Beauty Feature

6 เทรนดส์ กนิ แครแ์ ละงานผวิ ทกี่ า� ลงั อนิ ณ เวลานี้

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

The Hottest Skincare & Beauty Trends 6 เทรนดส์ กนิ แครแ์ ละงานผวิ ทกี่ า� ลงั อนิ ณ เวลานี้

นอกจากเทรน­ดเ์ มกอพั ทเี่ ราตอ้ งคอยอพั เดตอยตู่ ลอดเวลา เทรนดก์ ารดแู ลผวิ เองกไ็ มค่ วรลมื ทจี่ ะอพั เดตเชน่ กนั เพราะมอี ะไรใหมๆ่ ออกมาใหส้ าวๆ ไดล้ องใชก้ นั เสมอๆ ไมว่ า่ จะเปน็ สกนิ แคร์ หรอื ไอเทม็ ทกี่ า� ลงั เปน็ กระแส เรากไ็ มค่ วรพลาด และนคี่ อื เทรนดค์ วามงามทฮี่ อตทสี่ ดุ จน OK! อยากนา� มาอพั เดตกนั

New Touch of Night Cream เทรนดก์ ารทาไนตค์ รมี หรอื โอเวอรไ์ นตม์ าสก์ หนาๆ กอ่ นนอนเพอื่ ใหผ้ วิ ชมุ่ ชนื้ แบบขา้ มคนื นนั้ อาจมมี าไดส้ กั พกั แลว้ แตใ่ นปนี ี้ ลมื การทาไนตค์ รมี หนาๆ ไปไดเ้ ลย เพราะการทา­หนาๆ นอกจากจะไม­ช่ ว่ ยเพมิ่ ความชมุ่ ชนื้ ใหผ้ วิ ไดต้ ลอดทงั้ คนื แลว้ ยงั อาจทา� ใหผ้ วิ สกปรกได้ เนอื่ งจากครมี ทไี่ มแ่ หง้ จะไปสมั ผสั กบั อากาศหรอื ฝนุ่ ทลี่ อยอยใู่ นตอนกลางคนื หรอื อาจไปสมั ผสั หมอน ทา� ใหส้ งิ่ สกปรก ตกคา้ งอยบู่ นผวิ ดงั นนั้ การเลอื กใชไ้ นตค์ รมี จงึ ตอ้ งเลอื กผลติ ภณั ฑท์ เี่ ขม้ ขน้ แตส่ มั ผสั เบาบาง ซมึ ซาบไดเ้ รว็ และบา� รงุ ไดต้ ลอดคนื

เพอื่ ฟน้ื ฟผู วิ ระหวา่ งทเี่ รานอนหลบั

LED Light Therapy หลายๆ คนอาจเคยได­ย้ นิ วา่ เซเลบรติ ตี้ า่ งประเทศชน่ื ชอบการดแู ลผวิ ดว้ ยการฉายแสง อยา่ งเจสสกิ า อลั บา หรอื ครสิ ซี่ ทเี กน กม็ กั จะใชม้ าสก์ หนา้ ฉายแสงอยเู่ ปน็ ประจา� ซงึ่ การ ฉายแสงถอื เปน็ เทรนดก์ ารดแู ลผวิ แบบใหมท่ นี่ า่ สนใจมาก โดยการรกั ษาดว้ ยแสง หรอื การ ฉายแสง LED นนั้ กม็ หี ลายสี ไดแ้ ก่ แสงสฟี า้ แสงสเี ขยี ว แสงสเี หลอื ง และแสงสแี ดง ซงึ่ แสงแตล่ ะสจี ะมคี ณุ สมบตั ทิ แี่ ตกตา่ งกนั และชว่ ยรกั ษาปญั หาผวิ แตกตา่ งกนั ออกไป อยา่ งทรตี เมนตห์ นา้ กากยกกระชบั ผวิ หนา้ Platinum Young Again Mask (ครงั้ ละ 5,000 บาท) จาก Alanis ทเี่ ปน็ นวตั กรรมยกกระช­บั ผวิ หนา้ จากประเทศอ­ติ าลี เขา้ ดแู ลผวิ อยา่ งลา�้ ลกึ ดว้ ยเทคโนโลยี Photo Biostimula­tion หรอื การใชล้ า� แสงเยน็ โดยใชเ้ วลาเพยี ง 20 นาที แบง่ เปน็ 2 ประเภท คอื หนา้ กากสแี ดงทเี่ นน้ กระตนุ้ การผลติ คอลลาเจนแล­ะ อลี าสตนิ คนื ความออ่ นเยาวก์ ระจา่ งใส อกี ทงั้ ยงั ชว่ ยสรา้ งโปรตนี ฟน้ื ฟเู ซลลผ์ วิ พรอ้ มกระตนุ้ การสรา้ งเซลลผ์ วิ ใหมท่ แี่ ขง็ แรง เรยี บเนยี นกวา่ เดมิ และหนา้ กากสฟี า้ ทเี่ นน้ การขจดั เชอื้ แบคทเี รยี อนั เปน็ สาเหตขุ องการเกดิ สวิ รบั บรกิ ารไดท้ ี่ Alanis World Class Innovative Beauty Center ศนู ยน์ วตั กรรม ความงามครบ­วงจร โดดเด่นด้วยการให้บริการแบบ Non-Invasive ศนู ยก์ ารคา้ เกษรวลิ เลจ ชนั้ L จนั ทร-์ อาทติ ย์ เวลา 10.00-20.00 น. สอบถามเพมิ่ เตมิ และ ส�ารองคิวได้ที่เบอร์ โทร. 061-956-3636

Cleanse with Clay ในปนี ี้ การทา� ความสะอาดด­ว้ ยโคลนกย็ งั คงฮติ และอนิ เทรนดอ์ ยู่ แคล่ า้ งหนา้ ดว้ ยโฟมหรอื ออยลอ์ าจเอาสงิ่ สกปรกออกไป­ไดไ้ มห่ มด ดงั นนั้ การเพมิ่ ขนั้ ตอนพเิ ศษอยา่ งมาสก์ หนา้ ดว้ ย โคลนชนดิ ตา่ งๆ ทชี่ ว่ ยทา� ความสะอาดผ­วิ ไดอ้ ยา่ งลา้� ลกึ พรอ้ มขจดั สงิ่ อดุ ตนั ในรขู มุ ขนได้ อยา่ งหมดจด ถอื วา่ เปน็ อกี หนงึ่ เทรนดท์ ชี่ ว่ ยใหผ้ วิ ดสู วยสะอาดสดใ­ส

Facial Roller Is a Beauty Must-Have

อกี หนงึ่ เทรนดฮ์ ติ ทนี่ า่ สนใจกบั การดแู ลผวิ หนา้ และลา� คอดว้ ยโรลเลอรห์ นิ กลงิ้ ทมี่ คี วาม เชอื่ กนั วา่ มพี ลงั ในการบา� บดั ชว่ ยผอ่ นคลายผวิ พรอ้ มกระตนุ้ กลา้ มเนอื้ ใหแ้ ลดกู ระชบั เพอื่ ผวิ ทแี่ ลดเู ปลง่ ปลงั่ สขุ ภาพดี ซงึ่ จากการศกึ ษาพบวา่ การใชห้ นิ มาบา� บดั หรอื รกั ษาโรค มมี าตงั้ แตส่ มยั โบราณ หลายคนอาจไ­มเ่ ชอื่ แตก่ ารใชห้ นิ กลงิ้ ถอื เปน็ เทรนดท์ เี่ หลา่ คนดงั และบวิ ตกี้ รู ตู า่ งประเทศชนื่ ชอบกนั มาก สว่ นใหญเ่ รากจ็ ะเหน็ เปน็ โรลเลอรห์ นิ หยกสเี ขยี ว หรอื หนิ โรสควอตซส์ ชี มพู ซงึ่ แบรนดค์ วามงามเองก­ท็ ยอยปลอ่ ยอปุ กรณน์ วดหนา้ สวยๆ พวกนอี้ อกมาใหเ้ ราไดใ้ ชก้ นั สว่ นวธิ กี ารใชน้ นั้ ดา้ นหวั โรลเลอรท์ ใี่ หญก่ วา่ จะใชน้ วดไปตามแนว­กราม หนา้ ผาก และลา� คอ สว่ นดา้ นหวั เลก็ นนั้ ใชน้ วดเบาๆ บรเิ วณหวั ตา ใตต้ า ขมบั เหนอื รมิ ฝปี าก และบรเิ วณคาง จะชว่ ยกระตนุ้ ระบบไหลเวยี น ทา� ใหช้ ว่ ยกา� จดั ของเสยี ทคี่ งั่ คา้ งออกไปได้ ดขี นึ้ นอกจากนสี้ ามารถนา� ไปแชเ่ ยน็ เพอื่ ชว่ ยกระตนุ้ ใหผ้ วิ สดใส กระชบั เปลง่ ปลงั่ และ สง่ ผลใหอ้ าการผวิ หนา้ บวมลดนอ้ ยลงไดอ้ กี ดว้ ย หรอื ถา้ หากใชน้ วดผวิ หลงั ลงเซรมั่ ออยล์ หรอื ครมี กจ็ ะชว่ ยใหผ้ วิ ดดู ซมึ สกนิ แครไ์ ดด้ ขี นึ้

The Glass Skin Trend

งานผวิ ดเู รยี บเนยี น เงาใสเหมอื นแกว้ คอื เทรนดง์ านผวิ ทฮี่ อตมาก นอกจากคยี ห์ ลกั อยา่ ง การบา� รงุ ผวิ ใหด้ ี และการเลอื กใชไ้ พรเมอรท์ ชี่ ว่ ยปรบั สภาพผวิ แลว้ การเลอื กใชร้ องพนื้ ดๆี ทดี่ ไู มห่ นา แตป่ กปดิ มสี ว่ นผสมทม่ี อบการบา� รงุ ใหผ้ วิ ดฉู า�่ วาว กถ็ อื วา่ เปน็ ตวั ชว่ ยหลกั ที่ ทา� ใหง้ านผวิ ดไู รท้ ตี่ ิ แลว้ ตบทา้ ยดว้ ยสเปรยน์ า�้ แร่ เทา่ นกี้ ไ็ ดง้ านผวิ แบบสวยๆ แลว้ ละ่

Moisturize Your Lips หยดุ พกั เนอื้ แมตตก์ อ่ น เพราะเทรนด­ร์ มิ ฝปี ากอนั แสนอวบอมิ่ กา� ลงั มา บา� รงุ รมิ ฝปี ากให้ ชมุ่ ชนื่ อยตู่ ลอดเวลา โดยเลอื กใชบ้ าลม์ บา� รงุ แบบไมม่ สี ี แลว้ ลงลปิ สตกิ ตามปกติ หรอื จะ ใชล้ ปิ บา� รงุ แบบมสี ใี นขนั้ ตอนเดยี วจบ รบั รองวา่ รมิ ฝปี ากนา่ จบุ๊ ตลอดทงั้ ปแี นน่ อน

Shiseido White Lucent Overnight Cream and Mask (75 มล. 3,600 บาท) มอยซเ์ จอรค์ รมี สตู รไวทเ์ ทนนงิ่ ทสี่ ามารถใชเ้ ปน็ มาสก์ บา� รงุ ผวิ ในยามคา่� คนื ชว่ ยฟน้ื บา� รงุ ผวิ จากรวิ้ รอยจดุ ดา่ งดา� สผี วิ ทไี่ มส่ มา�่ เสมอและหมอ­งคลา�้ ใหด้ กู ระจา่ งใส

Fresh Lotus Youth Preserve Dream Face Cream (50 มล. 2,250 บาท) ดว้ ยคณุ คา่ จากสว่ นผสมแหง่ นวตั กรรม Super Lotus ชว่ ยฟน้ื บา� รงุ ผวิ ตลอดคนื ทั้งยังต่อต้านสารอนุมูลอิสระและขับสารพิษออก จากผิว ลดเลือนและ ปกป้องผิวจากสัญญาณ แรกแห่งวัย เนื้อสัมผัส เบาสบายแตเ่ ขม้ ขน้ กลนิ่ หอมของพีชช่วยให้ผ่อน คลายขนึ้

Olay Magnemasks Infusion Rejuvenati­ng Facial Mask (999 บาท / ครมี สลปี ปง้ิ มาสก์ พรอ้ มแมกเนตกิ อินฟิวเซอร์ 1,299 บาท) ครีมสลีปปิ้งมาส์กสูตร ลดเลอื นรวิ้ รอย มาสก์ เนอื้ ครมี ละเอยี ดเมอื่ ใชค้ กู่ บั แมกเนตกิ อนิ ฟวิ เซอร์ จะชว่ ยเพมิ่ ความชมุ่ ชนื้ ใหก้ บั ผิว เพื่อลดริ้วรอย ท�าให้ผิวดูอิ่มฟูและกระชับขึ้น พรอ้ มกกั เกบ็ ความชมุ่ ชนื้ ไดย้ าวนานถงึ 12 ชวั่ โมง

( 99 บาท) L’Oréal Paris Pure Clay Mask Illuminati­ng 3 มาสกโ์ คลนพอกหนา้ แบบลา้ งออก ผสานคณุ คา่ คาโอลนิ เคลย์ หรอื โคลนขาว และอดุ มดว้ ยสารสกดั จากเลมอน กราส พร้อมด้วยเม็ดบีดส์ที่อ่อนโยนในการ­ท�าความ สะอาด ขจดั เซลลผ์ วิ ทา� ใหผ้ วิ นมุ่ เรยี บเนยี น และ กระจา่ งใส

Origins Original Skin Retexturiz­ing Mask with Rose Clay (75 มล. 1,000 บาท) มาสก์ เนอื้ ครมี 2 in 1 ทมี่ เี นอื้ สครบั ในตวั ชว่ ยดดู ซบั สง่ิ สกปรกและ ความมนั สว่ นเกนิ ดว้ ยพลงั ธรรมชาติ จากดนิ สชี มพู (Rose Clay) พรอ้ มให้ ผวิ ดกู ระจา่ งใส

Yamanohada Doronko Clay 24 White (2,000 บาท) โคลนทา� ความสะอาดผ­วิ หนา้ สา� หรบั ผวิ แหง้ -ธรรมดา ชว่ ย ดงึ สงิ่ สกปรกทเี่ ปน็ สาเหตุ ความหมองคล­า�้ รขู มุ ขนกวา้ ง สวิ อดุ ตนั พรอ้ มชว่ ยเพมิ่ และกกั เกบ็ ความชมุ่ ชนื้ ไมแ่ หง้ ตงึ หลงั การลา้ ง

1.Clarins Moisture Replenishi­ng Lip Balm (1,050 บาท) บาลม์ สตู รใหม่ ทมี่ สี ว่ นผสมของสาร­สกดั จากธรรมชาต­ทิ ใ่ี หค้ ณุ สมบตั เิ ตมิ ความชมุ่ ชนื้ ชว่ ยใหเ้ รยี วปากนมุ่ ชมุ่ ชนื้ ดอู ม่ิ สวยยงิ่ ขนึ้ ในทนั ทหี ลงั ทาบา� รงุ 2.WAA Organic Culture Lip Balm (420 บาท) บาลม์ ทมี่ สี ว่ นผสมออรแ์ กนกิ 100% ชว่ ยเตมิ ความชมุ่ ชนื้ ใหร้ มิ ฝปี าก ดว้ ย Shea Butter และ Vitamin E จาก Coconut Oil พรอ้ มผสานคณุ คา่ การบา� รงุ จาก Jojoba Oil มกี ลนิ่ หอมออ่ นๆ 3.Burt’s Bees All-Weather SPF 15 Lip Balm 100% Natural (380 บาท) ลปิ บาลม์ กนั รงั สยี วู ี ชว่ ยปกปอ้ งและคงความ­ชมุ่ ชนื้ ใหก้ บั รมิ ฝปี าก ดว้ ยสว่ นผสมของซงิ ค์ ออกไซด์ ซงึ่ เปน็ สารกนั แดดทไ่ี ดจ้ ากแรธ่ าตตุ ามธรรมชาติ 4.Laneige Stained Glow Lip Balm (800 บาท) ลปิ บาลม์ ผสานทนิ้ ตส์ สี นั สดใส เนอื้ สมั ผสั ทหี่ ลอมละลายไป­กบั รมิ ฝปี าก พรอ้ มใหผ้ ลลพั ธร์ มิ ฝปี ากชมุ่ ชนื้ สขุ ภาพดี 5.Hourglass No 28 Lip Treatment Oil สี Adorn (2,050 บาท) ออยลท์ รตี เมนตท์ ผี่ สานคณุ คา่ จากนา�้ มนั ธรรมชาต,ิ วติ ามนิ และสว่ นผสมคณุ ภาพเยยี่ ม ทชี่ ว่ ยใหร้ มิ ฝปี ากชมุ่ ชนื้ สขุ ภาพดี มขี ายเฉพาะที่ Sephora Online เทา่ นนั้ 6.Fresh Sugar Dream Lip Treatment Advanced Therapy (1,080 บาท) ลปิ บา� รงุ สชี มพกู ลบี กหุ ลาบ ใหร้ มิ ฝปี ากดมู เี ลอื ดฝาดอยา่ งเปน็ ธรรมชาติ พรอ้ มฟน้ื บา� รงุ อยา่ งลา�้ ลกึ คนื ความชมุ่ ชนื้ และชว่ ยลดเลอื นรอ่ งลกึ บนรมิ ฝปี าก

Laura Mercier Flawless Lumière Radiance-Perfecting Foundation (1,900 บาท) รองพื้นเนื้อสัมผัสบางเบา ติดทนนานที่ให้การปกปิดใน ระดับปานกลาง ให้ความ ชุ่มชื้นเรียบเนียนสูงสุด ช่วย เผยผวิ ใหเ้ ปลง่ ประกาย เรยี บ เนยี นอยา่ งเปน็ ธรรมชาตไิ ดถ้ งึ 15 ชว่ั โมง

Tarte Amazonian Clay 12-Hour Full Coverage Foundation SPF15 (1,650 บาท) ครีมรองพื้นที่มีส่วน ผสมจากดินในแถบลุ่มน�้า แอมะซอนที่ท�าให้รองพื้น ติดทนนานถึง 12 ชั่วโมง และป้องกันแสงแดดด้วย SPF15 ไมเ่ หนอะหนะหนา้

Kora Organics Rose Quartz Heart Facial Sculptor (72.95 เหรยี ญสหรฐั เปน็ เงนิ ไทยประมาณ 2,300 บาท) หนิ โรสควอตซแ์ ทใ้ นรปู หวั ใจสา� หรบั นวดหนา้ จากแบรนด์ออร์แกนิกบิวตี้ของนางแบบส­าว มแิ รนดา้ เคอร์ สงั่ ไดท้ ี่ koraorgani­cs.com

Sulwhasoo Sheer Lasting Gel Cushion (1,900 บาท) คชุ ชนั่ สตู รใหม่ ดว้ ยเนอ้ื สมั ผสั แบบMelting­Gel ผสาน การท�างานกับตาข่ายที่มีความ ละเอยี ดระดบั ไมโคร เนรมติ ผวิ ให้ เนียนสวยฉ�่า พร้อมให้การปกปิด แต่บางเบา นอกจากนี้ยังมีส่วน ผสมที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูล อสิ ระ ชว่ ยใหผ้ วิ สดใสมชี วี ติ ชวี า

MAC Lightful C Naturally Flawless SPF35/PA++ Foundation (1,950 บาท) รองพนื้ อเนกประสงค­ท์ ที่ า� หนา้ ทเี่ ปน็ ทงั้ มอยซเ์ จอไรเซอร์ สกนิ แคร์ ครมี กนั แดด และรองพื้น เพื่อผิวโกลว์ดูอ่อนเยาว์ ปกปิดได้อย่างเรียบเนียน ติดทนนาน ใหผ้ วิ แลดสู มา�่ เสมอและชมุ่ ชนื้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.