OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

HOLLYWOOD INSIDER : 24 : 24

HOLLYWOOD INSIDER

HOLLYWOOD INSIDER MY OWN VERSION OF JOKER เมอื่ โจก๊ เกอรอ์ าจไมไ่ ดต้ ลกอยา่ งทคี่ ดิ วาคนี ฟนี กิ ซ์ กบั บทบาททยี่ ากทสี่ ดุ ในชวี ติ วธิ เี ขา้ ถงึ จติ ใจของตวั ละคร และการเลอื กรบั งานแสดงในท­กุ วนั นขี้ องนกั แสดงมากฝมี อื มาดลกึ ลบั เปน็ อกี หนงึ่ นกั แสดงทไี่ มว่ า่ จะสวมบทบาท­ไหน ก็เล่นบทนั้นได้อย่างมีเสน่ห์และตีบทแตกได้ ทกุ ครงั้ ไป สาV หรบั วาคนี ฟนี กิ ซ์ นกั แสดงวยั 44 ปี ผมู้ าพรอ้ ม ความลกึ ลบั อนั นา่ คน้ หา ไมว่ า่ จะบทจกั รพรรดโิ รมนั คตู่ อ่ สู้ ของรสั เซลล์ โครว์ ในหนงั มหากาพย์ Gladiator, บทจอหน์ นี่ แคช ศิลปินคันทรีเจ้าเสน่ห์ผู้ล่วงลับชาวอเมริกันในหนัง ชวี ประวตั Walk the Line, บททหารผา่ นศกึ จากสงครามโ­ลก ครงั้ ที่ 2 ทเี่ สพตดิ แอลกอฮอลแ์ ละเซก็ ซใ์ นหนงั ดรามา่ The Master ตลอดจนบทชา­ยหนมุ่ ผเู้ ขยี นจดหมายเปน็ อาชพี ที่ พบรักกับระบบปฏิบัติการอัจฉริยะในหนังไซไฟโรแมน­ติก ดรามา่ Her แตบ่ ทยากๆ ทผี่ า่ นมา อาจยงั ไมพ่ อสาV หรบั นักแสดงที่ต้องการท้าทายตัวเองกับบทที่ยากและซับซ้อน ลา่ สดุ วาคนี จงึ กลบั มาพรอ้ มบททที่ ง้ั ยากและดโู รคจติ ในหนงั อาชญากรรมร­ะทกึ ขวญั Joker โดยสวมคาแร­ก็ เตอรต์ วั รา้ ย โจ๊กเกอร์ ซึ่งนักแสดงชื่อดังอย่างแจ็ค นิโคลสัน และฮีธ เลดเจอร์ เคยตบี ทแตกมาแลว้ แตก่ ารทผี่ ชู้ มซงึ่ ดหู นงั Joker เปน็ ครง้ั แรกในเทศกา­ลหนงั เวนสิ อติ าลี เมอื่ เดอื นกนั ยายน ทผี่ า่ นมา ยนื ปรบมอื ใหห้ นงั นานตดิ ตอ่ กนั ถงึ 8 นาที รวมทงั้ การที่หนังคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเทศกา­ลหนัง ชอื่ ดงั นไ้ี ปครอบครอง กค็ งเปน็ เครอื่ งพสิ จู นไ์ ดด้ วี า่ วาคนี สวม บทโจก๊ เกอรผ์ า่ นการตคี วามของเขาไ­ดน้ า่ ประทบั ใจแคไ่ หน Joker เปน็ ผลงานการกา­V กบั ของทอดด์ ฟลิ ลปิ ส์ เลา่ เรอื่ งราวจดุ เรมิ่ ตน้ ของโจก๊ เกอร์ หรอื แตเ่ ดมิ คอื อารเ์ ธอร์ เฟลค อาร์เธอร์เป็นชายคนหนึ่งท่ีต้องเผชิญหน้ากับความโหดร้าย ทารณุ และสงั คมทเี่ ตม็ ไปดว้ ยการเหยยี ดหยาม เขารบั มอื กบั ความอ้างว้างจนเปลี่ยนเขาจากคน­อ่อนแอให้กลายเป็นคน โหดเหยี้ ม อารเ์ ธอรร์ บั จา้ งแตง่ ชดุ ตวั ตลกรายวนั จนกระทงั่ คนื หนง่ึ ทเ่ี ขาพยายามจะ­แสดงตลกเดย่ี ว แตก่ ลบั พบวา่ ตวั เอง ตา่ งหากทเี่ ปน็ เรอื่ งตลกในสายต­าคนอนื่ เขาไมเ่ ปน็ ตวั ของ ตวั เองเวลาทมี่ ผี คู้ นอยรู่ ายลอ้ ม ซงึ่ เหน็ ไดจ้ ากเสยี งหวั เราะที่ ควบคุมไม่ได้และดูไม่เหมาะสม ยิ่งเขาพยายาม­ควบคุม เทา่ ไร มนั กย็ งิ่ แสดงออกมาม­ากขนึ้ จนทาV ใหเ้ ขาแสดงความ เยาะเยย้ และความรนุ แรงออกมา อารเ์ ธอรท์ มุ่ เทเวลาไปกบั การดแู ลแมท่ ไ่ี มค่ อ่ ยแขง็ แรง และไขวค่ วา้ ตามหาคนทเี่ หมาะ จะเปน็ พอ่ ซงึ่ เขาไมเ่ คยมมี ากอ่ น ตงั้ แตน่ กั ธรุ กจิ มหาเศรษฐี โธมสั เวยน์ ไปจนถงึ พธิ กี รรายการทวี เี มอรเ์ รย์ แฟรงคลนิ เขาพบว่าตัวเองอยู่ปลายทางระห­ว่างโลกแห่งความจริงกับ ความบา้ คลงั่ การตดั สนิ ใจทผ่ี ดิ พลาดเพยี งครงั้ เดยี วจงึ กลาย เป็นชนวนเหตุที่นVาไปสู่เหตุการณ์รุนแรงที่ตามมามากมา­ย น่าสนใจว่าวาคีนมีวิธีเข้าถึงบทโจ๊กเกอร์ซึ่งเป็นตัวละครที่ ซบั ซอ้ น ลาV้ ลกึ มหี ลากหลายอาร­มณแ์ ละแงม่ มุ นอี้ ยา่ งไร มา ฟงั คาV ตอบจากปากข­องนกั แสดงตวั จรงิ คนนกี้ นั 24

© PressReader. All rights reserved.