OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

HOT SPOT : 140 : 140

HOT SPOT

Caesar Salad Gravlax Salmon Salad with Honey Dill Mustard Sauce STAY CHILL ENJOY อมิ่ อรอ่ ยหลากสไตล์ พรอ้ มบรรยากาศส­ดุ ชลิ ลท์ 4K Café X2 Rad Na Seafood Spaghetti Black Ink Olio with Seafood and Salty Fish ปิดท้ำยด้วยเมนูของหวำนแสน­ละมุน Chocolate Lava with Vanilla Ice Cream ชอ็ กโกแลตลำวำ­ไหลเยมิ้ เนอื้ เคก้ หอมเนยี นนมุ่ พอทำนคกู่ บั ไอศกรมี วำนลิ ำแลว้ ชว่ ย รเี ฟรช และเปน็ รสชำตทิ ตี่ ดั กนั ไดอ้ ยำ่ งลงตวั สว่ นเครอื่ งดมื่ ทำงรำ้ นเองกม็ ที งั้ กำแฟ ชำไทย และมอ็ กเทล ทชี่ ว่ ยรเี ฟรช รำ่ งกำยได้ สว่ นสำยฮำรด์ คอรเ์ องกส็ ำมำรถดมื่ คอ็ กเทลอยำ่ ง The Old Fashioned เหลำ้ หวำนเขม้ ขน้ หอมกลน่ิ อโรมำจำก เปลอื กสม้ ออนทอ็ ปดว้ ยเบคอนกรอบ­สำl หรบั ไวใ้ ชท้ ำนคกู่ นั เพื่อเพิ่มอรรถรส หรือจะเลือกดื่มเป็นเมนูซิกเนเจอร์อย่ำง The Barbadian Pirate คอ็ กเทลดำรก์ รมั ผสมเหลำ้ หวำนรส อลั มอนด์ เพม่ิ รสชำตดิ ว้ ยนำl้ เสำวรส Grilled beef Tenderloin served Cauliflowe­r Puree and Truffle Sauce Breast Chicken wrapped with Bacon served with Potato Gratinated, Seasonal Vegetables and Red Wine Sauce ใครกำl ลงั หำคำเฟท่ มี่ พี นื้ ทแี่ ละบรรยำกำศ สบำยๆ เพอื่ ทจี่ ะหลกี หนคี วำมวนุ่ วำยจำก ใจกลำงเมอื ง พรอ้ มทำนอำหำรอ­รอ่ ยๆ หลำกหลำยสไ­ตล์ เรำขอแนะนำ­l 4K Café ทมี่ ตี งั้ แตเ่ มนอู ำหำรไทย ยโุ รป รวม ไปถงึ อำหำรฟวิ ชนั่ พรอ้ มบำรท์ บี่ รกิ ำรเครอื่ งดมื่ อกี มำกมำย จะมำนงั่ คนเดยี ว มำเปน็ แกง๊ เพอื่ น หรอื ครอบครวั กแ็ ฮปป้ี แนน่ อน 4K Café หรอื ฟอรค์ คำเฟ่ ตงั้ อยใู่ น X2 Vibe Bangkok Sukhumvit โรงแรมสดุ ชคิ ยำ่ นออ่ นนชุ ในบรรยำกำศ แนวลอฟต์ผสมผสำนกับธรรมชำติที่อยู่บริเวณ รอบๆ ซึ่งคงคอนเซ็ปต์สบำยๆ คุมด้วยโทน สฟี ำ้ เทอรค์ วอยซส์ บำยตำ โดยมพี นื้ ทใี่ หน้ งั่ ทงั้ ในและนอกร้ำน มีหลำยจุดไว้ให้นั่งพักผ่อน หรือทlำงำนได้ อีกทั้งยังมีมุมถ่ำยภำพสวยๆ ที่ทำงโรงแรมแ­ละร้ำนจัดไว้ให้ เพื่อต้อนรับทั้ง แขกโรงแรมแ­ละผอู้ ยอู่ ำศยั ละแวกใกลเ้ คยี ง นำl ทมี โดยเชฟอำl นำจ วรี ะพนั ธว์ุ วิ ฒั น์ Executive Chef ทใี่ สใ่ จในกำรเลอื กวตั ถดุ บิ สดใหม่ มคี ณุ ภำพ และใสใ่ จในกำร บรกิ ำรลกู คำ้ ดว้ ยมำตรฐำนทดี่ อี ยเู่ สมอ เริ่มต้นวันสบำยๆ ด้วยเมนูเบำๆ กับอำหำรเรียก นำl้ ยอ่ ยอยำ่ ง Caesar Salad ผกั สดกรอบคลกุ เคลำ้ กบั ซซี ำร์ เดรสซงิ เขม้ ขน้ และเบคอนกร­อบ ทอ็ ปปง้ิ ดว้ ยอกไกส่ ำl หรบั คนรกั สขุ ภำพ หรอื จะอพั เกรดควำมหร­หู รำขนึ้ มำหนอ่ ยเปน็ Salmon Gravlax Salad แซลมอนหมกั สไตลน์ อรด์ กิ เสริ ฟ์ คู่กับขนมปังรำดด้วยซอสมัสตำร์ดฮันนี่ดิลล์ทีพร้อมผัก ข้ำงเคียง ต่อด้วยเมนูหลักซึ่งใครที่ชอบอำหำรไท­ย แนะนำl วำ่ ใหส้ งั่ เปน็ เมนผู ดั ไทยหรอื ขำ้ วผดั สบั ปะรด ซงึ่ เปน็ เมนขู ำยดใี นชว่ งนขี้ องรำ้ น แตท่ เี ดด็ จรงิ ๆ แลว้ อยทู่ รี่ ำดหนำ้ Pork Chop served with Kifler Potato Seasonal Vegetables and Red Wine Sauce หอ้ งอำหำรฟอรค์ คำเฟ่ (4K Café) ตงั้ อยหู่ ำ่ งจำก บที เี อสออ่ นนชุ เพยี ง 300 เมตร เวลำเปดิ -ปดิ 10.30 - 23.00 น. โทร. 0-2331-9091 หรอื ตดิ ตำมขอ้ มลู เพมิ่ เตมิ ไดท้ x2vibe. com ซฟี ดู้ X2 Rad Na Seafood ทนี่ ำl เสน้ ใหญไ่ ป ทอดกรอบ ทำนคกู่ บั กงุ้ สดๆ ปลำหมกึ เดง้ ๆ บอกไดค้ ำl เดยี วเลยวำ่ อรอ่ ยจรงิ ๆ ส่วนใครที่ชอบอำหำรจำ­นยุโรป นอกจำกพิซซ่ำแป้งโฮมเมดที่เป็นจุดเด่นของที่นี่ แล้ว ทำงร้ำนก็ยังมีอีกหลำกหลำยเ­มนูให้เลือก เชน่ Spaghetti Black Ink Olio สปำเกตตเี สน้ ดำl เสริ ฟ์ พรอ้ ม อำหำรทะเลส­ดๆ ผดั กบั พรกิ แหง้ คอื แซบ่ มำก และสำl หรบั มีตเลิฟเวอร์นั้นก็ต้องไม่พลำด Grilled Beef Tenderloin เนื้อย่ำงเกรดพรีเมียมที่คัดมำเป็นอย่ำงดีรำดซอสทรัฟเฟิล พอไดล้ องกดั สกั คำl หนงึ่ จะรไู้ ดท้ นั ทวี ำ่ เนอื้ ฉำl่ นำ้l ละลำยใน ปำก เปน็ โมเมนตท์ ตี่ รำตรงึ มำกๆ เสริ ฟ์ เคยี งคกู่ บั ปวู เ์ รดอก กะหลำ่l ทชี่ ว่ ยเพมิ่ รสใหล้ ะมนุ ขนึ้ หรอื ใครไมท่ ำนเนอื้ กย็ งั มี Pork Chop หมพู อรก์ ชอ็ ปซอสไวนแ์ ดงพรอ้ มมนั บดและผกั ปรงุ รส และ Breast Chicken wrapped with Bacon อกไก่ พนั เบคอนรำดซอ­สไวนแ์ ดง ทำนคกู่ บั กรำแตงมนั ฝรงั่ และผกั ปรงุ รส เชฟอVำนำจ วีระพันธุ์วิวัฒน์ Chocolate Lava with Vanilla Ice Cream The Old Fashioned OK! 140

© PressReader. All rights reserved.