OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

OK! BUZZ : 18 : 18

OK! BUZZ

OK! BUZZ THE 5Th EXPLORATIO­N เหมือนเป็นจุดนัดพบที่ถึงเวลาต้องมาเจอกัน! สlาหรับสัญญาใจอัน เหนยี วแนน่ ระหวา่ งหนมุ่ ๆ วง EXO นาl ทมี โดย Suho (ซโู ฮ), Chanyeoul (ชานยอล), Kai (ไค), Chen (เฉนิ ), Baekhyun (แบคฮยอน) และ Sehun (เซฮนุ ) กบั แฟนคลบั ชาวไทยในมห­ากาพยค์ อนเสริ ต์ ครงั้ ที่ 5 EXO PLANET #5 - Exploratio­n - in Bangkok จดั โดย SM True เมอื่ วนั ที่ 20-22 กนั ยายนทผี่ า่ นมา ซงึ่ ยงั มกี ระแสตอบรบั รอ้ นแรงเหมอื นเชน่ ทกุ ครงั้ จาก การทบี่ ตั รทงั้ สามรอบจาl นวนกวา่ 33,000 ใบ ถกู จบั จองหมดภายใ­นเวลา อนั รวดเรว็ กลายเปน็ อกี หนงึ่ ประวตั ศิ าสตรใ์ หมใ่ หก้ บั วง EXO ทสี่ ามารถ ขายบตั รคอนเสริ ต์ ในเมอื งไทยไดห้ มดตดิ ตอ่ กนั 5 ครงั้ รวด รวมถงึ ดนั ให้ แฮชแทก็ #Exploratio­ninbkk ตดิ เทรนดอ์ นั ดบั 1 บนทวติ เตอรต์ ลอด 3 วนั ทมี่ คี อนเสริ ต์ ดา้ นหนมุ่ ๆ กเ็ ตรยี มพลงั มาพรอ้ มสาl หรบั โชวก์ วา่ 2 ชวั่ โมงครงึ่ ผา่ น 23 บทเพลง ทไี่ มไ่ ดม้ เี พยี งเพลงฮติ ทงั้ เกา่ และใหม่ แต่ ยงั เพมิ่ ความเรา้ ใจกบั โชวโ์ ซโลท่ ดี่ งึ ความสามารถ­และเสนห่ แ์ ตล่ ะคนออกมา ไดอ้ ยา่ งนา่ ทงึ่ สมเปน็ ราชาเคปอ๊ ปหนงึ่ เดยี วในใจของหล­ายๆ คน หนุ่มๆ วง EXO กับมหากาพย์ คอนเสิร์ตครั้งท่ี 5 ท่ีหลายคนตั้งตารอ ไค ชานยอล เฉิน ซูโฮ แบคฮยอน เซฮุน MEET THE ROOKIES อีแดฮวี ปาร์คอูจิน งานแฟนมีตติ้ง ครั้งแรกใน เมืองไทยของ 5 หนุ่ม ในนาม AB6IX อิมยองมิน คิมดงฮยอน จอนอุง มาแรงแซงทกุ วงตอ้ งยกใหบ้ อยแบนดน์ อ้ งใหมใ่ นนามวง AB6IX ทเี่ ปน็ การรวมตวั ของ 5 หนมุ่ เนอื้ หอมจาก รายการเฟน้ หาไอดอลสดุ เลอื่ งลอื Produce101 ซซี นั 2 อยา่ ง Lim Young-min (อมิ ยองมนิ ), Jeon Woong (จอนองุ ), Kim Dong-hyun (คมิ ดงฮยอน) รวมถงึ อกี 2 หนมุ่ Park Woo-jin (ปารค์ อจู นิ ) และ Lee Daehwi (อแี ดฮว)ี ทเี่ คยเขา้ รว่ มโปรเจค็ ต์ Wanna One ในฐานะผชู้ นะมาแลว้ ดงั นนั้ ทนั ทที รี่ กุ กหี้ นา้ ใสวงนี้ ประกาศวา่ จะบนิ มาปดิ ทา้ ยแฟนมตี ตงิ้ ทวั รท์ เ่ี มอื งไทย AB6IX 1st Fanmeeting 1st ABNEW in Bangkok จดั โดย Registar เมอื่ วนั ที่ 31 สงิ หาคมทผี่ า่ นมา กท็ าl ใหแ้ ฟนคลบั ในบา้ นเราตา่ งตนื่ เตน้ และรอตอ้ นรบั พวกเขาอยา่ งเตม็ ที่ เชน่ เดยี วกบั หนมุ่ ๆ ทพ่ี กพาพลงั ความสดใสมา­แจกจา่ ยใหท้ กุ คนในงานผา่ นโชวเ์ พลงจงั หวะ สนกุ ๆ การเลน่ เกม และกจิ กรรมทเี่ ผยตวั ตนใหเ้ ราไดร้ จู้ กั มากขน้ึ บา้ งกน็ า่ รกั บา้ งกข็ อี้ าย บา้ งกต็ ลก แต่ รวมๆ แลว้ กก็ ลายเปน็ เสนห่ ท์ ที่ าl ให้ AB6IX ดโู ดดเดน่ และเปน็ ทรี่ กั ของทกุ คน 18

© PressReader. All rights reserved.