OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

HOLLYWOOD INSIDER : 25 : 25

HOLLYWOOD INSIDER

JOAQUIN’S WORLD กำ้ วเขำ้ สโู่ ลกสว่ นตวั ของวำคนี ฟนี กิ ซ์ กนั หนอ่ ย! เป็นที่ทราบกันดีว่าวาคีนเป็นน้องชายของ รเิ วอร์ ฟนี กิ ซ์ พชี่ ายนกั แสดงชอื่ ดงั ผดู้ ว่ นจาก โลกนไี้ ปในปี 1993 ดว้ ยวยั เพยี ง 23 ปี รเิ วอร์ โดง่ ดงั จากหนงั หลายเรอื่ ง ทงั้ Stand by Me, Running on Empty, My Own Private Idaho ซงึ่ เรอื่ งหลงั นยี้ งั ทาV ใหเ้ ขากบั คอี านู รฟี ส์ ซงึ่ เป็นเพื่อนนักแสดงกลายเ­ป็นเพื่อนซี้กันด้วย วาคีนเปิดใจในเทศกา­ลหนังโทรอนโต แคนาดา ปนี วา่ รเิ วอรเ์ ปน็ แรงบนั ดาลใจให้ เขาอยากเปน็ นกั แสดง “ตอนผมอายุ15-16 ปี รเิ วอรก์ ลบั บา้ นมาพรอ้ มวดิ โี อหนงั เรอื่ ง Raging Bull เขาชวนผมนงั่ ดหู นงั เรอ่ื งนนั้ ดว้ ยกนั วนั ถดั มากป็ ลกุ ผมมาดหู นงั อกี รอบ แลว้ บอก วา่ ‘นายตอ้ งกลบั ไปแสดงหนงั อกี นะ นลี่ ะ่ คอื สงิ่ ทนี่ ายจะไดท้ าV ’ เขาไมไ่ ดข้ อรอ้ งผม แตแ่ ค่ บอกผม ผมรสู้ กึ วา่ ผมตดิ หนเี้ ขานะทเี่ ขาพดู แบบนั้น เพราะจวบจน­ถึงทุกวันนี้การแสดง ไดม้ อบชวี ติ ทเี่ หลอื เชอื่ มากใหแ้ กผ่ ม” วำคีนกับบทโจ๊กเกอร์ในหนัง Joker ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอำรมณ์อันซับซ้อน ทั้งสุข เศร้ำ ขlำ ตลก เคียดแค้น อะไรทlำให้คุณตัดสินใจรับบทโจ๊กเกอร์ในหนังเรื่องนี้ ทั้งๆ ที่ตอนแรกคุณลังเล อีกทั้งบทนี้ยังเคยเล่นโดยนักแสดงดัง อย่ำงแจ็ค นิโคลสัน และฮีธ เลดเจอร์ ในหนังแฟรนไชส์ Batman มำก่อน นนั่ เพราะทอดด์ ฟลิ ลปิ ส์ ผกู้ าV กบั ของหนงั เรอื่ งนคี้ รบั เขา ตอ้ งการสรา้ งตวั ละครโจก๊ เกอรใ์ นรปู แบบของตวั เองและทาV หนงั ทมี่ คี วามโดดเดน่ เฉพาะตวั นอกจากนที้ อดดย์ งั ปลอ่ ยให้ ผมมอี สิ ระในการสรา้ งสรรคต์ วั ละคร ซงึ่ นเี่ ปน็ สงิ่ ทนี่ กั แสดง ทกุ คนตอ้ งการ ผมอยากสรา้ งตวั ละครโจก๊ เกอรด์ ว้ ยตวั เอง และการรว่ มงานกบั ทอดดใ์ นครงั้ นี้ ผมไมไ่ ดเ้ ลยี นแบบการ เลน่ บทโจก๊ เกอรข์ องนกั แสดงคนอนื่ ๆ ทเี่ คยรบั มากอ่ นหนา้ น้ี ขณะเดยี วกนั กไ็ มไ่ ดต้ งั้ ใจเอาตวั เองออกหา่ งจากโจก๊ เกอรท์ นกั แสดงคนอนื่ ๆ เคยสวมบทบา­ท ผมแคค่ ดิ วา่ อยากเลน่ ใน รปู แบบของผม โจก๊ เกอรใ์ นเรอื่ งนจี้ งึ เปน็ โจก๊ เกอรใ์ นเวอรช์ นั่ ของผมและทอ­ดดอ์ ยา่ งแทจ้ รงิ วาคนี เปน็ มงั สวริ ตั และปฏเิ สธการใสเ่ สอื้ ผา้ ในกองถา่ ยทที่ าV จากหนงั สตั ว์ ปี 2005 วาคนี เปดิ ใจกบั เพอื่ นๆ และครอบครวั วา่ เขาตดิ แอลกอฮอล์ และ หลงั จากนนั้ กร็ บี เขา้ รบั การบาV บดั ทนั ที ทผี่ า่ นมาวาคนี ไดร้ บั การเสนอชอื่ เขา้ ชงิ รางวลั ออสการม์ ากถงึ 3 ครงั้ คอื จากหนงั เรอ่ื ง Gladiator, Walk the Line และ The Master Gladiator Walk the Line วำคีนกับรูนีย์ควงคู่ ร่วมงำนเทศกำ­ล หนังเวนิสในปีนี้ ด้วยกัน พร้อมมี ซีนหวำนๆ บนเรือ และที่งำนพรมแดง ด้วย ในวัย 44 ปี ไม่น่าเชื่อว่า วาคีนไม่เคยผ่านการ แตง่ งานมากอ่ น ทผี่ า่ นมา เขาเคยคบกบั นกั แสดงสาว ลฟิ ไทเลอร,์ นางแบบชาว แอฟริกาใต้โทปาซ เพจกรนี ปจั จบุ นั เขาอนิ เลฟิ กบั นกั แสดงสาวรนู ยี มารา่ ซงึ่ ดกี รคี วามเปน็ นกั แสดงมาก ฝีมือนั้นไม่เป็นรองกันเลย คนู่ อี้ นิ เลฟิ มาตงั้ แตป่ ลายปี 2016 และมีการยืนยันว่า หมั้นหมายเป็นที่เรียบร้อย เมอื่ เดอื นกรกฎาคมปนี The Master www.okmagazine-thai.com 25

© PressReader. All rights reserved.