OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

HOLLYWOOD INSIDER : 26 : 26

HOLLYWOOD INSIDER

นักแสดงเจ้าบทบาทควงคู่ทอดด์ ฟิลลิปส์ ผกู้ าl กบั Joker รว่ มงานเทศกาล­หนงั เวนสิ อิตาลี เมื่อเดือนกันยายน โดย Joker ยังคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจาก เทศกาลหนังชื่อดังนี้ไปครองได้ด้วย กันไป และบางครั้งก็เป็นตัวละครที่สุดโต่งไปเลย ทlาไมบท ที่คุณเลือกส่วนใหญ่ถึงเป็นแบบนั้น บทนั้นต้องมีอะไรบางอย่างท่ีผลักดันให้ผมอยากทุ่มเทเพื่อ การแสดงอยา่ งจรงิ จงั ผมชอบมมุ ทคี่ าดเดาไมไ่ ดแ้ ละมมุ ที่ เราไม่มีทางรู้ของตัวละคร รวมทั้งความรู้สึกที่ว่าเป็นไปได้ เหมอื นกนั นะทเี่ ราจะเลน่ เปน็ ตวั ละครนนั้ ไดไ้ มด่ ชวี ติ สว่ นตวั ผมเรยี บงา่ ย ไมย่ งุ่ ยากซบั ซอ้ นเลย เพราะฉะนนั้ จงึ ไมอ่ ยาก ค้นหาบทที่มองออกได้ชัดเจนในตัวของมัน แต่ค้นหาบทที่ ซบั ซอ้ นในการเลน่ มากกวา่ คุณมีวิธีหรือมุมมองเฉพาะใ­นการสร้างตัวละครนี้อย่างไร มนั เปน็ ขนั้ ตอนทยี่ าวนานเหมอื นกนั จรงิ ๆ ผมกบั ทมี งาน พยายามไม่เข้าถึงบทบาทด้วยวิธีการในช่วงแรกๆ ที่เรา พัฒนาตัวละครกันมา เพราะท้ายที่สุดเราพบว่าการให้คVา นิยามตัวละครโจ๊กเกอร์ด้วยวิธีที่เฉพาะเจาะจ­งมากๆ เป็นการบิดเบือนธรรมชาติของตัวละครและจิตวิญญาณที่ ยากจะเข้าใจของเขา โจ๊กเกอร์เป็นตัวละครที่ให้คVาจVากัด ความไดย้ าก ผมเลยไมอ่ ยากระบคุ วามเปน็ เขาแบบเฉพา­ะ เจาะจง ตอ้ งยอมรบั วา่ ชว่ งแรกผมกส็ บั สน แตม่ อี ยวู่ นั หนงึ่ ทอดด์ส่งข้อความมาหา พร้อมข้อมูลอ้างอิงและไอเดีย บางอยา่ งมาให้ ซงึ่ มนั ชว่ ยใหผ้ มเขา้ ใจอะไรหลาย­ๆ อยา่ ง อยา่ งแจม่ แจง้ หลงั จากนนั้ ผมกเ็ ขา้ ใจทกุ เรอื่ งทผี่ มจาV เปน็ ตอ้ ง ทาV ความเขา้ ใจไดท้ นั ที หรือความผิดปกติของบุคลิกภาพแบบใดแ­บบหนึ่งแก่ ตวั ละคร อยา่ งทบ่ี อกวา่ โจก๊ เกอรไ์ มไ่ ดม้ บี คุ ลกิ ภาพแบบใด แบบหนงึ่ เทา่ นนั้ และผมกไ็ ดร้ บั อสิ ระในการตคี วามตวั ละครนี้ ซงึ่ ไมจ่ าV เปน็ วา่ ตอ้ งถกู ระบวุ า่ มตี วั ตนแบบไหนหร­อื จดั อยใู่ น คนประเภทใด คณุ เคยกลา่ ววา่ เสยี งหวั เราะคอื หนงึ่ ในสงิ่ สาl คญั ในการสรา้ ง ความโดดเด่นให้โจ๊กเกอร์ และช่วยให้เขามีตัวตนที่ไม่ เหมือนใคร การสรา้ งเสยี งหวั เราะแบบรา้ ยๆ ไมใ่ ชเ่ รอื่ งงา่ ย กอ่ นทบี่ ทจะ เขียนเสร็จ ทอดด์บอกผมว่าเขาอยากนV­าเสนอตัวตนของ โจก๊ เกอรผ์ า่ นเสยี งหวั เราะ เพราะเขามอ­งวา่ เสยี งหวั เราะของ โจก๊ เกอรเ์ ปน็ สงิ่ สะทอ้ นความเจบ็ ปวดทมี่ าพรอ้ มกบั ความสขุ ในใจ ซงึ่ โจก๊ เกอรพ์ ยายามจะแสด­งออกมา แตก่ ร็ สู้ กึ อดึ อดั และผดิ หวงั ตอนแรกผมคดิ วา่ ทาV ไมไ่ ดแ้ นๆ่ และไมอ่ ยากให้ เสยี งหวั เราะนน้ั ฟงั ดนู า่ ขนั อกี แงห่ นงึ่ ผมไมอ่ ยากแสดงบทที่ จะทาV ใหค้ นดเู หน็ แคภ่ าพของผชู้ ายเสยี สตทิ รี่ ะทมทกุ ขเ์ ทา่ นนั้ ความปรารถน­าทจี่ ะมคี วามสขุ ความตอ้ งการเปน็ ตวั เองและ มคี นมารกั รวมทงั้ ความรสู้ กึ ทอี่ ยากเขา้ กบั ผอู้ นื่ ในโลกใบนไี้ ด้ ของโจก๊ เกอร์ กเ็ ปน็ เรอื่ งสาV คญั สาV หรบั ผมเชน่ กนั ก่อนจะรับเล่นหนังสักเรื่อง คุณใช้เวลาพิจารณานานไห­ม ผมมักใช้เวลาพิจารณาบทนาน­มากกว่าจะตัดสินใจรับงาน แสดงสกั เรอื่ ง ทกุ อยา่ งเรมิ่ ตงั้ แตอ่ า่ นบท พดู คยุ กบั ผกู้ าV กบั รวมทงั้ การไปพบปะแ­ละพดู คยุ กนั อยา่ งตอ่ เนอื่ งอกี หลายครงั้ นคี่ อื ขนั้ ตอนทผี่ มทาV กบั ทอดด์ ทอดดม์ คี วามเขา้ ใจโลกของ นักแสดงและข้อความที่เขาอยากส่งต่อให้ผู้ชมที่ดูหนังของ เขากน็ า่ สนใจมาก ผมประทบั ใจมากทไ่ี ดร้ ว่ มงานกบั เขาใน โปรเจ็คต์หนังเรื่องนี้ รู้สึกว่าเราได้สร้างสรรค์เรื่องราวที่ โดดเดน่ เฉพาะตวั เหมอื นนาV เสนอโลกอกี ใบใหแ้ กผ่ ชู้ ม มุมทางจิตวิทยาด้านไหนที่คุณพยายามใส่ไปในตัวละคร อาร์เธอร์ เฟลค และการเปลี่ยนแปลงของเ­ขาไปเป็น โจ๊กเกอร์ ผมเข้าไปในจิตใจของตัวละครจริงๆ ผมเน้นเรื่องความ สญู เสยี ทงั้ ทางรา่ งกายและจติ ใจ รวมทงั้ ลดนาV้ หนกั เยอะมาก ราว 23 กโิ ลกรมั ในชว่ งทา้ ยของเรอื่ ง ซงึ่ การลดนาV้ หนกั ก็ สง่ ผลตอ่ ภาวะทางจติ ใจของผมไมน่ อ้ ย ผมพยายามใส­ค่ วาม เปน็ ตวั ตนหลกั ๆ ของเขาลงไป­ในการแสดงบ­อ่ ยๆ แตท่ กุ ครงั้ ทผี่ มไดค้ าV ตอบบางอยา่ งเกยี่ วกบั เขากลบั มา ผมจาV เปน็ ตอ้ ง ถอยหลงั ไป 1 กา้ วเสมอ เพราะอยากท­งิ้ เสนห่ ข์ องความลกึ ลบั ไว้ โจ๊กเกอร์เป็นตัวละครที่มีบุคลิกไร้ขีดจVากัดและยากจะ คาดเดา ยงิ่ ผมขดุ ตวั ตนภายในของ­เขาขนึ้ มามากเทา่ ไร ก็ คน้ พบเรอื่ งราวใหมๆ่ ของเขามากข­นึ้ เทา่ นนั้ แมก้ ระทงั่ ใน วนั สดุ ทา้ ยของการถา่ ยทาV ตวั ละครมกี ารพฒั นาอยา่ งตอ่ เนอื่ ง ตวั ละครทเี่ ราเหน็ ในวนั แรกกลายเปน็ คนละขวั้ ในชว่ งทา้ ย ผม ไมเ่ คยเลน่ บทแบบนมี้ ากอ่ น และโจก๊ เกอรก์ เ็ ปน็ บททยี่ ากทสี่ ดุ ทผี่ มเคยเลน่ มา คุณรู้สึกกดดันกับความคาดหวังของคนดูในการปลุก ตัวละครโจ๊กเกอร์ขึ้นมาอีกครั้งในหนังเรื่องนี้บ้างหรือเปล่า การรับบทโจ๊กเกอร์และเป็นส่วนหนึ่งในหนังเรื่องนี้นับเป็น เรอื่ งทยี่ งิ่ ใหญแ่ ละนา่ ตนื่ เตน้ ยงิ่ กวา่ เมอื่ เทยี บกบั สงิ่ ทวั่ ๆ ไป ทนี่ กั แสดงตอ้ งทาV เวลาเลน่ หนงั สกั เรอื่ ง เพราะฉะนนั้ เมอื่ ไดร้ บั บทมาแลว้ แนน่ อนวา่ คณุ ตอ้ งมกี ารพดู คยุ กบั ผเู้ ขยี นบท ซงึ่ บ่อยครั้งมักเป็นผู้กVากับด้วยเหมือนกับหนังหลายเรื่องที่ผม เล่นมา พวกเขามีความคาดหวังในตัวละคร และได้ จินตนาการอะไ­รหลายๆ อย่างในหัวมาหลายปี รวมทั้ง จนิ ตนาการถงึ นกั แสดงทจี่ ะมารบั บทดว้ ยเชน่ กนั ทนั ทที ค่ี ณุ รับเล่น คุณมักต้องประสบกับช่วงเวลาท่ีวิตกกังวลจนต้อง ถามตวั เองวา่ “เราจะทาV ไดอ้ ยา่ งทเี่ ขาคาดหวงั ไวไ้ หม” แต่ ผมกไ็ มส่ ามารถมานงั่ คดิ วา่ กอ่ นทบี่ ทจะตกถงึ เรา ทมี งานเคย ทาบทามใครม­าบา้ ง หรอื มมุ มองทพี่ วกเขามตี อ่ หนงั เมอื่ 6 เดอื นทแี่ ลว้ เปน็ แบบไหน ทกุ อยา่ งมนั ขนึ้ อยกู่ บั ชว่ งเวลาตอนนี้ ตา่ งหาก และเมอ่ื ถงึ จดุ ๆหนงึ่ คณุ ตอ้ งพยายามดว้ ยตวั เอง และเขา้ ถงึ บทบาทดว้ ยวธิ กี ารของคณุ มกี ารหาขอ้ มลู เรอื่ งประเภทของ­การหวั เราะทเี่ ฉพาะเจาะจง ด้วยไหม ครั้งแรกที่ผมเจอทอดด์ เขาให้ผมดูคลิปวิดีโอของผู้คนที่ หวั เราะแบบโจก๊ เกอร์ เพราะพวกเข­าทกุ ขท์ รมานจากควา­ม ผดิ ปกตทิ างอารมณ์ สาV หรบั ผม เสยี งหวั เราะทบี่ า้ คลง่ั นนั้ คอื ความรู้สึกที่ถูกกดทับไว้ และเป็นหนึ่งในบุคลิกภาพที่ พยายามจะแส­ดงตวั ออกมา เสยี งหวั เราะของโจก๊ เกอรก์ ลาย เปน็ สงิ่ ทผ่ี มหลงใหลมาก มากเสยี จนตอ้ งโทรกลบั ไปหาทอดด์ และขอให้เขาช่วยตัดสินว่าผมเลียนแบบเสียงเหล่านั้นได้ เหมือนไหม ผมมักทดสอบแต่เรื่องเสียงหัวเราะของตัวเอง บอ่ ยๆ เปน็ เรอื่ งสาV คญั สาV หรบั ผมในการพสิ จู นต์ วั เองกบั ทอดด์ และตวั เอง ในฐานะผกู้ าV กบั ทที่ าV งานรว่ มกบั ผม ทอดดช์ ว่ ย ประเมินผมอย่างต่อเนื่องและตรงไป­ตรงมา นับเป็น ประสบการณท์ ยี่ าวนานและนา่ ขาV สาV หรบั เราทงั้ คู่ แตก่ เ็ ปน็ เรอื่ งทจี่ าV เปน็ ตอ้ งทาV จรงิ ๆ เพอื่ การแสดง คุณได้อ่านงานวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยาหรือจิตเวชในช่วง เตรียมตัวรับบทบ้างไหม ความเชื่อหลักๆ ของผมคือการทVาควา­มเข้าใจว่าโจ๊กเกอร์ เปน็ คนอยา่ งไรและหาตวั ตนของเขาให­ไ้ ด้ แตก่ ม็ อี า่ นหนงั สอื ทพี่ ดู ถงึ บคุ ลกิ ภาพประเภทต­า่ งๆ ทห่ี ลากหลายของ­มนษุ ย์ ดว้ ยเหมอื นกนั อยา่ งไรกต็ าม ผมไมต่ อ้ งการระบบุ คุ ลกิ ภาพ เรามกั เหน็ คณุ รบั บทตวั ละครทมี่ ปี ญั หาทางจติ ใจทแี่ ตกตา่ ง 26

© PressReader. All rights reserved.