OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

HOROSCOPE : 170 : 170

HOROSCOPE

KNOW YOUR FUTURE NOW HOROSCOPE พยากรณ์ประจำาเดือนตุลาคม 2562 ราศมี นี ราศพี ฤษภ (ผทู้ เี่ กดิ ระหวา่ งวนั ที่ 15 พฤษภาคม-14 มถิ นุ ายน) ราศเี มษ (ผทู้ เี่ กดิ ระหวา่ งวนั ที่ 15 เมษายน-14 พฤษภาคม) (ผทู้ เี่ กดิ ระหวา่ งวนั ที่ 15 มนี าคม-14 เมษายน) การงาน มกี ารปรบั ปรงุ เปลยี่ นแปลงระบบง­านใหม่ ไมค่ ลอ่ งตวั การเงนิ รายไดจ้ ากงานสมาV่ เสมอ รายจา่ ย ถกู ควบคมุ โดยคนในครอ­บครวั การเรยี น เรยี นหนกั มาก แตเ่ ชอ่ื เถอะวา่ จะสง่ ผลดใี นภายหลงั ความรกั คนท่ี เพิ่งมีความรัก จะได้พบความรักจากเพื่อนที่รู้ใจ สขุ ภาพ ระวงั ระบบการสบื พนั ธม์ุ ปี ญั หา การงาน ระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญา อย่าเห็นแก่ ผลประโยชนจ์ นลมื ความเปน็ ไปได้ การเงนิ รายไดม้ นั่ คง เงนิ ทองเขา้ มาไมต่ ดิ ขดั ราบรนื่ ดี การเรยี น จะมเี รอื่ ง วนุ่ วายใหแ้ กไ้ ข บรหิ ารเวลาเรยี นใหด้ ความรกั คนโสด จะมคี นรกั ใหม่ ความรกั ชว่ งนจี้ ะรสู้ กึ ไมห่ วอื หวา สขุ ภาพ ระวงั ระบบการเคล­อื่ นไหวและกลา้ มเนอื้ การงาน มีความสุขกับงาน เดือนนี้ทVาอะไรก็สVาเร็จ การเงนิ มรี ายไดจ้ ากงาน มกี ารลงทนุ เพมิ่ ขนึ้ รายได้ เพมิ่ ขนึ้ การเรยี น อาจจะมปี ญั หาสภาพคลอ่ ง ดงั นนั้ ควรจัดการค่าใช้จ่ายเรื่องการเรียนให้ดีๆ ความรัก ตัดสินใจไม่ได้สักที ระวังแอบไปชอบค­นมีเจ้าของ สขุ ภาพ ระวงั โรคหวั ใจ หมนั่ ออกกาV ลงั กาย ราศเี มถนุ (ผทู้ เี่ กดิ ระหวา่ งวนั ที่ 15 มถิ นุ ายน-14 กรกฎาคม) ราศกี รกฎ (ผทู้ เี่ กดิ ระหวา่ งวนั ที่ 15 กรกฎาคม-14 สงิ หาคม) ราศสี งิ ห์ (ผทู้ เี่ กดิ ระหวา่ งวนั ที่ 15 สงิ หาคม-14 กนั ยายน) การงาน ระวังเรื่องเอกสารสัญญา จะเซ็นอะไรต้อง อา่ นใหล้ ะเอยี ด การเงนิ มโี ชคไดเ้ งนิ จากความเสน­ห่ า การเรียน จะได้รับการช่วยเหลือจากมิตรสหายเป็น อย่างดี ความรัก คนโสดจะพบรักหวานชื่นให้สม อารมณห์ มาย สขุ ภาพ แขง็ แรงดี แตอ่ ยา่ หกั โหมใน การออกกาV ลงั กาย การงาน ก้าวหน้าดีมาก งานหนักเพื่อตัวเองและ ครอบครวั การเงนิ รายไดด้ ไี มต่ ดิ ขดั เพราะครอบค­รวั คอยสนบั สนนุ อยเู่ บอื้ งหลงั การเรยี น รบั ผดิ ชอบตอ่ สงิ่ ทเี่ รยี นแลว้ จะดขี นึ้ เอง ความรกั คนโสดมเี วลาให้ กับคนรักล้นปรี่ สุขภาพ ระวังจะเป็นโรคเลือดหรือ ความดนั โลหติ การงาน ไมค่ อ่ ยราบรนื่ นกั การเตรยี มการตา่ งๆ มปี ญั หา การเงนิ มคี า่ ใชจ้ า่ ยทมี่ องไมเ่ หน็ เขา้ มา ทาV ใหร้ ายจา่ ย เพมิ่ ขนึ้ การเรยี น หงดุ หงดิ และวนุ่ วายในเรอื่ งการเรยี น ความรกั ชว่ งนคี้ วามรกั ในครอบครวั หรอื กบั ครู่ กั ไมค่ อ่ ย สดใส สขุ ภาพ ระวงั ระบบประสาท­จะมปี ญั หา ราศพี จิ กิ (ผทู้ เี่ กดิ ระหวา่ งวนั ที่ 15 พฤศจกิ ายน-14 ธนั วาคม) ราศตี ลุ (ผทู้ เี่ กดิ ระหวา่ งวนั ที่ 15 ตลุ าคม-14 พฤศจกิ ายน) ราศกี นั ย์ (ผทู้ เี่ กดิ ระหวา่ งวนั ที่ 15 กนั ยายน-14 ตลุ าคม) การงาน ผใู้ หญเ่ ชอื่ มนั่ ฝมี อื และสนบั สนนุ อยเู่ บอื้ งหลงั การเงิน ระวังการใช้จ่ายเกินตัว การเรียน มีเรื่อง วุ่นวายต่างๆ คงต้องรอไปสักระยะหนึ่งก่อนแล้วจะ ดขี นึ้ เอง ความรกั คนโสดใหไ้ ปไหวพ้ ระขอความสา­V เรจ็ ในชีวิตรักจะสมหวัง สุขภาพ หาเวลาเข้าวัดทVาบุญ สรา้ งกศุ ลเพอื่ ชวี ติ เราเองใหด้ ขี นึ้ การงาน การค้าดี มีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง การเงนิ ไมค่ วรเสยี่ งโชคชว่ งนี้ หมนั่ ทาV บญุ เสรมิ ดวงหนอ่ ย การเรยี น จะเกดิ การขดั แยง้ ในความคดิ เหน็ ทตี่ า่ งกนั ได้ ความรัก คนรักเอาอกเอาใ­จจนออกนอกห­น้า สุขภาพ ควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์มากเกินไป จะทVาให้ ออ่ นเพลยี การงาน มคี วามสาV เรจ็ ในงาน มกี ารตดิ ตอ่ งานเขา้ มา มขี อ้ เสนอทดี่ มี าก การเงนิ รายไดจ้ ากงานประจา­V ยงั ดอี ยู่ คนรกั คมุ การใชจ้ า่ ยอยา่ งเขม้ งวด การเรยี น ชว่ งนี้ เตม็ ไปดว้ ยความอบอนุ่ เรอื่ งการเรยี น ความรกั คนโสด คนหนมุ่ คนสาวกาV ลงั มคี วามรกั สดชน่ื ดี สขุ ภาพ โดย ทวั่ ไปแขง็ แรงดี มอี ารมณส์ นุ ทรี ราศธี นู (ผทู้ เี่ กดิ ระหวา่ งวนั ที่ 15 ธนั วาคม-14 มกราคม) ราศมี งั กร (ผทู้ เี่ กดิ ระหวา่ งวนั ที่ 15 มกราคม-14 กมุ ภาพนั ธ)์ ราศกี มุ ภ์ (ผทู้ เี่ กดิ ระหวา่ งวนั ที่ 15 กมุ ภาพนั ธ-์ 14 มนี าคม) การงาน คนทาV งานออฟฟศิ กนิ เงนิ เดอื นกท็ าV งานอยา่ ง มคี วามสขุ สนกุ กบั งาน การเงนิ การเสยี่ งมแี ตเ่ สยี เดือนนี้รายได้ดี การเรียน ระวังอย่าคาดหวังในการ ช่วยเหลือการเรียนนัก อาจจะผิดหวังเกินคาดคิด ความรกั คนโสดจะมคี นแนะนาV ญาตแิ ละเพอื่ นใกลช้ ดิ มาให้ สขุ ภาพ ควรระงบั อารมณไ์ วบ้ า้ ง สงั ขารไมเ่ ออื้ อาV นวย การงาน เจรญิ กา้ วหนา้ มคี วามมนั่ คงดี การเงนิ รายได้ ยงั มเี งนิ หมนุ เวยี นดี การเรยี น รสู้ กึ หงดุ หงดิ ไดง้ า่ ย ควร ปรบั อารมณต์ วั เองใหใ้ สใ่ จมากกวา่ นี้ ความรกั คนหนมุ่ สาวจะพบคนถูกใจ ตกลงหาฤกษ์แต่งได้เลย สุขภาพ ระวงั ระบบเลอื ดลม ความดนั ไมป่ กติ การงาน งานทวั่ ไปยงั เจรญิ รดุ หนา้ ดี การเงนิ มเี งนิ เขา้ มามาก คนใหใ้ หด้ ว้ ยความเสนห่ า การเรยี น จะเกดิ ความเบอื่ หนา่ ยจนไมอ่ ยากเรยี น เปลยี่ นสาขาวชิ าเรยี น จะชว่ ยไดเ้ ยอะเลยทเี ดยี ว ความรกั คนหนมุ่ สาวและ โสดจะไดค้ นรกั ทถี่ กู ใจ สขุ ภาพ ระวงั ระบบขบั ถา่ ยจะ แปรปรวน 170 อาจารย์เอ๋-รดา พชรวิจิตรเมธี โทร.08-6387-0789 Illustrate: Monsterame­lie

© PressReader. All rights reserved.