OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

THE GUEST : 145 : 145

THE GUEST

เปลย่ี น มนั เปลยี่ นยากกวา่ อปุ กรณต์ กแตง่ อน่ื ๆ อาจเกดิ ความ เสยี หายตอ่ ตวั รถไดอ้ ยา่ งมาก และอาจตดิ ฟลิ ม์ ใหมไ่ มส่ วยดว้ ย เรามองวา่ การพฒั นาพนกั งานของบรษิ ทั กน็ บั เปน็ การลงทนุ ทม่ี คี ณุ คา่ เพอื่ รกั ษาพนกั งานทดี่ ไี วใ้ หอ้ ยกู่ บั เรา อนั ดบั 2 คอื ปอ้ งกนั รงั สยี วู ไี ดจ้ รงิ รงั สยี วู เี ปน็ สาเหตหุ นงึ่ ที่ ทาV ใหผ้ วิ คลาV้ เปลยี่ นสี ฝา้ กระ และกอ่ ใหเ้ กดิ มะเรง็ ผวิ หนงั ซึ่งการกันความร้อนและรังสียูวีที่ดีนั้นจะต้องคงทนและ ยาวนาน ผใู้ ชร้ ถในบา้ นเรามกั อาศยั อยใู่ นเมอื ง ซงึ่ จะมปี ญั หา รถตดิ ทาV ใหเ้ ราตอ้ งใชช้ วี ติ อยใู่ นรถนานกวา่ ปกติ ฟลิ ม์ ทดี่ นอกจากจะช่วยลดความร้อนและรังสียูวีที่เข้ามาทVาร้ายเรา ไดแ้ ลว้ ยงั ชว่ ยลดโลกรอ้ นในแงท่ วี่ า่ ถา้ ความรอ้ นเขา้ สตู่ วั รถ นอ้ ยลง แอรใ์ นรถยนตก์ จ็ ะทาV งานนอ้ ยลง ชว่ ยประหยดั นาV้ มนั และยงั ถนอมเครอื่ งยนต์ อนั ดบั 3 คอื วตั ถดุ บิ ตา่ งๆ ทนี่ าV มาผลติ ฟลิ ม์ ตอ้ งมี คณุ ภาพดี ทงั้ ตวั แผน่ โพลเี อสเตอรซ์ งึ่ เปน็ พน้ื ฐานโครงสรา้ ง ของฟลิ ม์ ทตี่ อ้ งมคี วามเหนยี ว แขง็ แรงทนทาน คมชดั ถา้ คณุ ภาพไมด่ โดนแดดนานๆ กจ็ ะเสอื่ มคณุ ภาพ ทาV ใหก้ าร มองภาพบดิ เบอื น และทสี่ าV คญั คอื กาว หากกาวคณุ ภาพไมด่ ฟลิ ม์ กจ็ ะเกดิ ภาพเบลอ ไมค่ มชดั เวลาเราขบั รถจะเหมอื น เหน็ ภาพมวั ๆ หรอื บางครงั้ กท็ าV ใหป้ วดตาได้ หากกาวเสอื่ ม คณุ ภาพกจ็ ะหลดุ ลอกลอ่ นเปน็ ฟองอากาศ เนอื้ ฟลิ ม์ และกาว ที่ดียังช่วยเสริมเรื่องของความป­ลอดภัยให้กับกระจกรถขอ­ง เราดว้ ย หากตดิ ฟลิ ม์ คณุ ภาพดี มคี วามเหนยี วแนน่ จากแผน่ โพลเี อสเตอรแ์ ละใชก้ าวคณุ ภาพดแี ลว้ เมอื่ เกดิ เหตไุ มค่ าดฝนั มนั จะชว่ ยยดึ เศษกระจกไว­ด้ ว้ ยกนั ลดอนั ตรายตอ่ ผทู้ อี่ ยใู่ นรถ เพราะฉะนั้นฟิล์มกรองแสงที่ดีมีคุณภาพจึงนับเป็น สงิ่ สาV คญั สาV หรบั ผซู้ อ้ื รถในปจั จบุ นั ทคี่ วรใหค้ วามสาV คญั ในการ เลือก แต่ปัจจุบันกลับเป็นอุปกรณ์ตกแต่งรถที่เราให้ความ สาV คญั เปน็ อนั ดบั ทา้ ยๆ ทงั้ ทจี่ รงิ ๆ ฟลิ ม์ ทดี่ จี ะชว่ ยปอ้ งกนั ความรอ้ นและรงั สยี วู ที เี่ ขา้ มาในตวั รถ ทาV ใหเ้ ราขบั ขสี่ บายตา ให้ภาพคมชัดไม่บิดเบือน และให้ความปลอดภัย ลดการ ทาV งานของเครอ่ื งปรบั อากาศและเค­รอื่ งยนต์ ชว่ ยประหยดั นาV้ มนั เวลาซอื้ รถใหมแ่ นะนาV วา่ ใหเ้ ลอื กตดิ ฟลิ ม์ ดๆี ไปเลย เพราะคมุ้ คา่ กวา่ เปน็ เรอื่ งทไี่ มค่ วรมองขา้ ม ฟลิ ม์ คณุ ภาพตาV่ อายกุ ารใชง้ านจะสน้ั 1-2 ปกี เ็ สอื่ ม อกี ทงั้ เวลาจะลอกห­รอื คุณจันทร์นภำมีวิสัยทัศน์เรื่องกำรบริหำรจัดกำรภำยใน องค์กรอย่ำงไร คุณสมบัติที่ผู้นlำในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำมีบทบำท สlำคัญพึงมีคืออะไร เราอยากทาV ให้ Lamina เปน็ องคก์ รแหง่ ความสขุ เนน้ เรอื่ ง ของสขุ ภาพกายและใ­จ สว่ นตวั รสู้ กึ วา่ ใจเปน็ นาย กายเปน็ บา่ ว ถา้ จติ ใจเราดี สบายใจ กายกด็ ตี ามไปดว้ ย เราเชอื่ วา่ กอ่ นที่ จะดแู ลสงั คม เราตอ้ งดแู ลครอบครวั ของเราใหด้ กี อ่ น ตงั้ แต่ คนทบี่ า้ นไปจนถงึ ทมี งานทบี่ รษิ ทั อยา่ งนอ้ ยกใ็ หเ้ ขามพี นื้ ฐาน ในการดาV รงชวี ติ ไดอ้ ยา่ งมคี วามสขุ เทา่ ทมี่ ผี ลสาV รวจออกมา การทพี่ นกั งานออกจากอ­งคก์ รหลกั ๆ เปน็ เพราะมคี วามอดึ อดั ในทที่ าV งาน ดงั นนั้ การจะรกั ษาพนกั งานของเราไ­วไ้ ด้ เราก็ ตอ้ งดเู รอื่ งสขุ ภาพใจของเข­า เรมิ่ ตงั้ แตก่ ารจดั สถานทที่ าV งาน ใหม้ พี นื้ ทเี่ หมาะสมสาV หรบั แตล่ ะคน และจดั สงิ่ แวดลอ้ มการ ทาV งานใหด้ ปจั จบุ นั เรามโี ซน Spark Café สาV หรบั ใหพ้ นกั งาน มานงั่ ทาV งานรว่ มกนั เพอื่ ใหเ้ กดิ ความคดิ สรา้ งสรรค์ มแี คนทนี สาV หรบั นงั่ พกั รบั ประทานอาหา­รรว่ มกนั มพี นื้ ทอี่ อกกาV ลงั กาย ทงั้ หมดนชี้ ว่ ยใหพ้ นกั งานรสู้ กึ ผอ่ นคลายและสบ­ายใจทไี่ ดใ้ ช้ เวลารว่ มกบั เพอื่ นรว่ มงาน ที่ขาดไม่ได้เลยคือเร่ืองเงินเดือนและสวัสดิการ ซึ่ง พนกั งานรสู้ กึ แฮปปม้ี าก ไมเ่ คยบน่ วา่ ไมพ่ อใจ เรามที งั้ กองทนุ สาV รองเลยี้ งชพี การตรวจสขุ ภาพ การรกั ษาพยาบาล และ สวสั ดกิ ารทสี่ ง่ เสรมิ การออกกาV ลงั กายของพนกั งาน เพอื่ ให้ เขามคี วามแขง็ แรงทง้ั รา่ งกายและจติ ใจ เราพยายามส­าV รวจ และเก็บข้อมูลสวัสดิการที่ตอบโจทย์ความต้องการของ พนกั งานเสมอ เพราะทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว อาจมี สวสั ดกิ ารรปู แบบใหมท่ พ่ี นกั งานตอ้ งการกไ็ ด้ เราจงึ ตอ้ งปรบั เปลยี่ นไปตามโลกท­เี่ ปลยี่ นไปดว้ ย ไมว่ า่ จะสวสั ดกิ ารเรอื่ งการ ออกกาV ลงั กาย การสง่ เสรมิ พนกั งานทมี่ พี รสวรรคแ์ ละความ สามารถเฉพา­ะตวั การจดั โปรแกรมอบร­มเรอื่ งตา่ งๆ เพราะ ผู้นVาในยุคนี้ต้องใจกว้าง อย่ายึดติดกับความสVาเร็จในอดีต เพราะอดีตก็คืออดีต ไม่ต้องพูดถึงเรื่องว่าสมัยก่อนเราทVา อยา่ งนน้ั อยา่ งนี้ ตอ้ งสง่ เสรมิ ใหค้ นกลา้ คดิ กลา้ แสดงออก เดก็ รนุ่ ใหมไ่ มช่ อบใหเ้ ราไปบอกเขา­วา่ ตอ้ งทาV ตามขน้ั ตอน 1 2 3 4 เราบอกเขาไ­ปเลยวา่ ตอ้ งการอะไร แลว้ ปลอ่ ยใหเ้ ขาไปลอง คดิ ดวู า่ ทาV อยา่ งไรถงึ จะบรรลเุ ปา้ หมายไดบ้ า้ ง เขาจะไปคดิ วธิ กี ารของตวั เองมา เรากเ็ ปดิ ใจรบั ฟงั ขณะเดยี วกนั ผนู้ าV ใน ยคุ ปจั จบุ นั ตอ้ งเรยี นรเู้ รอื่ งเทคโนโลยใี หม้ ากๆ เราตอ้ งอยรู่ ว่ ม กบั เทคโนโลยตี า่ งๆ ใหไ้ ด้ เรยี นรทู้ จ่ี ะใชข้ อ้ มลู และเทคโนโล­ยี เพอื่ ทาV ความเขา้ ใจและเขา้ ถงึ ลกู คา้ แตไ่ มป่ ลอ่ ยใหเ้ ทคโนโลยี ครอบงาV เราไปทง้ั หมด อกี เรอื่ งทผี่ นู้ าV ควรใหค้ วามสาV คญั คอื การดแู ลตวั เองใหจ้ ติ แขง็ (หวั เราะ) อยา่ จติ ตกงา่ ย สขุ ภาพ รา่ งกายกต็ อ้ งแขง็ แรง ถา้ สขุ ภาพกายไมด่ จติ ใจกแ็ ยไ่ ดง้ า่ ย ซึ่งจะส่งผลต่อผู้คนรอบข้างด้วย ทVาให้มีพลังลบเยอะ พนกั งานกจ็ ะรสู้ กึ แยไ่ ด้ ผลงานทดี่ เี กดิ จากสว่ นผสมของควา­ม สามารถ ความพยายาม และทศั นคติ ถา้ สามอยา่ งนดี้ มนั จะยงิ่ สง่ เสรมิ ใหง้ านดี คนรอบขา้ งทอี่ ยใู่ กลม้ คี วามสขุ เป้ำหมำยในกำร­ดlำเนินธุรกิจของ Lamina ท้ังในแง่กำร เติบโตของรำยไ­ด้และวิสัยทัศน์ของแบรนด์คืออะไร ตอนนเี้ รากาV ลงั พยายามทาV ยอดขายใหแ้ ตะ 1,000 ลา้ นบาท ในปหี นา้ อยู่ แตก่ เ็ หนอื่ ยเหมอื นกนั ปนี ชี้ ว่ ง 2 ควอเตอรแ์ รกกด็ นะคะสาV หรบั รถยนต์ แตพ่ อควอเตอรท์ 3 กเ็ รมิ่ นงิ่ ประกอบกบั ตอนนโี้ ลกเราเปน็ โลกาภวิ ตั น์ หากมเี หตกุ ารณอ์ ะไรเกดิ ขนึ้ ก็ จะกระทบกนั ไปหมด ถอื วา่ ยากขน้ึ นอกจากนยี้ งั มกี ารแขง่ ขนั ทสี่ งู และรนุ แรงดว้ ย และการโฆษณ­าทางออนไลน­ย์ งั ไมค่ อ่ ย มกี ารควบคมุ ไมเ่ หมอื นในสอื่ หลกั ทมี่ กี ารเซนเซอร์ จงึ ทาV ให้ การทาV การตลาดยคุ ปจั จบุ นั ยากขนึ้ เรอื่ ยๆ เพราะเขาใส­ข่ อ้ มลู อะไรเขา้ ไปในออนไลน­ก์ ไ็ ด้ แตเ่ ราในฐานะผนู้ าV ทเี่ ชยี่ วชาญ ดา้ นฟลิ ม์ กรองแสงมาน­าน กย็ งั คงยดึ มนั่ เรอื่ งการสอื่ สารขอ้ มลู ทซี่ อื่ สตั ยแ์ ละตรงไปตรง­มา ลาV บากเหมอื นกนั กบั การแขง่ ขนั ดว้ ยวธิ กี ารสอื่ สารทเี่ ปดิ กวา้ งแบบนี้ แตถ่ งึ จะลาV บากอยา่ งไร ผลออกมากห็ ายเหนอื่ ย เพราะเวลาม­กี ารสาV รวจโดยสถาบ­นั ตา่ งๆLamina กย็ งั เปน็ แบรนดท์ ไ่ี ดร้ บั ความเชอื่ มนั่ จากผบู้ รโิ ภค ใหเ้ ปน็ แบรนดอ์ นั ดบั 1 ในใจเสมอ ทาV ใหเ้ รามกี าV ลงั ใจทจี่ ะ เดนิ ตอ่ เพราะแมว้ า่ มนั จะยาก แตเ่ รากเ็ ดนิ มาในทางทถี่ กู แลว้ แบรนด์ที่ประสบควำมส­lำเร็จในมุมมองของคุณจันทร์นภำ เป็นอย่ำงไร แบรนดท์ ปี่ ระสบความสา­V เรจ็ ไดต้ อ้ งเปน็ แบรนดท์ ยี่ งั่ ยนื อยไู่ ด้ เพราะมคี นรกั ในแบรนดอ์ ยา่ งแทจ้ รงิ บางแบรนดเ์ ราตอ้ งซอื้ เขา แตเ่ ราไมไ่ ดร้ กั เขา สงิ่ ทแี่ บรนดย์ ดึ มนั่ ในการทาV ธรุ กจิ เสมอมา คอื ความซอื่ ตรง จรงิ ใจ ถา่ ยทอดขอ้ มลู อยา่ งถกู ตอ้ ง และมี สว่ นรว่ ม คณุ จะยงั่ ยนื ไดก้ ต็ อ่ เมอื่ คณุ มผี ลประกอบการ­ทดี่ มี กาV ไร ดแู ลพนกั งานในบรษิ ทั ได้ ประการที่ 2 คณุ ตอ้ งใสใ่ จ สงั คมและสงิ่ แวดลอ้ มดว้ ย ผา่ นการทาV กจิ กรรมเพอื่ คนื กาV ไร สสู่ งั คม ซงึ่ ตรงนชี้ ว่ ยใหภ้ าพรวมของสงั คมเราอยไู่ ด้ สาV หรบั Lamina เราทาV กจิ กรรมทรี่ บั ผดิ ชอบตอ่ สงั คมและสงิ่ แวดลอ้ ม มาตลอด โดยปนี เี้ ปน็ ปที 19 เรยี กไดว้ า่ พอทาV ธรุ กจิ มาได้ 5 ปี ทางแบรนดก์ เ็ รมิ่ ทาV กจิ กรรมตา่ งๆ เพอื่ คนื กาV ไรสสู่ งั คมแลว้ ไมว่ า่ จะเปน็ การสง่ เสรมิ การศกึ ษา เชน่ โครงการลาม­นิ า่ สานฝนั เดก็ ไทยไดเ้ ลา่ เรยี น สรา้ งอาคารเรยี น โครงการสรา้ งฝนั ปนั รอยยมิ้ บรจิ าคยนู ติ ทนั ตกรรม ตลอดจนทาV กจิ กรรมรกั ษโ์ ลก กบั ลามนิ า่ เขา้ สปู่ ที 13 มกี ารปลกู ปา่ ซงึ่ เราทาV แบบยงั่ ยนื และดแู ลตอ่ เนอื่ ง ไมใ่ ชป่ ลกู แลว้ ทงิ้ เลย โดยรวมนบั วา่ ประสบ ความสาV เรจ็ ในอนาคตเรา­พยายามขยาย­โครงการใหห้ ลากหลาย และครอบคลุมยิ่งขึ้น ตามพันธกิจที่เรายึดมั่นมาตลอดว่า “Lamina ขอเตบิ โตเคยี งคสู่ งั คมไทย” ช่ำงภำพ: สุภชำติ เวชมำลีนนท์ สัมภำษณ์: ศันสนีย์ เล้ำอรุณ สถำนที่: Lady L Garden Bistro โทร. 0-2655-4446 www.okmagazine-thai.com 145

© PressReader. All rights reserved.