โตโน-่ ภาคนิ คา� วลิ ยั ศกั ดิ์ และโตง้ -พทิ วสั พฤกษกจิ (โตง้ Twopee SouthSide)

OK! Magazine Thailand - - OK! BUZZ -

สาิ หรบั คนู่ ี้ ถา้ ถอดแวน่ คงพอ แยกแยะได้ แต่ถ้าสวมแว่น เมอื่ ไร รบั รองวา่ งงกนั เมอื่ นนั้ อาจเปน็ เพราะโครงห­นา้ และ คาแร็กเตอร์บางอย่างของ สองหนุ่มมีความคล้ายคลึง กนั นนั่ เอง

ขอบคุณเครดิตภาพจาก อินสตาแกรม @mootono29 และ @twopee

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.