OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

CHARITY : 166 : 166

CHARITY

U Chiang Mai โรงแรมหรูสไตล์บูติกที่มีเอกลักษณ์ด้วยการออกแบ­บท่ีนlาเอามรดก­ทางวัฒนธรรมมา ผสมผสานกบั สงิ่ อาl นวยความสะด­วกของยคุ ปจั จบุ นั โดดเดน่ ดา้ นงานสถาปตั ยกรรม คอื การคงโครงส­รา้ งอาคารจวนผ­วู้ า่ การเชยี งใหมห่ ลงั เกา่ ไวภ้ ายในโรงแรม และทาl การ ปรบั ปรงุ เปน็ “เรสซเิ ดนซ์ เลานจ”์ เพอื่ ตอ้ นรบั แขก ลกู คา้ สามารถเชก็ อนิ เวลาใดกไ็ ด้ และเชก็ เอาตเ์ วลาเดยี วกนั ในวนั คนื หอ้ งพกั และเปน็ โรงแรมแหง่ แรกทใี่ หบ้ รกิ ารอาหารเชา้ ที่ลูกค้าสามารถที่จะเลือกรับประทานได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ โรงแรมได้จัดกิจกรรม สันทนาการร่วมกับชุมชนใกล้เคียง การบรรยายเ­ชิงวัฒนธรรม และการเดินเพื่อชม สงิ่ ปลกู สรา้ งทางวฒั นธรรม ใหล้ กู คา้ ทชี่ นื่ ชอบไดใ้ กลช้ ดิ กบั วฒั นธรรมทอ้ งถนิ่ โรงแรม ยู เชยี งใหม่ มอบบตั รกาl นลั หอ้ งพกั Superior Room 3 วนั 2 คนื รวมอาหารเช­า้ สาl หรบั 2 ทา่ น 1 รางวลั มลู คา่ 10,000 บาท ***เงอื่ นไขในการเข­า้ พกั แจง้ ไวใ้ นบตั รกาV นลั ทพี่ กั The Library Samui 7S 7SÁXIP ,YE ,MR โรงแรมสดุ หรรู ะดบั 5 ดาวบนหาดเฉ­วง โดดเดน่ เรอื่ งงานออกแบบ­ทเ่ี รยี บงา่ ยแตแ่ ปลกใหม่ ทไี่ ดแ้ รงบนั ดาลใจจากหน­งั สอื โดยเปรยี บเปรยตวั รสี อรท์ ใหเ้ หมอื นหนงั สอื 1 เลม่ ทใ่ี ห้ แขกผมู้ าเยอื นเปดิ ไปทลี ะหนา้ เพอื่ สรา้ งประสบการณ­ป์ ระทบั ใจใหผ้ มู้ าเยอื น โรงแรม เดอะไลบรารี่ สมยุ เพงิ่ ควา้ รางวลั Interior Design Award ประเภท การออกแบบโ­รงแรม เมอื่ ปี 2018 ทผี่ า่ นมา โรงแรมดีไซน์เก๋ที่ได้รับการออกแบบ­สถาปัตยกรรมโดยคุณดวงฤทธิ์ บุนนาค ให้มี เสน้ สายนาl สายตาจากโค­รงสรา้ งหนิ สว่ นการตกแตง่ ภายในเปน็ หนา้ ทขี่ องนกั ออกแบบ ภายในชาวฝร­งั่ เศสในคอนเซ­ป็ ตว์ วิ ฒั นาการแหง่ ชวี ติ ซง่ึ นอกจากจะชลิ ลก์ บั บรรยากาศ รมิ ทะเลหวั หนิ แลว้ ทนี่ ยี่ งั มกี จิ กรรมสนกุ ๆ มากมาย โดยเฉพาะ Wibit ฐานกจิ กรรม ในนาl้ ความยาว 40 เมตร และฐานผจญภ­ยั 9 ฐาน โรงแรม เดอะไลบรารี่ สมยุ มอบบตั รกาl นลั หอ้ งพกั Smart Studio 3 วนั 2 คนื รวมอาหารเช­า้ สาl หรบั 2 ทา่ น 1 รางวลั มลู คา่ 33,236 บาท โรงแรม โซ โซฟเิ ทล หวั หนิ มอบบตั รกาl นลั หอ้ งพกั SO Comfy Pool Access 3 วนั 2 คนื รวมอาหารเช­า้ สาl หรบั 2 ทา่ น 1 รางวลั มลู คา่ 50,000 บาท ***เงอื่ นไขในการเข­า้ พกั แจง้ ไวใ้ นบตั รกาV นลั ทพี่ กั ***เงอื่ นไขในการเข­า้ พกั แจง้ ไวใ้ นบตั รกาV นลั ทพี่ กั 166

© PressReader. All rights reserved.