OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

TRAVEL ETC : 141 : 141

TRAVEL ETC

TRAVEL ETC ทางเดินใน Secret Chapters จะปล่อยควันไอนV้าเพิ่มความลึกลับ สระ Red Pool ในโซน Secret Chapters THE SECRET REVEALED เฉวง โดยผทู้ พี่ กั ในโซนนสี้ ามารถใช้ facility ของโซนปกตไิ ด้ ไมว่ า่ จะเปน็ สระวา่ ยนาl้ หอ้ งสมดุ รา้ นอาหาร แต่ facility ใน โซน Secret Chapters สงวนไวเ้ ฉพาะผทู้ เี่ ขา้ พกั ในโซนพลู วลิ ลา่ เทา่ นนั้ เพอื่ ความเปน็ สว่ นตวั The Library เสริ ฟ์ อาหารเชา้ ทหี่ อ้ งอาหาร The Page รมิ หาดเฉวงในร­ปู แบบอะลาคาร­ต์ ใหค้ ณุ ไดเ้ ลอื กมกิ ซแ์ อนด์ แมตชไ์ ดเ้ อง ทงั้ กาแฟชนดิ ตา่ งๆ นาl้ ผลไมแ้ บบคนั้ สด เมนไู ข่ ไส้กรอก รวมทั้งเมนูอาหารไทยแล­ะอาหารพื้นบ้านอย่าง ผดั หมสี่ มยุ สชี มพกู เ็ ปน็ เมนทู นี่ า่ ลอง หลงั จากนนั้ The Page กจ็ ะถกู ปรบั ใหเ้ ปน็ หอ้ งอาหารแบบ All Day Dining มที ง้ั เมนู แบบตะวันตกและเมนูอาหารไทยให้เลือกรับประทานได้ ตลอดทงั้ วนั หรอื ถา้ อยากเปลยี่ นบรรยากาศส­สู่ สี นั ของเฉวง ยามราตรี แนะนาl ใหท้ านอาหารที่ Drink Gallery และ Tapas Bar ทอี่ ยดู่ า้ นหนา้ โรงแรมตดิ ถนนเฉวง กเ็ ปน็ ไอเดยี ทไี่ มเ่ ลว สำ± รวจเกำะลบั แหง่ ควำมสนุ ทรี ที่ Secret Chapters at The Library Library ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงแรมดีไซน์เฉียบ ระดบั ทอ็ ป 5 ประจาl เกาะสมยุ เลยกว็ า่ ได้ จากแนวคดิ เปรยี บเทยี บโรงแรมเปน็ หนงั สอื 1 เลม่ ใหผ้ เู้ ขา้ พกั ไดส้ าl รวจและเกบ็ ประสบการณไ์ ปทลี ะสว่ น จนสรา้ งเรอื่ งราว ของตัวเองให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ มาวันนี้ Thelibrary นาl เสนอเรอื่ งราวบทใหมท่ ผี่ นวกเอาความ­รนื่ รมย์ และลกึ ลบั เขา้ ไวด้ ว้ ยกนั ในชอื่ Secret Chapters Secret Chapters คอื โซนพลู วลิ ลา่ ของ The Library ทเี่ พงิ่ เปดิ ใหบ้ รกิ ารเมอ่ื ปลายปี 2018 ทผ่ี า่ นมานเี้ อง แตก่ ไ็ ดร้ บั เสยี งตอบรบั เปน็ อยา่ งดจี ากนกั เดนิ ทางทชี่ อบงานดไี ซนแ์ ละ บรรยากาศทผี่ า่ นการคดิ มาอยา่ งแยบยล โดยวางใหพ้ นื้ ทแี่ หง่ นี้ เปน็ เหมอื นเกาะแหง่ ความลบั สรา้ งอารมณล์ กึ ลบั ตงั้ แตเ่ ชก็ อนิ เพราะเมอื่ ไปถงึ หลายคนอาจจ­ะตกใจเพราะ­ทางเขา้ เปน็ เพยี ง ประตหู อ้ งเลก็ ๆ ดา้ นในเปน็ ทางเดนิ เกอื บมดื สนทิ ซงึ่ ผเู้ ขา้ พกั จะได้ผ่านทางเดินนี้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น แต่เมื่อเปิด เข้าไปอีกด้านก็จะพบกับแนวทางเดินกั้นด้วยกlาแพงหินสูง ราว 3 เมตร ทพี่ น้ื พน่ ไอนาl้ ใหอ้ ารมณเ์ หมอื นกา้ วเขา้ สดู่ นิ แดน ลกึ ลบั อยา่ งแทจ้ รงิ สว่ นชว่ งเวลากลางค­นื ทกี่ าl แพงดา้ นในสดุ ของโซนนี้จะมีการใช้เทคนิค 3D mapping เป็นกlาแพง พระจนั ทร์ ขณะทอี่ กี ดา้ นหนงึ่ เปน็ กาl แพงดวงดาว บรเิ วณนมี้ วี ลิ ลา่ เพยี ง 20 หลงั ทางเขา้ ของแตล่ ะหลงั จะซอ่ นตวั อยหู่ ลงั กาl แพงหนิ ดา้ นในแยกเปน็ โซนหอ้ งนงั่ เลน่ โตะ๊ อาหารและมมุ ครวั ตรงกลางวลิ ลา่ เปน็ สระวา่ ยนาl้ สว่ นตวั สเี ขยี วมรกตความย­าว 8 เมตร ทปี่ ลายสระเปน็ อา่ งอาบนาl้ และอา่ งจากซุ ซใี่ นตวั สว่ นอกี ดา้ นเปน็ หอ้ งนอนทมี่ เี ตยี งพเิ ศษ ขนาด 11 ฟตุ พรอ้ มไฟในหอ้ งทเี่ ปลยี่ นเปน็ สตี า่ งๆ ไดต้ าม อารมณข์ องผเู้ ขา้ พกั ถดั ไปดา้ นในเปน็ วอลก์ อนิ คลอเซต็ และ อา่ งลา่ งหนา้ พรอ้ มทอ่ี าบนาl้ แบบ Rain Shower ทกุ ๆ ดา้ น สามารถเปดิ โลง่ รบั ลมธรรมชาตไิ ด้ ถา้ พดู ถงึ The Library กต็ อ้ งนกึ ถงึ สระวา่ ยนาl้ สแี ดง หรอื Redpoolอนั เปน็ เอกลกั ษณ์ซงึ่ ในโซนSecre­tchapters กม็ Red Pool ทแี่ ยกออกมาตา่ งหากทอดยาว­เลยี บชายหาด อกี หนงึ่ บรกิ ารทอี่ ยากแนะนาl ที่ The Library คอื BBQ onthebeach โดยทางรสี อรท์ จะจดั โตะ๊ ดนิ เนอรบ์ นชายหาด เฉวงพรอ้ มเสริ ฟ์ เซต็ เมนบู าบคี วิ ทมี่ ใี หเ้ ลอื กทงั้ ซฟี ดู้ เนอื้ ววั และเนอื้ สตั วอ์ นื่ ๆ ในแบบสว่ นตวั เพอื่ ประสบการณก์ ารเดนิ ทาง ทนี่ า่ ประทบั ใจ Secret Chapters at The Library เพงิ่ ควา้ รางวลั Interior Design Awards 2018 ในงาน BCI Asia Interior Design Awards ซงึ่ เปน็ รางวลั สาl หรบั การออกแบบห­อ้ งพกั แบบพลู วลิ ลา่ โดยคณะกรรม­การอสิ ระจากนานาป­ระเทศ ให้ คาl ชมเชยวา่ “ออกแบบใหม้ คี วามสนุ ทรที ใี่ หท้ งั้ เสรภี าพและ ความเปน็ สว่ นตวั เปรยี บเสมอื นเกาะทสี่ ามารถซอ่ นความลบั ของเราไวไ้ ด”้ ซงึ่ นนั่ เปน็ จรงิ อยา่ งคาl ชมเพราะ พสิ จู น์ มาแลว้ Secret Chapters at The Library 14/1 หมู่ 2 หาด เฉวง เกาะสมยุ Email: [email protected]­samui.com โทร. (0) 77 422 767-8 www.thelibrary­samui.com OK! สายการบินบางกอกแอร์เวยส์บินตรงกรุงเทพฯ-สมุย ทุกวัน วันละหลายเที่ยวบิน ผู้โดยสารสามา­รถใช้ห้อง รบั รองบทู คี เลาจนท์ สี่ นามบนิ สวุ รรณภมู แิ ละสนามบนิ สมยุ สาV รองทนี่ งั่ ไดท้ www.bangkokair.com หรอื โทร.1771 สระว่ายนV้าสีเขียวมรกต ในวิลล่าส่วนตัว www.okmagazine-thai.com 141

© PressReader. All rights reserved.