STYLE AND SUCCESS

หนอ่ ง-อรโุ ณชา ภาณพุ นั ธ์ุ ผจู้ ดั คนเกง่ เผยเคลด็ ลบั ของสไตลส์ ดุ เรยี บโก้ ราวกบั มสี ไตลสิ ตส์ ว่ นตวั

OK! Magazine Thailand - - STEAL HER STYLE -

ถูกข้อในทุกครั้งที่ได้เห็นลุคความเรียบโก้อย่างมีสไตล์ของผู้จัดคนเก่งหน่อง-อรุโณชา ภาณุพันธุ์ กรรมการ ผจู้ ดั การบรษิ ทั บรอดคาซท์ ไทย เทเลวชิ น่ั เพราะไมว่ า่ จะเปน็ เสอื้ เชติ้ หรอื กระโปรง ทงั้ แบบแคชวลหร­อื ชดุ ราตรี ทเี่ ธอสวมใส่ ลว้ นมคี ตั ตงิ้ ทสี่ วยงามลงตวั และสะทอ้ นความเปน็ ตวั เองอยา่ งชดั เจน จนทา� ใหห้ ลายครงั้ OK! เองกต็ อ้ งแอบ กระซบิ ถามถงึ แบรนดท์ เี่ ธอเลอื กสวมใส่ ซงึ่ คณุ หนอ่ งเองกไ็ ดเ้ ผยเคลด็ ลบั วา่ เธอมแี บรนดค์ ใู่ จอยา่ ง Max Mara มาชว่ ยสรา้ ง ความมนั่ ใจใหก้ บั ตวั เองทกุ ครงั้ และยงั ใชแ้ บรนดน์ ใี้ นแทบจะทกุ ชว่ งเวลากวา่ 10 ปที ผี่ า่ นมา หรอื แมแ้ ตโ่ มเมนตส์ า� คญั อยา่ งเชน่ การขนึ้ ไปรบั รางวลั จากสถาบนั ตา่ งๆ คณุ หนอ่ งกย็ งั เลอื กสวมใสช่ ดุ ของ Max Mara ขนึ้ รบั รางวลั ดว้ ยเชน่ กนั นอกจากนเี้ ธอ ยงั มแี อคเซสซอรที่ แี่ บรนดด์ งั ดไี ซนม์ าเขา้ คกู่ บั เสอ้ื ผา้ หลายชนิ้ เรยี กไดว้ า่ คณุ หนอ่ งเปน็ บกิ๊ แฟนของ Max Mara เลยกว็ า่ ได้

ทราบวา่ คณุ เปน็ บกิ๊ แฟนของ Max Mara เลย เลา่ ใหฟ้ งั หนอ่ ยได้ไหมวา่ รจู้ กั แบรนดน์ มี้ าตงั้ แตเ่ มอื่ ไร

ดฉิ นั ชอบ Max Mara มาตงั้ แตเ่ ขานา� เขา้ มาเมอื งไทยเมอื่ ประมาณกวา่ 10 ปที แี่ ลว้ คะ่ ชดุ ของเขาเหมอื นถกู ออกแบบ มาใหเ้ ราเลย ทกุ ชดุ ใสพ่ อดี มคี วามคลาสสกิ มาก ไมว่ า่ จะ เปน็ สทู , เชติ้ , กระโปรง ซงึ่ ดฉิ นั กใ็ ส่ Max Mara ไปรบั รางวลั หลายๆ ครงั้ ชุดของเขาสาม­ารถใสไ่ ดห้ ลายโอกาสแล­ะยงั แตกไลนเ์ ปน็ Sportmax , Weekend Max Mara อกี หนงึ่ อย่างที่ประทับใจคือแบบของเขา­ร่วมสมัย อินเทรนด์ กระโปรงบาง­ตวั ใสม่ าเปน็ 10 ปแี ลว้ ถงึ วนั นกี้ ย็ งั ใสไ่ ดอ้ ยู่ เวลา ไปฮอ่ งกงกจ็ ะตอ้ งไปแวะทชี่ อ็ ปของแบรนดน์ เี้ สมอ หรอื ตอน ทไี่ ปงานทดี่ ไู บกไ็ ดไ้ ปแวะชอ็ ปของ Max Mara เหมอื นกนั ซงึ่ ไดพ้ บอกี แบบทเี่ ราไมเ่ คยเหน็ ซงึ่ กไ็ ดช้ ดุ ราตรสี ที อง ดา� กซ็ อ้ื กลบั มา รสู้ กึ วา่ ถกู ใจจนตอ้ งซอื้ (หวั เราะ) ตอ้ งชนื่ ชมแบรนด์ นวี้ า่ มคี วามพถิ พี ถิ นั มาก เพราะไมว่ า่ จะเปน็ การเลอื กผา้ , การ ออกแบบ, กระบวนการต­ดั เยบ็ ทกุ อยา่ งประณตี มาก และยงั มีหลายแบบ ท�าให้เราสามารถเ­ลือกใส่ได้ในหลายโอกา­ส ชุดไปงานก็หรู ชุดล�าลองก็ให้สีสันที่สดใส ที่ส�าคัญทุกชิ้น คลาสสกิ หมดคะ่

นอกจากชุดราตรี เสื้อเชิ้ต กระโปรง ยังชอบชิ้นไหนของ แบรนดน์ อี้ กี บา้ ง

เสอื้ โคต้ เสอื้ กนั หนาวแบบหลงั นแี่ บรนดน์ เี้ ขามรี นุ่ ทกี่ ลบั หนา้ กลบั หลงั ไดด้ ว้ ยกด็ ี กางเกงหรอื กางเกงยนี สก์ ช็ อบ เพราะเกบ็ ทรงซงึ่ สามารถสรา้ งความมนั่ ใจใหก้ บั เราไดด้ เี ลย

แลว้ แอคเซสซอรลี่ ะ่ ชนิ้ ไหนของแบรน­ดน์ ที้ อี่ ยกู่ บั คณุ มานาน ทสี่ ดุ

จา� ไดว้ า่ เคยซอื้ เขม็ ขดั ของ Max Mara ทฮี่ อ่ งกง ซงึ่ เขาไมไ่ ด้ ทา� ออกมาอกี แลว้ เปน็ เขม็ ขดั สเี หลอื งมสั ตารด์ ตอนนกี้ ย็ งั ใช้ อยนู่ ะคะ ถงึ วนั นกี้ ็ 10 ปแี ลว้ คะ่ (หวั เราะ) นอกจากนกี้ ย็ งั มี แอคเซสซอรี่หลายชิ้นที่ออกแบบมาเพื่อเสริมให้ชุดสวยมาก ยงิ่ ขนึ้ อยา่ งเสอื้ เชติ้ ทเี่ ปน็ ผา้ ไหม พอใสแ่ อคเซสซอรขี่ องเขา เขา้ ไปดว้ ย ลคุ นนั้ กด็ คู ลาสสกิ และหรขู นึ้ มาทนั ทเี ลย

คดิ วา่ คนทเี่ ปน็ แฟน Max Mara ควรจะตอ้ งมชี น้ิ ไหนของ แบรนดน์ ี้ไว้ในครอบครอง­บา้ ง กวา่ 10 ปที คี่ ณุ เปน็ แฟนของแบรน­ดน์ มี้ า รสู้ กึ ประทบั ใจอะไร ในแบรนดน์ ที้ สี่ ดุ

ถา้ จะตอ้ งไปออกงานด­ว้ ยควรจะตอ้ งมกี ระโปรงของแ­บรนดน์ ี้ นะคะ เพราะทรงกร­ะโปรงสวยมา­ก เปน็ ทรงเอ ใสแ่ ลว้ จะ ทา� ใหด้ สู งา่ งาม ดฉิ นั ลองใสแ่ ลว้ ดที กุ ตวั จรงิ ๆ สว่ นสทู และ เชติ้ กแ็ นะนา� คะ่ รู้สึกว่าไม่ว่าจะผ่านมานานแค่ไหน ดีไซน์ของเขาก็ยังไม่ทิ้ง ดเี อน็ เอของตวั เองคอื เรยี บ, โก,้ คลาสสกิ เขารใู้ จเราวา่ ถา้ ท�าเสื้อผ้าให้ผู้หญิงแบบนี้ในช่วงเวลาต่างๆ ผู้หญิงคนนี้จะ เลือกเสื้อผ้าแบบไหน ไม่ว่าจะเป็นช่วงไปงาน หรือช่วงวัน สบายๆ ทุกชิ้นที่เห็นเหมือนดีไซเนอร์เข้าไปนั่งอยู่ในใจเรา ดฉิ นั ถกู ใจทงั้ คตั ตงิ้ การแมตชส์ ี อยา่ งสนี า�้ เงนิ สนี า้� ตาล Max Mara จะใชเ้ ยอะ หรอื แมก้ ระทงั่ กระเปา๋ กใ็ ชโ้ ทนนเี้ หมอื นกนั เพราะเปน็ โทนสที เ่ี รยี บหรู อยไู่ ดน้ าน

ดฉิ นั จะแมตชต์ งั้ แตต่ อนซอื้ แลว้ เพราะพนกั งานเขาจะรวู้ า่ ชดุ แบบไหนควรค­กู่ บั อะไร พอเราหยบิ กางเกงขนึ้ มา เขาก็ จะบอกวา่ มเี ชติ้ ทเี่ ขา้ กนั หรอื ไมก่ เ็ ปดิ รปู ใหเ้ ราดวู า่ กางเกง รนั เวยต์ วั นใี้ สเ่ สอื้ ได้ 3 แบบ สนี ห้ี า้ มใส่ หรอื ตอนนมี้ สี นี อี้ ยู่ ที่ร้าน อยู่ที่ว่าเราจะแมตช์แล้วชอบสีไหน หรือถ้าเราชอบ กระโปรงสกี ากตี วั นี้ เขากจ็ ะแนะนา� วา่ สามารถเขา้ กบั เสอื้ สี อะไรไดบ้ า้ ง คอื เสอื้ ผา้ เขาทา� มาเปน็ เซต็ อยแู่ ลว้ ซงึ่ ถา้ เรารสู้ กึ ว่าเข้ากันจริงก็จะซื้อมาหมดจะได้จับคู่กันได้สนุกค่ะ (หวั เราะ)

หลายลคุ ในวนั นที้ คี่ ณุ ใส่ เราเหน็ วา่ มสี รอ้ ยมกุ มาเปน็ กมิ มกิ ดว้ ย นเี่ ปน็ เครอื่ งประดบั ทคี่ ณุ หนอ่ งชนื่ ชอบดว้ ยหรอื เปลา่ ใชค่ ะ่ ดฉิ นั ชอบมกุ เปน็ การสว่ นตวั มกุ ทใี่ สถ่ า่ ยกบั OK! มี ทงั้ มกุ ขาว, มกุ แฟนซ,ี มกุ สน้ั , มกุ ยาว รสู้ กึ วา่ มกุ มคี วามงาม ในตวั เอง แลว้ มกุ ทใี่ สบ่ างเสน้ กใ็ สม่ า 10 ปแี ลว้ รสู้ กึ วา่ มกุ มี ความคลาสสกิ พอมาเขา้ คกู่ บั เสอื้ ผา้ ทสี่ วมใส่ กเ็ ลยท�าให้ ทกุ อยา่ งดดู ไี ปดว้ ยกนั

ดสู นกุ กบั การแตง่ ตวั แบบนี้คณุ เปน็ คนทชี่ อ้ ปปง้ิ บอ่ ยแคไ่หน

ไมค่ อ่ ยไดช้ อ้ ปปง้ิ คะ่ พอมเี วลากเ็ ลยจะจดั เตม็ หนอ่ ย เพราะ ในแตล่ ะวนั กม็ งี านละครทตี่ อ้ งไปดแู ล และยงั มงี านอเี วนตท์ ี่ ตอ้ งไปหลากหลา­ยมาก บางทไี ปตงั้ แตเ่ ชา้ จนถงึ เยน็ คะ่

จรงิ ๆ งานจดั ละครทคี่ ณุ ทา� กเ็ ปน็ งานทหี่ นกั เหมอื นกนั มี วธิ กี ารพกั ผอ่ นอยา่ งไร

ไมค่ อ่ ยไดพ้ กั ผอ่ นอะไรเลย เพราะงานทที่ า� จะตอ้ งมอี ะไรที่ ผกู พนั ตลอดเวลา การพกั เลยจะเปน็ ชว่ งสนั้ ๆ อยา่ งไปกนิ ขา้ ว หรอื ไปดหู นงั ทเี่ ราสนใจ ดฉิ นั เปน็ คนดหู นงั ไดท้ กุ แนวคะ่

ปที แี่ ลว้ คณุ ประสบความส­า� เรจ็ กบั ละครเรอื่ งบพุ เพสนั นวิ าส อยา่ งทว่ มทน้ มาปนี กี้ า� ลงั จะมผี ลงานละครเร­อื่ งไหนมาให้ ไดช้ มกนั อกี บา้ ง

ทกี่ า� ลงั จะไดช้ มกนั เรว็ ๆ นเ้ี ปน็ เรอื่ งแรงเงา 2 คะ่ สว่ นกลางปี จะเปน็ เรอื่ งลขิ ติ รกั จากดวงดาว นอกจากนยี้ งั มเี รอื่ งเพลงิ รกั เพลงิ แคน้ และถา้ ปดิ กลอ้ ง ตดั ตอ่ ทนั กน็ า่ จะมเี รอื่ งฟา้ ฝากรกั อกี เรอื่ งหนงึ่

คณุ มวี ธิ สี รา้ งแรงบนั ดาลใจในการ­ทา� งานอยา่ งไร หรอื มี เคลด็ ลบั ทที่ า� ใหส้ นกุ กบั การทา� งานอยา่ งไรบา้ ง

ตอ้ งบอกวา่ เรารกั ในสงิ่ ทเ่ี ราทา� กอ่ น เรากม็ คี วามสขุ กบั ละคร หรอื งานของเราท­ที่ า� และละครแตล่ ะเรอื่ งกจ็ ะมมี มุ แปลกใหม่ มมุ ทที่ า� ใหเ้ ราพฒั นางานไปจาก­เดมิ เรอื่ งไหนแนวไหน­ทเี่ รา ยงั ไมเ่ คยทา� กค็ ดิ วา่ เรอื่ งนนี้ า่ จะลองทา� ใหค้ นดสู นกุ สนานไป กบั เรอ่ื งราวทนี่ า� เสนอ จะเหน็ วา่ ในแตล่ ะปี เราจะวางละ­คร ทไี่ มซ่ า�้ แนว คนดจู ะไดม้ คี วามหลากหลา­ยในการชมคะ่ สว่ น เคล็ดลับที่ท�าให้สนุกกับการท�างานได้เสมอคือการได้ท�าใน สงิ่ ทรี่ กั คะ่ เพราะจะทา� ใหม้ คี วามสขุ แลว้ ไมว่ า่ จะเหนอื่ ยยาก มปี ญั หาแคไ่ หน เรากจ็ ะมพี ลงั งานบวกทจี่ ะผา่ นงานตรงนนั้ ไปไดใ้ นทสี่ ดุ

เซเลบริตี้: อรุโณชา ภาณุพันธุ์ เสื้อผ้า: Max Mara ชั้น 1 เกษรวิลเลจ โทร.0-2656-1309 Weekend Max Mara ชั้น 2 โซนกรู๊ฟ เซ็นทรัลเวิล์ด โทร.064-181-1404 สไตลิสต์: ศุภะกิจ หุนารักษ์ ผู้ช่วยสไตลิสต์: คุณัชญ์ ดาวมณี แต่งหน้า-ท�าผม: โชติรส โรดดอน ช่างภาพ: ทินกร วงเบญจศิลป์ ผู้ช่วยช่างภาพ: ธีรภัทร รัตนกุลชัยนันท์ สัมภาษณ์: กิ่งสุรางค์ อนุภาษ สถานที่: Motif ชั้น 3 เอราวัณ แบงค็อก โทร.0-2250-7740

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.