OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

THE GUEST : 123 : 123

THE GUEST

(2,200 บาท) ผลติ ภณั ฑท์ ชี่ ว่ ยฟน้ื บาl รงุ ผวิ ในรปู แบบแอมพลู ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยฟื้นบlารุงผิวในทันที สูตรกลางวันจะ เนอื้ เบาสบาย ไมม่ นั เยมิ้ ชว่ ยเตมิ เตม็ รวิ้ รอย สตู รกลางคนื จะมเี นอื้ เบาบาง แตเ่ ขม้ ขน้ สาl หรบั ฟน้ื บาl รงุ ผวิ ทงั้ ใบหนา้ เพอื่ คนื ความชมุ่ ชนื้ ใหผ้ วิ ดเู อบิ อมิ่ บาl รงุ และบาl บดั ผวิ แพง้ า่ ย ชว่ ยฟน้ื ฟผู วิ ทบี่ อบบางดว้ ยเนอื้ ครมี ทบี่ างเบา ชว่ ยลดอาการอกั เสบของผวิ ลดอาการผนื่ แดงและ แพง้ า่ ย พรอ้ มคนื ความชมุ่ ชนื้ ของผวิ และเสรมิ สรา้ งความ แขง็ แรงใหผ้ วิ แพง้ า่ ย สว่ นผสมเชงิ ซอ้ นใหม่ 0-Complex ดว้ ยการผสานสา­รสกดั จากพลคู าวหรอื ผกั คาวตอง ใบมะเฟอื ง ใบชาจนี ผสมผสาน กบั สารมอบความ­ชมุ่ ชนื้ กลเี ซอรนิ ชว่ ยขจดั สารปนเปอ้ื น และ ลดอาการบวม­นา้l ในผวิ หนา้ เสมอื นการไดด้ ที อ็ กซผ์ วิ ใหร้ สู้ กึ สะอาดเกลยี้ งเกลา ผวิ หนา้ เรยี บเนยี น ชมุ่ ชน้ื และแลดเู รยี ว กระชบั ไดร้ ปู เลก็ ลง Best Cleansing Oil 8.Sulwhasoo Best Spot Treatment 11.Lansley Gentle Cleansing Oil (สอบถามราคา­ที่ เคาน์เตอร์) คลีนซิ่งออยล์สูตรอ่อนโยนด้วยเนื้อสัมผัสที่ให้ ความสดชนื่ ทาl ความสะอาดเ­ครอื่ งสาl อางและสงิ่ สกปรกได้ อยา่ งออ่ นโยน พรอ้ มมอบความชมุ่ ชนื้ สผู่ วิ Best Vitamin C Serum for Brightenin­g Skin 6.Dermalogic­a Alpha-arbutin Flash Radiant Spot Serum (490 บาท) ผลิตภัณฑ์บlารุงผิวหน้าเฉพาะจุด เซรั่มเนื้อ บางเบา สาl หรบั แตม้ จดุ ดา่ งดาl บนใบหนา้ โดยเฉพาะ ชว่ ยให้ ผิวหน้าแลดูขาวกระจ่างใส ลดความหมอง­คลl้า สีผิวแลดู สมาl่ เสมอ Biolumin-c Serum (5,200 บาท) เซรมั่ วติ ามนิ ซเี ขม้ ขน้ ดว้ ยนวตั กรรมจาก Ultra-stable Vitamin C Complex ที่ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ของวิตามิน C สังเคราะห์ที่มีความเสถียร ผสานการทlา­งานร่วมกันอย่าง ลงตวั และคงอยไู่ ดย้ าวนานกวา่ ทาl งานรว่ มกบั Bio-technology เพอื่ นาl พาวติ ามนิ ซใี นปรมิ าณสงู ใหซ้ มึ เขา้ สผู่ วิ ไดด้ ยงิ่ ขนึ้ Best Hyaluronic Acid Pre-serum 9.Giffarine HYA Intensive Whitening Pre-serum (600 บาท) พรเี ซรมั่ ไฮยาลรู อนบรสิ ทุ ธจิ์ ากธรรมชาติ 100% จาก ประเทศเยอร­มนี เนอื้ บางเบา ซมึ เรว็ ไมเ่ หนอะหนะ ชว่ ยให้ ผวิ ชมุ่ ชนื้ กระจา่ งใส และชว่ ยลดเลอื นรวิ้ รอย ใชเ้ ปน็ ขนั้ ตอน แรกกอ่ นการบาl รงุ ดว้ ยตวั อนื่ ๆ Best Lip & Cheek Kit 12.Vie Cosmetics Lip Sync Battle Lip & Cheek Duo (1,090 บาท) พาเลตต์ลิปสติกเนื้อแมตต์เนียนนุ่ม และ บลชั ออนเนอื้ ครมี ทจี่ บั คกู่ นั มาพรอ้ มแปรงในตลบั เดยี วกนั พกพาสะดวก ใชง้ านงา่ ย Best Serum for Sensitive Skin Best Night & Day Ampoules 10.Biotherm 7.Dermo28 Recovery Complex (4,250 บาท) ผลติ ภณั ฑ์ Life Plankton Night & Day Ampoules 10 12 9 11 8 www.okmagazine-thai.com 123

© PressReader. All rights reserved.