OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

AT HOME : 148 : 148

AT HOME

AT HOME FIGHT FOR LIFE เปดิ บา้ นผหู้ ญงิ สดุ สตรอง เจา้ ของบรษิ ทั ผลติ ชนิ้ สว่ นยานยนต์ ผฝู้ า่ วกิ ฤตเศรษฐกจิ ดว้ ยสองมอื และหนงึ่ ใจ คณุ โรส-พรรณี ซาเอกิ หลังงามสีขาวมูลค่ากว่า 100 ล้านที่ ตกแตง่ ดว้ ยเฟอรน์ เิ จอรร์ ะดบั ไฮเอนดข์ อง คณุ โรส-พรรณี ซาเอกิ ประธานบรษิ ทั R.R.D Automotive (Thailand) Co, LTD ผผู้ ลติ ชนิ้ สว่ นยานยนตใ์ หบ้ รษิ ทั ยานยนต์ ชนั้ นาl นน้ั บอกไดว้ า่ เธอเปน็ ผหู้ ญงิ ทมี่ คี วามเนยี้ บ เปะ๊ หลงรกั ความเรียบโก้และคลาสสิกเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกัน บริเวณสวนหน้าบ้านที่มีต้นไม้รายรอบก็ดูร่มรื่นสบายตา บง่ บอกถงึ ความสงบเยน็ ในจติ ใจของเธอได­เ้ ชน่ กนั ทแี่ หง่ นี้ มที งั้ ความสวย เพอรเ์ ฟกต์ งดงาม จนทาl ใหอ้ ดคดิ ไมไ่ ดว้ า่ ชีวิตของสมาชิกทุกคนในบ้านคงโรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ ความจรงิ แลว้ กวา่ จะไดบ้ า้ นทสี่ วยสมบรู ณห์ ลงั นมี้ า คณุ โรส ตอ้ งลกุ ขนึ้ มาตอ่ สเู้ พอื่ รกั ษาสมบตั ทิ างใจ ซงึ่ หมายถงึ ลกู สามี และบา้ นหลงั นเี้ อาไวอ้ ยา่ งเขม้ ขน้ จดุ เปลยี่ นในชวี ติ ของเธอ เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในปี 2552 เมื่อบริษัท ขาดทนุ หนกั เปน็ หลกั รอ้ ยลา้ น คณุ โรสทตี่ อนนนั้ อยใู่ นสถานะ คณุ แมล่ กู สามทมี่ หี นา้ ทดี่ แู ลลกู และสามซี งึ่ กค็ อื คณุ โทชฮิ โิ กะ ซาเอกิ ผกู้ อ่ ตงั้ บรษิ ทั R.R.D Automotive รวมถงึ งานบา้ น ตา่ งๆ ตามแบบภรรย­าทเี่ ปน็ เหมอื นชา้ งเทา้ หลงั เลยตอ้ งลกุ ขนึ้ มาเคยี งขา้ งคชู่ วี ติ สแู้ บบไมถ่ อยเพอื่ ฝา่ มรสมุ ทยี่ ากทสี่ ดุ ในชวี ติ ไปใหไ้ ด้ เธอดงึ วญิ ญาณนกั บญั ชแี ละมารเ์ กต็ ตงิ้ ทไี่ ดร้ บั การฝกึ ฝนมาอยา่ งดใี นชว่ งทเี่ รยี นและทาl งานมาแกป้ ญั หาให้ กบั บรษิ ทั ไปทลี ะจดุ จนปญั หาคอ่ ยๆ คลคี่ ลาย หลายครงั้ ที่ เธอรอ้ งไหแ้ ละเคยชอ็ กจนเขา้ โรงพยาบาลเ­พราะเครยี ดจดั กบั ปญั หาทรี่ มุ เรา้ แตก่ ล็ กุ ขน้ึ มาได้ เพราะรวู้ า่ ตอ้ งทาl ทกุ อยา่ ง เพอื่ ครอบครวั เธอสตู้ อ่ ดว้ ยการคดิ ดี ทาl ดี พดู ดี และผา่ น มาไดใ้ นทสี่ ดุ จากผหู้ ญงิ ทดี่ แู ลบา้ น ดแู ลครอบครวั คณุ โรสไดเ้ พมิ่ สถานะของตัวเองโดยก้าวมาเป็นประธานบริษัทฯ เป็น ผบู้ รหิ ารทนี่ า่ จบั ตามอง เปน็ ผหู้ ญงิ สดุ สตรองทพี่ รอ้ มไปดว้ ย ความสามารถ เปน็ เจา้ นายทไี่ ดใ้ จลกู นอ้ ง แตใ่ นขณะเดยี วกนั ก็ยังรักษาบทบาทคว­ามเป็นแม่บ้านไว้อย่างไม่ขาดตก บกพรอ่ ง ทกุ วนั นคี้ ณุ โรสยงั คงตนื่ ตี 5 ลกุ ขนึ้ มาเตรยี มอาหาร เช้าให้ลูกๆ และเตรียมอาหารใส่ปิ่นโตเพ่ือให้สามีกินเป็น ประจlา ซึ่งทุกอย่างที่ทlาล้วนเป็นทั้งหน้าที่และความสุขที่ คนุ้ เคยและทาl มาตลอด 20 กวา่ ปแี ลว้ ความเข้มข้นของชีวิตที่คุณโรสเจอมาใ­นช่วงหลายปีมานี้ เรียกได้ว่าหนักหน่วงมาก ถึงวันนี้มองตัวเองอย่างไร รสู้ กึ วา่ เซอรไ์ พรสม์ ากคะ่ เพราะคดิ ไมถ่ งึ วา่ จะมาถงึ จดุ นไี้ ด้ ความจรงิ แลว้ เราสมู้ าตลอดชวี ติ คณุ พอ่ คณุ แมก่ ไ็ มไ่ ดใ้ ห้ อะไรมา สงิ่ ทมี่ ที กุ วนั นม้ี าจากตวั เราเองทงั้ หมด ไมว่ า่ จะเปน็ เรอื่ งของการทาl งาน การใชช้ วี ติ เราสามารถเ­ลอื กทางเดนิ 148

© PressReader. All rights reserved.