OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

AT HOME : 149 : 149

AT HOME

และเปน็ คนดดี ว้ ย เรากเ็ ลยชอบเขา รจู้ กั กนั มา 2 ปี กต็ กลง ใชช้ วี ติ ดว้ ยกนั พยายามดแู ลนอ้ งนนุ่ พอปดิ เทอมกพ็ ากนั ไปเทยี่ ว ไปดาl นาl้ ใสใ่ จ ดแู ล นอ้ งนนุ่ ชอบกนิ อะไร ชอบทาl อะไร เขากจ็ ะทาl ทกุ อยา่ งใหล้ กู เรามคี วามสขุ โรสเคยบอกเ­ขาวา่ ถา้ จะเขา้ มา อยใู่ นชวี ติ โรส เขาตอ้ งรกั ลกู โรสใหม้ ากกวา่ โรส เพราะลกู คอื ชวี ติ ของโรส เรารกั เขามากกวา่ ตวั เองอยแู่ ลว้ และสามกี ท็ าl ได้ ดมี ากดว้ ย เขาเคยพดู กบั โรสวา่ อยากมองดนู นุ่ ตงั้ แตต่ อนเดก็ ถงึ ตอนโตวา่ นนุ่ จะเปน็ อยา่ งไรบา้ ง แลว้ นนุ่ เรยี กเขาวา่ คณุ พอ่ อยา่ งเตม็ ใจ ตอนเขาจะเร­ยี นตอ่ ปรญิ ญาตรี สามกี พ็ าเขาไป สมคั รเรยี นที่ Bunka Fashion School เพราะลกู สนใจทาง ดา้ นดไี ซน์ เขาไปกบั ลกู 2 คน ดเู รอื่ งทอี่ ยู่ ทอี่ าศยั ทเี่ รยี น จนนนุ่ สอบเขา้ ได้ และตอนนก้ี ไ็ ปเรยี นตอ่ ทอี่ เมรกิ าทางดา้ น MBA แลว้ เรากม็ ลี กู ดว้ ยกนั อกี 2 คน คอื นอ้ งไอโกะ อายุ 16 และนอ้ งโทคโิ ตะ อายุ 12 ทงั้ สามคนพดู ได้ 3 ภาษา คอื ไทย องั กฤษ ญปี่ นุ่ แตเ่ วลาอยดู่ ว้ ยกนั ทกุ คนจะชอบพดู ภาษาไทย รวมถงึ สามดี ว้ ย เขาบอกวา่ เขาชอบคะ่ (หวั เราะ) การมีสามีเป็นคนต่างชาติ ต่างภาษา ต้องมีการปรับตัว เข้าหากันอย่างไร ไมต่ อ้ งปรบั อะไรเลยคะ่ เพราะเขาเป­น็ คนงา่ ยๆ ไมเ่ คยตอ่ วา่ หรอื พดู อะไรใหไ้ มส่ บายใจ หลงั จากแตง่ งานกนั สามกี อ็ อก มาตงั้ บรษิ ทั ผลติ ชนิ้ สว่ นรถยนตก์ บั เพอื่ นคนญปี่ นุ่ ของเขาและ ทาl งานหนกั มาก แตไ่ มเ่ คยเอางานกล­บั มาบา้ น พอถงึ บา้ น เขาคอื พอ่ และสามที นี่ า่ รกั เปน็ แฟมลิ แี่ มนมาก ยงิ่ ชว่ งทลี่ กู ยงั เลก็ พอเขากลบั มากจ็ ะชว่ ยเลยี้ งลกู อมุ้ ลกู เปลยี่ นผา้ ออ้ ม แมก้ ระทงั่ อาบนาl้ ใหล้ กู กท็ าl ได้ เปน็ ผชู้ ายทรี่ กั ลกู มากและตดิ ลกู มาก สว่ นลกู กต็ ดิ พอ่ เหมอื นกนั (หวั เราะ) ตามใจกนั ตลอด เราอยากจะท­าl อะไร อยากจะซอื้ เสอื้ ผา้ ใหล้ กู อยา่ งไร อยาก ให้ลูกเรียนที่ไหน หรือแม้กระทั่งทlาบ้าน ซื้อของแต่งบ้าน อยา่ งไร กต็ ามใจโรสทกุ อยา่ ง การมชี วี ติ ครอบครวั ทส่ี บายใจ กเ็ รยี กไดว้ า่ เปน็ ความสขุ ทสี่ ดุ แลว้ คะ่ เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าคุณโรสกับสามีพบกันได้อย่างไร เขาเปน็ เพอ่ื นของเพอื่ นโรส ตอนแรกสามเี ปน็ พนกั งานบรษิ ทั รถยนตอ์ กี ทหี่ นงึ่ เราไดม้ าเจอกนั ในวนั เกดิ เพอื่ น แลว้ เขาก็ มาพดู กบั เรา แตท่ กั ษะการพดู ภาษาไทยของ­เขายงั ไมค่ อ่ ย เกง่ มาก แตก่ ค็ ยุ กนั มาเรอื่ ยๆ อยมู่ าวนั หนงึ่ รถของโรสโด­น เฉย่ี ว กระจกหลดุ เขากช็ ว่ ยโทรหาเพอื่ นเขา เอากระจกมา เปลี่ยนให้เรา (หัวเราะ) เหมือนพยายามเข้ามาอยู่ในชีวิต ดแู ลเรา ตลอดระยะเว­ลาทคี่ บกนั โรสเหน็ วา่ เขาเปน็ คนทมี่ ความรบั ผดิ ชอบมาก ตอ่ ใหต้ อ้ งไปปารต์ ตี้ อ่ กบั ทที่ าl งานดกึ แคไ่ หน พอตี 5 เขากส็ ามารถตน่ื ขนึ้ มาเพอื่ ไปทาl งานตอ่ ได้ ซงึ่ สเปก็ ของโรสคอื คนขยนั ไมใ่ ชค่ นรวย แลว้ เขากเ็ ปน็ แบบนนั้ แลว้ ตอนทบี่ รษิ ทั ตอ้ งเจอวกิ ฤตแฮมเบอรเ์ กอร์ คณุ โรสรบั มอื กับเรื่องนี้อย่างไร โรสตอ้ งตงั้ สตหิ นกั มากคะ่ (หวั เราะ) เรยี กวา่ เปน็ ชว่ งพลกิ ผนั ของชวี ติ จากทเี่ คยเปน็ แมบ่ า้ น เลย้ี งลกู กลายเปน็ วา่ เราตอ้ ง เขา้ ไปชว่ ยธรุ กจิ ของสามเี พราะวา่ ขาดทนุ หนกั มาก จากทเี่ คย มยี อดขาย 20-30 ลา้ น เหลอื แคล่ า้ นกวา่ ๆ เราเลยเขา้ ไปชว่ ย ครั้งแรกคือเริ่มเข้าไปดูเรื่องการเงินการบัญชีของเขาก่อน เพราะเราเค­ยทาl เรอื่ งนมี้ าแลว้ และไดเ้ ขา้ ไปปรกึ ษาคณุ พอ่ ดร.ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรว­ง ชวี ติ ดว้ ยตวั เองได้ เราเลอื กทจี่ ะสกู้ บั ปญั หามาตลอด ไมเ่ คย คดิ ทจ่ี ะยอมแพเ้ ลย มปี ญั หากย็ มิ้ รบั แตจ่ ะเปน็ คนไมส่ ะสม ปญั หา เลอื กทจี่ ะแกท้ ลี ะจดุ ไมค่ า้ งไว้ ทาl แบบนแี้ ลว้ มนั กจ็ ะ คอ่ ยๆ หมดไป และในทสี่ ดุ เราจะแกป้ ญั หาไดท้ กุ เรอื่ ง คุณพ่อ คุณแม่ของคุณโรสทVางาน­ดา้ นไหนคะ คณุ พอ่ เปน็ เถา้ แก่ รบั ซอื้ ขา้ วเปลอื ก เรามรี ถ 30-40 คนั บา้ น เราเปน็ โรงสอี ยทู่ อี่ าl นาจเจรญิ คะ่ แตด่ ว้ ยปญั หาเศรษฐกจิ ของ ทบี่ า้ น ทาl ใหเ้ ราตอ้ งออกมาสชู้ วี ติ ดว้ ยตวั เอง ทาl งานไปดว้ ย เรยี นไปดว้ ย ตลอดเวลาไม­เ่ คยขอเงนิ ทบี่ า้ นใชเ้ ลย พอทาl งาน กไ็ ดม้ โี อกาสดแู ลครอบครวั โรสเคยทาl งานสว่ นมารเ์ กต็ ตงิ้ ของบรษิ ทั รถยนต์ และสามารถท­าl ยอดขายไดอ้ นั ดบั 1 คอื ขายรถ 15 คนั ไดภ้ ายในวนั เดยี ว ตอนนนั้ แฮปปม้ี าก จากนนั้ กไ็ ดม้ าเจอกบั สามแี ละออกจากบร­ษิ ทั มาเปน็ แมบ่ า้ นคะ่ ซงึ่ ก่อนหน้าที่จะเจอเขา โรสเคยมีชีวิตคู่และมีลูกสาวมาแล้ว 1 คนคะ่ การเรมิ่ ตน้ ชวี ติ คคู่ รงั้ ที่ 2 สาV หรบั คณุ โรสยากหรอื งา่ ยอยา่ งไร สาl หรบั โรส ไมย่ ากคะ่ เพราะเราโต­และเขา้ ใจชวี ติ มากแลว้ แตส่ าl หรบั นอ้ งนนุ่ ในวยั 5-6 ขวบ ยากคะ่ เขายงั ไมเ่ ขา้ ใจ อะไรขนาดนั้น เขาไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้ดีหรือไม่ แต่สามีก็ www.okmagazine-thai.com 149

© PressReader. All rights reserved.