OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

THE GUEST : 144 : 144

THE GUEST

THE GUEST HAPPINESS FILTER คณุ จนั ทรน์ ภา สายสมร ประธานเจา้ หนา้ ทบี่ รหิ ารแบรนด์ Lamina กบั วสิ ยั ทศั นก์ ารบรหิ ารธรุ กจิ และองคก์ รสดุ เลศิ ทสี่ ง่ ให้ Lamina เปน็ แบรนดฟ์ ลิ ม์ กรองแสงรถย­นตแ์ ละอาคารอนั ดบั 1 ในใจผบู้ รโิ ภค เตบิ โตขนึ้ เรอื่ ยๆ และกลายเปน็ ทรี่ จู้ กั ในฐานะแบรน­ดท์ เี่ ปน็ ผนู้ าV เรอื่ งฟลิ ม์ กรองแสงคณุ ภาพสงู ภายในระยะเ­วลา 5 ปแี รก ทดี่ าV เนนิ ธรุ กจิ พดู ถงึ ฟลิ ม์ กรองแสงรถย­นตแ์ ละอาคาร หลายคนตอ้ งนกึ ถงึ แบรนด์ Lamina เปน็ อนั ดบั ตน้ ๆ เนอื่ งจากขนึ้ ชอื่ เรอื่ งคณุ ภาพและความ­ซอื่ ตรงของขอ้ มลู มาอยา่ งยาวนาน ปจั จบุ นั แบรนดเ์ ดนิ ทางมาถงึ ปที 24 และกาV ลงั กา้ ว เขา้ สปู่ ที 25 อยา่ งเตม็ ภาคภมู พรอ้ มตวั แทนจาV หนา่ ยทไี่ ดร้ บั แตง่ ตงั้ อยา่ งเปน็ ทางการมากถ­งึ 660 แหง่ และโชวร์ มู รถยนต์ ราว 1,200 แหง่ ทวั่ ประเทศ ซงึ่ เปรยี บเสมอื นครอบครวั และเตบิ โตไปพรอ้ มๆ กนั อะไรคอื เหตผุ ลสาV คญั ทที่ าV ให้ Lamina ยงั คงยืนหนึ่งในฐานะแบร­นด์ฟิล์มกรองแสงรถ­ยนต์และอาคารใน­ประเทศไทย ส่วนหนึ่งน่าจะเพราะคว­ามมุ่งมั่นทุ่มเทในการ บรหิ ารธรุ กจิ อยา่ งเตม็ กาV ลงั ของคณุ จนั ทรน์ ภา สายสมร ประธานเจา้ หนา้ ทบี่ รหิ าร บรษิ ทั เทคโนเซล (เฟรย)์ จาV กดั ผนู้ าV เขา้ และจดั จาV หนา่ ยฟลิ ม์ กรองแสงรถย­นตแ์ ละอาคาร Lamina ทศั นคตทิ ดี่ ตี อ่ การประกอบธ­รุ กจิ ในโลกทเี่ ทคโนโลยดี จิ ทิ ลั และ โซเชียลมีเดียเข้ามามีส่วนสVาคัญเป็นอย่างมาก โดยเน้นการเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนและพัฒนาตัวเองให้สอดรับกับความ เปลย่ี นแปลงอนั รวดเรว็ ของโลกในศต­วรรษท่ี 21 หากแตย่ งั คงดเี อน็ เอของแบรนด­ไ์ วไ้ ดไ้ มเ่ สอื่ มคลาย รวมทงั้ ยงั เนน้ การบรหิ าร จดั การองคก์ รและพนกั งานใหม้ คี วามสขุ ทงั้ กายและใจ ทงั้ หมดนจี้ งึ ชว่ ยขบั เคลอื่ นธรุ กจิ ใหโ้ ดดเดน่ และไปตอ่ ไดอ้ ยา่ งยงั่ ยนื สำl หรบั คนทไี่ มม่ คี วำมรเู้ รอื่ งฟลิ ม์ กรองแสงรถย­นต์ อยำกให้ อธบิ ำยครำ่ วๆ วำ่ ฟลิ ม์ กรองแสงรถย­นตท์ มี่ คี ณุ ภำพควรเปน็ อย่ำงไร อันดับ 1 คือต้องป้องกันความร้อนจากแสงแด­ดได้อย่าง แทจ้ รงิ ความรอ้ นมาไดจ้ ากหลายแหลง่ เชน่ แสงแดด หลอดไฟ หลอดสปอตไล­ต์ หลอดอนิ ฟราเรด ฯลฯ แตค่ วามรอ้ นจาก แหล่งกVาเนิดที่แตกต่างกันย่อมมีความต่างกัน ไม่สามารถ เทยี บกบั แสงแดดได้ เพราะฉะนนั้ คณุ สมบตั ทิ สี่ าV คญั ของฟลิ ม์ กรองแสงจงึ ตอ้ งปอ้ งกนั ความรอ้ นจากแสงแดด­ไดจ้ รงิ ๆ และ เป็นค่าที่ถูกต้องตามความเ­ป็นจริงตามมาตรฐา­นที่สากล รับรอง สVาหรับ Lamina ค่าคุณสมบัติต่างๆ รวมทั้งค่า ปอ้ งกนั ความรอ้ นจากแสงแดด เปน็ คา่ ทโี่ รงงานไดท้ ดสอบ ตามมาตรฐาน­ของสมาคมผคู้ า้ ฟลิ ม์ นานาชาติ IWFA (Internatio­nal Window Film Associatio­n), AIMCAL (The Associatio­n of Internatio­nal Metallizer­s, Coaters and Laminators) ซงึ่ เปน็ อตุ สาหกรรมดา้ นฟลิ ม์ กรองแสงโดย­ตรง และ ASTM (American Society for Testing and Materials) อะไรคือปัจจัยสlำคัญที่ทlำให้แบรนด์ครองใจผู้บริโภคใน เมืองไทยมำอย่ำงยำวนำน ทั้งๆ ท่ีแทบไม่ใช้พรีเซ็นเตอร์ หรือทlำกำรตลำ­ดที่หวือหวำ โรงงานกอ่ ตงั้ มาตงั้ แตป่ 1955 จนถงึ ปนี กี้ 64 ปแี ลว้ เพราะ ฉะนั้นผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าของเราจะต­รงกับความ คาดหวงั ของเขา ทาV ใหเ้ ราไดร้ บั ความเชอื่ ถอื และการยอมร­บั จากผบู้ รโิ ภค แบรนด์ Lamina ไมไ่ ดใ้ ชพ้ รเี ซน็ เตอรห์ รอื การ ประชาสมั พนั ธท์ หี่ วอื หวา สนิ คา้ ของเราแตกต­า่ งจากคแู่ ขง่ ในทอ้ งตลาดมาก เพราะโรงงา­นทผี่ ลติ สนิ คา้ ใหเ้ รานนั้ เปน็ ผเู้ ชยี่ วชาญดา้ นการผลติ ฟลิ ม์ กรองแสงโดย­ตรง เราเรมิ่ จาก การทาV ธรุ กจิ ขนาดเลก็ ๆ ดงั นนั้ งบการสอื่ สารและการต­ลาด จงึ นอ้ ยมาก แตด่ ว้ ยความทผี่ ลติ ภณั ฑม์ คี ณุ ภาพอยา่ งแทจ้ รงิ บวกกับการถ่ายทอดข้อมูลท่ีตรงไปตรงมา จึงทVาให้ธุรกิจ สิ่งสVาคัญคือเราเป็นแบรนด์ที่ซื่อตรงและจริงใจ ทั้งเรื่อง คณุ ภาพสนิ คา้ และการสื่อสารขอ้ มลู ในดา้ นตา่ งๆ Lamina เป็นแบรนด์แรกที่นVาเข้าสินค้าฟิล์มกรองแสงรถ­ยนต์และ อาคารทสี่ ง่ ตรงจากสหรฐั อเมรกิ า เราใหข้ อ้ มลู เรอื่ งคณุ สมบตั ต่างๆ ของฟิล์มกรองแสงรถ­ยนต์แก่ผู้บริโภคอย่างตรงไป ตรงมาตามข้อมูลจริงจากโรงงาน­ผู้ผลิต CP Films Inc. มาตรฐาน ISO 9001 ตั้งอยู่ที่รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา 144

© PressReader. All rights reserved.