OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

HOT SPOT : 139 : 139

HOT SPOT

DELICIOUS HOTPOT IN 3 WAYS AH NAM ฮอตพอตฮอ่ งกงกบั ความอรอ่ ย 3 สเตป็ AH NAM Chicken Pot ผัดไก่ในซอสหมัก ยาl ไขเ่ ยยี่ วมา้ ขา้ วผดั วาฟเฟิลไข่เค็ม ได้ว่าเป็นความแปลกใ­หม่ที่คนชอบกิน อาหารประเภ­ทฮอตพอตต้องร้องว้าว! เพราะนคี่ อื ฮอตพอตทสี่ ามารถอมิ่ อรอ่ ยได้ 3 สเตป็ ดว้ ยกนั เริ่มจากผัดเครื่องจนอิ่มอร่อยรอบแรก ยังเติมนV้าซุปอร่อย รอบ 2 ในรปู แบบจมิ้ จมุ่ แตถ่ า้ ยงั ไมอ่ มิ่ ยงั มสี เตป็ ที่ 3 เตมิ ขา้ วลงไปกลายเ­ปน็ ขา้ วผดั อกี ตา่ งหาก ทนี่ คี่ อื AH NAM (อานมั ฮอตพอต) แบรนดฮ์ อตพอต ชอื่ ดงั จากฮอ่ งกงทมี่ าเปดิ สาขาทชี่ นั้ 2 ณ เจ อเวนวิ ทองหลอ่ เมื่อเร็วๆ น้ี ซึ่งมีจุดเด่นก็คือการ ‘ผัดก่อนต้ม’ กับเมนู ซกิ เนเจอรอ์ ยา่ ง AH NAM Chicken Pot เรมิ่ ตน้ ดว้ ยการผดั ไกใ่ นซอสหมกั พเิ ศษ เสน้ บะหมไี่ ข่ และซอสเสฉว­นสตู รเฉพาะ ของรา้ นเขา้ ดว้ ยกนั จะไดจ้ านผดั รสชาตคิ ลา้ ยกว๋ ยเตย๋ี วควั่ บ้านเรา เมื่อสเต็ปแรกผ่านไป ก็ได้เวลาเติมซุปใสที่คุณ สามารถเลือกเซ็ตเน้ือหรือหมูมาจิ้มจุ่มได้อีกรอบ ส่วนใคร อยากกนิ อาหารทะเลก­ส็ ามารถเลอื ก AH NAM Seafood Pot เซ็ตอาหารทะเล­มาอร่อยทีละสเต็ปแบบเดียวกับเมนูไก่ก็ได้ ออ้ ! อยา่ ลมื สงั่ ฟองเตา้ หมู้ ารว่ มวงจมิ้ จมุ่ ดว้ ย บอกไดเ้ ลยวา่ อร่อยมาก ปิดท้ายถ้ายังไม่อ่ิมยังใส่ข้าวสวย เติมสาหร่าย เตมิ ไขล่ งไปเปน็ เมนปู ดิ ทา้ ยไดอ้ กี ตา่ งหาก นอกจากเมนูฮอตพอตหลาย­สเต็ปแล้ว ที่นี่ยงั มเี มนู พเิ ศษอยา่ งเมนยู าV ไขเ่ ยยี่ วมา้ และยาV แตงกวาซอสเ­สฉวนตน้ ตาV รบั จากฮอ่ งกง พรอ้ มเนอื้ ทอดกรอบ ฯลฯ และทขี่ าดไมไ่ ดเ้ ลย กับเมนูของหวานอย่างวาฟเฟิลไข่เค็มเสิร์ฟพร้อมกับชานม ตน้ ตาV รบั จากประเทศฮ­อ่ งกง รบั รองวา่ อรอ่ ยเดด็ มาก AH NAM เจ อเวนวิ ทองหลอ่ ชนั้ 2 เปดิ ตงั้ แต่ 11.00 - 22.00 น. โทร. 09-1461-4962 THE RISE OF GROCERANT Dining at Central Food Hall จานหรใู นซเู ปอรม์ ารเ์ กต็ เทรนดใ์ หมท่ อี่ ยากใหล้ อง คอื เทรนดใ์ หมข่ อง ซูเปอร์มาร์เก็ต หรอื ฟดู้ รเี ทล ทนี่ อกจากจะขาย­ของสดๆ ใหล้ กู คา้ นาV กลบั ไป ปรงุ อาหารทบี่ า้ นแลว้ ยงั มรี า้ นอาหารตงั้ อยใู่ นนน้ั เลย โดย ลูกค้าสามารถเลือกสินค้ามาให้เชฟปรุงและรับประทาน ตรงนั้นได้เลย นอกจากจะได้ความสดใหม่แล้ว ยังเลือก วตั ถดุ บิ ตามใจฉนั ไดอ้ กี ตา่ งหาก ลา่ สดุ Central Food Hall สาขาเซน็ ทรลั เวลิ ด์ กไ็ ด้ เปดิ โซนใหมต่ อ้ นรบั เทรนดน์ ใี้ นโซน Dining at Central Food Hall ความเกก๋ ค็ อื ทนี่ จี่ ดั ในรปู แบบ Chef’s table จาV กดั ที่ 10-14 ทนี่ งั่ ตอ่ 1 รอบ กบั อาหารประมา­ณ 5-6 คอรส์ แพรร์ งิ่ กบั ไวน์ ในบรรยากาศ­แบบ Open Kitchen สามารถพดู คยุ กบั เชฟถงึ ทมี่ าทไี่ ปและวธิ กี ารทาV อาหารไดต้ ลอด โดยมธี มี อาหารทแี่ ตกตา่ งกนั ออกไปในแตล่ ะครงั้ ไดไ้ ปลองชมิ ในธมี The best of Central Food Hall ทใี่ ชว้ ตั ถดุ บิ หลกั เปน็ สนิ คา้ ทหี่ าซอื้ ไดภ้ ายในสโตร์ ทงั้ ไข่ปลาคาร์เวียร์ แฮมอิเบอริโค ล็อบสเตอร์ และเนื้อวัว American Prime Tenderloin ที่ทั้งสดและคุณภาพดี รงั สรรคโ์ ดยเชฟทมิ เบอร์ เดวดิ สวุ รรณกตู Executive Chef ของ Central Food Hall ซงึ่ เนรมติ จานสดุ หรไู ดอ้ อกมาอรอ่ ย OK! และลงตวั มากๆ Central Food Hall จะมกี ารจดั งาน Chef’s table ขนึ้ ทกุ ๆ เดอื น โดยมธี มี ทแี่ ตกตา่ งกนั ออกไป สาV หรบั ใครที่ สนใจสามารถ­ตดิ ตามขา่ วสารไดท้ ี่ www.facebook.com/ Centralfoo­dhall www.okmagazine-thai.com 139

© PressReader. All rights reserved.