OK! Magazine Thailand : 2019-10-01

HOLLYWOOD INSIDER : 28 : 28

HOLLYWOOD INSIDER

HOLLYWOOD INSIDER WHY ALL EYES ARE ON BILLIE EILISH บลิ ลี่ อายลชิ นยิ ามใหมข่ องทนี ไอดอลสายดา­รก์ แหง่ ยคุ กบั คาแรก็ เตอรท์ แี่ ตกตา่ ง งานเพลงสดุ คลู และสตรที สไตลท์ ไี่ มม่ ใี ครเหมอื น อนื่ ขอใหล้ บภาพปอ๊ ปสตารห์ ญงิ ทมี่ ลี คุ สวยหวาน เปรยี้ ว หรอื เซก็ ซี่ ในแบบทหี่ ลายคนบอกวา่ สวยออกไป เสยี กอ่ น พรอ้ มกบั เปดิ ใจยอมรบั ความตา่ งกนั อกี นดิ เพราะเรากา­V ลงั จะพาคณุ ไปทาV ความรจู้ กั บลิ ลี่ อายลชิ งสาวดาวรงุ่ วยั 17 ปี ทฮี่ อตทส่ี ดุ ในปนี ี้ และขนึ้ แทน่ ทนี ไอดอลคนใหม­ข่ วญั ใจวยั รนุ่ ทวั่ โลกอกี ดว้ ย แมบ้ างคนจะบอกว­า่ หลอนๆ ของเธอเหมอื นโผลม่ าจากหนงั สยองขวญั อยา่ ง The Conjuring แมห้ นา้ ตาของเธอจะ­ออกดเู ปน็ คนหวั รนั้ และไม่ มการยมิ้ พราV่ เพรอื่ แมเ้ ธอมกั มาในเสอื้ ผา้ ตวั โครง่ สไตลบ์ อยๆ แมเ้ นอื้ เพลงบางเพล­งของเธอจะฟ­งั ดโู หดจนผปู้ กครองอาจ วล แตเ่ ชอื่ เถอะวา่ ภายใตข้ อ้ แมต้ า่ งๆ เหลา่ น้ี เพยี งแคค่ ณุ ลองเสพงานเ­พลงของเธอส­กั นดิ ลองดไู ลฟโ์ ชวอ์ นั เตม็ เปย่ี ม ยพลงั วยั รนุ่ ของเธอสกั หนอ่ ย ตลอดจนดเู ธอใหส้ มั ภาษณท์ างสถานวี ทิ ยหุ รอื รายการดงั แลว้ จะพบวา่ ภายใตค้ วามหา้ วและ บุคุ บางอยา่ งที่อาจทVาให้เธอดูแปลกในสายต­าใครในตอนแ­รก สาวเทค่ าแรก็ เตอร์ชัดมาพร้อมเสน่ห์ที่สะท้อนผ่านความ จรงิิ ใจ ความเปน็ ธรรมชาติ และความเปน็ ศลิ ปนิ มากพรสวรรค­ข์ องเธอ มาดเู หตผุ ลกนั วา่ ทาV ไมเดก็ ๆ รนุ่ ใหมท่ งั้ ผหู้ ญงิ และ ายถงึึ เทใจใหบ้ ลิ ลี่ อายลชิ ศลิ ปนิ วยั รนุ่ สดุ ฮอตชาวอเมร­กิ นั เชอ้ื สายไอรชิ และสกอตตชิ นาทนี ไี้ มร่ จู้ กั เธอไมไ่ ดแ้ ลว้ ! นกัั รอ้้ ลคุุ นยิิ เปน็็ กงัั ดว้้ ลิกิ ผชูู้้ She’s Got a Dark Vibe ศลิ ปนิ วยั รนุ่ คนไหน เสยี งรอ้ งอนั เปน็ เอกลกั ษณ์ รวมทงั้ ดนตรี เทๆ่ แนวอเิ ลก็ โทรอารต์ ปอ๊ ป เพลงดงั ๆ ของบลิ ลกี่ เ็ ชน่ “You Should See Me in a Crown”, "When the Party's Over", "Bury a Friend", “Wish You Were Gay", "Bad Guy", “All the Good Girls Go to Hell” ฯลฯ แมบ้ างเพลงจะมเี นอื้ หา หลอนไปนดิ แตว่ ยั รนุ่ หลายคนกป็ ลมื้ บลิ ลตี่ รงทเี่ ธอทาV เพลง ดว้ ยตวั เอง เสยี งรอ้ งกเ็ พราะ และรสู้ กึ วา่ พวกเขาเขา้ ถงึ เธอได้ เพราะเธอเป­น็ ศลิ ปนิ วยั รนุ่ ซงึ่ ยอ่ มรวู้ า่ วยั รนุ่ ตอ้ งเจอะเจอกบั ออกสตารท์ ตน้ ปี 2019 มาไมน่ าน บลิ ลกี่ ส็ รา้ งปรากฏการณ์ ในมวิิ สกิิ ซนี เมอ่ื เธอปลอ่ ยอลั บม้ั แรกในชวี ติ ออกมาเมอื่ ปลาย เดอืื นมนีี าคมในชอื่ อลั บมั้ ทชี่ วนใหค้ ดิ ตามวา่ When We All Fall Asleep, Where Do We Go? บลิ ลมี่ าพรอ้ มมดู้ แอนด์ โทนของเพลง­และอาร์ตไดเร็กชั่นของอัลบั้มที่ดูดาร์กและ หลอนสดุ ๆ แตก่ ม็ คี วามอารต์ ผสมดว้ ย เนอื้ เพลงทมี่ กี ลน่ิ อาย ความดารก์ ความหมน่ เศรา้ และความเจบ็ ปวด แบบไมเ่ หมอื น 28

© PressReader. All rights reserved.