OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

EDITOR’S TALK : 10 : 10

EDITOR’S TALK

EDITOR’S TALK เวลา 14 ปี มคี วามเปลยี่ นแปลงเกดิ ขนึ้ มากมาย ไมเ่ พยี งแตต่ วั เราที่ เปลี่ยน โลกก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจนหลายครั้งแอบคิดในใจว่า เรว็ เกนิ ไปไหม และเพราะกา­รเปลยี่ นแปลงนเี้ องทสี่ อนใหเ้ รารจู้ กั เรยี นรแู้ ละปรบั ตวั เพอื่ เปน็ ผรู้ อดในทกุ สถานการณ์ อายคุ รบ 14 ปแี ลว้ ครบั ผา่ นความเปลยี่ นแปลงครงั้ ใหญๆ่ กห็ ลายครงั้ แต่ ทยี่ นื หยดั อยบู่ นแผงนติ ยสารมาไดเ้ พราะเราเลอื กเรยี นรู้ ยอมรบั และปรบั ตวั ทสี่ าl คญั ตอ้ ง ขอบคณุ ผอู้ า่ นทกุ ทา่ นทยี่ งั รกั กนั อยู่ บอกตรงๆ วา่ เราดใี จทกุ ครงั้ ทมี่ ผี อู้ า่ นถามหานติ ยสาร ฉบบั นนั้ ฉบบั นผี้ า่ นทางโซเชยี ลมเี ดยี ของ เพราะอยากเ­กบ็ ภาพและเรอื่ งราว ของคนดงั ขวญั ใจใหอ้ ยไู่ ปนานๆ ซงึ่ นแี่ หละคอื เสนห่ ข์ องนติ ยสารทส่ี อ่ื ออนไลนไ์ มส่ ามารถ ตอบสนองได้ อยา่ งไรกด็ ทกุ วนั นี้ กม็ สี อื่ ออนไลนแ์ ทบจะทกุ ชอ่ งทางเพอื่ ใหเ้ ราได้ สอื่ สารกบั ผอู้ า่ นไดใ้ กลช้ ดิ กวา่ เดมิ หลายคนคงแป­ลกใจวา่ ทาl ไมปนี ไี้ มม่ กี ารโหวต Awards จรงิ ๆ กเ็ ปน็ ความ ตงั้ ใจของทมี งานทอี่ ยากขอพกั เพอื่ หาอะไรใหมๆ่ ใหเ้ วที Awards มคี วามสดใสกวา่ เดมิ โดยปนี จี้ ดั งาน Beauty Choice ใหใ้ หญข่ นึ้ มกี ารมอบรางวลั ใหก้ บั คนดงั จาก การตดั สนิ ของทมี กองบรรณาธกิ ารเอง ซงึ่ กเ็ ชอื่ วา่ ระยะเวลา 14 ปี ทอี่ ยดู่ ว้ ยกนั มา เรานา่ จะ เลอื กคนดงั ไดต้ รงใจหลายๆ ทา่ นไมม่ ากกน็ อ้ ย ปิดท้ายบทบรรณาธิการฉบับครบรอบทีไร ผมมักคิดอะไรไม่ออกนอกจากค­าl ว่า ขอบคณุ ปนี กี้ เ็ ชน่ กนั ขอบคณุ มากๆ ครบั ทย่ี งั มกี นั และกนั หวงั วา่ เราจะไดม้ าทกั ทายกนั แบบนที้ กุ ๆ เดอื น ทกุ ๆ ปไี ปอกี นานๆ WIN WIN WIN OK! OK! OK! OK! ฉลองครบรอบ OK! OK! 14 ปี OK! รว่ มลนุ้ 14 ของรางวลั สดุ พเิ ศษ ทเี่ ราตงั้ ใจมอบใหแ้ ทนคาl ขอบคณุ จาก OK! ระบชุ อื่ รางวลั ทคี่ ณุ ชนื่ ชอบเพยี ง 1 รางวลั แลว้ ตดั ชนิ้ สว่ นดา้ นลา่ ง ตดิ ไปรษณยี บตั ร สง่ มาที่ บรษิ ทั มเี ดยี ทรานสเ์ อเซยี จาl กดั 75/8 ชนั้ 14 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ซอยสุขุมวิท 19 ถนน สุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หมดเขตสง่ ชนิ้ สว่ นรว่ มสนกุ วนั ที่ 15 ธนั วาคม 2562 (ยดึ ตราประทบั ไปรษณยี เ์ ปน็ สlาคัญ) และประกาศร­ายชื่อผู้โชคดีใน นิตยสาร ฉบับที่ 321 ประจlาเดือน มกราคม 2563 พบกนั ใหมฉ่ บบั หนา้ ครบั วรี วฒั น์ อจั จตุ มานสั บรรณาธกิ ารบรหิ าร OK! ชนั้ 14 อาคารโอเชยี่ นทาวเวอร์ 2 เลขที่ 75/8 ซอยสขุ มุ วทิ 19 ถนนสขุ มุ วทิ แขวงคลองเต­ยเหนอื เขตวฒั นา กรงุ เทพฯ 10110 โทร. 0-2204-2370-85 โทรสาร 0-2204-2390 ฝา่ ยสมาชกิ สมั พนั ธ์ โทร. 0-2204-2370 ตอ่ 180 [email protected]­asia.com www.okmagazine-thai.com *ภาพและขอ้ ความในนติ ยสารฉบบั นเี้ ปน็ ลขิ สทิ ธขิ์ องบรษิ ทั มเี ดยี ทรานสเ์ อเซยี ไทยแลนด์ จาl กดั หา้ มมกี ารตพี มิ พซ์ าl้ หรอื เผยแพรห่ ากไมไ่ ดร้ บั อนญุ าต บรรณาธิการบริหาร วรี วฒั น์ อจั จตุ มานสั หัวหน้ากองบรรณาธิการ ศนั สนยี เลา้ อรณุ กองบรรณาธิการ มยรุ จติ เออื้ อารกี ลุ , กงิ่ สรุ างค์ อนภุ าษ, สญั ฐติ บญุ แสวง สไตลสิ ต์ ศภุ ะกจิ หนุ ารกั ษ์ ฝ่ายศิลป์ กราฟกิ ดไี ซน์ วโรทยั รอตภยั ช่างภาพ สภุ ชาติ เวชมาลนี นท์ วิดีโอ เอดิเตอร์ อารดา กอ้ งเกยี รตศิ ลิ ป์ ฝ่ายโฆษณา ผอู้ าl นวยการฝา่ ยโฆษณา สงั วาลย์ เชอื้ วงศ์ ผจู้ ดั การฝา่ ยโฆษณา ศภุ วรรณ พกุ อาสา ผชู้ ว่ ยผจู้ ดั การฝา่ ยโฆษณา ปกครอง ภกั ดสี ขุ อนนั ท์ ฝ่ายการตลาด ฝา่ ยประสานงาน­การตลาด ภชิ าญาดา ประทมุ สวุ รรณ ฝา่ ยประสานงาน­กจิ กรรมการตลา­ด จนิ ตจ์ ฑุ าณศิ แยม้ งามเหลอื รว่ มสนกุ ชงิ รางวลั 14 Anniversar­y OK!’S th ชอื่ -นามสกลุ .................................... .. ฝา่ ยจดั จาl หนา่ ย ยพุ ดี แซเ่ บ๊ ...................................................... . ฝา่ ยผลติ นฏุ ฐา แทง่ เพช็ ร ผา่ นการตรวจทา­นและจดั พมิ พโ์ ดย เอกสทิ ธิ์ โชตภิ กั ดตี ระกลู ในนามของ บรษิ ทั มเี ดยี ทรานสเ์ อเซยี ไทยแลนด์ จาl กดั รองผอู้ าl นวยการ เรซนิ า อเู บรอย บาจาชจ์ ผอู้ าl นวยการ เอกสทิ ธิ์ โชตภิ กั ดตี ระกลู ประธาน เจ.เอส. อเู บรอย OK! ทอี่ ย...ู่ ............................................. . OK! MAGAZINE - INTERNATIO­NAL Reach Magazines Worldwide Limited, The Northern & Shell Building, Number 10 Lower Thames Street, London EC3R 6EN,UK Head of Worldwide Emma Radford Worldwide Licensing Manager Julia Taylor Group Editor-in-chief Editor-in-chief Lucy Walker Editor-in-chief Nevena Dyakova Editor-in-chief Editorial Director Petra Argyrou Editor-in-chief Nincho Jibladze Editor-in-chief Editor-in-chief Nikos Georgiadis Editor-in-chief Kana Sugamori Editor-in-chief Editorial Director Saher H Paracha Editor-in-chief Elena Stoichita Editor-in-chief Vadim Vernik Editor-in-chief Kirsty Tyler Associate Director Alejandro Gutiérrez Tremola ...................................................... . Caroline Waterston OK! OK! OK! UNITED KINGDOM Ivy Li OK! AUSTRALIA OK! BULGARIA OK! CHINA Tim Affeld OK! CYPRUS OK! GEORGIA OK! GERMANY ...................................................... . Laila Pastare OK! GREECE OK! JAPAN OK! LATVIA OK! PAKISTAN OK! ROMANIA OK! RUSSIA ...................................................... . OK! UNITED KINGDOM OK! VENEZUELA © Media Transasia “Produced under licence from Reach Magazines Worldwide Limited Registered Number (6395556) - One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AP. “OK!” ...................................................... . is a registered trade mark of Reach Magazines Worldwide Limited. All rights reserved. Reproducti­on in whole or in part without written permission is strictly prohibited.” พมิ พท์ บรษิ ทั คอมฟอรม์ จาl กดั โทร. 0-2368-2942-7, 0-2368-3840-4 โทรสาร 0-2736-0783 แยกสี บรษิ ทั กนกศลิ ป์ (ไทยแลนด)์ จาl กดั โทร. 0-2215-1588 โทรสาร 0-2215-3066 จดั จาl หนา่ ยโดย บรษิ ทั เพญ็ บญุ จดั จาl หนา่ ย จาl กดั โทร. 0-2278-0709 ถงึ 12 โทรสาร 0-2279-1699 โทรศพั ท...์ ....................................... . อเี มล ................................................ ของรางวลั ทตี่ อ้ งการเพยี ง 1 รางวลั ........ : okmagthail­and : okmagazine­thailand : okthailand : OK! Magazine Thailand ...................................................... . 10 ............ .......................................... .

© PressReader. All rights reserved.