OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

CHARITY : 164 : 164

CHARITY

Avani+ Hua Hin Resort อวานี พลสั หวั หนิ รสี อรท์ ตงั้ อยบู่ นชายหาดหวั หนิ ทางเหนอื ของพระราชว­งั ไกลกงั วล เพยี ง 10 นาที จากตวั เมอื ง มหี อ้ งพกั หอ้ งสวที และวลิ ลา่ รวมถงึ 196 หอ้ ง เตม็ ไปดว้ ย สีสันในสไตล์ร่วมสมัยต้ังอยู่รอบๆ สระว่ายน้lาและทะเลส­าบที่ล้อมรอบด้วยต้นไม้ หอ้ งพกั และหอ้ งสวที ทกุ หอ้ งมพี นื้ ทพี่ กั ผอ่ นเอาตด์ อรท์ กี่ วา้ งขวาง บางหอ้ งมจี ากซุ ซบี่ น ระเบยี งหรอื สามารถเดนิ ลงสระวา่ ยนาl้ ไดโ้ ดยตรง สว่ นหอ้ งวลิ ลา่ มที งั้ แบบ 1 หอ้ งนอน และ 2 หอ้ งนอน ตงั้ อยทู่ า่ มกลางสวนสว่ นตวั รมิ สระลากนู หรอื รมิ ทะเล และการสาl รอง หอ้ งวลิ ลา่ เหลา่ นที้ งั้ หมดสาl หรบั จดั งานแตง่ งานหรอื อเี วนตส์ ว่ นตวั แบบเอก็ ซค์ ลซู ฟี กไ็ ดร้ บั ความนยิ มอยา่ งมาก อวานี พลสั หวั หนิ รสี อรท์ ขอมอบบตั รกาl นลั หอ้ งพกั Avani Deluxe Pool Access 3 วนั 2 คนื รวมอาหารเช­า้ สาl หรบั 2 ทา่ น 1 รางวลั มลู คา่ 10,000 บาท ***เงอื่ นไขในการเข­า้ พกั แจง้ ไวใ้ นบตั รกาV นลั ทพี่ กั Renaissanc­e Pattaya Resort & Spa Hua Hin Marriott Resort & Spa เรเนซองส์ พทั ยา รสี อรท์ แอนด์ สปา รสี อรท์ ทจ่ี ะทาl ใหค้ ณุ ไดส้ มั ผสั ประสบการณใ์ หม่ และความรสู้ กึ ทแ่ี ตกตา่ งจากการตกแ­ตง่ ทที่ นั สมยั และมชี วี ติ ชวี า ดว้ ยหอ้ งพกั ทมี่ ขี นาด กวา้ งขวาง ภายในรสี อรท์ ยงั มสี งิ่ อาl นวยความสะด­วกตา่ งๆ ไวบ้ รกิ าร เชน่ สระวา่ ยนาl้ กลางแจง้ ถงึ 2 สระ ใหท้ า่ นไดร้ นื่ รมยก์ บั ธรรมชาตทิ งี่ ดงาม คดิ สค์ ลบั ใหเ้ ดก็ ๆ ได้ สนกุ สนาน อกี ทงั้ ยงั ไดผ้ อ่ นคลายไปกบั สปาสดุ หรู เปน็ ตน้ นอกจากนยี้ งั เดนิ ทางไป สถานทที่ อ่ งเทยี่ วตา่ งๆ ของเมอื งพทั ยาไดอ้ ยา่ งงา่ ยดายอกี ดว้ ย หวั หนิ แมรอิ อท รสี อรท์ และ สปา ตงั้ อยรู่ มิ ชายหาดทสี่ วยงามทสี่ ดุ แหง่ หนงึ่ ของหวั หนิ ตกแตง่ ในสไตลโ์ คโลเนยี ลทมี่ าพรอ้ มกบั การบรกิ ารทใี่ สใ่ จในทกุ รายละเอยี ด มอื้ อาหาร ในบรรยากาศ­สดุ พเิ ศษ ทนี่ มี่ สี ระวา่ ยนาl้ ระบบนาl้ เกลอื สปา ฟติ เนส บสิ ซเิ นสเซน็ เตอร์ สถานทจี่ ดั ประชมุ และงานเลยี้ งสงั สรรค์ รวมไปถงึ สงิ่ อาl นวยความสะด­วก เครอื่ งเลน่ และกจิ กรรมสาl หรบั เดก็ ทาl ใหพ้ นื้ ทท่ี กุ สว่ นของโรงแรม­สามารถตอบส­นองความตอ้ งการ ของผเู้ ขา้ พกั ไดอ้ ยา่ งลงตวั เรเนซองส์ พทั ยา รสี อรท์ แอนด์ สปา ขอมอบบตั รกาl นลั หอ้ งพกั Deluxebalc­ony 3 วนั 2 คนื รวมอาหารเช­า้ สาl หรบั 2 ทา่ น 1 รางวลั มลู คา่ 20,150 บาท หวั หนิ แมรอิ อท รสี อรท์ และ สปา ขอมอบบตั รกาl นลั หอ้ งพกั Superior 3 วนั 2 คนื รวมอาหารเช­า้ สาl หรบั 2 ทา่ น 1 รางวลั มลู คา่ 28,000 บาท ***เงอื่ นไขในการเข­า้ พกั แจง้ ไวใ้ นบตั รกาV นลั ทพี่ กั ***เงอื่ นไขในการเข­า้ พกั แจง้ ไวใ้ นบตั รกาV นลั ทพี่ กั 164

© PressReader. All rights reserved.