OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

DON’T TELL MY MAMA : 23 : 23

DON’T TELL MY MAMA

05 ผมเปน็ โรคจติ ชนดิ หนงึ่ คอื ชอบใสเ่ สอื้ ผา้ หนาๆ ไมอ่ ยา่ งนนั้ จะรสู้ กึ วา่ ตวั เองไมป่ ลอดภยั แลว้ ผมเปน็ คนไมช่ อบเสยี งฟา้ ผา่ ถา้ อยบู่ า้ นแลว้ ฝนตก ผมจะไปหยบิ เสอื้ มาใสก่ อ่ นเลย มนั ใหค้ วามรสู้ กึ วา่ เราปลอดภยั แลว้ ขนาดกางเกง­ยนี ยงั ชอบแบบหนาๆ เลย เวลาอยบู่ า้ น ผมไม่ ถอดเสอื้ นะ มนั เปน็ โรคจติ อยา่ งหนง่ึ ทหี่ าคาV ตอบไมไ่ ดเ้ หมอื นกนั วา่ เพราะอะไร ถามวา่ รอ้ นไหม...รอ้ น แตไ่ มใ่ ชว่ า่ หยบิ แจค็ เกต็ ยนี มาใสน่ ะครบั (หวั เราะ) คอื ตอ้ งมเี สอื้ ผา้ อยกู่ บั ตวั แลว้ ผมกเ็ ปน็ คนไมช่ อบเสยี งดงั มาตงั้ แตเ่ ดก็ แลว้ อยา่ งเสยี งฟา้ ผา่ หรอื บางทอี ยใู่ นหอ้ งซอ้ มดนตรแี ลว้ จๆู่ เพอื่ นตแี ฉ (ในกลองชดุ ) ดงั ขนึ้ มา ผมกต็ กใจเหมอื นกนั 06 ผมชอบธรรมช­าติที่ไม่ใช่แสงแดด แต่เป็นโทน ครึ้มๆ มองเห็นเป็นสีเขียวหรือนV้าเงินมืดๆ ประมาณปา่ ดงดบิ ทใี่ หค้ วามรสู้ กึ เหมอื นกาV ลงั จะ แปลงรา่ งเปน็ แวมไพร์ ผมไมช่ อบอยทู่ โี่ ลง่ อยา่ ง กลางสนามฟตุ บอล ชอบทที่ มี่ อี ะไรเยอะๆ แต่ ไมใ่ ชม่ นษุ ย์ เปน็ พวกตน้ ไม้ ชอบอยใู่ นปา่ ตอน เดก็ ผมมโี อกาสไปเทย่ี วตามธรรมชา­ตแิ บบนบี้ อ่ ย เพราะแมเ่ ปน็ คนแมฮ่ อ่ งสอน แลว้ พอ่ กท็ าV งานอยู่ ภาคเหนอื เขาจงึ พาไปดอู ทุ ยานตา่ งๆ ซงึ่ ผมก็ ชอบ แตถ่ า้ ใหไ้ ปตงั้ แคมปอ์ ยคู่ นเดยี วในปา่ ก็ ไมเ่ อานะ กลวั ตาย คอื เจองู ผมกต็ าย เจอจงิ้ จก ผมกต็ าย 07 ผมเป็นคนไม่กินผัก แต่ชอบกินอาหารเวียดนามที่มีแต่ผัก (หวั เราะ) ผมจะกนิ เฉพาะผกั ทอี่ ยใู่ นอาหารเวยี ดนาม ขนาดวา่ แมท่ าV ผดั คะนา้ ใหก้ นิ ผมยงั ไมก่ นิ เลย แตถ่ า้ อยใู่ นแหนมเนอื ง ผมกนิ เรยี บ แลว้ ตอ่ ใหเ้ ปน็ ผกั ชนดิ เดยี วกนั แตอ่ ยใู่ นอาหารอนื่ กไ็ มก่ นิ นะ เหตผุ ลทชี่ อบอาหารเวยี ดนามกเ็ พราะพอ่ แมช่ อบ กนิ แคน่ นั้ ละ่ แลว้ เมนโู ปรดของผมกค็ อื แหนมเนอื ง 08 ผมไมช่ อบกลน่ิ ปลาเคม็ เรอื่ งนมี้ ปี มคอื ผมเคยกนิ ปลาเคม็ แลว้ เจอจง้ิ จกตาย ผม จงึ รสู้ กึ วา่ มนั เปน็ ตวั แทนของจง้ิ จกตาย มรี สชาตคิ วามเคม็ แปลกๆ ทใี่ หค้ วามรสู้ กึ เหมอื นกาV ลงั กนิ จงิ้ จกอยู่ คอื ผมฝงั ใจไปแลว้ วา่ ถา้ มกี ลนิ่ และรสชาตแิ บบนคี้ อื จงิ้ จก ตายนะ่ ครบั 09 นกั แสดงคนแรกท­ผี่ มชอบคอื ‘เฉนิ หลง’ ครบั หลกั ๆ เพราะ ผมวา่ เขาหนา้ เหมอื นพอ่ ของผมตอนสม­ยั หนมุ่ ๆ ดว้ ยความ ทพี่ อ่ เปน็ คนจนี แท้ หนา้ ตาจงึ คลา้ ยแบบนนั้ ตอนเดก็ ๆ ผม ชอบจินตนาการว่าพ่อคือเฉินหลง เวลาดูหนังของเขาก็ เหมอื นดหู นงั ทพี่ อ่ กาV ลงั แสดง อยา่ งเรอ่ื ง วงิ่ สฟู้ ดั นผี่ มดทู กุ ภาคเลย 10 เรอื่ งทผี่ มไมช่ อบในตวั เองคอื ไมช่ อบความตสิ ตแ์ ตกของ ตวั เอง ผมไมไ่ ดอ้ ยากเปน็ เมอื่ ไรทผี่ มตสิ ตแ์ ตกจะเขา้ หอ้ งนอน เกบ็ ตวั เงยี บ ปดิ ไฟ และเปดิ เสยี งธรรมชาติ อยา่ งนาV้ ไหลเหมอื นอยใู่ นสปา คอื ผมจะทงิ้ ทกุ อยา่ งและ หนีจากทุกคนไปอยู่ในโลกของตัวเอง แล้วก็ไม่เคย หาเหตผุ ลไดว้ า่ เปน็ เพราะอะไร แคต่ นื่ มาเบอื่ ผมกเ็ ปน็ แบบนนั้ ไดเ้ ลย ผมวา่ มนั เปน็ พฤตกิ รรมทไี่ มด่ นี ะ ตอน เดก็ เปน็ บอ่ ยมาก ผมทะเลาะกบั เพอ่ื นหลายรอบ เพราะ ความตสิ ตแ์ ตกนล่ี ะ่ คอื อยดู่ ว้ ยกนั 2 คนกบั เพอื่ นทเี่ ปน็ รมู เมต แลว้ ตสิ ตแ์ ตกทงั้ คู่ เคยไมค่ ยุ กนั เปน็ เดอื นกม็ คอื ผมไมช่ อบตวั เองทตี่ สิ ตแ์ ตก แตก่ ไ็ ปดา่ เพอื่ นวา่ ทาV แบบนใี้ ครจะคบ (หวั เราะ) แตท่ กุ วนั นไี้ มค่ อ่ ยเปน็ แลว้ ครบั ทาV งานเยอะ ผมไมช่ อบ เพราะมนั เสยี เวลากบั ชวี ติ คอื เอาเวลาไปท­าV อยา่ งอนื่ ดกี วา่ ไหม แตพ่ อโหมด จะติสต์ขึ้นมา ก็คิดแต่ว่าใครก็ได้อย่าเพิ่งมายุ่งนะ (หวั เราะ) คุณพ่อ, ลี และพี่สาว นายแบบ: ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ เสื้อผ้า: Loewe สัมภาษณ์: มยุรี จิตเอื้ออารีกุล ช่างภาพ: ทินกร วงเบญจศิลป์ สถานที่: W Bangkok Hotel โทร.0-2344-4000 www.okmagazine-thai.com 23

© PressReader. All rights reserved.