OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

THE GUEST : 124 : 124

THE GUEST

Best Moisturizi­ng Sunscreen 1.BB Best Lotion for Glowing Skin 3.Claire ใชม้ อื ลบู ทาl ใหเ้ กดิ การเสยี ดสี ลดการระคาย­เคอื ง ออ่ นโยน แมผ้ วิ บอบบาง เตมิ เตม็ ความชมุ่ ชนื้ ใหผ้ วิ ไดท้ กุ ทที่ กุ เวลา Care UV Shield Ultra Light Sunscreen Cream SPF50+ PA+++(30กรมั 550บาท) ครมี กนั แดดแบบ Non-chemical เนื้อมูสสีเนื้อบางเบา ให้ความรู้สึกนุ่มนวล ไม่รู้สึกเหนียว เหนอะหนะ ปราศจากพาร­าเบนและนาl้ หอม ไมร่ ะคายเคอื ง ตอ่ ผวิ ชว่ ยปกปอ้ งผวิ จากรงั สี UV และแสงสฟี า้ หรอื แสงพวก Visible Light พรอ้ มอดุ มไปดว้ ยสารสกดั จากธรรมชาต­ทิ ชี่ ว่ ย บาl รงุ ผวิ ใหก้ ระจา่ งใส และฟน้ื ฟผู วิ ไดอ้ กี ดว้ ย เปน็ เวชสาl อาง ที่ผ่านการทดสอบ­จากสถาบันผิวหนังว่าอ่อนโยน ใช้ได้ทุก สภาพผวิ และยงั ไดร้ บั FDA จากทาง USA อกี ดว้ ย Triple C Milky Moisture (980 บาท) โลชนั่ นาl้ นม เนอื้ บางเบา ซมึ เขา้ ผวิ งา่ ย ไมท่ าl ใหเ้ หนยี วเหนอะหนะ อดุ ม ดว้ ยสารสกดั จากตน้ Wild Indigo และสารสกดั จากนาl้ นม 5 ชนดิ ชว่ ยใหค้ วามชมุ่ ชนื้ พรอ้ มผสานประสทิ ธภิ าพกบั กรด ไฮยารลู อนกิ และวติ ามนิ ซี 3 ชนดิ ทาl ใหผ้ วิ แลดกู ระจา่ งใส ฉาl่ วาวแบบมอี อรา่ และชว่ ยลดเลอื นรวิ้ รอย Best Collagen Supplement 6.Chame’ Hydrolyzed Collagen Tripeptide Plus (10 ซอง 490 บาท) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ชาเม่ ไฮโดรไลซด์ คอลลาเจน ไตรเปปไทด์ พลสั 10,000 มลิ ลกิ รมั เหนอื กวา่ ดว้ ยคอลลาเจน 10,000 มก. จากปลาหมิ ะ ประเทศนอรเ์ วย์ และสารสกดั ธรรมชาติ วติ ามนิ มากถงึ 24 ชนดิ จงึ อดุ มดว้ ย สารตา้ นอนมุ ลู อสิ ระ ชะลอการเกดิ รวิ้ รอย บาl รงุ ผวิ ใหเ้ นยี น กระจา่ งใส เลบ็ และผมแขง็ แรง ในรปู แบบผงรสสตร­อวเ์ บอรร์ ่ี ไขมนั 0% ไมม่ นี าl้ ตาล ชงดมื่ ทกุ วนั ไมต่ อ้ งกงั วลเรอื่ งแคลอรี่ Best Skin Brightenin­g Supplement 4.Gluta Shihada (1 กลอ่ ง 5 แผง 50 เมด็ 1,590 บาท) กลูต้าคุณภาพสูงนlาเข้าจากประเทศ­ญี่ปุ่น ช่วยให้ผิวแลดู กระจา่ งใส มอี อรา่ มากขนึ้ Best Treatment & Exfoliatin­g Pad 2.Claire Triple C Skin Booster Treatment Pad (890 บาท) แผน่ สาl ลพี เิ ศษชว่ ยขจดั เซลลผ์ วิ ทต่ี ายแลว้ ออก พรอ้ มชบุ สาร บlารุงที่อุดมไปด้วยวิตามินซี 3 ชนิด บlารุงและผลัดเซลล์ ผวิ หนา้ พรอ้ มกนั ทาl ใหผ้ วิ เรยี บเนยี นนมุ่ ชมุ่ ชนื่ กระจา่ งใส สัมผัสความแตกต่างทันทีท่ีใช้ เห็นผลการเปลี่ยนแปลงได้ ภายใน 7 วนั มที งั้ แบบกระปกุ 70 แผน่ และแบบซอง Best Moisturizi­ng Body Wash 7.11 Best Hydrating Facial Mist 5.Freeplus Village Factory Relax-day Body Oil Wash - Violet (620 บาท) เจลอาบนาl้ กลนิ่ ลาเวนเดอร์ ทอี่ ดุ มไปดว้ ยนาl้ มนั สกดั จากธรรมชาติ 2 เลเยอร์ ชว่ ยใหผ้ วิ สะอาดและเน­ยี นนมุ่ คงความชมุ่ ชน้ื ยาวนานและก­ระชบั ผวิ Mild Shower (165 กรมั 690 บาท และ 50 กรมั 260 บาท) โลชนั่ ในรปู แบบสเปรยท์ มี่ อบความชมุ่ ชนื้ ใหผ้ วิ ได้ ทนั ทแี ละงา่ ยดาย ละอองสเปรย­ล์ ะเอยี ด ซมึ ซาบสผู่ วิ โดยไมต่ อ้ ง 3 2 7 5 1 6 4 124

© PressReader. All rights reserved.