OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

THE GUEST : 136 : 136

THE GUEST

THE GUEST SHE DOES HER BEST การต์ นู -นนั ทฐ์ ณชิ า ศริ ปิ รดี าวชั ร์ จากอดตี นกั แสดงสกู่ ารเปน็ นกั ธรุ กจิ เบอื้ งหลงั ความสาl เรจ็ ของผลติ ภณั ฑ์ CHAME’ (ชาเม)่ หน้าคุ้นตากันดีสlาหรับการ์ตูน-นันท์ฐณิชา ศริ ปิ รดี าวชั ร์ ประธานกรรม­การบรหิ าร บรษิ ทั ชารม์ มงิ่ เวลิ ด์ อนิ เตอรเ์ นชนั่ แนล จาl กดั หรอื การต์ นู -อนิ ทริ า ทแ่ี ฟนละครชอ่ ง 7 สี รจู้ กั กนั ดี ระยะหลงั การ์ตูนหายหน้าหายตาไปจา­กหน้าจอทีวีเพื่อไปทlาธุรกิจ ผลติ ภณั ฑค์ วามงาม CHAME’ (ชาเม)่ แบบเตม็ ตวั จนประสบ ความสาl เรจ็ อยา่ งตอ่ เนอื่ ง ซงึ่ ในปนี ธ้ี รุ กจิ ของเธอกม็ อี ายคุ รบ 9 ปพี อดี เปน็ 9 ปที ตี่ อ่ สอู้ ยา่ งมงุ่ มนั่ บกุ เบกิ ในยคุ ทดี่ ารา นักแสดงยังไม่หันมาทlาธุรกิจความงามกันแพร่หลายอย่าง ทกุ วนั นี้ จนกลายเปน็ ธรุ กจิ ทมี่ คี วามมนั่ คงแขง็ แรง ดว้ ยความ มุ่งมั่นและแพสชั่นส่วนตัวในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บ่อยครั้งที่การ์ตูนใช้ตัวเองทดลองสินค้าใหม่ในทุกขั้นตอน เพอื่ ใหม้ นั่ ใจวา่ CHAME’ ทอี่ ยใู่ นมอื ผบู้ รโิ ภค มคี ณุ ภาพจรงิ ๆ อยากให้เล่าถึงที่มาที่ไปของแบรนด์ CHAME’ และบริษัท ชาร์มมิ่งเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จlากัด ธุรกิจการทlา ผลิตภัณฑ์ CHAME’ (ชาเม่) ยอ้ นกลบั ไปเมอื่ 9 ปที แี่ ลว้ ตอนนนั้ การต์ นู ยงั แสดงละครแล­ะ กาl ลงั จะเรยี นจบ กเ็ รมิ่ มไี อเดยี อยากทาl ผลติ ภณั ฑข์ องตวั เอง กเ็ ลยเรมิ่ ทาl CHAME’ โดยเรม่ิ ทสี่ กนิ แครก์ อ่ น เปดิ ขายเปน็ ช้อปเล็กๆ พอดีว่าช่วงนั้นเทรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ประเภทดมื่ แลว้ สวย กนิ แลว้ ผวิ ดกี าl ลงั มา เรากเ็ รม่ิ ตงั้ แตก่ าร พฒั นาผลติ ภณั ฑช์ าเมค่ อลลาเจนทด่ี มื่ แลว้ ตอ้ งเหน็ วา่ ผวิ สวย ขนึ้ จรงิ ออกมา กถ็ อื วา่ ประสบความส­าl เรจ็ ในขณะนนั้ ตอ้ ง บอกวา่ การทาl CHAME’ ตนู ไปลยุ เอง ขายเองเลย แบรนดน์ เรมิ่ ตน้ จากการมพี นกั งานแค่ 2 คน มาเปน็ 5 คน มาเปน็ 10 คน พฒั นามาเรอื่ ยๆ ยงิ่ ทาl กย็ งิ่ ชอบ เพราะทาl มาจาก ความรกั เราชอบเรอื่ งความสวยคว­ามงามอยแู่ ลว้ ชอบดแู ล ตวั เอง ดแู ลคนทบี่ า้ น รวมไปถงึ ดแู ลคนอนื่ เจออะไรดๆี ก็ แนะนาl ทงั้ สกนิ แคร์ เมกอพั อาหารเสรมิ วติ ามนิ เวลาไป ตา่ งประเทศ เรากจ็ ะดเู ลยวา่ อะไรดี สารสกดั ตวั ไหนดี เรา เรมิ่ ศกึ ษาตงั้ แตต่ อนนนั้ เลย จนไดก้ อ่ ตงั้ เปน็ บรษิ ทั ชารม์ มงิ่ เวลิ ด์ อนิ เตอรเ์ นชนั่ แนล จาl กดั ในปจั จบุ นั เรียกว่าช่วงแรกนี่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนเลย ใชค่ ะ่ เรมิ่ ตงั้ แตก่ ารพฒั นาสนิ คา้ ตงั้ แตจ่ ะใสว่ ติ ามนิ สาร สกดั อะไรทดี่ ที สี่ ดุ ขนั้ ตอนการดไี ซนต์ า่ งๆ รวมไปถงึ ขนั้ ตอน การขายท่ีเข้าไปดีลกับช่องทางโมเดิร์นเทรด เราก็ได้รับ โอกาสทดี่ มี าตอลด จากนนั้ กเ็ รมิ่ ขยบั ขยายไปตามท­ตี่ า่ งๆ แล้วก็เริ่มมีตัวแทนจlาหน่าย ทlาอีคอมเมิร์ซ มีร้านของเรา ชอ่ งทางทเี่ ราขายเยอะม­าก ซงึ่ นอกจากประเ­ทศไทย กม็ กี าร จาl หนา่ ยในตา่ งประเทศดว้ ย คอื มนั มากกวา่ คาl วา่ เทสตเ์ ลยละ่ ยกตวั อยา่ งนะคะ ถา้ จะทาl สนิ คา้ เปน็ ไวทเ์ ทนนงิ่ สกั ตวั ตนู ยอมไปทะเล ไปตากแดดให้ ผวิ ดหู มอง กรา้ น แลว้ ดวู า่ เมอื่ ใชผ้ ลติ ภณั ฑท์ เี่ ราทาl จะใช้ เวลากวี่ นั ในการฟน้ื ฟู หรอื อยา่ ง CHAME’ ทาl ครมี กนั แดด ออกมา ตนู กจ็ ะเอาทงั้ ของตวั เองและของแ­บรนดอ์ นื่ ทวั่ โลก ลองทาดู แลว้ ไปตากแดด เชอื่ ไหมวา่ เมอื่ กอ่ นตนู เปน็ คนไม่ กินกาแฟและไม่คิดจะกินด้วย แต่ด้วยความที่เราต้องทlา กาแฟออกมาข­าย ทาl ใหต้ อ้ งลองเทสตเ์ ปน็ รอ้ ยๆ แกว้ จน ตอนนกี้ ลายเปน็ คนตดิ กาแฟไปแลว้ บอกไดเ้ ลยวา่ ผลติ ภณั ฑ์ ทกุ ตวั ของ CHAME’ จะมกี ารทาl การทดสอบผล­ติ ภณั ฑก์ บั กลมุ่ ผบู้ รโิ ภค เพอื่ เกบ็ ขอ้ มลู มาพฒั นาตอ่ เพอื่ ใหไ้ ดผ้ ลติ ภณั ฑ์ ที่ดีที่สุด เรียกว่าถ้าไม่ดีจริง จะไม่ทlาออกมาขา­ยแน่นอน เพราะการต์ นู ไมส่ ามารถเอาตวั เองเปน็ ตวั แทนของคนอนื่ ได้ 100 เปอรเ์ ซน็ ต์ เราอาจจะเป­น็ คนแบบนี้ ผวิ แบบนี้ ชอบแบบนี้ เทา่ ไร เรากเ็ ปน็ รายแรกทที่ าl คอื เมอื่ กอ่ นจดุ เรม่ิ ตน้ มนั อาจ จะงา่ ยกวา่ ตอนนี้ อกี อยา่ งคอื ตอนนนั้ เรายงั เดก็ ยงั มคี วาม กลา้ เสยี่ ง ผดิ พลาดกเ็ ปน็ บทเรยี น พรอ้ มจะยอมรบั ปรบั ปรงุ แกไ้ ข แตต่ อนนที้ กุ อยา่ งใหญข่ นึ้ กต็ อ้ งมกี ระบวนการกา­ร ทาl งานทซี่ บั ซอ้ นและยากขนึ้ การคมุ คณุ ภาพกต็ อ้ งดแู ลอยา่ ง ดี ตงั้ แตข่ นั้ ตอนการผลติ และมกี ารทาl การตลาดทชี่ ดั เจน ทงั้ ระยะสน้ั และระยะยาว และอาจจะตอ้ งมองไปลว่ งหนา้ อกี หลายๆ ปดี ว้ ย คอื กระบวนการม­นั ทงั้ ยากและใหญข่ นึ้ จากการเปน็ นกั แสดงสกู่ ารทาl ธรุ กจิ มคี วามยากงา่ ยอยา่ งไร บ้าง การอยใู่ นวงการบนั เทงิ อาจจะตอ้ งเรยี กวา่ เปน็ จดุ เรมิ่ ตน้ ของ เรา แตก่ ค็ งไมใ่ ชเ่ หตผุ ลทลี่ กู คา้ จะกลบั มาซอื้ ซาl้ ตนู คดิ วา่ มนั เปน็ จดุ เรมิ่ ตน้ ทที่ าl ใหค้ นหนั มาสนใจ ทา้ ยทสี่ ดุ แลว้ กอ็ ยทู่ คณุ ภาพ จรงิ ๆ ถา้ พดู ถงึ แตก่ อ่ น เราเปน็ รายแรกๆ เลยนะ เพราะเมื่อ 9 ปีที่แล้ว ยังไม่มีดารานักแสดงเข้ามาทlา ผลิตภัณฑ์แบบนี้ ส่วนใหญ่ก็เป็นแบรนด์จากต่างประเทศ แบรนด์ไทยจะน้อยมาก ซึ่งคุณภาพผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ ไทยท่ีเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์จะไม่ค่อยมีใครไปแตะ รู้สึกอย่างไรกับ 9 ปี ที่เรามาอยู่ในธุรกิจความงาม ตนู รสู้ กึ เสมอวา่ เราไมใ่ ชค่ นเกง่ แตส่ งิ่ ทมี่ นั่ ใจคอื เราทมุ่ เท มี ความพยายาม­แบบเกนิ รอ้ ย ได้ยินมาว่าสินค้าทุกประเภทต้องผ่านการเทสต์ของการ์ตูน 136

© PressReader. All rights reserved.