OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

BEAUTY SECRET : 135 : 135

BEAUTY SECRET

Their Favorite Products! ประโลมผิว โดยจะเป็นส่วนผสมของดอ­กไม้ กลิ่นหอม ธรรมชาติ มกี ลนิ่ ลาเวนเดอรอ์ อ่ นๆ หอมมาก คุณมะปราง: ในสว่ นของผลติ ภณั ฑบ์ าl รงุ ผวิ ตวั แรกทหี่ ญงิ ชอบมากก็คือ Ultra-calming Essence ที่จะเป็นเหมือน นาl้ ตบผวิ บางเบา แตม่ สี ว่ นผสมทเี่ ขม้ ขน้ เหมอื นเซรมั่ ชว่ ยลด การระคายเค­อื ง อาการผนื่ แพด้ ว้ ย ใหผ้ วิ ดนู มุ่ และสดชนื่ ขนึ้ คณุ หญงิ แอร:์ ซงึ่ ตวั นก้ี ย็ งั ชว่ ยลดรอยแดงข­องผวิ ไดอ้ กี อยา่ ง พวกเซบ็ เดริ ม์ หรอื อะไรทแ่ี พง้ า่ ย เปน็ ผน่ื แดงๆ ขนึ้ กแ็ นะนาl ใหใ้ ชเ้ อสเซนสต์ วั นเ้ี ลยคะ่ คุณมะปราง: ตวั ถดั มาเปน็ ตวั ทเี่ ดด็ ทสี่ ดุ เลยกว็ า่ ไดค้ ะ่ กบั Biolumin-c Serum เปน็ วติ ามนิ ซที ใ่ี ชแ้ ลว้ ไมแ่ พเ้ ลย หลายคน อาจกลวั การใชว้ ติ ามนิ ซี ยงิ่ คนทผี่ วิ แพง้ า่ ยกม็ กั จะหลกี เลยี่ ง เพราะวา่ เวลาทาไปแล­ว้ จะรสู้ กึ แสบและคนั หนา้ หนา้ จะเหอ่ จะร้อนวูบวาบ ซึ่งตัวนี้ใช้แล้วไม่เป็นเลย โดยเขายังทlาให้ วติ ามนิ ซใี นขวดนม้ี คี วามเสถยี ร หลงั ทาแลว้ รสู้ กึ วา่ ผวิ กระจา่ ง ใสขนึ้ และยงั รสู้ กึ กระชบั ขน้ึ ดว้ ย คุณหญิงแอร์: ผลติ ภณั ฑบ์ าl รงุ ผวิ อกี ตวั หนงึ่ ทขี่ าดไมไ่ ดเ้ ลย ซงึ่ เปน็ เคลด็ ลบั ในการดแู ลผวิ ทที่ กุ คนควรใสใ่ จ นนั่ กค็ อื การ เตมิ นาl้ ใหผ้ วิ ซงึ่ ตวั ทเี่ ขา้ มาเตมิ เตม็ ความชมุ่ ชนื่ ใหผ้ วิ กต็ อ้ ง ยกใหก้ บั Skin Smoothing Cream เปน็ มอยซเ์ จอไรเซอรท์ ซมึ ซาบไว ไมเ่ หนอะหนะ ซงึ่ จะชว่ ยกกั เกบ็ นาl้ พรอ้ มปอ้ งกนั ไม่ให้ผิวเสียความชุ่มชื่นได้ยาวนานถึง 48 ชั่วโมง ทlาให้ ผวิ หนา้ ชมุ่ ชนื้ อยตู่ ลอดเวลาเลย­คะ่ คุณมะปราง: บาl รงุ ไปแลว้ กต็ อ้ งไมล่ มื ทจี่ ะกนั แดด โดยเรา สองคนยกใหก้ บั ผลติ ภณั ฑก์ นั แดด Dynamic Skin Recovery SPF50 เป็นที่หนึ่งเลยค่ะ โดยครีมกันแดดตัวนี้จะเป็น ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดที่ผสานการบlา­รุงเข้าไปด้วย โดยจะ สามารถปอ้ งกนั ไดท้ กุ รงั สยี วู อนั นใี้ ชต้ วั เดยี วกไ็ ดน้ ะ ถา้ เกดิ เรารีบๆ ก็สามารถใช้แทนโลชั่นแล้วออกไปข้างนอกได้เลย ซงึ่ ทาตอนเชา้ ทเี ดยี วกจ็ บ ไมต่ อ้ งทาระหวา่ งวนั แลว้ คุณหญิงแอร์: และตวั สดุ ทา้ ย ปดิ ทา้ ยกอ่ นนอนกบั Sound Sleep Night Gel เปน็ มอยซเ์ จอรไ์ รเซอรท์ หี่ ญงิ รกั มาก เพราะ หญงิ ตอ้ งการการหลบั ลกึ ทสี่ ดุ ซงึ่ เราตอ้ งพกั ผอ่ นใหเ้ พยี งพอ อนั นกี้ จ็ ะเปน็ เจลครมี บาl รงุ เนอื้ สมั ผสั ทบี่ างเบา ซงึ่ พนกั งาน ทเี่ คานเ์ ตอรบ์ อกมาวา่ ในกระปกุ นจี้ ะมสี ว่ นผสม Encapsulat­ed Lavandin Oil 100% จากฝรงั่ เศส เมอื่ เวลาเรานอน แลว้ ขยบั ตวั แคบซลู จวิ๋ จะคอ่ ยๆ ปลดปลอ่ ยกลนิ่ ลาเวนเดอร์ ใหผ้ อ่ นคลายไปพรอ้ มกบั การบาl รงุ ผวิ ไดท้ งั้ คนื เลยคะ่ Precleanse (2,100 บาท) ออยลล์ า้ งหนา้ สตู รออ่ นโยน นาl้ มนั ทาl ความสะอาดผ­วิ หนา้ เนอื้ บางเบา โดยนาl้ มนั จะเปลยี่ นเปน็ ครมี นาl้ นม เมอื่ สมั ผสั นาl้ เพยี งเลก็ นอ้ ย ลา้ งออกงา่ ย ไมท่ งิ้ ความมนั บนผวิ Special Cleansing Gel (3,100 บาท) คลนี ซงิ่ เนอื้ เจล เขม้ ขน้ ปราศจากดา่ งสบู่ แตใ่ ห้ ฟองนมุ่ ละมนุ ผวิ ทาl ความสะอาด สงิ่ สกปรกทตี่ กคา้ งบนผวิ หนา้ ได้ อยา่ งลาl้ ลกึ โดยไมท่ าl ใหผ้ วิ สญู เสยี ความชมุ่ ชนื้ ตามธรรมชาติ Ultra-calming Essence (2,300 บาท) เอสเซนสเ์ นอ้ื บางเบา แตเ่ ขม้ ขน้ เหมอื นเซรมั่ ชว่ ยปลอบ ประโลม ลดรอยแดงอย­า่ งเหน็ ไดช้ ดั และชว่ ยลดความไวข­องผวิ และชว่ ยใหเ้ กราะปอ้ งกนั ความชมุ่ ชนื้ ของผวิ แขง็ แรง มาอยแู่ ละโตมากบั ครอบครวั ปราง พอเราโตขนึ้ มา สว่ นใหญ่ กจ็ ะแชรก์ นั เรอื่ งการเลยี้ งลกู คะ่ คุณหญิงแอร์: สว่ นใหญแ่ ลว้ พปี่ รางจะแนะนา­l เรอื่ งลกู ใชไ่ หม คะ หญงิ กจ็ ะแนะนาl เรอื่ งของบวิ ตี้ การดแู ลผวิ การดแู ลตวั เอง ซงึ่ พป่ี รางกจ็ ะไมค่ อ่ ยใสใ่ จตวั เองสกั เทา่ ไร ซงึ่ ตอนนหี้ ญงิ กไ็ ป คน้ พบแบรนดท์ เี่ หมาะกบั พวกเราสองค­นมาก เพราะเหมาะ สาl หรบั คนผวิ แพง้ า่ ย นนั่ กค็ อื แบรนด์ Dermalogic­a หญงิ ก็ เลยแนะนาl แบรนดน์ ใี้ หพ้ ปี่ รางเปน็ พเิ ศษ โดยเฉพาะคล­นี ซงิ่ ออยล์ เพอื่ ลดการเกดิ รวิ้ รอยจากการท­าl ความสะอาดผ­วิ หนา้ คอื ลา้ งทเี ดยี วจบ แถมยงั บาl รงุ ผวิ ใหไ้ มแ่ หง้ ตงึ อกี ดว้ ย Biolumin-c Serum (5,200 บาท) เซรมั่ วติ ามนิ ซเี ขม้ ขน้ ดว้ ยนวตั กรรม จาก Ultra-stable Vitamin C Complex วติ ามนิ ซที มี่ คี วามเสถยี รสงู ทาl งานรว่ มกบั Bio-technology เพอื่ นาl พาวติ ามนิ ซใี นปรมิ าณสงู ใหซ้ มึ เขา้ สผู่ วิ ไดด้ ยี งิ่ ขนึ้ แล้วรู้จักแบรนด์ Dermalogic­a ได้อย่างไร คุณหญิงแอร์: จรงิ ๆ หญงิ เหน็ แบรนดน์ มี้ านานมาก ตงั้ แต่ ตอนไปเทยี่ วอเมรกิ าเมอื่ สกั พกั แลว้ แตก่ ย็ งั ไมม่ โี อกาสลองใช้ จนมาปัจจุบันนี้มีโอกาสได้ลองใช้ ก็รู้สึกดีมาก ให้ฟีลแบบ ธรรมชาติ โดยเขาบอกม­าวา่ ในผลติ ภณั ฑข์ องแบรนด์ Dermalogic­a จะไม่มีส่วนผสมที่ทlาให้ผิวเกิดการระคายเ­คือง และส่วนผสมที่ไม่ก่อให้เกิดสิว รวมถึงลาโนลิน เอสดี แอลกอฮอล,์ มเิ นอรลั ออยล,์ นาl้ หอม และสสี งั เคราะห์ ซงึ่ ทงั้ หมดนกี้ ท็ าl ใหร้ สู้ กึ วา่ ตอบโจทยเ์ รามากๆ คอื ใครทผ่ี วิ แพ้ งา่ ย รบั รองไมม่ ที างแพค้ ะ่ กเ็ ลยแนะนาl ใหพ้ ปี่ รางลองใช้ คุณมะปราง: พอหญงิ แอรม์ าแนะนาl ปรางกเ็ อามาลอง ซงึ่ ก็ ไมแ่ พจ้ รงิ ๆ อยา่ งทนี่ อ้ งวา่ แลว้ กอ็ อ่ นโยนตอ่ ผวิ มากๆ เลยคะ่ ซงึ่ มหี ลายตวั ทพี่ วกเราชอบใช­ก้ นั มาก Skin Smoothing Cream (3,500 บาท) ครมี บาl รงุ ผวิ ที่ ใหค้ วามชมุ่ ชนื้ ตอ่ เนอ่ื งยาวนาน 48 ชวั่ โมง ดว้ ยเทคโนโลยี Active Hydramesh อกี ทงั้ ยงั ชว่ ย ปกปอ้ งจลุ นิ ทรยี ข์ องผวิ ตามธรรมชาติ จากสงิ่ แวดลอ้ มอกี ดว้ ย Dynamic Skin Recovery SPF50 (3,990 บาท) ผลติ ภณั ฑก์ นั แดดที่ สามารถบาl รงุ และปกปอ้ งผวิ จากแสงแดด พรอ้ มซอ่ มแซมผวิ ระหวา่ งวนั ทเี่ กดิ จาก แดดและมลภา­วะ ดว้ ยนวตั กรรม UV Smart Booster ทมี่ กี ารนาl วติ ามนิ A E C ทเี่ ปน็ ประโยชนต์ อ่ ผวิ ใสล่ งใน Microencap­sulate เมอื่ ผวิ สมั ผสั กบั ความรอ้ นจากแสงแดด จะทาl ใหเ้ ยอื่ หมุ้ Microencap­sulate แตกตวั ออก แลว้ จงึ ปลอ่ ยวติ ามนิ ลงสชู่ นั้ ผวิ ผลิตภัณฑ์ที่ชอบใช้ของแบรนด์ Dermalogic­a คณุ หญงิ แอร:์ จะบอกวา่ พวกเราใชแ้ บรนดน์ ใี้ นชวี ติ ประจาl วนั เลย แลว้ กช็ อบหลายตวั มาก ซงึ่ ตวั แรกทเี่ ราชอบใช้ และเปน็ ตวั ทหี่ ญงิ แนะนาl ใหพ้ ปี่ รางเปน็ พเิ ศษกค็ อื ออยลล์ า้ งหนา้ สตู ร ออ่ นโยน Precleanse ไวส้ าl หรบั ลา้ งเครอื่ งสาl อางออกใหห้ มด มสี ว่ นผสมของพชื 5 ชนดิ อยา่ งโบราจ ซดี ออยล,์ แอปริ คอท เคอรเ์ นล ออยล,์ คคู อู นทั ออยล,์ ซนั ฟลาวเวอร์ ซดี ออยล์ และไรซ์ เบรน ออยล์ ทไี่ มเ่ ปน็ อนั ตรายตอ่ ผวิ คุณมะปราง: อกี หนงึ่ อยา่ งทปี่ รางชอบใชต้ วั Precleanse นี้ เพราะลา้ งอายไลนเ์ นอรแ์ ละมาสคารา่ ทตี่ ดิ ทนออกไดด้ มี าก โดยทไี่ มแ่ พ้ ไมร่ ะคายเคอื ง และไมแ่ สบตาเลย อกี ทง้ั เวลา ลา้ งเสรจ็ หนา้ กย็ งั ไมแ่ หง้ ตงึ อกี ดว้ ยคะ่ คุณหญิงแอร์: สาl หรบั ตวั ที่ 2 กจ็ ะเปน็ Special Cleansing Gel เปน็ เจลทมี่ ฟี องเหมอื นสบู่ แตว่ า่ จะปราศจากด­า่ งสบู่ ซงึ่ ฟองนนั้ ไดม้ าจากดอกไมท้ ชี่ อ่ื วา่ Quillaja Saponaria พรอ้ ม ดว้ ยคณุ สมบตั จิ าก Balm Mint และ Lavender ทชี่ ว่ ยปลอบ Sound Sleep Night Gel (4,900 บาท) เจลบาl รงุ ผวิ ยามคาl่ คนื ทจี่ ะชว่ ยใหผ้ วิ นมุ่ ขนึ้ กระจา่ งใสขนึ้ และคงความช­มุ่ ชนื้ ใหผ้ วิ ตลอดคนื ซงึ่ ทาl งานรว่ มกบั Essential Oils กลนิ่ ลาเวนเดอรท์ จี่ ะชว่ ยใหห้ ลบั ลกึ และสบายตลอ­ดคนื www.okmagazine-thai.com 135

© PressReader. All rights reserved.