OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

THE GUEST : 128 : 128

THE GUEST

BEAUTY SPOTLIGHT Best Beauty Institute for Body Reshaping สดุ ยอดสถาบนั ความงามเพอื่ การสลายไขม­นั Dii Aesthetic Institute ดไี อไอ เอสเธตกิ สถาบนั ความงามมติ ใิ หมท่ มี่ งุ่ เนน้ การสรา้ งสรรคส์ นุ ทรยี ะแหง่ ความงามทสี่ มบรู ณแ์ บบทสี่ ดุ โดยมกี ารนาl องคค์ วามรอู้ งิ หลกั ธรรมชาติ และนวตั กรรมความงา­มลาl้ สมยั ทผี่ า่ นการศกึ ษาคน้ ควา้ วจิ ยั มาผสมผสานเ­ขา้ ดว้ ยกนั พรอ้ ม ดาl เนนิ การโดยทมี แพทยผ์ เู้ ชย่ี วชาญ ซงึ่ โปรแกรมทดี่ ที สี่ ดุ ในการดแู ลรปู รา่ ง คงตอ้ งยกใหก้ บั โปรแกรมสลา­ยไขมนั Reshape Vela นวตั กรรมทชี่ ว่ ยลดเซลลไู ลตแ์ ละขนาดของเ­สน้ รอบวงโดยไม­ต่ อ้ งผา่ ตดั ไมต่ อ้ งแทงเขม็ หลงั จากทาl การรกั ษาแลว้ ไมต่ อ้ งพกั ฟน้ื สามารถกาl จดั ไขมนั สว่ นเกนิ ไดอ้ ยา่ งชดั เจน มคี วามปลอดภยั สงู ผา่ นการรบั รองคณุ ภาพจากองคก์ ารอาหาร และยา ประเทศสหรฐั อเมรกิ า จงึ มนั่ ใจไดถ้ งึ ประสทิ ธภิ าพและความป­ลอดภยั ทไี่ ดร้ บั เหมาะสาl หรบั ผทู้ มี่ ปี ญั หาเซลลไู ลต์ หรอื มไี ขมนั สว่ นเกนิ สะสม ตอ้ งการลดสดั สว่ นใหผ้ วิ กระชบั ขนึ้ หรอื หลงั จากการดดู ไขมนั เหน็ ผลการเปลยี่ นแปลงไดต้ งั้ แต่ ครั้งแรก ด้วยเทคโนโลยีทรงประสิทธิภาพเครื่อง Vela ที่ใช้เวลาในการรักษาน้อยกว่าเครื่องทlาตัวอื่นถึง 50% ที่สlาคัญ หนุ่ สวยโดยไมต่ อ้ งเสยี เวลาทาl นานอกี ดว้ ย Best Luxury Spa for Relaxing Treatment สดุ ยอดสปาสดุ เลศิ เพอื่ การผอ่ นคลาย Divana Spa ดวี านา่ สปา สปาหรรู ะดบั พรเี มยี มแบรนดไ์ ทยทปี่ ระสบความสา­l เรจ็ และไดร้ บั การยอมรบั จากนานาชาติ ตอบโจทยท์ กุ ไลฟส์ ไตลใ์ นการพกั ผอ่ นและปรนนบิ ตั ผิ วิ ปจั จบุ นั มอี ยู่ 5 สาขา สาขาลา่ สดุ คอื Divana Scentuara Spa ทมี่ คี วามหรหู ราอยใู่ จกลางเมอื ง สปาทจี่ ะทาl ใหท้ กุ คนตอ้ งตกหลมุ รกั ในบรรยากาศ­สปา สว่ นตวั แสนหรหู ราในเรอื นไมส้ ขี าว อนั เปน็ วงั เดมิ ของเจา้ ฟา้ วงั คลองเตยทมี่ อี ายกุ วา่ 90 ปี ตกแตง่ ในสไตล์ โคโลเนยี ล แตแ่ ฝงไปดว้ ยกลน่ิ อายของความ­เปน็ ไทยอนั เปน็ เอกลกั ษณข์ อง Divana ในสว่ นของโปรแกร­ม สปาและทรตี เมนตน์ นั้ แตล่ ะทกี่ ม็ เี อกลกั ษณท์ แี่ ตกตา่ งกนั ออกไป โดยรงั สรรคข์ นึ้ เพอื่ ตอบโจทยท์ กุ ความ ตอ้ งการของคนเ­มอื งและใสใ่ จทกุ รายละเอยี ด ตง้ั แตก่ ารเลอื กใชผ้ ลติ ภณั ฑช์ นั้ เลศิ จากธรรมชาต­ทิ คี่ ดั สรร มาเปน็ พเิ ศษ ทกุ ขนั้ ตอนอยภู่ ายใตก้ ารดแู ลของเทอราพ­สิ ตผ์ เู้ ชยี่ วชาญทไี่ ดร้ บั การอบรมฝกึ ฝนมาอยา่ งดี ดว้ ยประสบการณ­ก์ วา่ 19 ปี แหง่ ความเชยี่ วชาญดา้ นสปามาตรฐา­นสวสิ เซอรแ์ ลนด์ สมกบั เปน็ แลนดม์ ารก์ เพอื่ การพกั ผอ่ นระดบั 5 ดาว ทจี่ ะทาl ใหค้ ณุ ประทบั ใจไมร่ ลู้ มื 128

© PressReader. All rights reserved.