OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

HOLLYWOOD INSIDER : 27 : 27

HOLLYWOOD INSIDER

ซพี เี อน็ ควา้ 2 รางวลั ยอดเยยี่ ม Thailand Top’s Corporate Brand Hall of Fame และ THE BEST OF DRIVE AWARDS 2019 ขนึ้ แทน่ แบรนดท์ มี่ มี ลู คา่ สงู สดุ 5 ปซี อ้ น และการจดั การองคก์ รยอดเยยี่ ม บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จlากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น ตอกยl้า ความเป็นผู้นlาในธุรกิจพัฒนา อสงั หารมิ ทรพั ย์ ควา้ 2 รางวลั ยอดเยี่ยม “Thailand’s Top Corporate Hall of Fame 2019” ซึ่งมอบให้กับสุดยอดองค์กรที่มี มลู คา่ แบรนดส์ งู ทสี่ ดุ ในกลมุ่ ธรุ กจิ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทย ตอ่ เนอื่ งเปน็ ปที 5 และรางวลั “THE BEST OF DRIVE AWARD 2019” มอบให้องค์กรที่มีการบริหาร จัดการองค์กรที่ยอดเยี่ยมใน ประเภทอุตสาหกรรม Property and Constructi­on พจิ ารณาจาก ผลประกอบกา­รทผี่ า่ นมา และการ บรหิ ารจดั การองคก์ ร รวมไปถงึ การทlาประโ­ยชน์ช่วยเหลือชุมชน สังคม ตลอดจนการดูแลใส่ใจ สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยเี พอื่ สรา้ งความยงั่ ยนื คุณนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรม­การผู้จัดการใหญ่ สายงานการเ­งิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา รับรางวัลจาก ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (ขวา) อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวลั อนั ทรงเกยี รตทิ งั้ สองรางวลั นี้ ถอื เปน็ รางวลั แหง่ ความภาคภมู ใิ จของคณะผบู้ รหิ ารและทมี งานซพี เี อน็ ทกุ คน ทรี่ ว่ มกนั ผลกั ดนั ใหบ้ รษิ ทั ฯ กา้ วสคู่ วามสาl เรจ็ ตามวสิ ยั ทศั น์ และกลยุทธ์ในการดlาเนินธุรกิจของซีพีเอ็นในการพัฒนา ศนู ยก์ ารคา้ ใหเ้ ปน็ เสมอื น Center of Life ศนู ยก์ ลางการใช้ ชีวิตของผู้คน และเป็นศูนย์กลางของชุมชนในทุกทlาเลที่ ซีพีเอ็นได้เข้าไปลงทุนพัฒนาโครงการ รวมทั้งเป็นเครื่อง ยนื ยนั ถงึ แนวทางในกา­รดาl เนนิ ธรุ กจิ ของบรษิ ทั ฯ ทคี่ าl นงึ ถงึ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้ได้รับประโยชน์และเติบโตอย่าง ยงั่ ยนื ไปพรอ้ มกนั บรษิ ทั เซน็ ทรลั พฒั นา จาl กดั (มหาชน) หรอื ซพี เี อน็ เปน็ บรษิ ทั จดทะเบยี นในตลาดหลกั ทรพั ยแ์ หง่ ประเทศไทยที่ มมี ลู คา่ องคก์ รสงู ทสี่ ดุ ในกลมุ่ ธรุ กจิ อสงั หารมิ ทรพั ย์ และเปน็ ผนู้ าl ในธรุ กจิ ศนู ยก์ ารคา้ และอสงั หารมิ ทรพั ยเ์ พอื่ การคา้ ปลกี ของไทย ผบู้ กุ เบกิ สรา้ งสรรคส์ งิ่ ใหมๆ่ สสู่ งั คมไทยมากวา่ 39 ปี มีการลงทุนพัฒนาสิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งใน รปู แบบสนิ คา้ บรกิ าร และประสบกา­รณแ์ ปลกใหม่ โดยมี เปา้ หมายเพอื่ เตมิ เตม็ ความตอ้ งการ ยกระดบั คณุ ภาพชวี ติ ใหก้ บั คนไทย รวมไปถงึ ชว่ ยขบั เคลอื่ นเศรษฐกจิ และพฒั นา ความเจริญให้กับประเทศไทย­อีกด้วย ดlาเนินธุรกิจภายใต้ วสิ ยั ทศั นก์ ารสรา้ ง “Center of Life” ศนู ยก์ ลางการใชช้ วี ติ ของผคู้ นในแตล่ ะชมุ ชนทวั่ ประเทศไทย โดยปจั จบุ นั CPN บรหิ ารจดั การศนู ยก์ ารคา้ 34 แหง่ (อยใู่ นเขตกรงุ เทพฯ และ ปรมิ ณฑล 15 โครงการ, ตา่ งจงั หวดั 18 โครงการ และใน มาเลเซยี 1 โครงการ) ศนู ยอ์ าหาร 30 แหง่ อาคารสาl นกั งาน 7 อาคาร โรงแรม 2 แหง่ และโครงการ­คอนโดมเิ นยี มจาl นวน 8 โครงการ ภายใตแ้ บรนด์ ESCENT และ ESCENT VILLE และ “ฟลิ พหล 34” (PHYLL PAHOL 34) และโครงการ บา้ นเดยี่ ว “นยิ าม บรมราชชนน”ี คุณเลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์ รอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่าย บริหารทรัพย์สิน บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา เป็นตัวแทน รับรางวัล THE BEST OF DRIVE AWARD 2019 รางวัล องค์กรยอดเยี่ยมในประเภท อุตสาหกรรม Property and Constructi­on คุณเลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์ รองกรรมการ­ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา รับรางวัลจาก สุรพร ดนัยตั้งตระกูล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจVา กระทรวงพลังงาน และประธานใ­นพิธี โดยมีคุณชาติชาย พยุหนาวีชัย นายกสมาคม นิสิตเก่า MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ซ้าย) และ ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (ขวา) ร่วมแสดงความ­ยินดี นภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรม­การผจู้ ดั การใหญ่ สายงานการเ­งนิ บญั ชี และ บรหิ ารความเสย่ี ง บมจ. เซน็ ทรลั พฒั นา รบั รางวลั Thailand’s Top Corporate Hall of Fame 2019 สุดยอดองค์กรที่มี มูลค่าแบรนด์สูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ของไทย www.okmagazine-thai.com 27

© PressReader. All rights reserved.