OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

THE GUEST : 126 : 126

THE GUEST

BEAUTY SPOTLIGHT Best Beauty Institute for Eyelash Extension Service สดุ ยอดสถานเสร­มิ ความงามเพอื่ การตอ่ ขนตา Claire Eyelash & Eyebrow Institute สถานเสรมิ ความงามมาต­รฐานระดบั โปรเฟสชนั่ นลั ทเี่ ปดิ มาหลายปี กวา่ 20 สาขาทวั่ กรงุ เทพฯ โดยรวบรวมส­ดุ ยอด เทคนคิ พเิ ศษเฉพาะของ­แบรนด์ ทพี่ รอ้ มจะเปลย่ี นดวงตา ควิ้ ใหโ้ ดดเดน่ ไมว่ า่ จะเปน็ การตอ่ ขนตาแบบเสน้ ตอ่ เสน้ แบบชอ่ หรอื เทคนคิ ใหมล่ า่ สดุ ทไี่ ดม้ กี ารพฒั นาขน้ึ มาเพอื่ ตอบโจทยใ์ หก้ บั เหลา่ บรรดาสาวๆ ยคุ ใหม่ เชน่ เทคนคิ Hollywood ทเี่ อาใจสาวๆ ทอี่ ยากไดด้ วงตาคมเฉยี่ ว มคี วามมนั่ ใจในตวั เอง เปน็ สาวหวานทแี่ อบซอ่ นความเซก็ ซี่ เปน็ ทยี่ อมรบั และไดร้ บั ความไวว้ างใจจากเซเ­ลบรติ รวมถงึ ดาราและบวิ ตบี้ ลอ็ กเกอร์ อกี ทง้ั ยงั ผลติ ขนตาแบรนดข์ องตวั เอง โดยเฉพาะ ทาl ใหเ้ หน็ ถงึ ความแตกตา่ งและโดนเดน่ กวา่ แบรนดอ์ น่ื ๆ ทเี่ สน้ ขนตามคี วามนมุ่ ไมแ่ ขง็ เหมอื นขนตาปลอม สlาเร็จรูป นl้าหนักขนตาเบา ที่สlาคัญใช้กาวที่ได้มาตรฐานจึงทlาให้ไม่มีอาการแสบตา­หรือระคายเคืองดวงตาเลย อกี ทงั้ สไตลสิ ตท์ ตี่ อ่ ขนตาไดร้ บั การอบรมพฒั นาทกั ษะ รวมถงึ เรยี นรเู้ ทคนคิ ใหมๆ่ อยเู่ สมอ เพอื่ อพั เดตเทรนดใ์ หท้ นั สมยั อยตู่ ลอด นอกจากนยี้ งั มเี ครอื่ งคอนทวั รค์ วิ้ มาตรฐานการ­แพทยป์ อ้ งกนั การตดิ เชอื้ และมเี ทคนคิ พเิ ศษเฉพาะของ­ทนี่ ไี่ ว้ คอยบรกิ าร Best Hair Clinic for Hair Transplant สดุ ยอดคลนิ กิ ดแู ลผมเพอื่ การปลกู ผม Hair Clinique by SLC คลนิ กิ เวชกรรมเฉพ­าะทางดา้ นเสน้ ผมและหนงั ศรี ษะทเี่ ปดิ มานาน 4 ปี ควบคมุ และดแู ลโดย SLC Siam Laser Clinic โดยมกี ลมุ่ แพทยผ์ เู้ ชยี่ วชาญประสบก­ารณส์ งู ดา้ นการตรวจวนิ จิ ฉยั รกั ษาโรคของเส­น้ ผมและหนงั ศรี ษะมามากกวา่ 10 ปี รวมไปถงึ เชยี่ วชาญดา้ นการปลกู ผมโดยเฉพาะ ซงึ่ จดุ เดน่ ของทนี่ ก่ี ค็ อื การรกั ษาปญั หาของเสน้ ผมและหนงั ศรี ษะ ไมว่ า่ จะเปน็ ปญั หาผมนอ้ ย ผมบาง ผมหลดุ รว่ งงา่ ย แมจ้ ะเปน็ โรคทไี่ มร่ า้ ยแรง แตเ่ รอื่ งเสน้ ผมนนั้ เปน็ สงิ่ ทที่ าl ใหบ้ คุ ลกิ ภาพ ดดู แี ละเสรมิ สรา้ งความมนั่ ใจได้ ทางคลนิ กิ จงึ ไดน้ าl เทคโนโลยอี นั ลาl้ สมยั จนเกดิ เปน็ ศาสตรเ์ ฉพาะทาง และเทคนคิ ที่ ทนั สมยั ในการปลกู ผมใหแ้ ลดเู ปน็ ธรรมชาตทิ สี่ ดุ รวมไปถงึ นวตั กรรมทรตี เมนตท์ างการแพทยเ์ พอื่ การบาl รงุ หนงั ศรี ษะ ใหค้ งความแขง็ แรง เพอื่ ใหเ้ สน้ ผมอยกู่ บั เราไปอกี นาน 126

© PressReader. All rights reserved.