OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

DIARY : 154 : 154

DIARY

Shiseido Profession­al เปดิ ตวั ผลติ ภณั ฑ์ใหมภ่ ายใตช้ อื่ “SUBLIMIC” ชเิ ซโด้ โปรเฟสชนั่ แนล (ไทยแลนด)์ ผนู้ าV เขา้ แบรนด์ SHISEIDO PROFESSION­AL ผลติ ภณั ฑด์ แู ลเสน้ ผม มอื อาชพี เปดิ ตวั ผลติ ภณั ฑด์ แู ลเสน้ ผมและหนงั ศรี ษะ ระดบั พรเี มยี มทสี่ ง่ ตรงความงาม­แทจ้ รงิ จากภายใน ดว้ ยการนาV เทคโนโลยคี วามงามลาV้ สมยั มาชว่ ยดแู ลและ ฟน้ื ฟเู สน้ ผมและหนงั ศรี ษะ ครอบคลมุ สขุ ภาพผมของ แตล่ ะบคุ คล สคู่ วามสวยงามท­ยี่ งั่ ยนื จากภายใน ภายใตช้ อื่ “SUBLIMIC” (ซบั ลมิ ทิ ) มที งั้ สนิ้ 79 ผลติ ภณั ฑ์ ทพี่ รอ้ มตอบโจทยใ์ หผ้ หู้ ญงิ ทกุ คน AIA Dilmah เปดิ ตวั โครงการสง่ เสรมิ ใหค้ นนอนหลบั อยา่ งเพยี งพอและมคี ณุ ภาพ กลมุ่ บรษิ ทั เอไอเอ เปดิ ตวั โครงการ #Onemorehou­r ทอี่ อกแบบมาเพอื่ จดั การปญั หาการนอนหล­บั ไมเ่ พยี งพอ ซงึ่ เปน็ วกิ ฤตสขุ ภาพในภมู ภิ าคเอเชยี โดยมงุ่ กระตนุ้ ผคู้ นใหต้ ระหนกั ถงึ ประโยชนข์ องการนอนหล­บั อยา่ ง เพยี งพอ พรอ้ มใหค้ าV แนะนาV เครอื่ งมอื และรางวลั เพอื่ สง่ เสรมิ ใหค้ นเราปรบั เปลยี่ นพฤตกิ รรมใหน้ อนหลบั เพมิ่ ขนึ้ และมคี ณุ ภาพการนอนท­ดี่ ขี นึ้ โดยเอไอเอไ­ดร้ ว่ ม ดาV เนนิ โครงการนกี้ บั ศาสตราจารย­ไ์ มเคลิ ฉี ผเู้ ชยี่ วชาญ ดา้ นการนอนหลบั ชนั้ นาV ของเอเชยี จาก DUKE-NUS Medical School ประเทศสงิ คโปร์ โดยจะเนน้ ใหเ้ หน็ ถงึ ประโยชนม์ ากมายของกา­รนอนหลบั อยา่ งเพยี งพอ ทงั้ ตอ่ รา่ งกายและจติ ใจ Dilmah Tea Inspiratio­n For21st Century ทศั นยี อศั วโกวทิ วงศ์ ผจู้ ดั การทวั่ ไปและผกู้ อ่ ตงั้ บรษิ ทั โกลเบลิ พรเี มยี่ ม ไวน์ จาV กดั ผนู้ าV เขา้ ชา “ดลิ มา” จดั การแขง่ ขนั Dilmah Tea Inspiratio­n For21st Century เพอื่ เฟน้ หาทมี เชฟและมกิ โซโลจสิ ต์ ทส่ี ามารถคดิ คน้ สตู รอาหารและเ­มนเู ครอื่ งดมื่ ทไี่ ด้ แรงบนั ดาลใจจากชา­ซลี อนพรอ้ มผา่ นการปรงุ ดว้ ย เทคนคิ เหนอื ชนั้ โดยการแขง่ ขนั ดงั กลา่ ว ไดจ้ ดั ขนึ้ พรอ้ มประกาศราย­ชอื่ ผชู้ นะเลศิ ในงาน เอก็ ซค์ ลซู ฟี ดนิ เนอร์ ทโี่ รงแรมโรสวดู กรงุ เทพฯ บรเิ วณหอ้ ง เดอะ พาวลิ เลย่ี น ชนั้ 5 เมอื่ เรว็ ๆ นี้ Honda Life Crossover Lifestyle Trip บรษิ ทั ฮอนดา้ ออโตโมบลิ (ประเทศไทย) จาV กดั เชญิ สอื่ มวลชนรว่ มกจิ กรรม “Life Crossover Lifestyle Trip” สมั ผสั ประสบการณข์ บั ขยี่ นตรกรรมอเน­กประสงค์ เอสยวู ของฮอนดา้ 2 รนุ่ ไดแ้ ก่ “ฮอนดา้ บอี าร-์ วี ใหม”่ และ “ฮอนดา้ เอชอาร-์ ว”ี บนเสน้ ทางกรงุ เทพฯ-หวั หนิ จ.ประจวบครี ขี นั ธ์ รวมระยะทาง­กวา่ 400 กโิ ลเมตร และสนกุ กบั กจิ กรรมสดุ ทา้ ทาย พรอ้ มทงั้ รว่ มกจิ กรรม เพอื่ สงั คมและสงิ่ แวดลอ้ ม และกจิ กรรมเวริ ก์ ชอ็ ป อาหารสขุ ภาพ ทพี่ รอ้ มพาคณุ ครอสชวี ติ ใหค้ รบทกุ ดา้ น 154

© PressReader. All rights reserved.