OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

OK! BUZZ : 16 : 16

OK! BUZZ

OK! BUZZ WHITE MUSIC’S FIVE MEMORABLE MOMENTS 5 โมเมนตส์ ดุ ประทบั ใจของคอนเส­ริ ต์ ยกคา่ ย WHIREHAUS #3 : TIME TREVELLER 2 แทบไมเ่ คยเหน็ ลลุ า-กนั ยารตั น์ ตยิ ะพรไชย เจา้ ของเพลงฮติ “เรอื่ งทขี่ อ” ในลคุ เซก็ ซมี่ ากอ่ น แตค่ อนเสริ ต์ ครงั้ นเี้ ธอจดั ใหญ่ จดั เตม็ ดว้ ยการกรมู มงิ่ ตวั เองใหม้ าลคุ สดุ เอก็ ซก์ ระชากใจ ในเพลง “ชว่ งน”ี้ ซงึ่ สามารถเรยี กเสยี งกรดี๊ ของแฟนๆ ไปไมน่ อ้ ย เรยี กวา่ มนั แบบมาราธอน­กวา่ 5 ชวั่ โมง กนั ไปเลยกบั คอนเสริ ต์ WHIREHAUS #3 : TIME TREVELLER ทปี่ ดิ จอ๊ บกนั ไปเรยี บรอ้ ยโรงเรยี น GMM Grammy เมอื่ วนั ที่ 21-22 กนั ยายน ทผี่ า่ นมา บอกเลยวา่ แฟนๆ แฮปปม้ี ากทไี่ ดม้ ารว่ มจอยกบั คอมมนู ติ คี้ อนเสริ ต์ ครงั้ นี้ เพราะ นอกจากจะเต­ม็ อมิ่ ไปกบั เพลงกวา่ 60 เพลง ไมว่ า่ รกั ใคร ชอบใคร อยากเจอใคร­ในบา้ น สขี าว เรากไ็ ดเ้ จอกนั ทกุ คน ซง่ึ กไ็ มพ่ ลาดกบั เขาเหมอื นกนั งานนเี้ ลยขอหยบิ โมเมนตส์ ดุ ประทบั ใจกบั คอนเสริ ต์ ใหญค่ รงั้ นมี้ าฝากกนั 3 หนึ่งกlาลังใจสุดเซอร์ไพรส์ของพ่อหมีโอ๊ต เห็นจะหนีไม่พ้นเรื่องที่คู่จิ้นแพท-ณปภา ตันตระกูล พาลูกชายขวัญใจมหาชนน้อง เรซซงิ่ หอบดอกไมช้ อ่ โตมาใหก้ าl ลงั ใจกนั ถงึ ขอบเวที ชอ็ ตนบ้ี อกเลยวา่ จนิ้ ตอ่ ไมร่ อแลว้ นะ OK! 1 หนงึ่ ในโมเมนตส์ ดุ ประทบั ใจคอื ชว่ งละครเพลง ทนี่ าl ทมี โดยโอต๊ -ปราโมทย์ ปาทาน ครงั้ นี้ เขาไดพ้ าแฟนๆ ยอ้ นเวลากลบั ไปถงึ จดุ เรมิ่ ตน้ ของศลิ ปนิ ทที่ กุ คนชน่ื ชอบ ซงึ่ หนงึ่ ในนนั้ คอื เปก๊ -ผลติ โชค อายนบตุ ร ทยี่ นื ระยะความเป­น็ ศลิ ปนิ มาอยา่ งยาวนาน และไมว่ า่ เปก๊ จะทาl อะไรบนเวที เหลา่ นชุ ทมี่ าใหก้ าl ลงั ใจตา่ งกส็ ง่ เสยี งเชยี รก์ นั ลนั่ ฮอลล์ นอกจากนย้ี งั นาl รายการ แหง่ ความทรงจาl อยา่ ง Five Live พรอ้ มกบั เปดิ ตวั เปก๊ -เปรมณชั สวุ รรณานนท์ หนงึ่ ใน พธิ กี รของอดตี รายการดงั กบั ทรงผมรากไท­ร (ในตาl นาน) สรา้ งเสยี งหวั เราะใหก้ บั แฟนๆ อกี ดว้ ย ปดิ ทา้ ยชว่ งใหฟ้ นิ กนั ทวั่ หนา้ ดว้ ยเพลงดงั สดุ ประทบั ใจ “ไมม่ ใี ครร”ู้ ของเปก๊ ทนี่ ชุ ทงั้ หลายชว่ ยรอ้ งกนั ทงั้ ฮอลล์ พรอ้ มเปดิ ไฟจากโทรศพั ทม์ อื ถอื เนรมติ ใหพ้ ารากอนฮอลล­ใ์ น เวลานนั้ กลายเปน็ ทะเลดวงดาว­สกุ สวา่ งสดใส เรยี กวา่ เปน็ อกี หนงึ่ ความทรงจาl ดๆี ของ คอนเสริ ต์ นเี้ ลย 4 นกี่ เ็ ปน็ อกี หนงึ่ กาl ลงั ใจของพอ่ มอื ใหมเ่ นม-ปราการ ไรวา เหมอื นกนั เพราะกอ่ นจะถงึ วนั คอนเสริ ต์ เขากไ็ ดล้ งภาพนา่ รกั ๆ ทภี่ รรยาสาวปอ้ -สารชา พานอ้ งเรน ลกู สาววยั 6 เดอื น มาใหก้ าl ลงั ใจกนั ถงึ ทใี่ นวนั ซอ้ มเยน็ ความนา่ รกั แบบซเู ปอรค์ วิ ทข์ องสาวนอ้ ยตาหวานคนนี้ ทาl เอาพี่ ปา้ นา้ อา ใจละลายกนั เปน็ แถว 5 ไมม่ งี านเลยี้ งไหนทไี่ มม่ วี นั เลกิ รา เพราะในชว่ งทา้ ยคอนเสริ ต์ นอกจากศลิ ปนิ ทงั้ หมด จะออกมากลา่ วขอบคณุ ทกุ ฝา่ ยและแฟนๆ ทใี่ หก้ ารสนบั สนนุ พวกเขามาตล­อด ยงั เปน็ การสง่ เพอื่ นรว่ มคา่ ยโอต๊ ปราโมทย์ และเอด๊ Jetseter (ญาณวฒุ จรรยหาญ) มอื กลองออกไปโ­ตนอกบา้ นดว้ ย ชอ็ ตนที้ าl เอาแฟนๆ ใจหายกนั เปน็ แถว แตด่ ว้ ยความรกั ทศี่ ลิ ปนิ และสมาชกิ ในบา้ นสขี าวทมี่ ใี หก้ นั จงึ ทาl ใหเ้ ราเชอื่ มนั่ เลก็ ๆ วา่ ทกุ คนจะได้ กลบั มาจอยกนั ในเวลาทเี่ หมาะสมแนน่ อน 16

© PressReader. All rights reserved.