OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

RED CARPET : 12 : 12

RED CARPET

RED CARPET Expert Says 76Venice th Film Festival Candice Swanepoel Cate Blanchett Rooney Mara Scarlett Johansson ราชินีแห่งทุกพรมแดงตัวจริงเสียงจริง สาV หรบั เทศกาลภาพย­นตรเ์ มอื งเวนสิ ปนี เคต แบลนเชตต์ ปรากฏกายใน­รอบ ปฐมทศั นเ์ รอื่ ง Joker ในชดุ ราตรเี กาะอก สีดVาสุ่มบานลายทาง­ขวางสีเงินประดับ มกุ และครสิ ตลั จาก Armani Privé ประจาV ฤดกู าล Fall 2019 ซงึ่ เคตมคี าแรก็ เตอร์ และแอดติจูดส่วนตัวที่นVาพาชุดแปลก ประหลาดใหก้ ลายเปน็ ดดู เี สมอยามเมอื่ สวมอยบู่ นเรอื นรา่ งของเธอ เชน่ เดยี วกนั กบั ชดุ นที้ ด่ี งู ดงามราวกบั งานปน้ั ของชา่ ง หตั ถศลิ ปฝ์ มี อื เอก นคี่ อื ลคุ ประจาV ตวั ของรนู ยี มารา่ ทเี่ รา คนุ้ เคยกนั ดี ชดุ เคปเดรสสขี าวในสไตล์ ดีคอนสตรัคท์ของ Givenchy Haute Couture ประจVาฤดูกาล 2018 ที่เน้น ความนอ้ ยแตม่ าก ทวา่ ดงึ ดดู ทกุ สายตา ด้วยโครงสร้างกับเส้นสายคมกริบราว งานสถาปตั ยกรรม สอดรบั กบั เมกอพั ที่ เน้นอวดผิวสวย กับผมมวยสูงรวบตึง ผลลพั ธค์ อื ความงามสงา่ เหนอื กาลเวลา ภายใตห้ นุ่ ทรงนาฬกิ าทรายของสก­ารเ์ ลตต์ โจแฮนสส์ นั เธอเลอื กสวมชดุ ราตรเี กาะอก สงั่ ตดั พเิ ศษจาก Celine ในโทนสแี ดงเฉด เดยี วกบั ชอื่ ของเธอทบี่ วกความวบิ วบั จาก เลอื่ มระยบั มาดว้ ย คอรเ์ สต็ ทคี่ ตั เปน็ ทรง สามเหลยี่ มชว่ ยใหเ้ นนิ อกดเู ยา้ ยวนกาV ลงั ดี เทคนิคการเดรปด้านข้างพาดมาถึง ชว่ งเอวชว่ ยเพมิ่ ความเลก็ คอด สว่ นชว่ ง แหวกดา้ นหนา้ กท็ าV ใหข้ าดยู าวขนึ้ แลว้ คอมพลตี ลคุ ดว้ ยตา่ งหจู าก Anna Khouri ในขณะทผี่ มเสยเวต็ ลคุ นนั้ ชว่ ยลดทอน ความหรหู ราทม่ี ากเกนิ งาม กลายเปน็ ลคุ ทดี่ เู ซก็ ซโี่ ดยไมต่ อ้ งพยายามและ­มคี วาม รว่ มสมยั “หญงิ ชอบลคุ ของกนั ดสิ สวาเนปลุ คอื ทุกอย่างลงตัวมากค่ะ ตัวนางแบบเอง เปน็ คนทหี่ นุ่ ดมี ากๆ จรงิ ๆ ใสช่ ดุ ไหนก็ สวย แตเ่ ขากเ็ ลอื กใสช่ ดุ ทเี่ รยี บแตห่ รเู พอื่ ไมม่ าแยง่ ซนี มาขม่ ความหนุ่ ดขี องตวั เอง ตามแบบฉบบั Less is more ของจรงิ แต่ ในขณะเดยี วกนั กลบั ยงิ่ สง่ เสรมิ ใหห้ นุ่ ที่ ดีอยู่แล้วดูดีขึ้นไปอีก ดึงดูดและเตะตา ทุกคนที่ได้พบเจอ คือถ้าหุ่นไม่ดีจริงใส่ ไมไ่ ดน้ ะคะ เพราะชดุ นเี้ ปน็ ชดุ ทพี่ อดตี วั มาก และคตั ตง้ิ กด็ มี าก ถา้ หนุ่ ไมด่ ใี สแ่ ลว้ ก็จะเห็นส่วนเกินได้อย่างชัดเจน แต่ถ้า หนุ่ ดจี ะยงิ่ ทาV ใหก้ ลายเปน็ ดาวเดน่ ไปเลย คะ่ ” หญงิ -กรณุ า วจั นะพกุ กะ ครเี อทฟี ไดเรก็ เตอร์ Kayve 12

© PressReader. All rights reserved.