OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

ADVERTISEM­ENT FEATURE : 143 : 143

ADVERTISEM­ENT FEATURE

ADVERTISEM­ENT FEATURE Royal Brunei Holidays Exclusive for The Empire Hotel & Country Club 19,100 บาท (ราคารวมภาษ­นี าl้ มนั และภาษสี นามบนิ ) ซอื้ บตั รโดยสารชนั้ ประหยดั ไป-กลบั กรงุ เทพฯ-บรไู น และเดนิ ทางพรอ้ มกนั 2 ทนี่ งั่ • ฟรที พี่ กั 2 คนื พรอ้ มอาหารเชา้ ที่ The Empire Hotel & Country Club รสี อรท์ สดุ หรรู ะดบั 7 ดาว พรอ้ มชายหาดสว่ นตวั และสนามกอล­ฟ์ 18 หลมุ ออกแบบโดย Jack Nicklaus • ซติ ที้ วั รค์ รงึ่ วนั ชมพระราชวงั Istana Nurul Iman, มสั ยดิ ทองคาl Jame’s Asr Hassanil Bolkiah Mosque, หมบู่ า้ นลอยนาl้ Kampong Ayer, Royal Regalia Museum สถานทเี่ กบ็ เครอื่ งราชกกธุ ภณั ฑแ์ ละเครอื่ งใชใ้ นพธิ รี าชาภเิ ษก • บรกิ ารรถรบั -สง่ จากสนามบนิ -โรงแรม ในชว่ งเวลา 07.00-22.00น. สาl รองทนี่ งั่ ไดต้ งั้ แตว่ นั น-ี้ 30 พ.ย. 62 เดนิ ทางไดต้ งั้ แตว่ นั น-ี้ 31 ม.ี ค. 63 สอบถามรายล­ะเอยี ดเพมิ่ เตมิ ไดท้ สายการบนิ รอยลั บรไู น โทร. 0-2638-3050 อเี มล: [email protected] Royal Brunei Airlines เปน็ สายการบนิ แหง่ ชาติ ของประเทศบ­รไู นดารสุ ซาลาม ปจั บุ นั มเี สน้ ทางบนิ 24 เสน้ ทาง ครอบคลมุ การเดนิ ทางภายในเก­าะบอรเ์ นยี ว ภมู ภิ าคเอเชยี ตะวนั ออกเฉยี งใต้ เอเชยี ตะวนั ออก ออสเตรเลยี และกรงุ ลอนดอน สหราชอาณาจ­กั ร สาl หรบั เสน้ ทางบนิ ระหวา่ งกรงุ เทพฯ-บนั ดารเ์ สรี เบกาวนั เปดิ ใหบ้ รกิ าร 7 เทยี่ วบนิ ตอ่ สปั ดาห์ ดว้ ยบรกิ ารแบบ Full Services พรอ้ มใหน้ าl้ หนกั สมั ภาระสาl หรบั โหลด ใตท้ อ้ งเครอื่ ง 30 กโิ ลกรมั BRUNEI ดนิ แดนเลก็ ๆ ทเี่ ปย่ี มดว้ ยความสขุ อนั ยงิ่ ใหญ่ เป็นประเทศเล็กๆ ที่เราคุ้นเคยว่า ราl่ รวยทสี่ ดุ ในอาเซยี น แตเ่ มอื่ ถามวา่ มใี ครเคยไปเยอื นประเทศนไี้ หม กลบั มนี อ้ ยคนนกั ดว้ ยเหตผุ ลวา่ ไมร่ จู้ ะไปทาl ไม ไมเ่ หน็ จะมอี ะไร เที่ยว เอาเข้าจริงที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแ­ห่ง เลยทเี ดยี ว แมข้ นาดไมใ่ หญโ่ ต แตก่ ม็ ปี า่ ฝนเขตรอ้ นทแี่ สน ยิ่งใหญ่ ด้วยเหตุที่บรูไนตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตรบนเกาะ บอร์เนียวนั่นเอง ทlาให้พื้นที่ส่วนธรรมชาติของประเทศนี้ นา่ ตนื่ ตาตนื่ ใจเปน็ ทสี่ ดุ จากใจกลางก­รุงบันดาร์เสรีเบกาวัน นั่งเรือไปตาม แมน่ าl้ ใหญอ่ อกไปราว 45 นาที จะถงึ Bangar บรเิ วณทยี่ งั คง ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์มากที่สุดของประเทศ­นี้ โดยทั้ง บรเิ วณอยใู่ นอาณาเขตขอ­ง Bukit Patoi Forest Reserve ใน ชว่ งเชา้ ทวั่ ทงั้ บรเิ วณจะถกู ปกคลมุ ไปดว้ ยหมอกทแ่ี สนจะนา่ ตนื่ ตาตนื่ ใจ เราตดั สนิ ใจเดนิ ทา่ มกลางความม­ดื พรอ้ มไกด์ เพอื่ ไปชมจดุ ชมววิ ทเี่ ขาวา่ กนั วา่ สวยสดุ ๆ ทางเดนิ ขนึ้ เขายงั ดิบอยู่มาก ออกจะเดินลlาบากสักหน่อย เมื่อผ่านไปครึ่ง ชวั่ โมง กถ็ งึ จดุ ชมววิ มองเหน็ ผนื ปา่ ขนาดใหญถ่ กู ปกคลมุ ไป ดว้ ยหมอกบางๆ ลอ้ ไปกบั แสงอาทติ ยย์ ามเชา้ สวยงามอยา่ ง ทสี่ ดุ จนเราแทบไม­เ่ ชอื่ วา่ เปน็ ภาพทเี่ ราสามารถเห­น็ ไดจ้ าก ประเทศเลก็ ๆ แหง่ นี้ ถ้าต้องการความพิเศษมากกว่านั้น ต้องลองไปที่ Canopy Walk แหง่ อทุ ยาน Ulu Temburong ทางเดนิ ชม ยอดไม้สูงเสียดฟ้ากว่า 40-50 เมตร หรือถ้าจะให้เทียบก็ เทา่ กบั ตกึ สงู มากกวา่ 10 ชนั้ เพราะสงู ขนาดนจี้ งึ สามารถ มองเหน็ ผนื ปา่ อนั กวา้ งใหญไ่ ดส้ ดุ ลกู หลู กู ตา ขอบอกวา่ เปน็ ประสบการณท์ ค่ี วรจะลองสกั ครงั้ ในชวี ติ ถา้ มเี วลาในบรไู นมากกวา่ 3 วนั ขอแนะนาl ใหซ้ อื้ ทวั ร์ จากใจกลางเ­มอื งออกไปทปี่ า่ แหง่ นแี้ ละลองคา้ งคนื ดสู กั คนื รับรองภาพของ­บรูไนที่เคยคิดจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็น หลงั มอื เลยทเี ดยี ว สาl หรบั ใครทมี่ าเยอื นบรไู น หา้ มพลาดชม Omar Ali Saifuddin Mosque หรอื มสั ยดิ สลุ ตา่ น โอมาร์ อาลี ไซฟดุ ดนิ เพราะสวยงา­มขนาดถกู จดั อนั ดบั จากหลายสถา­บนั ใหเ้ ปน็ 1 ใน 10 ของมสั ยดิ ทงี่ ดงามทสี่ ดุ ในโลกเลยทเี ดยี ว ทนี่ ตี่ ง้ั อยู่ ใจกลางกรงุ บนั ดารเ์ สรเี บกาวนั โดยชอื่ นตี้ งั้ เพอื่ เปน็ เกยี รตแิ ก่ สลุ ตา่ น โอมาร์ อาลี ไซฟดุ ดนิ สมเดจ็ พระราชาธบิ ดอี งคท์ 28 ของบรไู น ตงั้ สวยงามเดน่ เปน็ สงา่ อยตู่ ดิ กบั แมน่ าl้ บรไู น โดย วัสดุท่ีใช้ก่อสร้างก็ล้วนแต่มีราคา สมกับการก่อสร้างเพื่อ สุลต่านอย่างแท้จริง ไล่ตั้งแต่วัสดุหลักที่ทlาจากหินอ่อนไป จนถงึ โดมทองคาl ทเ่ี ปน็ จดุ เดน่ ของมสั ยดิ นี้ สว่ นการออกแบบ ไดว้ า่ จา้ งสถาปนกิ ชาวอติ าลชี อื่ ดงั Cavalierre­rudolfonol­li มาคุมงานดีไซน์ทุกขั้นตอน รวมถึงการขุดทะเลสาบหน้า มัสยิด เพอ่ื ความงดงามข­องเงาสะท้อนยามคาl่ คนื และเป็น ทตี่ งั้ ของเรอื พระราชพธิ จี าl ลองอกี ดว้ ย ทจี่ รงิ ทบี่ รไู นมมี สั ยดิ สวยงามอนื่ ๆ อกี หลายแหง่ ถา้ มโี อกาสอยากแน­ะนาl ใหไ้ ป เยอื นเชน่ กนั โดยเฉพาะ Jame Mosque ทอี่ ยหู่ า่ งออกไปไม่ กกี่ โิ ลเมตร มคี วามสวยงามไ­มแ่ พท้ Omar Ali Saifuddin Mosque เลย โดยเฉพาะยา­มกอ่ นพลบคาl่ จะเปดิ ไฟโดยรอบ สวยงามมาก ถงึ แมเ้ ปน็ ประเทศเลก็ ๆ แตท่ นี่ กี่ ม็ อี าหารหลากหล­าย มีการผสมผสาน­กันของอาหารท้องถิ่น อาหารอินโดนีเซีย อาหารมาเลเ­ซีย อาหารจีน ทlาให้ออกมาเป็นอาหารที่มี เอกลกั ษณ์ และทส่ี าl คญั ถกู ปากคนไทยเร­าเสยี ดว้ ย เชน่ รา้ น Pondok Sariwangi ทขี่ ายอาหารอนิ โดฯ ผสมบรไู น กบั ซฟี ดู้ ทมี่ รี สจดั จา้ นและวตั ถดุ บิ สดมาก หรอื จะเปน็ รา้ นอาหารจนี อยา่ ง Phongmun กท็ าl อาหารจนี ไดร้ สอรอ่ ยไมเ่ ลยี่ นเลย สว่ น ใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ Street Food ต้องไม่พลาด Night Market ทมี่ อี าหารทอ้ งถนิ่ ขายมากมาย แถมราคาถกู มาก ตกแคท่ ลี่ ะ 25-50 บาท จะเหน็ วา่ ทนี่ มี่ คี วามขดั แยง้ ทช่ี าวไทยอยา่ งเราไมอ่ าจ เขา้ ใจไดห้ ลายอยา่ ง คา่ ใชจ้ า่ ยในชวี ติ ประจาl วนั ราคาไมแ่ พง ประชาชนไดร้ บั สวสั ดกิ ารหลายอยา่ ง ไมอ่ ดอยาก แถมมเี งนิ เหลอื ในการสรา้ งสงิ่ กอ่ สรา้ งทยี่ งิ่ ใหญอ่ ยา่ งสบายๆ อกี ดว้ ย ก็สมแล้วล่ะที่เขายกให้ที่นี่เป็นหนึ่งในดินแดนที่มีความสุข ทสี่ ดุ แหง่ หนงึ่ ในโลก www.okmagazine-thai.com 143

© PressReader. All rights reserved.