สนกุ กบั การดแู ลสขุ ภาพในแบบ หมาก-ปรญิ สภุ ารตั น์

พระเอกหนมุ่ หลอ่ ขวญั ใจสาวนอ้ ยสาวใหญอ่ ยา่ ง หมาก-ปรญิ สภุ ารตั น์ กบั บทบาทใหม่ “ตวั แทนของคนรกั สขุ ภาพ” ขอออกมาเปน็ กระบอกเสยี งใหค้ นไทยลกุ ขนึ้ มาออกกา� ลงั กาย ทจี่ ะไมไ่ ดม้ เี พยี งสขุ ภาพทดี่ ขี นึ้ แตม่ าพรอ้ มกบั สทิ ธปิ ระโยชนม์ ากมาย ทหี่ ม

OK! Magazine Thailand - - ADVERTORIA­L FEATURE -

เคลด็ ลบั ในการดแู ลสขุ ภาพสไตล์ หมาก ปรญิ เปน็ อยา่ งไร ทกุ วนั นผี้ี้ มทำ� งำนหนกั มงี ำนแทบทกุ วนั แตส่ งิ่ ทผี่ มวำงไว้ เปน็็ หนงึึ่่ ในกจิ วตั รประจำ� วนั เลยกค็ อื กำรออกกำ� ลงั กำย เชน่ ถำ้้ ผมมงีี ำนตอนบำ่ ย ผมกจ็ ะตนื่ แตเ่ ชำ้ มำออกกำ� ลงั กำยกอ่ น หรอืื ถำ้้ งำนเชำ้ กจ็ ะหำเวลำหลงั เลกิ งำนออกกำ� ลงั กำย เพรำะ ดว้้ ยสง่ิิ่ แวดลอ้ มในทกุ วนั น้ี รวมถงึ อำชพี ทเี่ รำทำ� อยู่ เหมอื น เป็็นภำคบังคับให้ผมต้องมีสุขภำพท่ีดีอยู่ตลอดเวลำ แต่ก็ ไม่่ใช่่แค่่กำรออกก�ำลังกำยอย่ำงเดียวที่จะช่วยให้สุขภำพ ดขีี นึ้ึ้ นะครบัั กำรเลอื กรบั ประทำนอำหำ­รทมี่ ปี ระโยชน์ พกั ผอ่ น ใหเ้้ พยีี งพอ ดมื่ นำ�้ เยอะๆ เหลำ่ นล้ี ว้ นชว่ ยสง่ เสรมิ ใหเ้ รำมี สขุุ ภำพทดี่ี่ ขี นึ้ ในระยะยำว

ความรสู้ กึ ที่ไดม้ ารบั ตา� แหนง่ “เอไอเอ ไวทลั ลติ ี้ แอมบาสซาเด­อร”์ ตวั แทนของคนรกั สขุ ภาพ รสู้ กึ ดใี จและภมู ใิ จมำกๆ เลยครบั ทไี่ ดร้ บั โอกำสจำกเอ­ไอเอ ใหม้ ำเปน็ “เอไอเอ ไวทลั ลติ ี้ แอมบาสซาเด­อร”์ (AIA Vitality Ambassador) เพรำะส่วนตัวผมและครอบ­ครัว มีควำม ผูกพันกับเอไอเอมำตั้งแต่เด็กๆ และตั้งแต่ผมได้มำเป็น แอมบำสซำเด­อรใ์ หก้ บั โครงกำร เอไอเอ ไวทลั ลติ ี้ ผมรสู้ กึ วำ่ เปน็ โครงกำรทดี่ มี ำกๆ สำ� หรบั ผม ผมดแู ลสขุ ภำพตวั เองมำ หลำยปแี ลว้ อยำ่ งทรี่ วู้ ำ่ ผมเปน็ นกั กฬี ำยโู ดตอนเดก็ ๆ พอเลกิ จำกกำรเปน็ นกั กฬี ำ กม็ กี ำรปลอ่ ยตวั บำ้ ง ทำ� ใหร้ ำ่ งกำยไม่ แขง็ แรง หนุ่ กไ็ มเ่ ฟริ ม์ จนรสู้ กึ ตวั วำ่ ไมไ่ หวละ เวลำออกจอ แลว้ อดื มำก เรำตอ้ งกลบั มำฟติ แอนดเ์ ฟริ ม์ ใหไ้ ด้ ทำ� ใหเ้ รมิ่

ดแู ลตวั เอง ออกกำ� ลงั กำย และเลอื กทำนอำหำรท­มี่ ปี ระโยชน์ ยงิ่ พอไดม้ ำรจู้ กั กบั เอไอเอ ไวทลั ลติ ี้ ทำ� ใหผ้ มรสู้ กึ สนกุ และ ท้ำทำยกับกำรออกก�ำลังกำยในแต่ละวันมำกขึ้น ทุกวันจะ พยำยำมเดนิ ใหไ้ ดว้ นั ละ 12,500 กำ้ ว เพอื่ ใหไ้ ด้ 100 คะแนน หรอื เขำ้ ยมิ ไปออกกำ� ลงั กำย เพรำะอยำกส­ะสมคะแนนไว­ทลั ลติ ใี้ หไ้ ดม้ ำกขนึ้ จะไดไ้ ปถงึ สเตตสั แพลทนิ มั เรว็ ๆ (หวั เรำะ) เพรำะถำ้ เรำยงิ่ มสี เตตสั ไวทลั ลติ ที้ ส่ี งู ขนึ้ เรำกจ็ ะยงิ่ ไดร้ บั สทิ ธิ ประโยชนเ์ พมิ่ ขนึ้ จำกพนั ธมติ รตำ่ งๆ ของ เอไอเอ ไวทลั ลติ ี้ ไม่ว่ำจะเป็นส่วนลดฟิตเนส ส่วนลดในกำรซื้ออุปกรณ์ออก กำ� ลงั กำย ผกั และผลไมส้ ด หรอื แมแ้ ตซ่ อื้ อปุ กรณไ์ อที รวม ไปถงึ สว่ นลดเพอื่ กำรทอ่ งเทย่ี ว และซอื้ บตั รชมภำพยนตร­ใ์ น รำคำพเิ ศษ ยงิ่ ไปกวำ่ นนั้ เรำยงั ไดร้ บั สว่ นลดคำ่ เบยี้ ประกนั สงู สดุ ถงึ 25% อกี ดว้ ยครบั

สทิ ธปิ ระโยชนอ์ ะไรทถี่ กู ใจหมากมากท­สี่ ดุ จรงิ ๆ ผมชอบทกุ อยำ่ งที่ เอไอเอ ไวทลั ลติ ี้ จดั มำใหเ้ ลยครบั เพรำะมนั ลงิ กก์ บั ไลฟส์ ไตลผ์ มไดห้ มดเลย แตป่ กตผิ มจะเปน็ คนทำนอำหำร­เพอื่ สขุ ภำพอยแู่ ลว้ ซงึ่ เอไอเอ ไวทลั ลติ ี้ กต็ อบ โจทยผ์ มมำกๆ เพรำะไดส้ ว่ นลดเวลำไปซ­อื้ ผกั และผลไมส้ ด นำ่ จะเปน็ สว่ นลดอำหำรเพ­อ่ื สขุ ภำพเนยี่ แหละครบั ทถี่ กู ใจมำก ทสี่ ดุ เพรำะเรอื่ งกนิ เปน็ เรอื่ งสำ� คญั ครบั (ยมิ้ ออ่ น)

อยากฝากอะไ­รถงึ ทกุ คน ผมก็ขอฝำกโฆษณำ ‘เอไอเอ ไวทัลลิตี้’ ตัวใหม่ที่มีชื่อว่ำ Healthy is Calling ดว้ ยนะครบั ชว่ งนอี้ ำจจะเหน็ หนำ้ ผมใน โฆษณำเยอะห­นอ่ ย ตนื่ เชำ้ มำกเ็ หน็ ผมในทวี ี ออกจำกบำ้ นมำ กอ็ ำจจะเหน็ ผมตำมรถไฟฟ­ำ้ บำ้ ง รมิ ถนนบำ้ ง กอ็ ยำ่ เพงิ่ เบอื่ กนั นะครบั (หวั เรำะ) แลว้ กอ็ ยำ่ ลมื ตดิ ตำม Viral VDO Clip ทจี่ ะทยอยออกมำ­เรอื่ ยๆ ทง้ั หมด 10 คลปิ จะเหน็ ผมเลน่ กบั คมิ ดว้ ยนะครบั จะเปน็ อยำ่ งไร ตอ้ งตดิ ตำม ซงึ่ สำมำรถตดิ ตำม ไดท้ ำงชอ่ งทำงออนไลน์ ทง้ั AIA Official Facebook Page และทำง AIA Thailand YouTube Channel ทสี่ ำ� คญั ผม อยำกฝำก เอไอเอ ไวทลั ลติ ี้ “ประกนั สำ� หรบั คนรกั สขุ ภำพ” ดว้ ยนะครบั มำเปน็ สมำชกิ กนั เยอะๆ จะไดม้ ำชว่ ยกนั ดแู ล สขุ ภำพไปพรอ้ มๆ กนั ใครเปน็ สมำชกิ ไวทลั ลติ แี้ ลว้ ไปใช้ สทิ ธปิ ระโยชนอ์ ะไร หรอื ไปออกกำ� ลงั กำยทไ่ี หน Tag ผมมำ ไดเ้ ลยนะครบั จะตำมกด Like ทกุ คนเลยครบั

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.