OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

DON’T TELL MY MAMA : 22 : 22

DON’T TELL MY MAMA

MY 10 10 เรอื่ งสดุ แนวทคี่ นอาจไมร่ เู้กยี่ วกบั ล-ี ฐานฐั พ์ โลห่ ค์ ณุ สมบตั เพยี งทำV ใหผ้ ชู้ มเซอรไ์ พรสใ์ นหลำยบทบำท­ทผี่ ำ่ นมำ แตพ่ ระเอกหนมุ่ สดุ ฮอตแหง่ บำ้ น GMM TV อยำ่ ง ‘ล-ี ฐำนฐั พ์ โลห่ ค์ ณุ สมบตั ’ิ ทเ่ี คยเปน็ ทงั้ ผชู้ ำยใหเ้ ชำ่ ในซรี สี เรอื่ ง Boy For Rent และผชู้ ำยทตี่ อ้ งแบกรบั อะไรไวม้ ำกมำย ในซรี สี เ์ รอื่ งลำ่ สดุ รกั หมดใจ Endless Love ยงั ทำV ใหห้ ลำยๆ คน เซอรไ์ พรสก์ บั ตวั ตนของหนมุ่ เจำ้ ของแฮชแทก็ #มนษุ ยล์ ใน หลำยแงม่ มุ ดว้ ย โดยเฉพำะอย­ำ่ งยงิ่ ควำมชอบและ­ควำมคดิ ที่ ยำกจะคำดเด­ำ ซึ่งรวมแล้วคือเสน่ห์ที่ไม่ว่ำใครที่รู้จักก็ต้อง หลงรกั ! ลองไปวดั ใจกนั ดไู หมวำ่ คณุ รจู้ กั ลดี หี รอื ยงั 01 ชว่ งนจี้ ะเหน็ รปู ผมอยกู่ บั กลอ้ งบอ่ ย ผมเลน่ กลอ้ งฟลิ ม์ รวมถงึ พยำยำมซอื้ กลอ้ งฟลิ ม์ สะสม แตไ่ มค่ อ่ ยมคี นรเู้ หตผุ ลจรงิ ๆ ที่ ผมชอบกลอ้ งฟลิ ม์ คอื ผมเคยไปเทยี่ วตำ่ งประเทศ แลว้ มโี อกำสไดย้ มื กลอ้ งฟลิ ม์ ของเพอื่ นมำถำ่ ยรปู 1 รปู แตต่ อนนนั้ ยงั ไมร่ สู้ กึ อะไร พอกลบั มำเมอื งไทย ผมถำมพอ่ วำ่ มกี ลอ้ งฟลิ ม์ ไหม จำกทเี่ ขำอำรมณไ์ มด่ กเ็ ดนิ ขนึ้ ไปหอ้ ง หยบิ กลอ้ งฟลิ ม์ มำโยนให้ แลว้ บอกวำ่ มฟี ลิ ม์ อยใู่ นนนั้ ซงึ่ ประมำณ 10 กวำ่ ปไี ดแ้ ลว้ มนั เพงิ่ ถำ่ ยไปแค่ 2-3 รปู เอง แตห่ ลงั จำกนนั้ กถ็ ำ่ ยอะไรไมต่ ดิ พอ ผมเอำฟลิ ม์ ไปลำ้ ง ปรำกฏวำ่ รปู ทอี่ อกมำเปน็ รปู ของผมตอนอำ­ยุ 10 ขวบ แคร่ ปู เดยี ว ทเี่ หลอื มดื หมด ตงั้ แตน่ นั้ ผมจงึ ชอบ กลอ้ งฟลิ ม์ เพรำะอยำกเ­อำมำถำ่ ยรปู พอ่ แมเ่ กบ็ ไวแ้ บบนี้ นอกจำกรปู ของพอ่ แมแ่ ลว้ ผมชอบถำ่ ยรปู ววิ เหมอื นทเี่ หน็ แฮชแทก็ ในทวติ เตอรว์ ำ่ #Bluemanfil­m หมำยถงึ คนเหงำ คอื จะไมม่ รี ปู คน มแี คส่ ง่ิ ของหรอื อะไรทดี่ เู หงำๆ เพรำะผมไมช่ อบถำ่ ยรปู คน แลว้ กไ็ มช่ อบถกู ถำ่ ยรปู ดว้ ย (หวั เรำะ) 03 02 บทที่ผมอยำกแสดง­คือบทที่ต้องใช้อำรมณ์เยอะๆ แล้วก็แตกต่ำงจำก เรอ่ื งรำวในชวี ติ จรงิ ไมใ่ ชว่ ำ่ แปลงรำ่ งเปน็ ซเู ปอรฮ์ โี รน่ ะ แตเ่ ปน็ กำรแสดง ทดี่ งึ เอำมมุ ดำ้ นดำรก์ ออกมำบำ้ ง เชน่ บทคนโรคจติ ผมรสู้ กึ วำ่ มนั นำ่ ทำ้ ทำย แลว้ ไมไ่ ดเ้ หน็ กนั ในทกุ วนั สว่ นตวั ผมกช็ อบดหู นงั แนวสยองขวญั หรอื ระทกึ ขวญั หนอ่ ยๆ หนงั ทที่ ำV ใหเ้ รำไดค้ ดิ ไมใ่ ชแ่ บบดแู ลว้ ฟนิ จงั เลย นกั แสดงทผี่ มชอบคอื เจมส์ แมคอะวอย เขำแสดงหนงั เรอื่ ง Split (จติ หลดุ โลก) เปน็ คน 20 กวำ่ บคุ ลกิ ไดถ้ งึ มำกครบั หลำยคนคิดว่ำผมชอบกีตำร์มำกเป็นพิเศษ แต่จริงๆ เครอื่ งดนตรที ผี่ มชอบทสี่ ดุ คอื เปยี โน รองมำคอื กลอง แลว้ กก็ ตี ำร์ ผมเคยเรยี นคยี บ์ อรด์ ตอนป.1 ทโี่ รงเรยี น แตเ่ ลน่ เปน็ แคน่ ดิ หนอ่ ย แลว้ สำเหตทุ ไ่ี มไ่ ดเ้ ลน่ จรงิ จงั เพรำะมนั ขนำดใหญ่ แลว้ เลน่ ไมเ่ กง่ ดว้ ย แตส่ ว่ นตวั ชอบ ปกตผิ ม ฟงั แตเ่ พลงบรรเลงเ­ปยี โน หรอื เพลงทแี่ ทบจะไมม่ เี สยี ง อะไรเลย สว่ นกลองชอบ เพรำะอยำกเ­รยี น คอื มนั เปน็ ควำมชอบคนล­ะแบบกัน ถ้ำหลงใหลคือเปียโน แต่ถ้ำ อยำกเลน่ คอื กลอง สว่ นกตี ำร์ เพรำะพอเลน่ ได้ 04 จรงิ ๆ ผมไมไ่ ดช้ อบใสเ่ สอื้ ฮำวำย เพรำะควำมล­ำยของมนั นะครบั คอื ผมไมไ่ ดช้ อบเสอื้ ลำย แตส่ ำเหตทุ ชี่ อบ เพรำะใสส่ บำย เสอื้ ฮำวำยตวั แรกของผมไม­ใ่ ชเ่ ปน็ ผำ้ เรยี บๆ แตเ่ ปน็ ผำ้ ทใี่ สแ่ ลว้ ไมย่ บั ผมขเี้ กยี จรดี เสอื้ เมอื่ กอ่ นใชช้ วี ติ มหำวทิ ยำลยั กไ็ มม่ ใี ครมำรดี เสื้อให้ ผมจึงใส่เสื้อฮำวำย เพรำะไม่ต้องรีดแค่นั้นเอง ตอนนี้ นอกจำกมเี ยอะแลว้ ผมยงั ทำV ขำยดว้ ย เวลำวำ่ งกเ็ ขำ้ แอปฯ ชอ้ ปปง้ิ ไปดเู สอื้ กอ่ นเลย หรอื ไปเดนิ ตลำดเหน็ รำ้ นไหนมรี ปู ผมแปะอยู่ ก็ เขำ้ ไปดสู กั หนอ่ ย ซอื้ มำสกั ตวั แลว้ แฟนคลบั กช็ อบซอื้ ใหผ้ มเปน็ ของขวญั เพรำะเหน็ วำ่ ผมชอบและใส­บ่ อ่ ย แตเ่ ขำไมร่ หู้ รอกวำ่ จรงิ ๆ เพรำะผมขเี้ กยี จรดี (หวั เรำะ) 22

© PressReader. All rights reserved.