OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

HOT SPOT : 138 : 138

HOT SPOT

HOT SPOT OK! Edible Sea Shell NEW EXPERIENCE WITH ITALIAN OMAKASE สมั ผสั ประสบการณใ์ หมก่ บั อาหารอติ าเลยี นแบบโอมากา­เสะที่ White Lies Foie Gras Gold Log - 25 Years Balsamic Oak Wood Smoked Cream - Amarena Cherry Granite - Demerara Tuile Egg Raviolo -Smoked Ricotta - Parmesan - Summer Truffle The Egg Gillardeau Oyster Celeriac - Pickled Cucumber - Cavolo Nero แรกในประเท­ศไทยกับอาหารอิตาเลียนใน รูปแบบโอมากา­เสะ ซงึ่ ถอื เปน็ การฉกี กรอบ เดมิ ๆ จากไอเดยี เชฟชอ่ื ดงั อยา่ ง Maurizio Menconi โดย รา้ น White Lies นาl คอนเซป็ ตข์ องญปี่ นุ่ มาใช้ เพอื่ ใหเ้ ขา้ กบั เทรนดก์ ารทานอาหาร­แบบโอมากาเ­ซะทกี่ าl ลงั ฮติ ในเมอื งไทย White Lies ตงั้ อยทู่ ชี่ นั้ 1 เดอะ เพนนนิ ซลู า่ พลาซา่ ตดิ กบั ถนนราชดาl ริ ในแตล่ ะวนั เชฟจะสรา้ งสรรคเ์ มนจู าก วตั ถดุ บิ สดใหม่ ใสค่ วามคดิ สรา้ งสรรคข์ องเชฟแบบทคี่ นกนิ ไมร่ มู้ ากอ่ นวา่ วนั นนั้ จะไดก้ นิ อะไร ทนี่ เี่ สริ ฟ์ เมนหู ลากหลาย ประมาณ 10 กวา่ คอรส์ สนนราคาอยทู่ 5,000 บาท ตอ่ 1 ทา่ น และถา้ ตอ้ งการทานอาห­ารคกู่ บั ไวน์ ทางรา้ นเองกย็ งั มี บริการไวน์แพร์ริ่ง ราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปตามความ­ต้องการ นอกจากนที้ างรา้ นกย็ งั มเี ครอื่ งดมื่ คอ็ กเทลอกี มากมาย โดย มมี กิ โซโลจสิ ตค์ อยดแู ลและบรกิ าร เริ่มต้นเมนูแรกกับอาหารเรียกนl้าย่อยอย่าง Edible Sea Shell หอยเชลลจ์ ากฮอกไกโดส­ดๆ หนั่ ชนิ้ เลก็ ปรงุ ดว้ ย ซาวรค์ รมี และเลมอนจา­กเมอื งอามาลฟี ใสอ่ ยใู่ นโคนแปง้ บาง กรอบ เสริ ฟ์ มาบนเปลอื กหอยทที่ าl ใหด้ เู หมอื นกนั พอไดก้ ดั แค่ 1 คาl กจ็ ะรสู้ กึ ไดถ้ งึ ความสดชนื่ ของทะเล อรอ่ ยสมกบั ทเี่ ปน็ เมนซู กิ เนเจอรจ์ รงิ ๆ ตามมาดว้ ยเมนู Foie Gras Gold Cherry Granite - Demerara Tuile กรานติ ารสอะมาเรน­า่ เชอรร์ รี่ ปู ทรงกหุ ลาบ ทานคกู่ บั ครมี รมควนั ไมโ้ อก๊ และตอุ ลี นาl้ ตาลดเี มอเรรา่ หรอื ทเี่ รยี กวา่ ขนมเบอื้ งฝรงั่ เศส เปน็ เมนู ของหวานที่ทานแล้วมีความเปรี้ยวหวานทlาใ­ห้รู้สึกอยาก อาหารอีกครั้ง ปิดท้ายด้วยเมนูขนมหวานที่เป็นเอกลักษณ์ ของรา้ นกบั เมนซู กิ เนเจอรอ์ ยา่ ง The Egg ทเ่ี ปน็ พานาคอตตา้ หอมหวานวาน­ลิ าจากตาฮติ ขนึ้ พมิ พเ์ ลยี นแบบรปู ไข่ สอดใส่ ซอสมะม่วงและเสาวร­สแทนไข่แดงเยิ้มๆ เป็นจานที่อร่อย และสนกุ ในการทานมา­กๆ โดยสรปุ แลว้ การมาทานอา­หารอติ าเลยี นที่ White Lies ครงั้ นี้ ถอื เปน็ ประสบการณใ์ หมท่ ไี่ มร่ ลู้ มื คลา้ ยกบั การ เขา้ ชมงานศลิ ปะ ไมเ่ พยี งแตอ่ มิ่ อรอ่ ย แตย่ งั ไดซ้ มึ ซบั อรรถรส ในการนาl เสนอเมนแู ตล่ ะจานทเ่ี ชฟไดร้ งั สรรคข์ นึ้ เปน็ พเิ ศษ สlาหรับใครที่สนใจอาหารอิตาเลียนที่ White Lies สามารถจองล­ว่ งหนา้ ไดโ้ ดยตอ้ งกรอกแบบฟอ­รม์ รายละเอยี ด ตา่ งๆ รวมถงึ สงิ่ ทคี่ ณุ ไมท่ านหรอื ไมช่ อบ เพราะอยา่ งทบี่ อก ว่าเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าจะได้ทานอะไรบ้าง เป็นการทาน อาหารในรปู แบบใหมเ่ ลยจรงิ ๆ สอบถามขอ้ มลู เพมิ่ เตมิ โทร. 06-5319-8877 หรอื สาl รองทนี่ งั่ ไดท้ whiteliesr­estaurant. com Log - 25 Years Balsamic ฟวั กราสเ์ ทอรนี ผสมดว้ ยบลั ซามกิ อายุ 25 ปี ถกู แตม้ ดว้ ยทองคาl เปลวระยบิ ระยบั ทานคกู่ บั ขนมปงั บรยิ อชหอมสดชนื่ ดว้ ยกลนิ่ มะกรดู ทานทงั้ สองอยา่ ง คกู่ นั แลว้ เพอรเ์ ฟกตท์ สี่ ดุ ตบทา้ ยดว้ ย Gillardeau Oyster - Celeriac - Pickled Cucumber - Cavolo Nero หอยนางรม จรี าโดสดๆ ทขี่ นึ้ ชอื่ วา่ เปน็ หอยทม่ี ชี อื่ เสยี งทสี่ ดุ ของฝรงั่ เศส ทานพรอ้ มกบั ผกั ชฝี รงั่ และแตงกวาด­อง ออนทอ็ ปดว้ ยคาโวโล เนโร หรอื คะนา้ ของอติ าลหี นั่ ฝอยทอดกรอบ ใครทชี่ อบทาน หอยนางรม รบั รองวา่ ลมื จานนไี้ มล่ งแนน่ อน ในสว่ นของอาหารจ­านหลกั นนั้ จรงิ ๆ แลว้ ทางเชฟ จะเสริ ฟ์ ใหห้ ลายเมนู แตเ่ มนทู จี่ ะไดเ้ หน็ บอ่ ยๆ กค็ อื Egg Raviolo - Smoked Ricotta - Parmesan - Summer Truffle เป็นราวิโอลีลาวาไส้ชีสริคอตต้าและไข่แดงเยิ้มๆ โรยด้วย พาเมซานชสี และทรฟั เฟลิ ในฤดรู อ้ น เปน็ จานทม่ี คี วามครมี มี่ นุ่มละมุนลิ้นมากๆ ส่วนเมนูอื่นๆ เราต้องลุ้นจากวัตถุดิบ และความคดิ สรา้ งสรรคข์ องเชฟ ณ ตอนนนั้ ถอื วา่ เปน็ จดุ ขาย และความสนกุ แบบเอก็ ซค์ ลซู ฟี ทที่ าl ใหเ้ ราอยากกลบั ไปทาน อยบู่ อ่ ยๆ สาl หรบั เมนขู องหวานกไ็ มต่ า่ งจากเมนอู นื่ ๆ ทมี่ ลี กู เลน่ แพรวพราวอย­า่ ง Oak Wood Smoked Cream - Amarena 138

© PressReader. All rights reserved.