OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

THE GUEST : 147 : 147

THE GUEST

‘CHEF POM CHINESE CUISINE BY TODD’ ศลิ ปศาสตรแ์ หง่ อาหารจนี ทางร้านยังได้ครีเอตลวดลายก­ราฟิกที่ได้รับแรงบันดาลใจ จาก ‘ - หลง’ หรอื มงั กร นกั ษตั รอนั เปน็ มงคลของจนี โดยไดน้ าl เกลด็ มงั กรมาเปน็ ใชเ้ ปน็ อกี หนงึ่ สญั ลกั ษณ์ ทนี่ าl มา เปน็ กมิ มกิ ในการตกแตง่ รา้ นและการออก­แบบเมนอู กี ดว้ ย ในสว่ นของเมนอู าหารนนั้ ทนี่ นี่ าl เขา้ วตั ถดุ บิ มาจาก ฮอ่ งกงและมณฑล­ตา่ งๆ จากประเทศจ­นี พรอ้ มเสริ ฟ์ ‘อาหาร จนี รว่ มสมยั จากความทรง­จาl ’ ทงั้ ในลกั ษณะของเมนจู ะมเี ปน็ Dim Sum อาทิ ฮะเกา๋ ชาเขยี ววาซาบ,ิ เกยี๊ วเหด็ คาเวยี ร,์ เกยี๊ วตบั หา่ น, ทบั ทมิ กงุ้ ชาเขยี ว รวมถงึ A La Carte และ Course Set Menu ทมี่ ใี หเ้ ลอื กหลากหลาย ทงั้ พระกระโดด กาl แพง, หฉู ลามจกั รพรรด,ิ หนอนเทวดาห­ฉู ลามนาl้ ใสฯลฯ อาหารทะเลส­ดใหม่อย่างแคนาเดียนล็อบสเตอร์ผัดซอส ไขเ่ คม็ , กงุ้ ลายเสอื อนั ดามนั ผดั ซอสเอก็ ซโ์ อ, หอยเชลลย์ า่ ง ซอสแซบ่ เสฉวน, หอยสงั ขแ์ ปะ๊ ซะ เปน็ ตน้ นอกจากอาหา­ร แลว้ ทางรา้ นยงั มกี ารแพรร์ งิ่ เครอื่ งดมื่ จบั คกู่ บั อาหาร พรอ้ ม ค็อกเทลบาร์ เสิร์ฟเมนูเครื่องดื่มตะวันตกผสมกลิ่นอาย ตะวนั ออก เปน็ การเตมิ เตม็ สนุ ทรใี นมอื้ อาหารอกี ดว้ ย Chef Pom Chinese Cuisine by Todd ถนนพระราม 3 กรงุ เทพฯ โทร. 08-4995-9995 หรอื 0-2294-3998 หรอื chefpom.com FB: Chefpomcui­sinebytodd IG: chefpomcui­sinebytodd “ศิลปศาสตร์ อาหารจีน” เป็น มรดกตกทอดที่สั่งสมในประวัติศาสตรก์ ารครวั มายาวนานหล­ายพนั ปี คณุ ตอ๊ ด-ปติ ภริ มย์ ภกั ดี นกั ธรุ กจิ ผหู้ ลงใหลในการ­ทาl อาหาร จงึ มแี นวคดิ และ ความตั้งใจที่จะต่อยอดวฒั นธรรมอาหาร­จนี โดยเลอื กเชฟ ปอ้ ม-ธนรกั ษ์ ชโู ต เชฟกระทะเห­ล็กประเทศไทย­ประเภท อาหารจนี มารว่ มถา่ ยทอดศาสตรข์ องอาหารจนี ในรปู แบบ ใหม่ กลายเปน็ ทม่ี าของรา้ น Chef Pom Chinese Cuisine by Todd ทนี่ นี่ าl เสนออาหารจ­นี รว่ มสมยั โดยตคี วามมาจากคา­l ทมี่ คี วามหมายหลา­ยๆ คาl เชน่ คาl วา่ ‘เยว่ ไ์ ช’่ ซงึ่ หมายถงึ อาหารกวางต­งุ้ ทโี่ ดดเดน่ ดว้ ยรสชาตแิ ทจ้ รงิ ของสว่ นผสม โดย มคี วามกรอบ ความสดใหม่ และคาl วา่ ‘ชวนไช’่ หมายถงึ อาหารเสฉวน­ซงึ่ มเี อกลกั ษณใ์ นการใชเ้ ครอ่ื งเทศและของ­ปา่ มีกลิ่นฉุน รสจัด เผ็ดร้อน รวมถึงยังนlาเอาศิลปะอันเป็น เอกลกั ษณข์ องอาหารจนี มณฑลอนื่ ๆ นาl เสนอผา่ น ‘วตั ถดุ บิ สดใหมต่ ามฤดกู าล’ กลายมาเปน็ ศาสตรแ์ ละศลิ ปะอนั ทรง คณุ คา่ ความออ่ นไหว มคี วามหมายถงึ นา้l และความเปน็ กลาง สว่ น สแี ดงเปน็ ธาตไุ ฟ หมายถงึ แสงสวา่ ง อบอนุ่ พละกาl ลงั และ ความรุ่งโรจน์ สีแดงจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีและ ความสุข ส่วนสีทองแทนธาตุดิน ซึ่งหมายถึงความเป็น ปกึ แผน่ มนั่ คง และมงั่ คงั่ โดยตราสญั ลกั ษณแ์ ปดเหลยี่ มที่ เปน็ โลโกข้ องทางรา้ น ไดร้ บั แรงบนั ดาลใจมาจาก ‘แผนผงั แปดทศิ ’ หรอื ‘ปากวั้ ถ’ู สญั ลกั ษณแ์ หง่ เตา๋ ทมี่ กั ใชค้ วบคู่ กับสัญลักษณ์หยินหยาง นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้ขับไล่พลัง ชวั่ รา้ ย โดยโลโกข้ องทางรา้ นถกู นาl มาออกแบบให­มใ่ หม้ คี วาม มินิมัลเป็นรูปแปดเหลี่ยมที่ซ้อนทับกัน จึงหมายถึงการ รบั ประทานอาหา­รจนี รว่ มสมยั อนั เปน็ มงคลและสรา้ งความ สมดลุ ใหก้ บั ชวี ติ และจติ วญิ ญาณของผรู้ บั ประทาน นอกจากนี้ บรรยากาศขอ­งทางรา้ นตกแตง่ ในสไตล์ Contempora­ry Oriental Chinese ดว้ ยโทนสดี าl สที อง และสแี ดงเปน็ หลัก โดยในวัฒนธรรมจีนนั้น สีดlาสื่อถึงพลังอlานาจและ www.okmagazine-thai.com 147

© PressReader. All rights reserved.