OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

CHARITY : 156 : 156

CHARITY

CHARITY OK! สรา้ งฝนั ปนั รอยยมิ้ ให้ นอ้ งๆ ทมี่ ภี าวะปากแหวง่ เพดานโหว่ จากเสรจ็ สนิ้ กจิ กรรม Charity ภายใต้ คอนเซป็ ต์ Seal It with a Kiss” เมอื่ เดอื นกรกฎาคมทผี่ า่ นมา กถ็ งึ วนั ทที่ มี งาน เดนิ ทาง เพอื่ นาl เงนิ บรจิ าคจากงานนไี้ ปมอบใหก้ บั มลู นธิ สิ รา้ งรอยยมิ้ เพื่อใช้เป็นทุนในการช่วยเหลือน้องๆ ที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ นlาทีมโดยคุณปั๊ม-วีรวัฒน์ อัจจุตมานัส บรรณาธกิ ารบรหิ ารนติ ยสาร OK! “OK! OK! OK! พวกเราเดนิ ทางดว้ ยสายการบนิ นกแอรท์ บี่ นิ ตรงจาก ดอนเมอื งสบู่ รุ รี มั ย์ แลว้ เดนิ ทางตอ่ ไปทจี่ งั หวดั สรุ นิ ทร์ ซงึ่ ตอ้ งบอกวา่ สายการบนิ นมี้ บี รกิ ารในชว่ งเวลาตา่ งๆ มากถงึ 3 เทยี่ วบนิ ตอ่ วนั ดว้ ยเครอื่ งบนิ Bombardier Q400 จงึ นงั่ สบาย ไมอ่ ดึ อดั ระยะทนี่ งั่ กวา้ ง ขาไมช่ ดิ อกี ทงั้ ยงั มบี รกิ าร แจกนl้านกชื่นใจขนาดพอเ­หมาะกับลวดลายน่ารักๆ ที่จะ เปลย่ี นไปในแตล่ ะเดอื น แถมพนกั งานตอ้ นรบั บนเครอื่ งบนิ กย็ มิ้ แยม้ แจม่ ใส อกี อยา่ งทถี่ กู ใจ มากกค็ อื คอนเซป็ ต์ “จอง จา่ ย จบ” แบบไมต่ อ้ งเลอื กบรกิ ารอน่ื ใดๆ เสรมิ โดย ทมี เลอื ก Nok X-tra ทนี่ อกจากจะถอื กระเปา๋ ขนึ้ เครื่องได้ 7 กิโลกรัมแล้ว ยังโหลดกระเป๋าได้มากถึง 20 กิโลกรัม เพราะทีมงานต้องนlาของไป­บริจาคเพิ่มเติมด้วย และทสี่ าl คญั ยงั เลอื กทนี่ งั่ ไดฟ้ ร!ี การเดินทางครั้งนี้ทีม ได้ลงพื้นที่จริงในวัน คดั กรองของหนว่ ยแพทยเ์ พอื่ ผา่ ตดั รกั ษานอ้ งๆ ทมี่ ภี าวะปาก แหวง่ เพดานโหวท่ โ่ี รงพยาบาลสรุ นิ ทร์ ในวนั นน้ั โรงพยาบาล แนน่ ขนดั ไปดว้ ยนอ้ งๆ ผปู้ ว่ ยถงึ 82 ราย ทเี่ ดนิ ทางมาจาก ทงั้ จงั หวดั สรุ นิ ทรแ์ ละจงั หวดั ใกลเ้ คยี ง ซงึ่ ทงั้ ทมี แพทยแ์ ละ อาสาสมคั รกท็ าl งานรว่ มกนั อยา่ งแขง็ ขนั แถมยงั ไดก้ าl ลงั ใจ ดๆี จากเทยา่ โรเจอรส์ และคชา-นนทนนั ท์ อญั ชลุ ปี ระดษิ ฐ์ Smileambas­sador ทมี่ าชว่ ยสรา้ งความสนกุ สนานใหน้ อ้ งๆ ผปู้ ว่ ยรสู้ กึ ผอ่ นคลาย โดยในครง้ั นมี้ ผี ปู้ ว่ ยทไี่ ดร้ บั การผา่ ตดั ทงั้ สนิ้ จาl นวน 51 ราย สาl หรบั ยอดเงนิ บรจิ าคในปนี รี้ วมทงั้ สน้ิ 670,000 บาท นติ ยสาร ไดม้ อบใหก้ บั รศ.นพ. อภชิ ยั องั สพทั ธ์ ผอู้ lานวยการฝ่ายปฏบิ ตั กิ ารทางการแพ­ทยภ์ าคสนาม และ คณุ ครสิ ตนิ า เครา้ เซอ่ ผอู้ าl นวยการบรหิ ารมลู นธิ สิ รา้ งรอยยมิ้ พรอ้ มดว้ ยเทยา่ โรเจอรส์ และคชา-นนทนนั ท์ อญั ชลุ ปี ระดษิ ฐ์ ทตู รอยยมิ้ เพอื่ ใหท้ างมลู นธิ นิ าl ไปรกั ษาผปู้ ว่ ยตอ่ ไป OK! OK! OK! ขอขอบคณุ ทกุ ทา่ นทที่ าl ใหง้ านในครงั้ นไี้ ดส้ รา้ ง ความฝนั และรอยยมิ้ ทสี่ วยงามกลบั คนื ใหน้ อ้ งๆ ขอขอบคณุ ผสู้ นบั สนนุ ใจดที กุ ทา่ น และสดุ ทา้ ยน้ี ขอขอบคณุ ทกุ คนที่ รว่ มทาl บญุ กบั ดว้ ยการมอบเงนิ สมทบทนุ บรจิ าคจาก ทกุ ชอ่ งทางคะ่ OK! OK! OK! 156

© PressReader. All rights reserved.