OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

DON’T TELL MY MAMA : 20 : 20

DON’T TELL MY MAMA

DON’T TELL MY MAMA เรื่องลับๆ ที่แม้แต่แม่ยังไม่รู้ของ เจา้ นาย-จนิ เจษฎ์ วรรธนะสนิ ระดบั ดกี รคี วามฮอตขน้ึ ทกุ วนั สาV หรบั ‘เจา้ นายจนิ เจษฎ์ วรรธนะสนิ ’ ลกู ชายคนโตของ­คณุ พอ่ เจ เจตรนิ และคณุ แมป่ น่ิ เกจ็ มณี ทไี่ มเ่ พยี งถอดแบบ ความหลอ่ มาแบบไมผ่ ดิ เพยี้ น แตย่ งั มสี ายเลอื ดศลิ ปนิ อยู่ เตม็ ตวั หลงั เคยปลอ่ ยซงิ เกลิ เพลง “คนละชนั้ ” และ “แอบ บอกรกั ” มาชวนใหส้ าวๆ เคลมิ้ ไปกอ่ นหนา้ นแี้ ลว้ ลา่ สดุ หนมุ่ เนอื้ หอมวยั 18 ปี ยงั ปลอ่ ยหมดั เดด็ เพลง “ดกึ แลว้ อยา่ เพงิ่ กลบั ” ในสไตลส์ ายยอื้ มาออดออ้ นทกุ คนอกี ระลอก นี่ไม่นับรวมผลงานซีรีส์แกะกล่องเรื่อง ฉลาดเกมส์โกง เดอะซรี สี ทกี่ าV ลงั ถา่ ยทาV และคาดวา่ นา่ จะออนแอรใ์ หช้ มกนั ทงั้ ในบา้ นเราและจนี ในเดอื นกรกฎาคมปหี นา้ แตถ่ งึ จะ ฮอตมากแคไ่ หน เจา้ นายกย็ งั เปน็ เดก็ นอ้ ยในสายตาขอ­ง คณุ แมป่ น่ิ เสมอ จนกลายเปน็ ทมี่ าของความลบั ทสี่ ะทอ้ น ให้เห็นความน่ารัก ห่วงใย และอบอุ่นระหว่างกันของ ครอบครวั ทมี่ สี าวๆ อยากยนื่ ใบสมคั รขอเปน็ ลกู สะใภใ้ น มโนมากทสี่ ดุ เรื่องเป็นอย่างนี้ครับ คือแม่จะเคร่งมากว่าทุกคนต้องมาอยู่ด้วยกันในห้อง นั่งเล่น อย่าหมกตัวอยู่แต่ในห้องของตัวเอง อย่าเอาอาหารเ­ข้าไปกิน หลักๆ เพราะอยากใ­ห้มีช่วงเวลาของค­รอบครัวเยอะๆ แต่บางครั้งนายต้องไปอัด เพลงหรือถ่ายงานดึกๆ พอกลับมาบ้านก็หิว แต่ไม่อยากไปนั่งกินจริงจังใน ห้องนั่งเล่น จึงต้องเอาของกินไปซุกไว้ในห้องของตัวเอง อย่างพวกบะหมี่ ส±าเร็จรูปหรือขนมขบเคี้ยว ซึ่งแม่จะไม่พอใจในสิ่งนี้ แล้วบอกแม่บ้านว่าถ้ามี ของกินอะไรให้เอาออกมาให้หมด แล้วห้ามเอาของกินอะไรมาให้ คือเหมือน มีเซนเซอร์ติดอยู่ตรงประตูว่าห้ามเอาอาหาร­เข้า-ออกน่ะ (หัวเราะ) ถ้าจับได้ ก็จะโดนดุครับ แต่บางครั้งก็อนุโลม เพราะเห็นว่านายเหนื่อยจริงๆ คือไม่ถึง กับห้ามกินหรอก แต่แม่อยากให้ทุกคนมาอยู่ด้วยกันมากกว่าครับ สัมภาษณ์: มยุรี จิตเอื้ออารีกุล ช่างภาพ: อิทธิพล พนาสุภน 20

© PressReader. All rights reserved.