราใช­ค้ า� วา่ ดโู อมากวา่ 15 ปี ถ้าไม่ได้อยู่ในคอนเสิร์ตใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีภาพที่ร้องเดี่ยว สกั เทา่ ไร และโซโลข่ องนวิ กบั จวิ๋ ครงั้ นี้ เราตา่ งแอบซมุ่ ทา� แบบ ไมใ่ หร้ เู้ ลยวา่ ทา� เพลงกนั อยา่ งไร แนวไหน หา้ มบอกกนั ซงึ่ การไดล้ องทา� โซโลก่ เ็ ปน็ ความสขุ ของทงั้ คนทา� ทงั้ ทางคา่ ย มวิ สคิ ครมี และคนฟงั ดว้ ย เพราะการทแี่ ยกกนั สรา้ งผลงาน กท็ า� ใหง้ านดมู สี สี นั มากขนึ้ จวิ๋ : ตรงนถี้ อื เปน็ มติ ใิ หมข่ องจวิ๋ เหมอื นกนั เพราะเมอื่ กอ่ นนี้ ไดท้ า� อะไร 2 คน เหมอื นมี 2 พลงั งาน แตค่ รงั้ นเี้ ปน็ พลงั งาน ของเราเองค­นเดยี วทจี่ ะทา� ใหท้ กุ อยา่ งเรยี บรอ้ ย และยงั ทา� ให้ เราย้อนกลับไปคิดว่าถ้าออกเดี่ยวตั้งแต่แรกจะเป็นอย่างไร เพราะชินกับการท�างานที่ได้เจอกันอย่างนี้มาโดยตลอด แตท่ กุ อยา่ งกผ็ า่ นไปอยา่ งแฮปปค้ี ะ่

ไดม้ โี อกาสฟงั ซงิ เกลิ้ แรกของกนั และกนั กอ่ นจะปลอ่ ยออกมา ไหม นวิ : ไมค่ ะ่ เราฟงั พรอ้ มๆ กบั แฟนๆ เลย แตก่ ไ็ ดเ้ หน็ ทเี ซอร์ ของเพลงกอ่ น ซงึ่ ถงึ แมจ้ ะออกมานดิ เดยี วแตก่ ร็ สู้ กึ ตนื่ เตน้ ที่ ไดฟ้ งั เพลงของกนั และกนั ในขณะเดยี วกนั นวิ กแ็ อบเขนิ เพอื่ น นะ ไมอ่ ยากใหเ้ ขาไดย้ นิ เลย (หวั เราะ) เรามาฟงั เพลงเตม็ ๆ กนั ทบี่ า้ นจวิ๋ คะ่ และนวิ ยงั พดู กบั จวิ๋ เลยวา่ รสู้ กึ ตนื่ เตน้ เหมอื น เราไดป้ ลอ่ ยผลงานแรกใ­นชวี ติ เลย จวิ๋ : พอจวิ๋ ไดย้ นิ โทนเพลง “คนเดมิ ” ของนวิ กพ็ อเดาไดว้ า่ นา่ จะเปน็ ฟลี โรแมนตกิ ซงึ่ นวิ นา่ จะถกู ใจและแฟนเพ­ลงกน็ า่ จะ ชอบ เพราะนวิ เขาทา� งานทอี่ งิ กบั โหมดอารมณข์ องตวั เองอยู่ แลว้ จวิ๋ รสู้ กึ วา่ ดนี ะ คนละคาแรก็ เตอร์ เพราะเพลงข­องจวิ๋ ซงึ่ ชอื่ เพลง “เกลยี ดความรกั ” กจ็ ะเปน็ อารมณอ์ กี แบบหนงึ่ เปน็ ความรสู้ กึ ทอี่ ยากจะทงิ้ ความรกั แบบนแี้ ตท่ งิ้ ไมไ่ ด้ ทกุ อยา่ ง ออกมาคนละส­แี บบทเ่ี ราไมไ่ ดต้ งั้ ใจ

การออกมาท�าซิงเกิ้ลเดี่ยวของนิวจิ๋ว ท�าให้แฟนๆ จิตตก และอดคิดไม่ได้ว่าคุณก�าลังจะแยกทางกันเดินแล้ว จวิ๋ : อยา่ ไปกงั วลคะ่ (หวั เราะ) แตก่ ต็ อ้ งยอมรบั วา่ ตอนแรก จวิ๋ กก็ งั วลเหมอื นกนั วา่ แฟนจะงงไหม­วา่ ทา� ไมเราถงึ มาออก โซโล่ แตท่ า้ ยทสี่ ดุ พอเขาไดเ้ หน็ เนอ้ื งาน ไดเ้ หน็ การทา� งาน วา่ เรายงั มรี ปู แบบทยี่ งั เปน็ นวิ จว๋ิ เพยี งแตว่ า่ มโี ปรเจค็ ตพ์ เิ ศษ ทตี่ า่ งแขง็ แรงในรปู แบบทตี่ วั เองเปน็ กน็ า่ จะเขา้ ใจ จวิ๋ เองก็ รสู้ กึ วา่ การทา� อะไรแบบนสี้ ามารถตอ่ ยอดไดน้ ะ บางทแี ฟนๆ อาจจะไดย้ นิ อะไรดๆี อะไรทแี่ ปลกใหมจ่ ากนวิ จวิ๋ ทไี่ มเ่ หมอื น เดมิ ตอนนงี้ านจา้ งเรากย็ งั เปน็ แพค็ คเู่ หมอื นเดมิ แตพ่ อมี พารต์ แยกกส็ ามารถแตกงา­นไปไดอ้ กี มากกวา่

ถ้าวันหนึ่งนิวกับจิ๋วไม่ได้ร้องไลน์ประสานด้วยกัน อยาก ท�างานร่วมกับใครเพื่อให้เขามาประสา­นแทนเพื่อนของเรา นวิ : คงเปน็ พลี่ ลุ า (กนั ยารตั น์ ตยิ ะพรไชย) คะ่ เพราะหนุ่ ก็ พอๆ กนั และนา่ จะมเี สยี งประสานดว้ ยกนั ได้ จวิ๋ : แพท วง Klear (รณั นภนั ต์ ยงั่ ยนื พนู ชยั ) คะ่ อยากลองดู เพราะคนละแ­นวเลย รสู้ กึ วา่ ถา้ รอ้ งเพลงแบบผหู้ ญงิ หนอ่ ยก็ นา่ จะเพราะนะค­ะ

เพลงของนิวจิ๋วจะเป็นแนวหนักๆ ดราม่าทั้งนั้น คุณเคย อยากร้องเพลงเบาๆ ใสๆ สบายๆ บ้างไหม นวิ : เคยมคี วามรสู้ กึ นนั้ นะคะ บางทกี ค็ ดิ วา่ อยากจะรอ้ งเพลง กับกีตาร์โปร่งสักตัว เพราะเป็นการพักหูของเราหลังจาก รอ้ งเพลงหนกั ๆ ใชเ้ ครอื่ งดนตรหี ลายชนิ้ มาแลว้ การไดฟ้ งั เสยี งรอ้ งของตวั เองแบบชดั ๆ กเ็ ปลยี่ นโหมดดี

จวิ๋ : เพลงใสๆ ทสี่ ดุ ของจวิ๋ คงเปน็ เพลง “ทา� ไมตอ้ งเธอ” “รกั ทเี่ ปน็ ของจรงิ ” ซงึ่ แนวนกี้ ม็ นี ะคะ แตค่ นไมค่ อ่ ยจา� เขาจะ จา� เพลงทดี่ ดู รามา่ มากกวา่

ถงึ จะรอ้ งเพลงมานาน­ขนาดนี้ แตก่ ารเรมิ่ ตน้ รอ้ งเพลงใหมๆ่ ยังคงเป็นเรื่องยากของทั้งคู่อยู่หรือเปล่า นวิ : นวิ มองวา่ ไมไ่ ดเ้ ปน็ เรอื่ งยากแตเ่ ปน็ เรอื่ งสนกุ เปน็ เรอื่ ง

ใหมๆ่ ทเี่ ราไมเ่ คยเบอื่ มากกวา่ สว่ นเทคนคิ หรอื ซาวนดด์ นตรี ใหมๆ่ กเ็ ปน็ อะไรทตี่ อ้ งศกึ ษาและทา� ใหส้ นกุ ตลอดเวลาดว้ ย จว๋ิ : สา� หรบั จวิ๋ เรยี กวา่ มหี ลายอารมณน์ ะ ขนึ้ อยกู่ บั วา่ งาน ชนิ้ นนั้ เปน็ อะไร แตก่ ท็ า้ ทายเราทกุ ครงั้ แลว้ ยงั มเี รอื่ งของ

บรรยากาศกา­รทา� งานดว้ ยวา่ ตอนนนั้ หนกั มากไหม ซงึ่ เราก็ จะมแี รงกดดนั ทแี่ ตกตา่ งกนั ไป แตว่ า่ ทกุ งานเรากไ็ ดด้ ไี ซน์ การรอ้ งเพลงทแี่ ตกตา่ งกนั เชน่ บางปไี ดท้ า� เพลงละคร เรา กม็ านงั่ คดิ วา่ จะดไี ซนเ์ พลงเปน็ คาแรก็ เตอรแ์ บบไหน หรอื พอ มาปนี เี้ ปน็ โหมดโซโล่ เราก็ OK! สนกุ กบั งานและรว่ มดไี ซน์ ผลงานชนิ้ นี้ เรยี กวา่ เปน็ ความสนกุ ทจ่ี ะไดท้ า� งานรอ้ งเพลงที่ มอี ะไรแตกตา่ งกนั

นอกจากทา� เพลงของตวั เองแลว้ ยงั ชอบฟงั เพลงของนกั รอ้ ง คนไหนอีกบ้าง จวิ๋ : อารอี านา กรานเด คะ่ เวลาทเี่ ขาปลอ่ ยเพลงอะไรม­าก็ จะชอบฟงั จวิ๋ มองวา่ นกั รอ้ งรนุ่ ใหมจ่ ะชอบรอ้ งเพลงแบบซอ­ย เมโลดเ้ี ยอะๆ ซงึ่ ถา้ เราฟงั มาตงั้ แตม่ ารายห์ แครยี ,์ บรติ นยี ์ สเปยี รส์ จะเหน็ วา่ เมโลดตี้ า่ งกนั เพราะเขาจะ­ไมซ่ อยเมโลดี้ เยอะ นอกจากนกี้ ย็ งั ชอบฟงั เพลงของบรโู น มารส์ , แซม สมธิ ดว้ ย นวิ : ชว่ งนนี้ วิ ฟงั โพลแี คท เชน่ “ดดู ”ี “อาวรณ”์ และเพลง ของเดอะทอย­ส,์ เดอะ พารก์ นิ สนั เราสองคนจะ­ฟงั เพลงกนั คนละแบบ

เหมอื นนวิ จวิ๋ จะตอ้ งรอ้ งเพลงแทบทกุ วนั มวี ธิ พี กั หรอื เทคนคิ การใช้เสียงอย่างไรบ้าง นวิ : หลงั ๆ กจ็ ะมาเปน็ การวอรม์ เสยี งกอ่ นขนึ้ รอ้ งคะ่ เพราะ การทตี่ อ้ งเดนิ ทาง พกั ผอ่ นนอ้ ย รา่ งกายเราอาจ­จะเหนอื่ ยลา้ ได้ กเ็ ลยใชว้ ธิ นี ี้ จวิ๋ : การร้องของตัวเองทุกวันก็ร้สู กึ หนักเหมือนกนั เพราะ แนวเพลงของ­เราใชอ้ ารมณเ์ ยอะ กเ็ ลยตอ้ งเฉลยี่ วา่ วนั นลี้ กู คา้ รเี ควสตเ์ พลงอะไร แลว้ กจ็ ะพยายามบาล­านซเ์ พลงอนื่ ๆ ทตี่ อ้ ง ร้องให้สมดุลกัน หรือเวลาที่ท�าคอนเสิร์ตใหญ่ก็จะมีครูมา คอยสอนวา่ ควรจะตอ้ งใชเ้ สยี งอยา่ งไรใหใ้ ชไ้ ดท้ กุ วนั เพราะ เราไมส่ ามารถอธบิ ายใหแ้ ฟนเพลงฟงั ไดห้ รอกวา่ เมอื่ วานรอ้ ง เพลงใหญ่มานะ จิ๋วมองว่านี่คือหน้าที่รับผิดชอบของเรา­ที่ ต้องหาเซฟโซน­ของตัวเองให้สามารถร้องเพลงได้ทุกวัน มากกวา่

วันนี้นิวจิ๋วคือศิลปินดูโอที่ประสบความส�าเร็จมาก คุณมี มุมมองกับเรื่องเหล่านี้อย่างไรและวาง­แผนอนาคตให้กับ ตัวเองไว้อย่างไรบ้าง จิ๋ว: กว่าจะมาถึงวันที่ได้รับการยอมรับในมุมที่เป็นนักร้อง ผหู้ ญงิ เปน็ ดโู อ และมคี ณุ ภาพ ไมใ่ ชเ่ รอื่ งงา่ ย ตอ้ งผา่ นอะไร มาหลายอยา่ ง เรากร็ สู้ กึ ดนี ะคะ แตส่ งิ่ ทคี่ ดิ ตอ่ จากนคี้ อื จะ อยู่อย่างไรในทางข­องเราให้ดีที่สุด จิ๋วมองว่าเมื่อวันหนึ่งที่ กระแสหมดไป สงิ่ ทมี่ อี ยคู่ อื คณุ ภาพ เรากต็ อ้ งรกั ษาไวใ้ หด้ ี อยา่ งทนี่ กั รอ้ งรนุ่ พๆี่ ทา� ใหด้ เู ปน็ ตวั อยา่ ง นิว: ใช่ค่ะ ถึงแม้เราจะรู้สึกดีมากที่ได้รับการตอบรับจาก แฟนๆ แตก่ ต็ อ้ งเผอื่ ใจไวส้ า� หรบั อนาคตดว้ ย นวิ เผอื่ ใจมา ตงั้ แตอ่ ลั บมั้ ที่2 แลว้ บอกตวั เองวา่ ทา� ใหเ้ ตม็ ที่ รกั ษาคณุ ภาพ งานใหด้ ี และคดิ วา่ ถา้ ยงั สนกุ กบั การรอ้ งเพลงหมายค­วามวา่ เราคงไปตอ่ ได้ แตก่ ค็ ดิ เผอื่ ไวเ้ หมอื นกนั วา่ ถา้ วนั หนงึ่ ไมไ่ ด้ ทา� งานตรงนกี้ ค็ งกลบั ไปอยรู่ า้ นกาแฟทเี่ ชยี งใหม่ ไปทา� อะไร อยา่ งอนื่ เพยี งแตต่ อนนยี้ งั ขอทา� งานของตวั เองใหเ้ ตม็ ที่ ตอ้ ง ไมก่ ลวั ถา้ วนั หนงึ่ ความนยิ มจะลดลง เพราะเราได­ท้ า� ทกุ อยา่ ง สดุ ฝมี อื เพอื่ รกั ษาสงิ่ นใี้ หด้ ที สี่ ดุ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.