RIEDEL WINE BAR&CELLAR

OK! Magazine Thailand - - OK! HOT SPOT -

พดู ถงึ ไวนบ์ าร์ หลายคนทไี่ มใ่ ชค่ อไวนต์ วั จรงิ อาจรู้สึกเกร็งจนไม่กล้าเข้าไปสัมผัสกับ ประสบการณร์ บั ประทานอาหา­รคกู่ บั ไวนค์ อรส์ แลว้ คอรส์ เลา่ เพราะกลวั จะสงั่ ผดิ สง่ั ถกู หรอื ไมม่ นั่ ใจวา่ ตวั เองมคี วามรดู้ า้ น ไวนด์ พี อหรอื ยงั แตถ่ า้ เราบอกวา่ มไี วนบ์ ารแ์ หง่ หนงึ่ ทจี่ ะไม่ ทา� ใหค้ ณุ ตอ้ งเกรง็ อกี ตอ่ ไป แถมยงั เพมิ่ มติ ใิ นการแพรร์ งิ่ ไวน์ คกู่ บั อาหารในแบบ­ทไี่ มต่ อ้ งมกี ฎเกณฑใ์ หต้ อ้ งรสู้ กึ ประหมา่ คณุ จะกนิ ไวนท์ ดี่ ที สี่ ดุ แคแ่ กว้ เดยี ว ไมต่ อ้ งสงั่ ทงั้ ขวดกไ็ ด้ หรอื จะจบั คไู่ วนข์ าวกบั เนอื้ ววั กไ็ มม่ ใี ครวา่ ทสี่ า� คญั คอื คณุ จะได้ ลมิ้ รสชาตไิ วนท์ พี่ เิ ศษสดุ กวา่ ใครจากแกว้ ไวน์ Reidel หนงึ่ ในแบรนดเ์ ครอื่ งแกว้ ทดี่ แี ละเกา่ แกท่ สี่ ดุ ของโลก เพราะทนี่ คี่ อื Riedel Wine Bar & Cellar อารท์ ซิ าน ไวน์บาร์ที่ต่อยอดมาจากป­ระวัติศาสตร์หน้าแรกของรีเดล (Riedel) แบรนดแ์ กว้ ไวนเ์ กา่ แกร่ ะดบั โลก ทกี่ อ่ ตงั้ ขนึ้ ในแควน้ โบฮเิ มยี สาธารณรฐั เชก็ มาตงั้ แต่ ค.ศ. 1756 เรมิ่ ตน้ ดว้ ยการ ผลิตเครื่องแก้วท�ามือที่ผ่านการถ่ายทอดเทคนิคเฉพาะตัว และบรหิ ารงานโดยทา­ยาทตระกลู รเี ดลแบบรนุ่ สรู่ นุ่ มาจนถงึ รนุ่ ที่ 10 ทเี่ รมิ่ ตน้ บกุ เบกิ อตุ สาหกรรมการ­ผลติ แกว้ ไวนต์ งั้ แต่ ค.ศ. 1964 เรอื่ ยมา และยงั คงรกั ษามาตรฐานค­ณุ ภาพแกว้ ไวน์ ระดบั เวลิ ดค์ ลาสเอาไวอ้ ยา่ งดเี ยยี่ มจนถงึ ปจั จบุ นั และเพื่อให้รีเดลไม่ได้เป็นเพียงแก้วไวน์ชั้นเลิศที่ คอไวน์เท่านั้นจะได้สัมผัส ผู้บริหารของรีเดลจึงจับมือกับ บริษัท ราชประสงค์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส จ�ากัด เพื่อแชร์ องคค์ วามรเู้ กยี่ วกบั ไวนแ์ ละแกว้ ไวนท์ ท่ี างแบรนดเ์ ชยี่ วชาญ ให้เข้ามาอยู่ในธุรกิจอาหารและเ­ครื่องดื่มระดับพรีเมียมที่ ศนู ยก์ ารคา้ เกษรเชยี่ วชาญ เกดิ เปน็ อารท์ ซิ านไวนบ์ ารแ์ หง่ แรก และแหง่ เดยี วในโลกขนึ้ ใจกลางกรงุ เทพมหานคร ซง่ึ ถา้ จะให้

บอกว่าที่นี่แตกต่างจากไวน์บาร์ แหง่ อนื่ อยา่ งไร คงไมม่ ใี ครบอก เลา่ เรอ่ื งราวของ Riedel Wine Bar & Cellar ไดด้ เี ทา่ Mr. Patrick Marten ตา� แหนง่ Director of Food & Beverage of Gaysorn Village “ทางรา้ นจะแบง่ แกว้ ไวนต์ ามประเภทขอ­ง สายพนั ธอ์ุ งนุ่ ทมี่ ลี กั ษณะทางชวี ภาพแตกตา่ งกนั ออกไป และ ทพี่ เิ ศษไปกวา่ นนั้ คอื เรามเี มนไู วนแ์ บบแกว้ (Wine by the Glass) กวา่ 40 เลเบล โดยใชเ้ ทคโนโลยเี ครอื่ งกดไวนแ์ บบ อตั โนมตั ิ (Wine Dispenser) ทชี่ ว่ ยรกั ษาคณุ ภาพและรสชา­ติ ของไวนไ์ วไ้ ดอ้ ยา่ งยาวนาน ดว้ ยการปลอ่ ยไนโตรเจนเ­ขา้ ไป หยดุ กระบวนการอ­อกซไิ ดซร์ ะหวา่ งไวนแ์ ละอากาศ ซงึ่ เปน็ สาเหตทุ ที่ า� ใหร้ สชาตแิ ละอโรมาของ­ไวนเ์ กดิ การเปลยี่ นแปลง โดยลกู คา้ สามารถเลอื กชมิ ไดถ้ งึ 3 ขนาด อยากจบิ เพอ่ื ชมิ ในแกว้ ขนาดทดลอง (30 มลิ ลลิ ติ ร) ดมื่ แคค่ รงึ่ แกว้ ในไซส์ กลาง (75 มลิ ลลิ ติ ร) หรอื ดมื่ แบบเตม็ แกว้ ในปรมิ าณ 150 มลิ ลลิ ติ รกไ็ ดต้ ามความตอ้ งการ”

อีกหนึ่งความพิเศษก็คือแก้วไวน์รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Performanc­e Series ทมี่ จี ดุ เดน่ ตรงทเี่ มอื่ ควงแกว้ สามารถ เพิ่มออกซิเจนให้กับตัวไวน์ได้มากกว่าแก้วปกติ สังเกตได้ จากลกั ษณะของแกว้ ไวนร์ นุ่ นที้ ม่ี รี วิ้ อยโู่ ดยรอบตวั แกว้ ทา� ให้ ออกซเิ จนสามารถเข­า้ ไปอยใู่ นไวนไ์ ดม้ ากขนึ้ จงึ เปน็ เหตผุ ล วา่ ทา� ไมจบิ ไวนท์ นี่ ถี่ งึ ไดร้ สชาตดิ มื่ ดา�่ กา� ซาบกวา่ ทอี่ นื่ และยงิ่ ครบรสมากไป­กวา่ นนั้ เมอื่ ไวนท์ อี่ รอ่ ยอยแู่ ลว้ ชว่ ยชรู สชาตอิ าหารแตล่ ะจานใหก้ ลมกลอ่ มยง่ิ ขนึ้ โดยแตล่ ะ

จานทที่ างรา้ นปรงุ ขนึ้ มาเนน้ ใชว้ ตั ถดุ บิ ชนั้ ดภี ายในประเทศ ในสดั สว่ นทเี่ ขา้ กนั กบั วตั ถดุ บิ คณุ ภาพสงู ทจี่ า� เปน็ ตอ้ งนา� เขา้ จากตา่ งประเทศเชน่ กนั เชน่ AUS Grilled Beef Salad สลดั เนื้อวัวที่ปรุงรสคล้ายลาบของไท­ย แต่ใช้เทคนิคยูโรเปียน เขา้ มาผสมผสาน หรอื อยา่ ง Garlic Prawns กเ็ ปน็ การคดั กงุ้ กลุ าดา� ตวั โตเนอื้ แนน่ มาผดั กบั garlic oil ใส่ XO ซอสเพมิ่ เขา้ ไป ทถี่ อื เปน็ ลกู ผสมระหวา่ งสแปนชิ กบั ไทยทลี่ งตวั ไมแ่ พ้ จานอื่นๆ ที่ส�าคัญคือคุณอยากจับคู่กับไวน์ชนิดใดก็ได้ที่ คดิ วา่ ถกู ปากทสี่ ดุ หรอื จะปรกึ ษาซอมเมอลเิ ยรข์ องทางรา้ น ใหช้ ว่ ยเลอื กกใ็ หผ้ ลลพั ธท์ ดี่ ไี มแ่ พก้ นั “การเลอื กจบั คไู่ วนข์ องทนี่ ไี่ มไ่ ดย้ ดึ ตดิ อยกู่ บั กฎเดมิ ๆ เพราะเราสน­บั สนนุ ใหล้ กู คา้ ไดล้ องอะไรใหมๆ่ เสมอ อยา่ ง เชน่ ปโิ นต์ นวั ร์ (Pinot Noir) จากออสเตรเ­ลยี กเ็ ปน็ ไวนแ์ ดง ที่จิบคู่กับปลาขาวแล้วช่วยให้รสชาติอร่อยยิ่งขึ้น หรือ ปลาหมกึ ทเี่ คยเสริ ฟ์ คกู่ บั ไวนข์ าว แตถ่ า้ ลองจบั คกู่ บั สปารก์ กลงิ้ โรเซ่ หรอื โรเซแ่ ชมเปญ กล็ งตวั มากเชน่ กนั ดงั นนั้ การมาที่ Riedel Wine Bar & Cellar นอกจากคณุ จะไดร้ บั ประทาน อาหารอรอ่ ยแลว้ ยงั ไดร้ บั ประสบการณใ์ หมๆ่ ในการจบิ ไวน์ กลบั บา้ นไปอกี ดว้ ย”

Riedel Wine Bar & Cellar ชั้น 2 ศูนย์การค้าเกษร Gaysorn Village ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2656-1133 เปิดบริการทุกวัน เวลา 11.00-24.00 น.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.