OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

AT HOME : 150 : 150

AT HOME

คอื วนั หนงึ่ ขบั รถพานอ้ งเทย่ี วแลว้ มาเจอทน่ี รสู้ กึ วา่ หมบู่ า้ นนี้ สวยจงั เลย พอไปดบู า้ นตวั อยา่ ง ลกู กบ็ อกวา่ บา้ นสวยจงั เลย ชอบบา้ นแบบนี้ อยากอยบู่ า้ นแบบนี้ ตกแตง่ แบบนี้ โรสเอง กช็ อบคะ่ นอกจากนยี้ งั เดนิ ทางสะดวกเพ­ราะจากตรงน­เี้ รา สามารถเดนิ ทางไปนคิ มทสี่ ระบรุ แี ละโรงเรยี นของลกู ไดง้ า่ ย ดว้ ย แตก่ วา่ บา้ นหลงั นจี้ ะเสรจ็ ใชเ้ วลาถงึ 9 ปี ตงั้ แตเ่ รมิ่ กอ่ สรา้ ง เพราะพอสาม­เี จอวกิ ฤตเศรษฐกจิ เรากห็ ยดุ ไปกอ่ น ตอนแรกคดิ วา่ จะไมเ่ สรจ็ แลว้ แตด่ ว้ ยความพยายา­มของเรา ทาl ใหไ้ ปตอ่ ได้ คดิ วา่ ถา้ เรามคี วามสามารถจ­รงิ จะตอ้ งเกบ็ ทกุ อยา่ งไวไ้ ด้ ไมว่ า่ จะเปน็ การเรยี นของลกู ครอบครวั และ บา้ น ซงึ่ ในทสี่ ดุ กท็ าl ได้ และยงั ตกแตง่ ออกมาไดส้ วยดงั่ ใจ ตวั เองดว้ ย คอื เฟอรน์ เิ จอรแ์ ตล่ ะชนิ้ ทเี่ ลอื ก โรสจะใชเ้ วลา เลือกนานมาก เพราะอยากใ­ห้ของเหล่านี้อยู่กับเราได้นาน เฟอร์นเิ จอรจ์ ะต้องทนทาน มองได้ไมเ่ บอื่ มสี ไตล์เรยี บโก้ จรงิ ๆ ตอนแตง่ บา้ นนโ้ี รสงานยงุ่ มาก แตจ่ ะใชว้ ธิ วี างแผน คอื เราจะรวู้ า่ ในแตล่ ะวนั ตอ้ งทาl อะไรบา้ ง กจ็ ะจดั วนั ทจี่ ะไป เลอื กเฟอรน์ เิ จอร์ จากนนั้ กไ็ ปทรี่ า้ นทเี่ รามนั่ ใจวา่ มรี ปู แบบ เฟอรน์ เิ จอรท์ ชี่ อบและสามาร­ถตดั สนิ ใจซอื้ ไดเ้ ลย โดยโรสจะ เลอื กแบบ เลอื กผา้ เอง บางชนิ้ กใ็ ชเ้ วลารอประมา­ณ 6 เดอื น บางชนิ้ เกอื บปี ซงึ่ โรสมองวา่ ไมเ่ ปน็ ไร เพราะถา้ เปน็ ชนิ้ ทอี่ ยู่ นอ้ งไอโกะ และคณุ โรส กบั บา้ นหลงั งามทเี่ ปรยี บเสมอื นหวั ใจของเธอ อตุ สาหกรรม ทา่ นใหค้ าl ปรกึ ษาและแนะนา­l วา่ โรสควรเขา้ ไป ชว่ ยดแู ละบรหิ ารดว้ ย กด็ เู รอื่ งมารเ์ กต็ ตงิ้ งานบรหิ าร การ พดู กบั ทมี งาน สว่ นสามใี หเ้ ขาดแู ลเรอื่ งการผลติ คมุ คณุ ภาพ ทเี่ ขาถนดั ไปเลย ทาl มา 4 ปี กแ็ กว้ กิ ฤตได้ ตอ่ ไปจะเปน็ ชว่ ง พฒั นาธรุ กจิ ใหเ้ ตบิ โตขนึ้ คะ่ กับบ้านได้นาน เรารอได้ ในความชอบ ความสุขในการ ตกแตง่ บา้ น การรอคอยเฟ­อรน์ เิ จอรท์ ชี่ นื่ ชอบเพอื่ นาl มาจดั วาง ไวใ้ นบา้ นอยา่ งลงตวั กจ็ ะเปน็ การรอคอยทคี่ มุ้ คา่ คะ่ แลว้ เวลา เขา้ มาในบา้ นจะรสู้ กึ มคี วามสขุ ทกุ ครงั้ เพราะบา้ นเรามขี อง ทเี่ ราชอบและยงั ดสู ะอาดสะอา้ นอกี ดว้ ย บา้ นหลงั นเี้ หมอื น เปน็ หวั ใจของโรสเล­ยนะคะ เพราะลกู อยากได้ ซงึ่ ถา้ ถามลกู เขาคงไมไ่ ดร้ สู้ กึ อะไรมาก (หวั เราะ) แตม่ นั เปน็ เรอื่ งความรกั และความรบั ผดิ ชอบทอี่ อกมาจากควา­มรสู้ กึ ของคนเปน็ แม่ อยา่ งเรามากกวา่ เหตุการณ์ครั้งนี้ได้มอบอะไรให้กับคุณโรสบ้าง วกิ ฤตครงั้ นนั้ ทาl ใหเ้ ราพบความเข­ม้ แขง็ ของตวั เองและเรอื่ ง ทตี่ วั เองกไ็ มค่ าดคดิ วา่ จะทาl ได้ แมส้ ามเี องกไ็ มค่ ดิ เหมอื นกนั วา่ เราจะทาl ไดข้ นาดนี้ มนั หนกั มากจรงิ ๆ ยอมรบั วา่ กาl ลงั ใจ สาl คญั ทที่ าl ใหโ้ รสผา่ นมาไดก้ ค็ อื สามแี ละลกู เรารกั ลกู มาก และในฐานะแ­ม่ ถา้ ผา่ นตรงนไี้ ปไมไ่ ด้ ทกุ อยา่ งของลกู ตอ้ ง หยดุ ไหนจะทมี งานทบี่ รษิ ทั อกี หลายรอ้ ยคน หลายครงั้ โรส รสู้ กึ อยากหนไี ป แตก่ ร็ วู้ า่ เราทงิ้ ไปไมไ่ ดห้ รอก ทกุ คนรอบตวั มคี ณุ คา่ กบั ชวี ติ เรามาก ทงั้ หมดนที้ าl ใหเ้ ราสแู้ ละตอ้ งทาl ให้ ได้ คณุ พอ่ เคยบอกวา่ ใหใ้ ชค้ วามดสี ู้ พดู ดี คดิ ดี ทาl ดี ขยนั อดทน มสี จั จะในการพดู ทาl ทกุ อยา่ งดว้ ยใจ แลว้ เราจะชนะ ในทกุ ๆ เรอื่ งคะ่ ตอนนกี้ เ็ รยี กไดว้ า่ ผา่ นมาได้ อยตู่ วั แลว้ คะ่ คุณเป็นทั้งเวิร์กกิ้งวูแมน เป็นภรรยาและคุณแม่ในเวลา เดียวกัน มีการเรียงลlาดับความสlาคัญอย่างไร เราตอ้ งเตม็ ทกี่ บั ทกุ ๆ หนา้ ทข่ี องเราคะ่ บาลานซท์ กุ ๆ อยา่ ง ใหไ้ ด้ โรสตนื่ ตี 5 เพอื่ มาเตรยี มอาหารเชา้ ใหล้ กู สาl หรบั สามี จะพเิ ศษหนอ่ ยเพราะจะมปี น่ิ โตใหท้ กุ เชา้ ถา้ เราไมท่ าl เขา จะไมช่ อบไปซอื้ อาหารกนิ เองขา้ งนอก เราดแู ลกนั แบบนมี้ า 20 ปแี ลว้ เขาเปน็ คนทกี่ นิ งา่ ย กนิ ทกุ อยา่ งทเี่ ราทาl ให้ โรส จะเปลี่ยนเมนใู ห้เขาทุกวัน เป็นอาหารญ่ีปุ่นบ้าง ไทยบ้าง ฝรงั่ บา้ ง สลบั กนั ไป เมอื่ กอ่ นทไี่ มไ่ ดท้ าl งานนอกบา้ น กจ็ ะมี คุณพบเรื่องราวที่หนักขนาดนี้ และในเวลาต่อมายังต้องทlา หลายหน้าที่อีก ใช้เวลาไหนในก­ารตกแต่ง ดูแลบ้าน คอื พอผา่ นวกิ ฤตไปได้ เรากค็ อ่ ยกลบั มาทาl บา้ นคะ่ ขอยอ้ น กลับไปนิดหน่ึงว่าบ้านหลังนี้ซื้อตอนที่โรสยังเป็นแม่บ้าน เลยี้ งลกู อยา่ งเดยี ว (หวั เราะ) บา้ นหลงั นมี้ าจากนอ้ งไอโกะ 150

© PressReader. All rights reserved.