OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

CHARITY : 168 : 168

CHARITY

Cham’s House Koh Kood Resort จามส์เฮ้าส์เป็นรีสอร์ท 5 ดาว เพียงไม่กี่แห่งบนเกาะกูดที่รอต้อนรับนักเดินทาง ผมู้ องหาความสง­บแตก่ ย็ งั ตอ้ งการความสะ­ดวกสบาย ตงั้ อยบู่ นหาดคลองหนิ ทางฝง่ั ตะวนั ตกเฉยี งเหนอื ของเกาะ มคี วามพเิ ศษอยตู่ รงทก่ี ระแสนา้l จะพดั เอาทรายหมนุ เวยี น เปลย่ี นไปตามฤดกู าลตา่ งๆ ทรายบนชายห­าดจงึ ขาวสะอาดเน­ยี นละเอยี ด อกี ทงั้ ฤดกู าล ยงั ทาl ใหเ้ ราไดเ้ หน็ พระอาทติ ยต์ กดนิ ในมมุ มองทแี่ ตกตา่ งกนั ไปตามแตล่ ะชว่ งเดอื นดว้ ย องศาของทตี่ งั้ รสี อรท์ อกี ทงั้ การทอี่ ยหู่ า่ งจากแหลง่ ชมุ ชน จงึ ทาl ใหน้ าl้ ทะเลทนี่ ใี่ สสะอาด เปน็ พเิ ศษ จามสเ์ ฮา้ ส์ เกาะกดู มอบบตั รกาl นลั หอ้ งพกั Tropical Villa 3 วนั 2 คนื รวมอาหารเช­า้ สาl หรบั 2 ทา่ น 1 รางวลั มลู คา่ 29,000 บาท ***เงอื่ นไขในการเข­า้ พกั แจง้ ไวใ้ นบตั รกาV นลั ทพี่ กั Resort de Paskani Phuket Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach รสี อรท์ เดอ พาสคานี เปดิ ใหบ้ รกิ ารนกั ทอ่ งเทยี่ วในรปู แบบทแี่ ตกตา่ งจากรสี อรท์ อนื่ ๆ ในสไตล์ Coastal Ethnic Chic ภายใตแ้ นวคดิ White Village by The Sea โดดเดน่ ด้วยโทนสีฟ้า ขาว ให้ความรู้สึกอบอุ่น สบายตา โดยสีขาวของอาคา­รเปรียบดัง หาดทรายขาว และเนน้ สขี องธรรมชาติ เชน่ สไี มซ้ ดี สนี าl้ ตาลของเชอื กมนลิ า และ สฟี า้ นา้l ทะเลบนประต­หู นา้ ตา่ ง และการประย­กุ ตใ์ ชว้ สั ดจุ ากธรรมชาตหิ รอื งานแฮนดเ์ มด ฝมี อื คนทอ้ งถนิ่ เชน่ ทอ่ นไม้ เชอื ก เครอ่ื งจกั สาน ผา้ ทอมอื เปลอื กหอย ปะการงั กงิ่ ไม้ และขา้ วของเครอื่ งใชข้ องหมบู่ า้ นทอ่ี ยรู่ มิ ทะเล มาประดบั ตกแตง่ อยา่ งลงตวั ภเู กต็ แมรอิ อท รสี อรท์ แอนด์ สปา ในยางบชี ตงั้ อยบู่ รเิ วณหาดในยาง ซงึ่ ถอื เปน็ ทางเลอื กของนกั ทอ่ งเทยี่ วทอี่ ยากจะหลกี หนคี วามวนุ่ วาย เพราะหาดใน­ยางคอ่ นขา้ ง สงบ นาl้ ทะเลใส หาดทรายขาว และยงั มแี นวปะการงั ทสี่ มบรู ณม์ ากๆ อยดู่ ว้ ย แถมยงั ใกล้สนามบินภูเก็ตมากๆ จนมองเห็นเครื่องบินขึ้นลงได้เลย ที่นี่คว้ารางวัลมาแล้ว มากมาย ไมว่ า่ จะเปน็ รสี อรท์ ทดี่ ที สี่ ดุ ในประเทศไท­ยThailand’sbestresor­t,thailand’s Best Interior Design Hotel, Thailand’s Best Wedding Venue, “Asia’s Best Wedding Venue และ Internatio­nal’s Best Wedding Venue ภเู กต็ แมรอิ อท รสี อรท์ แอนด์ สปา ในยางบชี มอบ บตั รกาl นลั หอ้ งพกั Deluxegard­enview3 วนั 2 คนื รวม อาหารเชา้ สาl หรบั 2 ทา่ น 1 รางวลั มลู คา่ 23,500 บาท รสี อรท์ เดอ พาสคานี มอบบตั รกาl นลั หอ้ งพกั Ocean view 3 วนั 2 คนื รวมอาหารเช­า้ สาl หรบั 2 ทา่ น 1 รางวลั มลู คา่ 17,400 บาท ***เงอื่ นไขในการเข­า้ พกั แจง้ ไวใ้ นบตั รกาV นลั ทพี่ กั ***เงอื่ นไขในการเข­า้ พกั แจง้ ไวใ้ นบตั รกาV นลั ทพี่ กั ประกาศรายช­อื่ ผโู้ ชคดี Win Win Win ฉบบั ที่ 316 OK b1 aqua+series 1.คณุ ไสว กวกี จิ ธารา กทม. 2.คณุ ภาณพุ งศ์ จงสจั จะธรรม กทม. 3.คณุ สมคดิ ผลบงั เกดิ กทม. OK b2 innisfree 1.คณุ นฐั กานต์ เปรมปราชญ์ ลพบรุ 2.คณุ เสาวลกั ษณ์ สขุ กจิ จา กทม. 3.คณุ เกวลนิ อรณุ รกั ษ์ กทม. OK b3 Vie cosmetics 1.คณุ สมฤดี พนั จนิ า กทม. 2.คณุ จนั ทรเ์ พญ็ ภมุ รนิ ทร์ ปทมุ ธานี 3.คณุ นารา ทองแจม่ กทม. OK b4 sulwhasoo 1.คณุ สริ กิ ร ศรมี นสั กทม. 2.คณุ วกิ านดา รตั นโชค นนทบรุ 168

© PressReader. All rights reserved.