OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

OK! BUZZ : 17 : 17

OK! BUZZ

OK! BUZZ Cindy Crawford & Kaia Gerber 1992 VS 2019 VERSACE เตม็ ยผี มฟเู หมอื นซนิ ดดี้ ว้ ย เหมอื นในเหมอื นไปอกี ! นอกจากนี้ เรายงั นกึ ถงึ เดรสสดี าl ประดบั เขม็ กลดั สีทองแสนเซ็กซี่ เย้ายวน และหรูหรา ท่ีนักแสดงสาว เอลซิ าเบธ เฮอรล์ ยี เคยใสร่ ว่ มงานพรเี มยี รห์ นงั ดงั Four Weddings and a Funeral ในปี 1994 ซง่ึ สาวสวยของ ไทยอย่างปู-ไปรยา ลุนด์เบิร์ก ก็ได้สวมเดรสสีแดงสุด รอ้ นแรงซงึ่ อนิ สไปรม์ าจากชดุ นี้ เรยี กแสงแฟลชทเ่ี ทศกาล หนงั เมอื งคานสเ์ มอื่ เดอื นพฤษภาคมมา­แลว้ ! ICONIC DRESSES Jennifer Lopez 2000 2019 สวยเซก็ ซี่ สวยมาดมนั่ สวยฟาด บนรันเวย์อย่างแท้จริง! กาลเวลา ไมเ่ คยทาl อะไรเจนนเิ ฟอร์ โลเปซ ได้ เลยจรงิ ๆ ลา่ สดุ เธอไปเซอรไ์ พรสร์ ว่ ม เดนิ ปดิ ทโี่ ชวข์ องแบรนด์ Versace ของ ดไี ซเนอรเ์ พอื่ นเลฟิ โดนาเทลลา เวอรซ์ าเช ใน Milan Fashion Week อติ าลี เมอื่ เดอื นกนั ยายน เจนนเิ ฟอร์ มาในเดรสสเี ขยี วสดุ เซก็ ซี่ ซงึ่ อนิ สไปรม์ าจากเดรสอนั แสน โดง่ ดงั ทเี่ ธอเคยใสร่ ว่ มงาน Grammy Awards ในปี 2000 จนกลายเปน็ ทอลก์ ออฟเดอะทาว­นม์ าแลว้ ยอ้ นกลบั ไปใน ช่วงนั้น เดรสสีเขียวที่เจนนิเฟอร์ใส่ร่วมงานดูเซ็กซี่และ เตะตามาก ผคู้ นทวั่ โลกสนใจและ­คน้ หาขอ้ มลู ของเดรสนี้ ทาง Google จนสดุ ทา้ ยนาl ไปสกู่่ ารสรา้้ งสรรค์์ Google Images ของ Google เลยทเี ดยี ว! เพราะผคู้ นไมอ่ ยาก ไดข้ อ้ มลู อยา่ งเดยี ว แตย่ งั ตอ้ งการดรู ปู ดว้ ย ในวยั 50 ปี นกั รอ้ ง-นกั แสดงสาวยงั คงมาในรปู รา่ งสดุ เฟริ ม์ โชวส์ เตป็ เดนิ สบั ขาไดแ้ บบเฟยี ซสดุ ๆ โชวน์ ยี้ งั ทาl ใหเ้ รายอ้ นนกึ ถงึ ชดุ ไอคอนกิ ของแบรนด์ Versace อกี หลายชดุ ไมว่ า่ จะชดุ สดี าl ในสไตลบ์ อนเดจ อนั โดดเดน่ ทซี่ เู ปอรโ์ มเดลซนิ ดี้ ครอวฟ์ อรด์ ใสร่ ว่ มงาน MTV Music Video Awards ในปี 1992 และในปนี ไคอา เกอรเ์ บอร์ ลกู สาวนางแบบห­นา้ เหมอื นของซนิ ดี้ กใ็ สช่ ดุ ทอี่ นิ สไปรจ์ ากชดุ ทเี่ ธอเคยใส่ มาปรากฏตวั ในงานปารต์ ี้ วนั เกดิ ครบรอบ 18 ปี เมอื่ เดอื นกนั ยายน ทงั้ ยงั แตง่ หนา้ Elizabeth Hurley & Praya Lundberg 1994 VS 2019 PARIS IS ALWAYS A GOOD IDEA เหน็ รปู แลว้ ตอ้ งบอกเลยวา่ ปารสี บรอสแนน ลกู ชายนายแบบข­องพระเอก เจมส์ บอนด์ เพยี รซ์ บรอสแนน โตเปน็ หนมุ่ แลว้ ทงั้ ยงั หนา้ ตาหลอ่ จดั ไมแ่ พ้ คณุ พอ่ ! ความนา่ รกั ลา่ สดุ คอื คณุ พอ่ เพยี รซ์ ไปใหก้ าl ลงั ใจลกู ชายวยั 18 ปี ที่ เดนิ แบบในแฟชนั่ โชวก์ ารกศุ ล Fashion for Relief ของซเู ปอรโ์ มเดลนาโอมิ แคมปเ์ บลล์ ใน London Fashion Week เมอื่ เดอื นกนั ยายนดว้ ย ปารสี เปน็ ลกู ชายคนเลก็ ของปา๋ เพยี รซ์ กบั ภรรยาคลี เชย์ บรอสแนน ปจั จบุ นั นอกจาก จะเปน็ นายแบบ ปารสี ยงั เปน็ นกั สรา้ งหนงั เมอื่ เรว็ ๆ นี้ กเ็ พงิ่ ทาl หนงั สนั้ เกยี่ วกบั ทรปิ ศรลี งั กาของเขา เพอื่ สรา้ งความตระหน­กั รเู้ รอื่ งความอดอยา­กของเดก็ ๆ ทนี่ นั่ ปารสี ยงั มพี ช่ี ายหนา้ หลอ่ ชอื่ ดแี ลน วยั 22 ปี ดว้ ย โดยเขาเปน็ นกั รอ้ ง นกั ดนตรวี ง Raspberry Blonde สาl หรบั คณุ พอ่ เพยี รซ์ นนั้ ปนี กี้ อ็ ายุ 66 ปแี ลว้ แตเ่ สนห่ แ์ บบหนมุ่ รนุ่ ใหญย่ งั คงแพรวพราว­อยเู่ ลย www.okmagazine-thai.com 17

© PressReader. All rights reserved.