OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

PICKS : 142 : 142

PICKS

PICKS OK! Cow Cow Kitchen Bangkok Airways Beanbag พายกรอบสอด­ไสช้ สี ครมี รบั รางวลั สายการบนิ 5 ดาวระดบั ภมู ภิ าค จาก APEX ปี 2563 ซเู ปอรฟ์ ดู้ ออรแ์ กนกิ เพอื่ ไลฟส์ ไตลช์ วี ติ ยคุ ใหม่ ลมิ้ ลองมลิ ค์ ชสี พาย ทมี่ คี วามพเิ ศษจากการผส­มผสาน ความลงตัวระหว่างมาสคาร์โปนชีส ชีสครีมเนื้อแน่นที่ อดั เตม็ ไปดว้ ยความกลมกล­อ่ มของรสชาติ กบั ชสี ครมี สตู ร พเิ ศษสอดไสใ้ นพายพฟั ฟอ์ บกรอบแสนอร­อ่ ยพรอ้ มกลนิ่ หอม ชวนรบั ประทานทอี่ บสดๆ พรอ้ มเสริ ฟ์ ทกุ วนั ที่ Cow Cow Kitchen by Tokyo Milk Cheese Factory สาขาศนู ยก์ ารคา้ สยามพารากอ­น ชนั้ G รายละเอยี ดเพมิ่ เตมิ IG: @tokyo milkcheese.th และ FB: tokyomilkc­heesefacto­ry.th สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ได้รับการประกาศ­ให้เป็น สายการบนิ 5 ดาวระดบั ภมู ภิ าค ในการจดั อนั ดบั Official Airline Ratings (TM) ของ APEX ประจาl ปี 2563 โดย APEX (Airline Passenger Experience Associatio­n) เปน็ องคก์ ร ไมแ่ สวงหากาl ไรของสหรฐั อเมรกิ าทท่ี าl การประเมนิ คณุ ภาพ การบรกิ ารของสายกา­รบนิ ทวั่ โลกโดย APEX Official Airline Ratings (TM) เป็นโปรแกรมกา­รจัดอันดับสายการบินที่ วิเคราะห์ฟีดแบ็กของผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันมือถือ Tripit® ซงึ่ ไดร้ บั ความนยิ มมากทสี่ ดุ ในโลก Beanbag ทางเลอื กใหมข่ องคนรกั สขุ ภาพ ผงผกั ผลไมท้ มี่ คณุ ประโยชนส์ งู และแรธ่ าตสุ งู กวา่ ผกั ผลไมท้ วั่ ไปหลายสบิ เทา่ มใี หเ้ ลอื กหลายชนดิ โดย Beanbag Superfood Powder แตล่ ะชนดิ มคี ณุ สมบตั หิ ลากหลาย ไมว่ า่ จะเปน็ เรอ่ื งความงาม และผวิ พรรณทเี่ ปลง่ ปลงั่ , เพมิ่ การตอ่ ตา้ นสารอนมุ ลู อสิ ระ, เพิ่มไฟเบอร์ ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายและดีท็อกซ์ มีวาง จาl หนา่ ยแลว้ ทกี่ รู เ์ มต์ มารเ์ กต็ , เลมอน ฟารม์ , Lab Pharmacy, ใบเมย่ี ง หรอื สามารถสงั่ ซอื้ สนิ คา้ ผา่ นเวบ็ ไซต์ www. beanbagsna­cks.com และ Line: @beanbagsna­cks The Golden Duck Bangkok Marriott Hotel The Surawongse HUAWEI 4 รสชาตติ น้ ตาV รบั ความอรอ่ ยจากสงิ คโปร์ หรอยแรง แกงใต้ เตม็ อมิ่ กบั บฟุ เฟตอ์ าหารไทย HUAWEI nova 5T ขนมยอดฮติ ตน้ ตาl รบั ความอรอ่ ยจากสงิ คโปรม์ าถงึ เมอื งไทย แลว้ มดี ว้ ยกนั 4 รสชาติ ทอี่ ยากใหค้ ณุ มาลอง ‘เขยา่ ความ อรอ่ ย’ ไมว่ า่ จะเปน็ มนั ฝรงั่ ทอดกรอบรสไ­ขเ่ คม็ , หนงั ปลา ทอดกรอบรสไ­ขเ่ คม็ , สาหรา่ ยเทมปรุ ะทอดกรอบรส­ปไู ขเ่ คม็ , สาหรา่ ยเทมปรุ ะทอดกรอบรส­ปผู ดั พรกิ พบกบั Thegolden Duck ขนมยอดฮติ ตน้ ตาl รบั ความอรอ่ ยจากสงิ คโปรไ์ ดแ้ ลว้ วนั นที้ ซี่ เู ปอรม์ ารเ์ กต็ ชนั้ นาl ในราคาซองล­ะ 195 บาท ตดิ ตาม รายละเอยี ดไดท้ FB: Tgdthailan­d สาวกอาหารใ­ต้ต้องไม่พลาด ห้องอาหารพระ­ยา คิทเช่น โรงแรมแบงค­อ็ กแมรอิ อท เดอะ สรุ วงศ์ พรอ้ มเสริ ฟ์ อาหารใต้ รสจดั จา้ นและซฟี ดู้ 12 ชนดิ ในรปู แบบบฟุ เฟต์ อาทิ พลา่ ปลาทนู า่ ปลานาl้ ดอกไมแ้ กงเหลอื ง หอยหลอดผดั ฉา่ หรอื จะเปน็ เมนเู อาใจคนไมท่ านเผด็ อยา่ งปลาทรายแด­งทอดขมนิ้ หรอื แมแ้ ตแ่ ตเ่ ตยี้ มภเู กต็ หลากชนดิ ทกุ วนั พฤหสั บดมี อื้ คาl่ ตลอดเดอื นกนั ยายน-ตลุ าคม 2562 ในราคาทา่ นละ 1,388++ บาท เดก็ อายรุ ะหวา่ ง 6-12 ขวบ รบั สว่ นลด 50% และหนๆู ตาl่ กวา่ 6 ขวบ ทานฟรี โทร. 0-2088-5666 หรอื www. bangkokmar­riottsuraw­ongse.com สมารท์ โฟนทเี่ ตม็ ไปดว้ ยแรงบนั ดาลใจสาl หรบั เจเนอเรชนั ใหม่ ชจู ดุ เดน่ ดไี ซนล์ าl้ สมยั สสี นั โฉบเฉยี่ ว ทงั้ ยงั เรว็ แรงดว้ ยสเปก็ เทียบเท่าระดับแฟลกชิป และนวัตกรรม 5 กล้องสุดลl้า เกนิ ใคร วางจาl หนา่ ย 3 สี ไดแ้ ก่ Crush Blue, Black และ สสี ดุ พเิ ศษ ลมิ เิ ตด็ เอดชิ นั่ Midsummer Purple ในราคาสดุ เรา้ ใจเพยี ง 10,990 บาท PRIMA KTC Wongnai แหวนแตง่ งานสดุ หรู รบั ประกนั ราคายตุ ธิ รรม ความสขุ ไมจ่ าV กดั ทปี่ ม๊ั เอสโซ่ Wongnai Bangkok Restaurant Week 2019 คอลเลก็ ชนั่ แหวนแตง่ งานนาl้ งามและเครอ่ื งประดบั เพชรภายใต้ คอนเซป็ ต์ Everlastin­g Promise ทใี่ สใ่ จทกุ ขนั้ ตอน ตงั้ แต่ เทคนคิ การเจยี ระไน และการฝงั เพชรจากชา่ งฝมี อื ระดบั โลก สาl หรบั ทกุ ครู่ กั ทกี่ าl ลงั มองหาแหวนแ­ตง่ งานสาl หรบั ปนี โดย ไดแ้ รงบนั ดาลใจจากคา­l มนั่ สญั ญาแหง่ รกั นริ นั ดร์ 3 คอลเลก็ ชนั่ 3 แบบ 3 สไตล์ PRIMA ยงั มอบความมนั่ ใจมากขนึ้ กบั PRIMA Fair Price ทรี่ บั ประกนั ราคาแหวนเพ­ชรพรอ้ มใบรบั รองจาก สถาบนั GIA ทกุ วง พรอ้ มคนื เงนิ เตม็ จาl นวน ตอกยาl้ พนั ธสญั ญา ของแบรนดท์ จี่ ะเปน็ สว่ นหนงึ่ ในทกุ เวลาพเิ ศษของลกู คา้ รบั เครดติ เงนิ คนื สดุ คมุ้ ถงึ 20% เมอื่ เตมิ นาl้ มนั และชาl ระดว้ ย บตั รเครดติ เคทซี ทปี่ ม๊ั นาl้ มนั เอสโซ่ ทกุ สาขาทวั่ ประเทศ ครบ 700บาทขนึ้ ไปตอ่ เซลสลปิ รว่ มกบั ใชค้ ะแนนKTCFOR­EVER เท่ายอดใช้จ่าย โดยลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอด รายการ ผา่ นชอ่ งทาง SMS หมายเลข 06-1384-5000 พมิ พ์ ES เวน้ วรรค ตามดว้ ยหมายเลขบตั รฯ 16 หลกั ตงั้ แตว่ นั นี้ - 31 ธนั วาคม 2562 พบกบั การรวบรวมส­ดุ ยอดดลี รา้ นอาหารชนั้ นาl ของเมอื งไทย จดั คอรส์ ในราคาพเิ ศษเอาใจผทู้ ชี่ นื่ ชอบการกนิ ใหไ้ ดส้ มั ผสั ความอรอ่ ยแบบคมุ้ คา่ ในราคา599++,999++ และ1,599++ โดยมรี า้ นอาหารชนั้ นาl เขา้ รว่ มโครงการมา­กมาย อาทิJ'AIME by Jean-michel Lorain, Lenzi Tuscan Kitchen, Cocotte Farm Roast & Winery, Blunos Bangkok และอนื่ ๆ อกี มากกว่า 60 ร้าน เริ่มเปิดจlาหน่ายดีลร้านอาหารที่ร่วม โครงการผา่ นเวบ็ ไซตแ์ ละแอปพลเิ คชนั Wongnai ตงั้ แตว่ นั นี้ - 31 ต.ค. 2562 และใชด้ ลี ไดต้ งั้ แตว่ นั นี้ - 17 พ.ย. 2562 142

© PressReader. All rights reserved.